FISKocr

Caffetin menstrual


UPUTSTVO ZA LEK


Caffetin menstrual® 200 mg film tablete Pakovanje: ukupno 10 kom.; blister, 1h10 kom.


Proizvođač: ALKALOID AD-SKOPJEAdresa: Podnosilac

Bulevar Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje R. Makedonija

zahteva: ALKALOID D.O.O. BEOGRADAdresa:

Prahovska 3, 11000 Beograd R. Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Caffetin menstrual® 200 mg film tablete


INN: ibuprofen


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Caffetin menstrual, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Caffetin menstrual i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Caffetin menstrual

 3. Kako se upotrebljava lek Caffetin menstrual

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Caffetin menstrual

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CAFFETIN MENSTRUAL I ČEMU JE NAMENJEN


  Caffetin menstrual sadrži ibuprofen-lizin, koji pripada grupi lekova poznatih pod nazivom nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL).


  Caffetin menstrual se koristi kao simptomatska terapija blagih do umerenih menstrualnih bolova.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CAFFETIN MENSTRUAL


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Caffetin menstrual ne smete koristiti:  Lek Caffetin menstrual može maskirati simptome ili znakove infekcije (visoka temperatura, bol, otok).


  Caffetin menstrual treba pažljivo davati kod pacijenata sa anamnezom ulceroznog kolitisa ili Kronove bolesti, jer može doći do pogoršanja stanja.


  Potreban je oprez prilikom započinjanja terapije lekom Caffetin menstrual kod pacijenata sa značajnom dehidratacijom (gubitak velike količine vode i elektrolita iz organizma).


  Caffetin menstrual, kao i drugi NSAIL, može da remeti agregaciju trombocita, i dokazano je da produžava vreme krvarenja kod zdravih ispitanika.


  Primena drugih lekova


  Recite Vašem lekaru ukoliko uzimate ili ste nedavno uzeli neki od navedenih lekova. Tu spadaju i lekovi koji se mogu kupiti bez recepta.


  Neki lekovi kao što su antikoagulansi (lekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvi, npr. acetilsalicilna kiselina, varfarin, tiklopidin), neki lekovi za snižavanje visokog krvnog pritiska (ACE inhibitori kao što je kaptopril, beta-blokatori, kao što je atenolol, blokatori angiotenzin II receptora, kao što je losartan) i drugi lekovi mogu da utiču na dejstvo ibuprofena ili ibuprofen može da utiče na njihovo dejstvo.


  Uvek se posavetujte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete ibuprofen sa nekim drugim lekom.


  Obavezno obavestite svog lekara ili farmaceuta ako, pored gore navedenih, uzimate neke od sledećih lekova:


  Uzimanje leka Caffetin menstrual sa hranom ili pićima


  Najbolje je da uzimate Caffetin menstrual tablete sa hranom ili mlekom, jer tako neće doći do iritacije želuca.

  Ne preporučuje se uzimanje alkohola tokom primene terapije.


  Primena leka Caffetin menstrual u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Primena leka je kontraindikovana u toku trudnoće i dojenja

  Uticaj leka Caffetin menstrual na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nakon uzimanja velikih doza leka Caffetin menstrual mogu se javiti vrtoglavica ili pospanost. U slučaju njihovog ispoljavanja, ne treba upravljati motornim vozilima, rukovati mašinama, niti obavljati neku drugu aktivnost koja zahteva povećanu budnost.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Caffetin menstrual


  Tablete Caffetin menstrual sadrže boje E 110 i E 124, što može prouzrokovati alergijski tip reakcija, uključujući i astmu. Alergija se češće javlja kod osoba osetljivih na aspirin.

  Tablete Caffetin menstrual sadrže glukoza. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CAFFETIN MENSTRUAL


  Odrasli i adolescenti preko 12 godina starosti Pojedinačna doza: 1-2 tablete, u zavisnosti od jačine bola. Interval između dve doze: 4-6 sati.

  Maksimalna dnevna doza (u toku 24 sata) ne sme biti veća od 6 tableta (1200 mg ibuprofena).

  Caffetin menstrual nije namenjen deci mlađoj od 12 godina starosti.

  Pacijenti sa želudačnim problemima treba da primenjuju tablete sa hranom. Primena leka ne treba biti duža od 3 dana, bez konsultacije lekara.


  Ukoliko imate utisak da Caffetin menstrual previše jako ili previše slabo deluje, konsultujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste uzeli više leka Caffetin menstrual nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Caffetin menstrual nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Caffetin menstrual


  Ovaj lek se primenjuje po potrebi u zavisnosti od ublažavanja simptoma.

