Moozeeck

Norvir


UPUTSTVO ZA LEK


Norvir®, film tableta, 100 mg

Pakovanje: boca, 30 film tableta


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Abbott GmbH & Co.KG


Adresa: Knollstrasse 50, Ludwigshafen, Nemačka


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Abbott Laboratories S.A.


Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 115D, Novi Beograd


Norvir®, 100 mg, film tableta ritonavir


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Norvir i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Norvir

 3. Kako se upotrebljava lek Norvir

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Norvir

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Norvir I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Norvir je inhibitor enzima proteaze i pomaže kontrolu HIV (humanog virusa imunodeficijencije) infekcije. Norvir se može primeniti sa drugim lekovima protiv HIV (antiretrovirusni lekovi) u cilju kontrole HIV infekcije. Vaš lekar će proceniti koji lek je najbolji za Vas.


  Lek Norvir se može primenjivati u višoj dozi, ukoliko se koristi sam, ili u nižoj dozi, za pojačanje dejstva drugih lekova.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Norvir


  Ne uzimajte Norvir:  * Vaš lekar će odlučiti da li smete da koristite rifabutin i/ili vorikonazol sa nižom dozom ritonavira, ali se veća doza Norvira ne sme koristiti istovremeno sa ova dva leka.


  Ukoliko trenutno uzimate neki od navedenih lekova, pitajte Vašeg lekara o mogućem prelasku na drugi lek dok uzimate Norvir. Često postoje drugi lekovi koji se mogu uzimati umesto navedenih.


  Pročitajte spisak lekova u odeljku 'Primena drugih lekova' ukoliko koristite određene druge lekove za koje su neophodne mere opreza.


  Kada uzimate lek Norvir, posebno vodite računa: Važne informacije

  krvi (ne smete davati krv ili koristiti igle koje će posle koristiti neka druga osoba).


  Obavestite Vašeg lekara ako imate ili ste imali:
  Obavestite Vašeg lekara ukoliko primetite:


  - Trazodon (lek za terapiju potištenosti), jer se pri istovremenoj primeni sa lekom Norvir mogu javiti neželjena dejstva kao što su mučnina, vrtoglavica, snižen krvni pritisak i gubitak svesti.


  - Rifampicin i sakvinavir (koriste se u lečenju tuberkuloze i HIV- infekcije), pošto se mogu javiti ozbiljna oštećenja jetre prilikom istovremene primene sa lekom Norvir.


  Postoje lekovi koji se ne smeju koristiti istovremeno sa lekom Norvir, jer može doći do pojačanja ili slabljenja njihovih dejstava ukoliko se uzimaju zajedno. U nekim slučajevima, lekar će zahtevati određene analize, promenu doze ili će redovno pratiti Vaše stanje. Iz tog razloga treba da obavestite svog lekara ukoliko uzimate druge lekove, uključujući i lekove koji se mogu nabaviti bez recepta ili biljne preparate. Naročito je važno obavestiti lekara ako uzimate neke od dole navedenih lekova:


  - druge antiretrovirusne lekove, uključujući inhibitore HIV-proteaze i ne-nukleozidne inhibitore reverzne transkriptaze;


  Postoje lekovi koje uopšte ne smete uzimati zajedno sa lekom Norvir. Oni su navedeni u delu 2, u delu 'Ne uzimajte Norvir'.


  Uzimanje leka Norvir sa hranom ili pićima


  Norvir treba uzimati uz hranu.


  Primena leka Norvir u periodu trudnoće i dojenja


  Ukoliko mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, važno je da o tome razgovarate sa Vašim lekarom.


  Postoji jako malo podataka o primeni ritonavira (aktivnog sastojka leka Norvir) u periodu trudnoće. Trudnice su primale ritonavir nakon prvog trimestra trudnoće u manjoj dozi kao pojačivač, zajedno sa drugim inhibitorima proteaze. Norvir nije povećao mogućnost pojave defekata na rođenju u poređenju sa opštom populacijom.


  Nije poznato da li Norvir prelazi u mleko dojilja. Da bi se izbegao prenos infekcije, žene zaražene virusom HIV- a ne smeju da doje.


  Uticaj leka Norvir na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek Norvir može izazvati pospanost i vrtoglavicu. Ukoliko se ova neželjena dejstva jave, nemojte upravljati motornim vozilima ili rukovati mašinama.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Norvir


  Uvek uzimajte Norvir upravo na onaj način koji Vam je lekar preporučio. Posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni. Lek se uzima na usta dva puta dnevno. Norvir treba uzimati sa hranom.


  Važno je Norvir tablete progutati cele, ne žvakati ih, lomiti ili mrviti.


  Preporučene doze Norvira su:


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i drugi lekovi Norvir može imati neželjena dejstva, mada ih svi pacijenti ne moraju imati. Takođe, neželjena dejstva Norvira korišćenog zajedno sa ostalim antiretrovirusnim lekovima zavise od tih istovremeno uzetih lekova. Zato je važno da detaljno pročitate deo o neželjenim dejstvima u Uputstvu za pacijenta, koje se nalazi u kutiji tih lekova sa kojima se Norvir istovremeno primenjuje.


  Učestalost mogućih neželjenih dejstava koja su dole navedena definisana je korišćenjem sledeće konvencije:


  Veoma česta javljaju se kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek Česta javljaju se kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek Povremena javljaju se kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek Retka javljaju se kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek

  Veoma retka javljaju se kod manje od 1na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek Nije poznato učestalost se ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka


  Veoma česta neželjena dejstva su:

 5. KAKO ČUVATI LEK Norvir


  Čuvati lek Norvir van domašaja dece!


  Nemojte uzimati Norvir nakon isteka datuma roka važnosti naznačenog na boci. Datum roka važnosti se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Rok upotrebe 2 godine Čuvanje

  Proizvod ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja. Čuvati u originalnoj boci radi zaštite od vlage.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Norvir

Aktivna supstanca je ritonavir. Jedna film tableta sadrži 100 mg ritonavira. Film tableta sadrži:

Jezgro film tablete sadrži: kopovidon; sorbitan-laurat; kalcijum-hidrogenfosfat, bezvodni; silicijum-dioksid,

koloidni, bezvodni; natrijum-stearilfumarat.


Omotač film tablete sadrži: hipromelozu 2910 (6 mPas); hipromelozu 2910 (15 mPas); titan-dioksid; makrogol 3350; makrogol 400; hidroksipropilcelulozu; talk; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; polisorbat 80.


Kako izgleda lek Norvir i sadržaj pakovanja


Ovalne, filmom obložene tablete, bele do skoro bele boje, sa utisnutim oznakama 'Abbott logo' i 'NK' na jednoj strani.

Norvir film tablete su pakovane u beloj boci od polietilena visoke gustine (HDPE) koja je zatvorena sa sigurnosnim polipropilenskim zatvaračem. 1 boca sadrži 30 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Predstavništvo Abbott Laboratories S.A. Bulevar Mihajla Pupina 115D, Novi Beograd


Proizvođač:

Abbott GmbH & Co.KG

Knollstrasse 50, Ludwigshafen, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-7066-10-001 od 20.02.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z