FISKocr

Inhibace Plus


UPUTSTVO ZA LEK


Inhibace Plus®, film tableta, 5 mg + 12,5 mg, Pakovanje: 28 film tableta , blister, 4 x 7 film tableta


Proizvođač: F. Hoffmann-La Roche, Ltd.


Adresa: Grenzacherstrasse 124, Bazel, Švajcarska


Podnosilac zahteva: Roche d.o.o.

Adresa: Milutina Milankovića 11a, 11070 Novi Beograd, Srbija


Inhibace® Plus, 5 mg + 12,5 mg, film tablete INN cilazapril + hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Inhibace Plus i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Inhibace Plus

 3. Kako se upotrebljava lek Inhibace Plus

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Inhibace Plus

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK INHIBACE PLUS I ČEMU JE NAMENJEN


  Inhibace Plus je kombinacija dve aktivne supstance koje se zovu cilazapril i hidrohlorotiazid.


  Inhibace Plus je lek za lečenje visokog krvnog pritiska. Dve aktivne supstance deluju zajedno na sniženje krvnog pritiska. Ove aktivne supstance se koriste se u kombinaciji kada lećenje samo jednom od niih nije dovoljno.


  Cilazapril pripada grupi lekova koji se nazivaju ACE inhibitori (inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima). Deluje tako što opušta i širi krvne sudove. Ovo pomaže da se snizi krvni pritisak, a takođe pomaže i srcu da lakše pumpa krv kroz telo.


  Hidrohlorotiazid pripada grupi lekova koji se nazivanju tiazidni diuretici ili tablete za izmokravanje. Deluje tako što povećava količinu urina, koje vaše telo proizvodi, i to dovodi do smanjenja krvnog pritiska.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK IHNIBACE PLUS


  Lek Inhibace Plus ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK IHNIBACE PLUS


  Uvek uzimajte lek inhibace Plus onako kao vam je lekar propisao. Uobičajena doza je jedna tableta dnevno.


  Primena leka

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi i Inhibace Plus može imati neželjena dejstva, ali ne moraju se javiti kod svih.. Teške reakcije

  Ukoliko se javi teška neželjena reakcija, zvana angioedem, prekinite da koristite lek inhibace Plus, i domah se

  javite vašem lekaru. Znaci mogu uključivati:

  Ukoliko bilo koji neželjeni efekat postane ozbilan, ili ako primetite neki efekat koji ovde nije navaden, molimo vas da obavestite vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK IHNIBACE PLUS

  Rok upotrebe


  3 godine

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe (EXP) koji je utisnut na pakovanju.


  Čuvanje 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Inhibace Plus


Sadržaj aktivnih supstanci: Jedna tableta sadrži 5,22 mg cilazapril monohidrata (odgovara 5 mg anhidrata) i 12,5 mg hidrohlorotiazida.


Sadržaj pomoćnih supstanci: Laktoza monohidrat, kukuruzni skrob, hipromeloza, talk, natrijum stearil fumarat, titanijum dioksid, gvoždje oksid (E 172).


Kako izgleda lek Inhibace plus i sadržaj pakovanja

Ovalne, bikonveksne film tablete svetlocrvene boje sa podeonom crtom sa jedne strane i urezanom oznakom "CIL + 5 + 12.5"


Pakovanje: 28 film tableta , 4 blister sap o 7 film tableta

Nosilac dozvole i Proizvođač

Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet: Roche d.o.o.,

Milutina Milankovića 11a, 11070 Novi Beograd, Srbija


Naziv i adresa proizviđača: F.Hoffmann-La Roche,

Grenzacherstrasse 124, Bazel, Švajcarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept. Broj i datum dozvole:


515-01-3029-11-001 od 03.05.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z