FISKocr

Cisplatin


UPUTSTVO ZA LEK


Cisplatin, rastvor za infuziju, 0.5 mg/ml Pakovanje: ukupno 1 bočica, 1 x 20 ml

ukupno 1 bočica, 1 x 100 ml


Proizvođač: Medac Gesellschaft für klinische, Spezialpräparate mbH


Adresa: Theaterstraße 6, D-22880 Wedel, Nemačka


Podnosilac zahteva: QUATALIA d.o.o.


Adresa: Reljina 4/3, 11 000 Beograd, Srbija


Cisplatin, 0.5 mg/ml, rastvor za infuziju

cisplatin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Cisplatin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cisplatin

 3. Kako se upotrebljava lek Cisplatin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Cisplatin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Cisplatin I ČEMU JE NAMENJEN

  Cisplatin pripada grupi antineoplastika ili antitumorskih lekova. Terapija antineoplasticima ili antitumorskim lekovima se još naziva i hemoterapija.


  Cisplatin može da se primenjuje sam ili u kombinaciji sa drugim antitumorskim lekovima. Cisplatin se daje kao infuzija u venu (intravenska primena)

  Terapijske indikacije


  Lek Cisplatin se upotrebljava za lečenje sledećih vrsta tumora:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Cisplatin


  Lek Cisplatin ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Cisplatin


  Pre i posle primene leka Cisplatin treba uzimati dovoljnu količinu tečnosti (prehidratacija i posthidratacija), takođe je neophodno primeniti forsiranu diurezu).


  Prehidratacija


  Treba izvršiti prehidrataciju 2-12 sati pre primene leka Cisplatin pomoću infuzije 0.5-1.5 (2.0) l izotoničnog rastvora natrijum-hlorida/ m2 TP (telesna površina) u trajanju od najmanje 2-3 sata.


  Posthidratacija


  Tokom (6-12) 24 h (zavisno od primenjene doze) od primene leka Cisplatin pacijentu treba obezbediti adekvatan unos tečnosti (2-3 l izotoničnog rastvora natrijum-hlorida po m2 TP sa 5% rastvorom glukoze u odnosu 1: 15). Eliminacija urina dok traje posthidratacija treba da bude najmanje 100-200 ml/ h. Ukoliko je izlučivanje urina neadekvatno, treba ga potpomoći npr. primenom D-manitola (diuretike Henleove petlje ne treba koristiti).


  Forsirana diureza


  Za potpomaganje diureze u toku terapije lekom Cisplatin se na smeju koristiti diuretici Henleove petlje!


  Predpostavljajući da je primenjena doza leka Cisplatin manja od 60 mg / m2 TP, da je izvršen adekvatan unos tečnosti pre i posle primene leka Cisplatin i da je funkcija bubrega očuvana, dovoljno je pažljivo održavati balans telesnih tečnosti i pratiti telesnu težinu, a primena D-manitola (da potpomogne eliminaciju) nije neophodna. Ukoliko zadržavanje tečnosti prevazilazi 1000 ml (unos tečnosti upoređen sa eliminacijom), treba primeniti D-manitol.

  Intravenska primena D-manitola (8 mg/ m2 TP, ekvivalentno sa 40 ml/ m2 TP 20% rastvora D-manitola) je

  obavezna pre prve primene leka Cisplatin ukoliko je propisana doza veća od 60 mg/ m2 TP.

  Primena leka Cisplatin može započeti samo kada se postigne eliminacija urina od najmanje 250 ml tokom 30 min.

  Za vreme terapije lekom Cisplatin, treba imati u vidu mogući gubitak elektrolita (posebno kalijumovih,

  magnezijumovih i kalcijumovih jona) i obezbediti njihovu adekvatnu nadoknadu.


  Doziranje leka Cisplatin

  Ispod je navedena lista ustanovljenih protokola kombinovane terapije sa lekom Cisplatin, lista nije konačna.


