mitsubishi Apoteke Apoteke

Rasoltan HCT


UPUTSTVO ZA LEK


Rasoltan® HCT, film tableta, 50 mg/12,5 mg

Pakovanje: blister, 3x10 tableta

Rasoltan® HCT, film tableta, 100 mg/25 mg

Pakovanje: blister, 3x10 tableta


Proizvođač: ZDRAVLJE A.D.


Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE A.D.

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika SrbijaZaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Rasoltan® HCT, 50 mg/12,5 mg, film tableta Rasoltan® HCT, 100 mg/25 mg, film tableta


INN losartan/hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Rasoltan HCT i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rasoltan HCT

 3. Kako se upotrebljava lek Rasoltan HCT

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Rasoltan HCT

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK RASOLTAN HCT I ČEMU JE NAMENjEN


  Lek Rasoltan HCT predstavlja kombinaciju antagonista receptora za angiotenzin II (losartana) i diuretika (hidrohlortiazida). Angiotenzin II je supstanca koja se formira u organizmu i vezuje za receptore na krvnim sudovima, dovodeći do njihovog suženja, što za posledicu ima povećanje krvnog pritiska. Losartan sprečava vezivanje angiotenzina II za ove receptore, što dovodi do opuštanja krvnih sudova čime se krvni pritisak smanjuje. Hidrohlortiazid deluje tako što pospešuje izlučivanje urina, što takođe doprinosi smanjenju krvnog pritiska.

  Lek Rasoltan HCT je indikovan u terapiji esencijalne hipertenzije (visokog krvnog pritiska).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK RASOLTAN HCT


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih


  Lek Rasoltan HCT ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK RASOLTAN HCT


  Lek Rasoltan HCT uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.


  Rasoltan HCT film tablete treba progutati sa čašom vode.


  V aš lekar će odlučiti koja je odgovarajuća doza u zavisnosti od Vašeg stanja i toga da li uzimate neke druge lekove. Važno je da lek Rasoltan HCT uzimate onoliko dugo koliko Vam je lekar propisao da biste zadržali ravnomernu kontrolu krvnog pritiska.


  Visok krvni pritisak


  Uobičajena doza za većinu pacijenata sa visokim krvnim pritiskom je 1 tableta leka Rasoltan HCT 50 mg/12,5 mg dnevno za kontrolu krvnog pritiska tokom perioda od 24 sata. Ona se može povećati na 2 tablete leka Rasoltan HCT jednom dnevno ili 1 film tabletu dnevno leka Rasoltan HCT 100 mg/25 mg, (veća jačina). Maksimalna dnevna doza je 2 tablete dnevno leka Rasoltan HCT 50 mg/12,5 mg ili 1 tableta dnevno leka Rasoltan HCT 100 mg/25 mg.


  Ako ste uzeli više leka Rasoltan HCT nego što je trebalo


  U slučaju predoziranja, odmah se obratite svom lekaru, tako da odmah možete da dobijete hitnu medicinsku pomoć. Predoziranje može da izazove pad krvnog pritiska, palpitacije (osećaj jakog i ubrzanog lupanja srca), usporen puls, promene u sastavu krvi i dehidrataciju.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Rasoltan HCT


  Pokušajte da uzimate tablete Rasoltan HCT svakog dana kao što je i propisano.

  Međutim, ako propustite dozu, nemojte uzimati dodatnu dozu. Samo nastavite sa uobičajenim rasporedom. Nikada nemojte uzimati dvostruku dozu da biste nadoknadili propuštenu.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, i lek Rasoltan HCT može izazvati neželjena dejstva, iako se ona neće javiti kod svih pacijenata koji primenjuju ovaj lek.


  Ukoliko se kod Vas javi bilo šta od navedenog, prestanite sa primenom leka Rasoltan HCT i odmah se obratite lekaru ili idite do najbliže zdravstvene ustanove: ozbiljna alergijska reakcija (osip, svrab, oticanje lica, usana, usta ili grla, što može dovesti do poteškoća sa gutanjem i disanjem). Ovo je ozbiljno ali retko neželjeno dejstvo, koje se javlja kod više od 1 na 10000 pacijenata ali manje od 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek. U ovom slučaju će bolničko zbrinjavanje možda biti neophodno.


  Zabeležena su sledeća neželjena dejstva:


  Često (mogu se javiti kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):


 5. KAKO ČUVATI LEK RASOLTAN HCT


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 4 (četiri) godine.

  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.

  Čuvati van domašaja dece!


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Rasoltan HCT

Aktivna supstanca:


Rasoltan HCT, film tableta, 50 mg/12,5 mg:

1 film tableta sadrži 50 mg losartan-kalijuma i 12,5 mg hidrohlortiazida. Rasoltan HCT, film tableta, 100 mg/25 mg:


1 film tableta sadrži 100 mg losartan-kalijuma i 25 mg hidrohlortiazida. Pomoćne supstance:

Jezgro tablete:


Manitol,

Celuloza, mikrokristalna, Kroskarmeloza-natrijum, Povidon K 29-32 Magnezijum-stearat.


Film tablete (Opadry White Y-5-7068):


Hipromeloza 3cP (HPMC 2910), Hidroksipropiceluloza,

Titan-dioksid E171,

Makrogol 400,

Hipromeloza 50cP (HPMC 2910).


Kako izgleda lek Rasoltan HCT i sadržaj pakovanja


Rasoltan HCT, film tableta, 50 mg/12,5 mg:

Bele, okrugle, bikonveksne film tablete sa utisnutom podeonom crtom na obe strane i bočno. Na jednoj strani iznad podeone crte utisnuta je oznaka LH, a ispod crte oznaka 1


Rasoltan HCT, film tableta, 100 mg/25 mg:

Bele, okrugle, bikonveksne film tablete sa utisnutom podeonom crtom na obe strane i bočno. Na jednoj strani iznad podeone crte utisnuta je oznaka LH, a ispod crte oznaka 2


Pakovanje:


Unutrašnje pakovanje: PVC/PVDC-aluminijumski blister, 3 blistera sa po 10 film tableta. Spoljnje pakovanje: kartonska kutija i uputstvo za pacijenta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


ZDRAVLJE A.D.

Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Rasoltan HCT, film tableta, 50 mg/12,5 mg: 515-01-3304-12-001 od 21.07.2014. Rasoltan HCT, film tableta, 100 mg/25 mg: 515-01-3305-12-001 od 21.07.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines