FISKocr

Celsentri


UPUTSTVO ZA LEKCelsentri®, film tableta, 150 mg Celsentri®, film tableta, 300 mg


Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom.


Proizvođač: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH- Betriebsstätte Freiburg


Adresa: Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg, Nemačka


Nosilac dozvole: GlaxoSmithKline doo Beograd – Novi Beograd


Adresa: Omladinskih brigada 88, 11070 Beograd (Novi Beograd), Republika SrbijaCelsentri®, 150 mg, film tableta Celsentri®, 300mg, film tableta


INN: maravirok

Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Celsentri i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Celsentri

 3. Kako se upotrebljava lek Celsentri

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Celsentri

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Celsentri I ČEMU JE NAMENJEN


  Celsentri je antiretrovirusni lek koji se koristi u terapiji infekcije izazvane HIV-1 virusom (Virus Humane Imunodeficijencije tip-1) kod odraslih.


  Aktivna supstanca leka Celsentri je maravirok i pripada grupi lekova poznatih kao CCR5 antagonisti. Lek Celsentri deluje tako što blokira receptor CCR5, koji HIV koristi da bi ušao u krvne ćelije i zarazio ih.


  Lek Celsentri mora da se uzima u kombinaciji sa drugim lekovima koji se koriste u lečenju HIV infekcije. Navedeni lekovi se nazivaju lekovi protiv HIV-a ili antiretrovirotici.


  Lek Celsentri, kao deo kombinovane terapije, smanjuje količinu virusa u telu i održava nizak nivo virusa. Na taj način pomaže telu da poveća broj CD4 ćelija u krvi. CD4 ćelije su jedna vrsta belih krvnih zrnaca koje su važne jer pomažu telu u borbi protiv infekcije.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Celsentri


  Lek Celsentri ne smete koristiti ukoliko ste alergični na maravirok, kikiriki, soju ili bilo koji drugi sastojak leka Celsentri (nevedeni u Odeljku 6).


  Kada uzimate lek Celsentri, posebno vodite računa:

  Vaš lekar će morati da uzme uzorak Vaše krvi, kako bi procenio da li je lek Celsentri odgovarajući lek za Vašu terapiju.


  Pre nego što počnete sa primenom leka, proverite da li je Vaš lekar obavešten ukoliko imate ili ste u prošlosti imali:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Celsentri


  Uzimajte lek Celsentri sve dok Vam lekar ne kaže da prestanete. Uvek uzimajte lek Celsentri tačno onako kako vam je rekao Vaš lekar. Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom ako niste sigurni kako da uzimate lek .


  Uobičajena doza leka Celsentri iznosi 150 mg, 300 mg ili 600 mg dva puta dnevno u zavisnosti od toga koje lekove koristite istovremeno sa lekom Celsentri. Uvek uzimajte dozu koju vam je preporučio Vaš lekar.


  Celsentri se može uzimati sa ili bez hrane.

  Celsentri se uvek treba uzimati oralno.


  Lek Celsentri treba da uzimate onoliko dugo koliko Vas je savetovao Vaš lekar.


  Celsentri se mora uzimati u kombinaciji sa drugim lekovima koji se koriste u lečenju HIV-a. Molimo Vas da pogledate Uputstva za lek za ove druge proizvode za instrukcije kako da ih uzimate.


  Ako ste uzeli više leka Celsentri nego što je trebalo


  Ako ste slučajno uzeli veću dozu leka Celsentri nego što Vam je lekar propisao, odmah kontaktirajte Vašeg lekara ili najbližu bolnicu. Možete osećati vrtoglavicu kada naglo ustanete ili se pridignete da sednete. To je zbog naglog pada Vašeg krvnog pritiska. Ako se to dogodi, lezite dok se ne budete osećali bolje. Kada ustajete, činite to što je sporije moguće.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Celsentri


  Ako zaboravite da uzmete dozu leka Celsentri, uzmite je čim se setite a zatim uzmite sledeću dozu po rasporedu u njeno regularno vreme. Ako je uskoro vreme za sledeću dozu, nemojte da uzimate dozu koju ste propustili. Sačekajte i uzmite sledeću dozu u njeno regularno vreme. Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Celsentri


  Uzimanje leka svakog dana u isto vreme je važno jer sprečava pogoršanje HIV infekcije. Zbog toga je, osim ako Vam lekar ne savetuje da prekinete da uzimate lek, važno da redovno uzimate lek Censetri, kao što je to ranije opisano.


  Ukoliko imate bilo koja dodatna pitanja o leku Celsentri, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao pri primeni svih lekova, primena ovog leka može uzrokovati pojavu neželjenih dejstava, iako se ona neće javiti kod svih. Obavestite Vašeg lekara ukoliko primetite bilo šta neuobičajeno u vezi sa Vašim zdravljem.


  Stanja na koja treba obratiti pažnju uključuju sledeće: Probleme sa jetrom sa alergijskim reakcijama


  Prijavljeni su veoma retko i mogu se javiti kod najviše 1 na 10 000 osoba koje primenjuju lek Celsentri. Znaci uključuju:

 5. KAKO ČUVATI LEK Celsentri Čuvati lek Celsentri van domašaja dece! Rok upotrebe

  4 godine.


  Čuvanje


  Nemojte koristiti lek Celsentri nakon isteka roka upotrebe navedenog na kutiji, blisteru. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan tog meseca.

  Bez posebnih uslova čuvanja.


  Neupotrebljen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Celsentri


Aktivna supstanca leka Celsentri je maravirok .

Svaka film tableta sadrži 150mg ili 300mg maraviroka.


Pomoćne supstance:

Jezgro tablete: celuloza, mikrokristalna; kalcijum-hidrogenfosfat, bezvodni; natrijum-skrobglikolat; magnezijum-stearat.


Film: Opadry® II Blue (85G20583): polivinil-alkohol; titan-dioksid (E171); makrogol 3350; talk; soja- lecitin; boja indigo karmin aluminijum lak E132.


Kako izgleda lek Celsentri i sadržaj pakovanja


Celsentri film tableta 150 mg: ovalne, bikonveksne film tablete, plave boje sa utisnutom oznakom „MVC 150“ na jednoj strani tablete


Celsentri film tableta 300 mg: ovalne, bikonveksne film tablete, plave boje sa utisnutom oznakom „MVC 300“ na jednoj strani tablete


Unutrašnje pakovanje je PVC-aluminijski blister sa 10 film tableta jačine 150 mg ili 300 mg. Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija sa 6 blistera i uputstvom za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

GlaxoSmithKline doo Beograd – Novi Beograd

Omladinskih brigada 88, 11070 Beograd (Novi Beograd), Republika Srbija


Proizvođač


Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH- Betriebsstätte Freiburg Mooswaldallee 1, D-79090 Freiburg, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jun 2014.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:

Celsentri, 150 mg, film tableta: 515-01-00989-14-001 od 28.10.2014.

Celsentri, 300 mg, film tableta: 515-01-00991-14-001 od 28.10.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z