  Karcinom testisa

  Odrasli: Cisplatin se primenjuje kao deo PEB ili PEI protokola (cisplatin, etopozid i bleomicin ili cisplatin, etopozid i ifosfamid) u dozi od 20 mg/m² TP u intravenskoj infuziji 30 minuta od 1 do 5 dana svakog ciklusa terapije, da bi se ponovio svake 3 nedelje 3-4 ciklusa.

  Deca (2 godine i više) Cisplatin se primenjuje kao deo PEB protokola (cisplatin, etopozid i bleomicin) ili PVB protokola (bleomicin, vinblastin i cisplatin) u dozi od 20 mg/m² TP u 6-časovnoj intravenskoj infuziji i od 4 do 8 dana svakog ciklusa terapije, da bi se ponovio svake 3 nedelje 3-4 ciklusa.


  Uznapredovali karcinom epitela ovarijuma

  Cisplatin se primenjuje kao deo PT protokola (cisplatin i paklitaksel) u dozi od 75 mg/m² TP u jednočasovnoj intravenskoj infuziji 1 dan svakog ciklusa terapije, da bi se ponovio svake 3 nedelje najviše 6 ciklusa. Mikrocelularni karcinoma pluća

  Cisplatin se primenjuje kao deo PE protokola (cisplatin i etopozid) u dozi od 80 mg/m² TP u jednočasovnoj

  intravenskoj infuziji 1 dan svakog ciklusa terapije, da bi se ponovio svake 3 nedelje najviše 4 ciklusa.

  Uznapredovali nemikrocelularni karcinoma pluća

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i lek Cisplatin može imati neželjena dejstva.


  Sledeća neželjena dejstva su primećena nakon primene leka Cisplatin

  Ukoliko primetite neki od ovih simptoma odmah konsultujte Vašeg lekara ili zdravstvenu ustanovu.


  Za procenu neželjenih efekata korišćeni su sledeći opisi učestalosti:


  Veoma česta: više nego 1 od 10 pacijenata


  Česta: manje nego 1 od 10, ali više nego 1 od 100 pacijenata

  Povremena: manje nego 1 od 100, ali više nego 1 od 1 000 pacijenata

  Retka: manje nego 1 od 1000, ali više nego 1 od 10 000 pacijenata

  Veoma retka: manje nego 1 od 10 000 pacijenata


  Neželjeni efekti su dozno zavisni i mogu se povećavati kod ponovljene primene, tj. ukoliko izimate više leka Cisplatin češće se mogu primetiti neželjeni efekti.


  Infekcije i infestacije

  Retko: infekcije izazvane oštećenjem nervnog sistema (neutropenijom)

  Vrlo retko: fatalne infekcije izazvane agranulocitozom (teško smanjenje specifičnih belih krvnih zrnaca) ili aplastičnom anemijom (teško smanjenje svih krvnih zrnaca), nakon primene viših doza cisplatina (≥120 mg /m2 TP, što je ekvivalentno 4-6 mg /kg TM) ili nakon visoke kumulativne doze cisplatina


  Maligneibenigneneoplazme (uključujući cisteipolipe)


  Povremeno: akutna nelimfatička leukemija

  Vrlo retko: izolovani slučajevi pojave mijelodisplastičnog sindroma (formiranje nenormalnih krvnih ćelija u koštanoj srži)


  Uopšte, opisane neoplazme se javljaju nakon tretmana sa lekovima koji se koriste u kombinaciji sa lekom Cisplatin.


  Poremećajinanivou krviilimfnogsistema


  Veoma često: inhibicija funkcije koštane srži se manifestuje sa smanjenjem broja leukocita (bela krvna zrnca), trombocita (krvne pločice) i eritrocita (crvena krvna zrnca), normohromna anemija u 9-40 % pacijenata, najčešće nakon produžene terapije

  Često: neutropenija (smanjenje broja određenog tipa belih krvnih zrnaca), smanjen nivo hemoglobina (smanjenje crvenog pigmenta u krvi)

  Povremeno: trombotična mikroangiopatija (nenormalne promene na najsitnijim krvnim

  sudovima) udružena sa hemolitičkim uremijskim sindromom (promene na krvnim sudovima kod oštećenih bubrega)

  Retko: Combs pozitivna hemolitička anemija (anemija usled razaranja crvenih krvnih zrnaca)

  Veoma retko: febrilna neutropenija (neutropenija praćena groznicom), agranulocitoza i /ili aplastična anemija nakon primene viših doza cisplatina ili nakon visoke kumulativne doze cisplatina


  U načelu, Cisplatin ima mali, reverzibilan, dozno zavisni inhibitorni efekat na koštanu srž kod 25-30 % pacijenata.


