FISKocr

Ampril


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Ampril® tableta, ramipril 1,25 mg; 2,5mg; 5mg; 10mg


Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, (3 x 10)


Proizvođač: Krka d.d, Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Ampril® 1,25 mg tableta Ampril® 2,5 mg tableta Ampril® 5 mg tableta Ampril® 10 mg tableta ramipril


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ampril i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ampril

 3. Kako se upotrebljava lek Ampril

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ampril

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK AMPRIL I ČEMU JE NAMENJEN


  Ampril sadrži aktivnu supstancu koja se zove ramipril. On spada u grupu lekova koji se nazivaju ACE inhibitori.


  Ampril deluje tako što:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK AMPRIL


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Ampril ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK AMPRIL


  Lek Ampril uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.


  Uzimanje leka

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Ampril može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Prestanite da uzimate Ampril i odmah se obratite lekaru ako primetite bilo koje od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava – možda će Vam biti potrebna hitna medicinska pomoć.

  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK AMPRIL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  1,25 mg i 2,5 mg tablete: 2 godine

  5 mg i 10 mg tablete: 3 godine


  Nemojte koristiti lek Ampril posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek AmprilKako izgleda lek Ampril i sadržaj pakovanja


1,25 mg tablete: bele do skoro bele boje, dugljaste, na krajevima zaobljene, ravne, neobložene tablete. 2,5 mg tablete: žute, dugljaste, na krajevima zaobljene, ravne, neobložene tablete.

5 mg tablete: ružičaste, dugljaste, na krajevima zaobljene, ravne, neobložene tablete.

10 mg tablete: bele do skoro bele boje, dugljaste, na krajevima zaobljene, ravne, neobložene tablete.


Na raspolaganju su kutije sa 30 tableta. U kutiji su 3 blisteri (Al//OPA/Al/PVC) sa po 10 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija Krka d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum obnove dozvole za stavljanje u promet leka Ampril tablete, 1,25mg: 515-01-6966-10-001 od 23.09.2011.

Broj i datum obnove dozvole za stavljanje u promet leka Ampril tablete, 2,5mg: 515-01-6968-10-001 od 23.09.2011.

Broj i datum obnove dozvole za stavljanje u promet leka Ampril tablete, 5mg:

515-01-6969-10-001 od 23.09.2011.

Broj i datum obnove dozvole za stavljanje u promet leka Ampril tablete, 10mg: 515-01-6971-10-001 od 23.09.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z