Moozeeck

Kamiren XL


UPUTSTVO ZA LEK


KamirenXL, tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 4 mg


Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom.


KamirenXL, tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 4 mg


Pakovanje: ukupno 90 kom, blister, 9 x 10 kom.


Proizvođač: Krka, tovarna zdravil, d.d, Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, 11 000 Beograd, Srbija


KamirenXL, 4 mg, tableta sa modifikovanim oslobađanjem doksazosin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Kamiren XL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Kamiren XL

 3. Kako se upotrebljava lek Kamiren XL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Kamiren XL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK KAMIREN XL I ČEMU JE NAMENJEN


  Kamiren XL pripada lekova koji se nazivaju alfa blokatori. Koristi se u terapiji visokog krvnog pritiska ili simptoma izazvanih uvećanjem prostate kod muškaraca.


  Kamiren XL se može koristiti za lečenje visokog krvnog pritiska (hipertenzije) tako što opušta krvne sudove, te krv kroz njih lakše prolazi. To pomaže u snižavanju krvnog pritiska.


  Kod pacijenata sa uvećanom prostatom lek Kamiren XL se uzima za lečenje slabijeg i/ili učestalog mokrenja. Ono se često javlja kod pacijenata sa uvećanom prostatom. Kamiren XL deluje tako što opušta mišiće oko izlaza iz bešike i prostate i na taj način olakšava mokrenje.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK KAMIREN XL


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Kamiren XL ne smete koristiti:


  krvnog pritiska kao što su terazosin i prazosin.


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste donedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i one koje se nabavljaju bez lekarskog recepta.


  Uzimanje leka Kamiren XL sa hranom ili pićima


  Kamiren XL se može uzimati sa ili bez hrane.


  Primena leka Kamiren XL u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Bezbednost upotrebe leka Kamiren XL tokom trudnoće nije utvrđena. Ako ste trudni ili ako pokušavate da zatrudnite, razgovarajte sa svojim lekarom, a on će odlučiti da li lek Kamiren XL Vama odgovara.


  Nemojte uzimati lek Kamiren XL ako dojite bebu.


  Uticaj leka Kamiren XL na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Vodite računa ako upravljate motorrnim vozilom ili rukujete mašinama. Ove tablete mogu da utiču na Vašu sposobnost da upravljate motornim vozilom ili rukujete mašinama bezbedno, naročito kada prvi put počnete da ih uzimate. One mogu da izazovu slabost ili vrtoglavicu. Ako osetite ova dejstva, nemojte voziti ni rukovati mašinama i odmah se obratite lekaru.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Kamiren XL


  Kamiren XL sadrži laktozu.

  U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK KAMIREN XL


  Lek Kamiren XL uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.


  Kamiren XL je tableta sa modifikovanim oslobađanjem. Kada se proguta, doksazosin se iz tablete polako oslobađa u organizam.


  Uobičajena doza leka Kamiren XL je jedna tableta sa modifikovanim oslobađanjem od 4 mg, koja se uzima u obliku pojedinačne dnevne doze, svakog dana.


  Lekar će možda povećati dozu na 8 mg, što predstavlja maksimalnu dozu leka Kamiren XL. Progutajte celu tabletu leka Kamiren XL sa vodom. Tablete nemojte žvakati, deliti ili lomiti. Ako i dalje niste sigurni, pitajte svog lekara ili farmaceuta.

  Veoma je važno da nastavite da uzimate svoje tablete. To pomaže u kontroli krvnog pritiska. Nemojte menjati dozu ili prekinuti uzimanje tableta, bez predhodne konsultacije sa lekarom. Nemojte da čekate da prvo popijete sve tablete pre nego što odete na pregled kod svog lekara.

  Ako ste uzeli više leka Kamiren XL nego što je trebalo


  Ako odjednom uzmete previše tableta možda će vam pozliti. Može biti opasno ako se uzme nekoliko tableta. Odmah se obratite lekaru ili idite u najbližu zdravstvenu ustanovu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Kamiren XL


  Nemojte da se brinete. Ako ste zaboravili da uzmete tabletu, potpuno izostavite tu dozu. Zatim nastavite po uobičajenom rasporedu.

  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Kamiren XL


  Nemojte menjati dozu ili prekidati sa uzimanjem tableta bez odobrenja lekara.


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Kamiren XL može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Neželjena dejstva su prema učestalosti pojavljivanja svrstana u sledeće grupe:

  Veoma često:

  javljaju se kod više od 1 na 10 korisnika

  Često:

  javljaju kod 1 do 10 na 100 korisnika

  Povremeno:

  javljaju kod 1 do 10 na 1.000 kor snika

  Retko:

  javljaju kod 1 do 10 na 10.000 korisnika

  Veoma retko:

  javljaju se kod manje od 1 n 0.000 korisnika

  Nepoznato:

  ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka


  Prestanite sa uzimanjem leka Kamiren XL i odmah pozovite hitnu pomoć ako osetite bilo šta od sledećeg:

 5. KAKO ČUVATI LEK KAMIREN XL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  5 godina.

  Nemojte koristiti lek Kamiren XL posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe

  poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Ne postoje posebni zahtevi čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Kamiren XL


Pomoćne supstance koje ulaze u sastav filma tablete su: Opadry White Y-1-7000: hipromeloza (E464); titan-dioksid (E171) i makrogol 400.


Kako izgleda lek Kamiren XL i sadržaj pakovanja


Okrugle, blago ispupčene film tablete, bele boje.


Na raspolaganju su kutije sa 30 (3 x 10) i 90 (9 x 10) tableta sa modifikovanim oslobađanjem. Blisteri (OPA/Al/PVC//Al) su po 10 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, 11 000 Beograd, Srbija


Krka, tovarna zdravil d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Kamiren® XL, tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 30 x (4mg): 515-01-3008-12-001 od 19.12.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Kamiren® XL, tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 90 x (4mg): 515-01-3010-12-001 od 19.12.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z