  Maksimalni uticaj na leukocite (broj manji od 1,5x109/l (1500 µl) kod 5% pacijenata) se javlja približno nakon 14 dana lečenja lekom Cisplatin, te se preporučuje period od 21-45 dana dok se broj leukocita ne obnovi.


  Maksimalno dejstvo na trombocite (broj se smanjuje na 50x109/l (50000µl) kod manje od 10% pacijenata) se javlja posle 21 dan. Preporučuje se vreme oporavka od 28-45 dana. U nekim slučajevima preovladava smanjena koncentracija hemoglobina (smanjenje crvenog pigmenta u krvi).

  Ozbiljna inhibicija funkcije koštane srži, uključujući smanjenu aktivnost ćelija odgovornih za odbranu organizma (agranulocitozu) i/ili aplastičnu anemiju, koja dovodi do fatalnih infekcija u nekim slučajevima, zabeležena je nakon primene viših doza leka Cisplatin (≥120 mg /m2 TP, što je ekvivalentno 4-6 mg /kg TM) ili nakon visoke kumulativne doze leka Cisplatin.

  Cisplatin može da poveća osetljivost eritrocita čime ponekad prouzrokuje brzu destrukciju eritrocita Coombs pozitivnu hemolitičku anemiju (anemija usled razaranja crvenih krvnih zrnaca), efekat koji je reverzibilan nakon prekida terapije cisplatinom. Iako učestalost, ozbiljnost i značaj ovog efekta u poređenju sa drugim mogućim neželjenim dejstvima na krvni sistem nije jasna, mogućnost hemolitičke reakcije treba imati u vidu kad god se javi neobjašnjiv pad u koncentraciji hemoglobina. Hemolitičke reakcije su reverzibilne po prekidu terapije cisplatinom.

  Imunološki poremećaji


  Povremeno: alergijske reakcije sa osipom, osipom u vidu mrlja, koprivnjačom (urtikarijom), crvenilom kože, hipersenzitivne reakcije sa tahikardijom (ubrzano lupanje srca) pad krvnog pritiska, otežano disanje, bronhospazam (grčenje mišića bronhija), edemi (otoci); imunosupresivne reakcije (smanjena otpornost organizma na štetne materije)

  Vrlo retko: anafilaktički šok


  Ove reakcije mogu biti lečene davanjem simpatomimetika, kortikoida i antihistaminika (lekovi koji se koriste za lečenje alergijskih reakcija).


  Endokrinološki poremećaji


  Veoma retko: neadekvatne sekrecije antidiuretskog hormona (endogeni hormon koji pored ostalog reguliše protok urina)


  Poremećaji metabolizma i ishrane


  Veoma često: Hiperurikemija (povećanje nivoa mokraćne kiseline u krvi) za 25 – 30 %


  Često: povećanje nivoa gvožđa, hiperholesterolemija (povećanje nivoa holesterola u krvi)


  Povremeno: klinički značajno smanjenje nivoa natrijuma, fosfata, kalijuma, magnezijuma i kalcijuma u krvi praćeno grčrnjem mišića, promenama na EKG-u; sindrom liziranja tumorskih ćelija (rapidno uništenje tumorskih ćelija sa povećanjem u serumu nivoa mokraćne kiseline, kalijuma i fosfata); giht


  Ovi poremećaji su rezultat cisplatinom izazvanog oštećenja bubrega (tubula), koje dovodi do smanjenog preuzimanja ovih katjona u tubulima.


