FISKocr

Panklav


UPUTSTVO ZA LEK


Panklav®, prašak za oralnu suspenziju, (125 mg + 31. 25 mg)/5mL,

Pakovanje: ukupno 1 kom, bočica staklena, 1 x 100 mL


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Panklav®, (125 mg+31. 25 mg)/5mL, prašak za oralnu suspenziju

INN: amoksicilin, klavulanska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vašem detetu i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao Vaše dete. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Panklav i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što Vašem detetu date lek Panklav

 3. Kako se upotrebljava lek Panklav

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Panklav

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Panklav I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Panklav je antibiotik i koristi se za lečenje bakterijskih infekcija uzrokovanih osetljivim mikroorganizmima.

  Sadrži dva leka, amoksicilin i klavulansku kiselinu. Amoksicilin je antibiotik iz grupe penicilina, čije dejstvo mogu ometati bakterije koje luče pojedine supstance (enzime). Klavulanska kiselina inhibira te enzime (onemogućava njihovo dejstvo) zbog čega amoksicilin deluje i na baterije, koje su inače otporne na sam amoksicilin.

  Najčešće se koristi za lečenje:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO DETETU DATE LEK Panklav


  Lek Panklav ne smete dati detetu ukoliko je Vaše dete:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Panklav


  Lek Panklav dajte detetu u skladu sa preporukom lekara. Ukoliko niste sigurni posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.


  Način primene:

  Oralna primena.

  Lek Panklav prašak za oralnu suspenziju dati detetu na početku obroka. Uobičajena dužina trajanja terapije je do 14 dana, ukoliko lekar Vašeg deteta ne proceni drugačije.


  Način pripreme oralne suspenzije

  Bočicu napuniti prečišćenom vodom neposredno ispod crte označene na bočici, zatim je okrenuti naopako i snažno promućkati. Oralnu suspenziju potom dopuniti vodom tačno do oznake na bočici, bočicu okrenuti naopako i ponovo snažno promućkati.


  Pre primene svake doze bočicu snažno promućkati.


  Deca telesne mase manje od 40 kg

  Lekar će na osnovu težine i mesta infekcije odrediti dozu leka koju dete treba da pije. Uobičajena doza je od (20 mg + 5 mg)/kg/dan do (60 mg + 15 mg)/kg/dan u tri podeljene doze.


  Napomena: Preporuka je da deca mlađa od 6 godina uzimaju lek u obliku oralne suspenzije.


  Panklav u obliku oralne suspenzije je namenjen deci, ali po preporuci lekara, lek mogu koristiti i odrasle osobe sa otežanim gutanjem.


  Odrasli i deca telesne mase od 40kg ili više

  Uobičajena je doza od 500 mg + 125 mg tri puta dnevno (videti uputstvo za lek za Panklav film tablete).


  Bolesnici sa oslabljenom funkcijom bubrega

  Ukoliko Vaše dete ima oboljenje bubrega, lekar će možda promeniti doziranje ovog leka, u skladu sa

  stepenom oštećenja bubrežne funkcije. Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa dozom leka koju prima Vaše dete, obratite se lekaru.


  Bolesnici sa oslabljenom funkcijom jetre

  Kod osoba sa oštećenom funkcijom jetre, neophodno je pažljivo doziranje leka Panklav, kao i praćenje parametara funkcije jetre u određenim vremenskim intervalima.


  Ako ste Vašem detetu dali više leka Panklav nego što je trebalo


  Ukoliko ste Vašem detetu dali veću količinu leka Panklav nego što bi trebalo moguća je pojava neželjenih dejstava od strane sistema organa za varenje (mučnina, povraćanje, proliv itd.) ili pojava konvulzija (napada). Odmah se javiti lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Poneti kutiju leka sa sobom.


  Ako ste Vašem detetu zaboravili da date lek Panklav


  Ukoliko ste Vašem detetu zaboravili da date dozu leka, dajte mu je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastaviti sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Nemojte detetu davati lek u razmaku manjem od 4 sata.


  Nikada ne davati duplu dozu leka da nadomestite to što ste preskočili da date lek.


  Ako Vaše dete naglo prestane da dobija lek Panklav


  Ne prekidati lečenje pre završetka propisane terapije, čak i ukoliko se dete oseća bolje. Ukoliko se terapija prekine pre vremena, može doći do ponovnog javljanja infekcije i pogoršanja bolesti.


  Ukoliko imate neka pitanja koja se odnose na upotrebu leka Panklav, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Panklav, kao i svi drugi lekovi, može dovesti do pojave neželjenih dejstava, mada se ona ne moraju javiti kod svih.


  Ukoliko se Vašem detetu javi neko od sledećih neželjenih dejstava, prekinuti sa davanjem leka i odmah se javiti lekaru:

  Znaci alergijskih reakcija:

 5. KAKO ČUVATI LEK PANKLAV


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:

  2 godine.

  Nakon rekonstitucije čuvati na temperaturi od 2-8ºC i iskoristiti u roku od 7 dana.


  Nemojte koristiti lek Panklav posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:

  Čuvati na temperaturi do 30ºC.

  Čuvati u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svetlosti i vlage.

  Nakon rekonstitucije čuvati na temperaturi od 2-8ºC i iskoristiti u roku od 7 dana.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Panklav Aktivne supstance su:

1 kafena kašičica (5 mL) pripremljene oralne suspenzije sadrži:

Amoksicilin 125 mg (u obliku amoksicilin trihidrata)

Klavulanska kiselina 31,25 mg

(u obliku kalijum-klavulanata razblaženog sa silicijum-dioksidom (1:1))


Ostali sastojci su: saharin-natrijum; ćilibarna kiselina; silicijum, koloidni, bezvodni; silicijum-dioksid; ksantan guma; hipromeloza 3cp; aroma maline, u prahu.


Kako izgleda lek Panklav i sadržaj pakovanja


Staklena bočica braon boje sa sigurnosnim zatvaračem i plastičnom kafenom kašikom (5 mL) u kartonskoj kutiji.

U bočici se nalazi prašak žućkasto-bele boje. Nakon dodavanje predviđene količine vode dobija se homogena suspenzija žućkasto-bele do žućkasto-oker boje.

Pakovanje sadrži suvu supstancu dovoljnu za pripremu 100 mL oralne suspenzije.


Nosilac dozvole i proizvođač

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


April, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole: 515-01-6664-12-001 od 23.07.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z