  Ne uzimajte odjednom duplu dozu leka, koja je veća od maksimalne pojedinačne doze (2 tablete)!


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Caffetin menstrual, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Pojava neželjenih dejstava može se smanjiti primenom najniže efektivne doze leka tokom što kraćeg vremenskog perioda potrebnog za lečenje simptoma.


  Ukoliko se tokom terapije ibuprofenom javi bilo koji od sledećih simptoma, prestanite sa uzimanjem leka i odmah potražite medicinsku pomoć:


  U toku primene ibuprofena mogu se javiti i proliv, nadimanje, zatvor, ulcerativni stomatitis (zapaljenje sluznice usne šupljine praćeno čirevima), pogoršanje kolitisa i Kronova bolest (zapaljensko oboljenje creva). Takođe se mogu javiti peptički ulkus (čir), perforacija ili krvarenje iz gastrointestinalnog trakta, ponekad i sa fatalnim ishodom, posebno kod starijih osoba. Ređe se može javiti i gastritis (zapaljenje želuca), a veoma retko i pankreatitis (zapaljenje gušterače).


  Sledeće reakcije preosetljivosti su prijavljene nakon primene ibuprofena: a) nespecifične alergijske reakcije i anafilaktička reakcija, b) reakcije respiratornog trakta (astma, pogoršanje astme, bronhospazam ili otežano disanje), c) kožne reakcije – sitnozrnasta ospa, svrab, koprivnjača, tačkaste promene na koži, otok potkožnog tkiva i veoma retko eksfolijativne i bulozne promene na koži (uključujući Stevens Johnson-ov sindrom, toksičnu epidermalnu nekrolizu i erythema multiforme).


  Mogu se javiti i otok, hipertenzija i srčana slabost.


  Epidemiološki podaci govore u prilog tome da primena ibuprofena, posebno u velikim dozama (2400 mg/dan) i u dužem periodu, može povećati rizik za pojavu arterijskih trombotičkih događaja kao su infarkt miokarda (srčani napad) ili moždani udar.


  Ostala neželjena dejstva koja se ređe javljaju i za koja uzročno-posledična veza nije čvrsto ustanovljena uključuju: leukopeniju (smanjenje broja belih krvnih zrnaca), trombocitopeniju (smanjenje broja krvnih pločica), neutropeniju (smanjenje broja određene vrste belih krvnih zrnaca), agranulocitozu (potpuni nestanak jedne vrste krvnih ćelija), aplastička i hemolitička anemija (veliko smanjenje broja crvenih krvnih ćelija i hemoglobina u krvi).


  Mogu se javiti i nesanica, osećaj iracionalnog straha, depresija, konfuzija, halucinacije, optički neuritis (zapaljenje optičkog nerva), glavobolja, trnjenje, vrtoglavica, patološka sanjivost, rinitis (zapaljenje nosa), aseptični meningitis (sa simptomima ukrućenog vrata, glavoboljom, mučninom, povraćanjem, groznicom ili dezorijentacijom), poremećaj sluha, zujanje u ušima, poremećaji funkcije jetre.


  Na koži se mogu javiti teže promene kao što su Stevens Johnson-ov sindrom i toksična epidermalna nekroliza (veoma retko), reakcije preosetljivosti na sunčevu svetlost, poremećaj funkcije bubrega, malaksalost i umor.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK CAFFETIN MENSTRUAL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Tri (3) godine.

  Nemojte koristiti lek Caffetin menstrual posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslova čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Caffetin menstrual


Jezgro tablete

Celuloza, mikrokristalna, silikonizovana , (celuloza, mikrokristalna i silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni); kopovidon; kroskarmeloza-natrijum; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat; talk.


Film tablete

Opadry II pink: hipromeloza; titan-dioksid (E171); polidekstroza; talk; maltodekstrin; trigliceridi, srednje dužine lanaca; boja Ponceau 4R (E124); boja Sunset yellow FCF (E110); boja Indigo carmine (E132).

Opadry fx silver: karmeloza-natrijum; maltodekstrin; glukoza, monohidrat; pigment E555/E171;

lecitin (soja).


Kako izgleda lek Caffetin menstrual i sadržaj pakovanja


Caffetin menstrual su izdužene, bikonveksne film tablete svetloružičaste boje sa srebrnim sjajem, sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani.

.

Film tablete su pakovane u blistere (Al/PVC), svaki blister sadrži 10 film tableta. Kartonska kutija sadrži 10 film tableta (1 blister) i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole

ALKALOID D.O.O. BEOGRAD

Prahovska 3,

11000 Beograd, R. Srbija


Proizvođač

ALKALOID AD - SKOPJE

Bulevar Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, R. Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-00799-14-001 od 12.09.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z