  Poremećaji nervnog sistema


  Često: periferne neuropatije (poremećaji u fukciji nerava u rukama i nogama) sa parestezijama (peckanje osećaj utrnulosti), smanjenim refleksom tetiva, mišićnom slabošću, napadima (konvulzijama), gubitkom motorne

  funkcije, gubitkom osećaja za dodir i ukus, gubitak sluha, poremećaji vida kao posledica oštećenja nervnog sistema


  Povremeno: Upala arterija u mozgu (cerebralne arterije), cerebralnim poremećajima u obliku konfuzije, nejasanog govora, gubitka pamćenja, paralize (nemogućnost pokreta); Lhermitt-ovim simptomima mijelopatiji (poremećaji u koštanoj srži) u spinalnoj regiji i autonomnoj neuropatiji.


  Veoma retko: akutne cerebrovaskularne komplikacije (utiče na krvne sudove mozga), blokada vratne arterije koja dovodi do oštećenja mozga, encefalopatija (oštećenje mozga)


  Oštećenje nervnog sistema (neuritoksičnost) je drugi po učestalosti oblik hronične toksičnosti Može se manifestovati kao periferna neurotoksičnost (oštećenje nerava ruku i nogu), gubitak sluha, poremećaji vida i napadi (konvulzije).


  Ozbiljno oštečenje nervnog sistema se javljalo kod pacijenata koji su dobijali veće doze leka Cisplatin, ili češće nego što je preporučeno.


  Periferne neuropatije uočeni su posebno nakon produžene upotrebe leka Cisplatin (4-7 meseci). Ipak, ovi efekti se mogu pojaviti i nakon jedne doze. Smanjenje ili gubitak osećaja u rukama i/ili stopalima koji skoro uvek prate perifernu toksičnost, klinički posmatrano, su vrlo slični onima koji karakterišu nedostatak vit. B12.


  Neželjena dejstva na nervni sistem mogu da traju i nakon prekidanja terapije. Na prvi znak pojave Lhermitt-ovog simptoma, mijelopatiji u spinalnoj regiji i autonomnoj neuropatiji terapiju treba prekinuti.


  Neurotoksičnost može biti reverzibilna, mada je ireverzibilna kod 30-50 % pacijenata čak i ako se terapija prekine.

  Učestalost i ozbiljnost perifernog nervnog oštećenja izgleda zavisi pre svega od kumulativne doze leka Cisplatin. (ukupna doza koja je primljena nakon početka terapije)


  Poremećaji na nivou oka


  Povremeno: upala optičkih nerava praćena poremećajima vida ili slepilom; edem

  papile (zastoj u vidnom polju) sa poremećajem vida; oštećenje očnih pokreta; retrobulbarni neuritis (upala očnog nerva) sa gubitkom vida;

  otežano prepoznavanje boja (nesposobnosti da se razlikuju boje

  posebno u plavo žutom opsegu), vezano za terapiju visokim dozama Veoma retko: oštećenja retine sa poremećajima vida (nakon upotrebe

  visokih doza cisplatina); kortikalno slepilo (uništavanje vizualnih centara u


  mozgu)


  Efekti su dokazano reverzibilini u manje ozbiljnim slučajevima, ukoliko se terapija odmah prekine.

  U slučajevima otežanog prepoznavanja boja pri ispitivanju očnog dna (fundoskopija) primećena je nepravilna pigmentacija u nekim delovima mrežnjače.


  Poremećajinanivou uhaicentrazaravnotežu


  Vrlo često: oštećenje sluha pri frekvencijama od 250 – 2000 Hz (nivo

  normalnog govora), oštećenje sluha van govornog opsega

  (> 2000 Hz) uz gubitak sluha u visoko-frekventnom opsegu (4000 – 8000 Hz), tinnitus (zvonjenje u ušima)

  Često: gluvoća i vestibularna toksičnost (poremećaj centra za ravnotežu) sa vrtoglavicom

  Oštećenje sluha pre svega uključuje gubitak sluha u oblasti visokih frekvencija (preko 2000 Hz). I u oblasti normalnih frekvencija (od 250-2000 Hz) sluh može biti oštećen – javlja se prosečno u 10-15% slučajeva. Gubitak sluha sa zvonjavom u uhu i gubitak sluha u oblasti frekvencija 4000-8000 Hz zabeležen je kod više od 30% pacijenata koji su primili pojedinačnu dozu od 50 mg leka Cisplatin /m2 TP. Gubitak sluha može biti

  unilateralan ili bilateralan. Povremeno, uočavaju se gluvoća i vestibularna toksičnost (oštećenje centra za ravnotežu) sa vrtoglavicom.


  Učestalost i ozbiljnost neželjenih dejstava na sluh prvenstveno zavisi od ukupne kumulativne doze, ali i od veličine pojedinačnih doza i serumskih koncentracija leka Cisplatin. Mehanizam obuhvata oštećenje slušnih trepljastih ćelija na bazalnoj spirali kohlee. Oštećenje sluha uzrokovano lekom Cisplatin može biti ireverzibilno.


  Oštećenje sluha je mnogo ozbiljnije kod dece i starijih osoba.


  Ukoliko je vršena radiografija pre lečenja cisplatinom ili se vrši za vreme terapije to može povećati rizik od oštećenja sluha.


  Audiometrijske promene su nađene kod 65-85 % pacijenata koji su primili Cisplatin kao bolus injekciju (ukupna količina je primenjena u kratkom vremenu). Ototoksičnost je manja za 27% kada se Cisplatin daje kao infuzija u trajanju od 1-2 h.


  Pažljiv pregled slušnih organa (uključujući audiogram) se preporučuje pre početka lečenja i pre svakog ciklusa terapije.


  Kardiološki poremećaji


  Povremeno: EKG promene; angina pektoris (bol u grudima) i infarkt miokarda praćen akutnom ishemijskom reakcijom (posebno u kombinaciji

  sa drugim citostatskim lekovima bez obzira na doziranje i dužinu terapije)


  Vrlo retko: neujednačen rad srca, bradikardija (usporeni otkucaju srca), tahikardija (obrzani otkucaji srca) i oštećenje srca, izolovani

  slučajevi iznenadnog prestanka srčanog rada (za vreme kombinovane


  primene leka Cisplatin sa drugim citostaticima)


  Vaskularni poremećaji


  Često: blokada ktvnih sudova (npr. vene ili arterije ili krvnog suda u plućima ili mozgu) zbog krvnog ugruška, kada se Cisplatin upotrebljava u kombinaciji sa drugim lekovima protiv karcinoma.


  Retko: iritacije intime zalistaka krvnih sudova; Raynaudov sindrom (bolni poremećaji protoka krvi npr. u prstima); moždani udar kao posledica akutno narušene cirkulacije (posebno u kombinaciji sa drugim citostatskim lekovima bez obzira na doziranje i dužinu terapije)


  Respiratorni,torakalniimedijastinalni poremećaji


  Vrlo retko: oštećenja pluća (kada se Cisplatin koristi u

  kombinaciji sa bleomicinom) zabeležen je jedan slučaj plućne fibroze (povećanje vezivnog tkiva u pulućima) nakon lečenja CisplatinOM i fluorouracilom;


  Gastrointestinalni poremećaji


  Vrlo često: gubitak apetita, mučnina povraćanje, abdominalni bol, gubitak tečnosti (kao posledica povraćanja i proliva)

  Povremeno: štucanje, mukozitis (upala mukoznih membrana), stomatitis (upala mukoznih membrane u ustima u nekim slučajevima teška), krvarenje desnih povišene serumske amilaze

  Retko: akumulacija metalnih depozita u desnima

  Vrlo retko: izolovani slučajevi pankreatitisa (upala gušterače)


  Cisplatin spada u grupu najsnažnijih lekova koji izazivaju teška povraćanja (emetogeni citostatik). Mučnina i povraćanje obično počinju 1-4 h nakon primene leka Cisplatin i traju 1-2 dana, mada mogu i 1 nedelju. Iz ovog razloga efikasna antiemetička terapija uz preporučenu dodatnu upotrebu sedativa ili neuroleptika (lekovi koji imaju umirujuće dejstvo) je sastavni deo lečenja lekom Cisplatin. Smanjenje ovih tegoba moguće je primenom serotoninskih antagonista iz grupe ondansetrona, koji se mogu kombinovati sa deksametazonom. Ozbiljnost ovih simptoma se takođe može smanjiti ako se Cisplatin primeni kao dugotrajna infuzija.

  Za tečnost izgubljenu usled povraćanja i dijareje treba obezbediti adekvatnu nadoknadu.


  Hepatobilijarni poremećaji


  Povremeno: Reverziblno oštećenje funkcije jetre manifestuje se

  povećanjem serumskih transaminaza i bilirubina. Poremećajinanivou kožei potkožnogtkiva


  Retko: gubitak kose, dermatitis (zapaljenje kože)

  Vrlo retko: jedan slučaj eksfolijativnog dermatitisa Poremećaji mišićno-skeletnog, vezivnog i koštanog tkiva

  Retko: bol u mišićima (mijalgija)


  Poremećaji nanivoububregaiurinarnogsistema


  Vrlo često: oštećenje bubrežne funkcije, akutno smanjenje proizvodnje

  urina u renalnim korpuskulama, povećanje serumskog nivoa uree i kreatinina

  Povremeno: mikrohematurija (tragovi krvi u mokraći)

  Retko: akutno oštećenje bubrega (brzo progresivno oštećenje bubrega) se može javiti kao nekroza tubula (razaranje bubrežnih tubula) što može dovesti do uremije (trovanje urinom) ili oligurije i anurije (prestanak izlučivanja urina)


  Oštećenje bubrega je dozno ograničavajući faktor za lečenje lekom Cisplatin. Oštećenje funkcije bubrega se povećava kod ponovljenih doza.


  Glavni faktori za oštećenje bubrega (faktori koji najčešće dovode do oštećenja bubrega) su hiperurikemija (povećanje mokraćne kiseline u krvi) ili hipoalbuminemija (smanjenje albumina u krvi).


  Kod oštećenja bubrega izazvanog lekom Cisplatin uočava se akutna faza sa elektrolitnim disbalansom, naročito u smanjenju nivoa magnezijuma u krvi i akutnim smanjenjem proizvodnje urina u bubrežnim korpuskulama i hronična faza sa smanjenim izlučivanjem kreatinina sa ili bez povećanja serumskog kreatinina.

  Oštećenje renalne funkcije moze se uočiti tokom 2-3 dana ili 2 nedelje nakon primene prve doze cisplatina. Pri primeni viših doza ili ponavljanja doza u kratkim intervalima, akutno oštećenje bubrega se može javiti kao

  nekroza tubula (razaranje bubrežnih tubula), što može dovesti do trovanja urinom (uremije) i prestanka

  izlučivanja urina (anurije). Oštećenje bubrega može biti nepovratno.

  U cilju prevencije ozbiljnih oštećenja renalne funkcije važno je obezbediti adekvatnu pre- i posthidrataciju. Istovremena primena drugih lekova koji oštećuju bubrege, kao što su aminoglikozidi ili amfotericin B povećava

  rizik od bubrežnog oštećenja.


  Poremećajireproduktivnogsistemai na nivou dojki


  Povremeno: poremećaji spermatogeneze (sazrevanje sperme) i ovulacije Retko: infertilnost, bolne ginekomastije (uvećanje grudi kod muškaraca)


  Infertilnost izazvana cisplatinom je dozno zavisna i može biti reverzibilna i ireverzibilna.


  Opštiporemećajuireakcijena mestuprimene


  Često: bolne iritacije vena, edem (otoci), eritem (crvenilo kože), ulceracije na koži, upala vene na mestu primene, slabost, opšte loše stanje organizma

  Retko: iritacija lokalnog tkiva (inflamacija, povećavanje vezivnog tkiva –fibroza, odumiranje tkiva-nekroza na slučajnom mestu ubrizgavanja pored vene (akcidentne ekstravazacije), krvarenje kao rezultat oštećenja funkcije koštane srži

  Ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na lek Cisplatin, kao i one koji nisu

  pomenuti u ovom uputstvu, odmah obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Cisplatin


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Lekar ili medicinska sestra koja Vam daje ovaj lek će voditi računa da ne istekne rok upotrebe označen na etiketi.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti. Ne čuvati u frižideru, niti zamrzavati.

  Vizuelno pregledati pre upotrebe i primeniti samo bistar rastvor bez čestica.


  Sa mikrobiološkog stanovišta, razblaženi rastvor treba odmah primeniti. Ukoliko se ne primeni odmah, korisnik snosi odgovornost za uslove i vreme čuvanja i normalno ne treba da bude duže od 24 sata, osim u slučaju da je razblaženje sprovedeno u kontrolisanim i validnim aseptičnim uslovima.


  Rastvor je namenjen samo za jednokratnu upotrebu. Neiskorišćeni rastvor treba baciti.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Cisplatin


Sadržaj aktivne supstance:

1 ml rastvora za infuziju sadrži 0.5mg cisplatina.


1 bočica sa 20 ml rastvora za infuziju sadrži 10 mg cisplatina. 1 bočica sa 100 ml rastvora za infuziju sadrži 50 mg cisplatina.


Sadržaj pomoćnih supstanci:

Natrijum-hlorid; Natrijum-hidroksid (za podešavanje pH), hlorovodonična kiselina (za podešavanje pH), voda za injekcije.


Kako izgleda lek Cisplatin sadržaj pakovanja


Izgled:

Bistar svetložuti rastvor. Pakovanje:

Bočica od tamnog stakla I hidrolitičke grupe, zatvorena flip-off poklopcem sa po 20 ml i 100 ml rastvora za infuziju zapakovane u kutiji. Zatvarač je od bromobutil gume i zaštitne aluminijumske kape.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole: Quatalia d.o.o.,

Reljina 4/3, 11 000 Beograd,

Republika Srbija.


Proizvodjač: medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Oktobar 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.

Broj i datum dozvole:


Cisplatin 0.5mg/ml, 20 ml, rastvor za infuziju: 515-01-3174-12-001 od 03.12.2012. Cisplatin 0.5mg/ml, 100 ml, rastvor za infuziju: 515-01-3177-12-001 od 03.12.2012


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim radnicima


Terapijske indikacije


Doziranje i način primene


Pre i posle primene cisplatina treba obezbediti adekvatnu hidrataciju (takođe je neophodno primeniti forsiranu diurezu)


Prehidratacija


Treba izvršiti prehidrataciju 2-12 sati pre primene cisplatina pomoću infuzije 0,5-1,5 (2,0) l izotoničnog rastvora natrijum-hlorida/ m2 TP (telesna površina) u trajanju od najmanje 2-3 sata.


Posthidratacija


Tokom (6- 2) 24 h (zavisno od primenjene doze) od primene cisplatina pacijentu treba obezbediti adekvatan unos tečnosti (2-3 l izotoničnog rastvora natrijum-hlorida po m2 TP sa 5% rastvorom glukoze u odnosu 1: 15).

Eliminacija urina dok traje posthidratacija treba da bude najmanje 100-200 ml/ h. Ukoliko je izlučivanje urina neadekvatno, treba ga potpomoći npr. primenom D-manitola (diuretike Henleove petlje ne treba koristiti).


Forsirana diureza

Predpostavljajući da je primenjena doza cisplatina manja od 60 mg / m2 TP, da je izvršen adekvatan unos tečnosti pre i posle primene cisplatina i da je funkcija bubrega očuvana, dovoljno je pažljivo održavati balans telesnih tečnosti i pratiti telesnu težinu, a primena D-manitola (da potpomogne eliminaciju) nije neophodna.

Ukoliko zadržavanje tečnosti prevazilazi 1000 ml (unos tečnosti upoređen sa eliminacijom), treba primeniti D-manitol.

Intravenska primena D-manitola (8 mg/ m2 TP, ekvivalentno sa 40 ml/ m2 TP 20% rastvora D-manitola) je

obavezna pre prve primene cisplatina ukoliko je propisana doza veća od 60 mg/ m2 TP.

Primena cisplatina može započeti samo kada se postigne eliminacija urina od najmanje 250ml tokom 30 min.

Za vreme terapije cisplatinom, treba imati u vidu mogući gubitak elektrolita (posebno kalijumovih, magnezijumovih i kalcijumovih jona) i obezbediti njihovu adekvatnu nadoknadu.


Doziranje cisplatina

Ispod je navedena lista ustanovljenih protokola kombinovane terapije sa cisplatinom, lista nije konačna


Karcinom testisa

Odrasli: Cisplatin se primenjuje kao deo PEB ili PEI protokola (cisplatin, etopozid i bleomicin ili cisplatin, etopozid i ifosfamid) u dozi od 20 mg/m² TP u intravenskoj infuziji 30 minuta od 1 do 5 dana svakog ciklusa terapije, da bi se ponovio svake 3 nedelje 3-4 ciklusa.

Deca (2 godine i više) Cisplatin se primenjuje kao deo PEB protokola (cisplatin, etopozid i bleomicin) ili PVB protokola (bleomicin, vinblastin i cisplatin) u dozi od 20 mg/m² TP u 6-časovnoj intravenskoj infuziji i od 4 do 8 dana svakog ciklusa terapije, da bi se ponovio svake 3 nedelje 3-4 ciklusa.


Uznapredovali karcinom epitela ovarijuma

Cisplatin se primenjuje kao deo PT protokola (cisplatin i paklitaksel) u dozi od 75 mg/m² TP u jednočasovnoj intravenskoj infuziji 1 dan svakog ciklusa terapije, da bi se ponovio svake 3 nedelje najviše 6 ciklusa.


Mikrocelularni karcinoma pluća

Cisplatin se primenjuje kao deo PE protokola (cisplatin i etopozid) u dozi od 80 mg/m² TP u jednočasovnoj intravenskoj infuziji 1 dan svakog ciklusa terapije, da bi se ponovio svake 3 nedelje najviše 4 ciklusa.


Uznapredovali nemikrocelularni karcinoma pluća

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Cisplatin treba da se daje pacijentima u bolničkim uslovima pod nadzorom lekara sa iskustvom u hemoterapiji malignih oboljenja.


Od važnosti je pažljiva procena odnosa rizika i koristi tokom terapije cisplatinom. Ova procena treba da uključi razmatranje da li se može iskoristiti neki drugi citostatik manje toksičnosti, a iste efikasnosti.


Normalno funkcionisanje urinarnog trakta i adekvatna eliminacija urina su preduslov za upotrebu cisplatina. U cilju da se izbegnu oštećenja bubrega, treba obezbediti adekvatan unos tečnosti pre i nakon terapije cisplatinom.

Diuretike Henleove petlje ne treba nikada koristiti za pospešivanje diureze.

Pre početka lečenja, za vreme lečenja i pre svakog ciklusa lečenja treba kontrolisati renalnu funkciju, koncentracije jona magnezijuma, natrijuma, kalijuma, i kalcijuma, broj krvnih elemenata, sluh uključujući audiogram, kao i hepatične i neurološke funkcije . Broj krvnih elemenata treba kontrolisati u nedeljnim intervalima.

Cikluse lečenja treba započeti samo ako su dole nabrojane laboratorijske i dijagnostičke vrednosti i funkcije organa normalizovane tj. kada laboratorijski parametri imaju sledeće vrednosti:

Serumski kreatinin: ≤ 130 µmol/l ili ≤1.5 mg/ 100 ml Urea: < 25 mg/ 100 ml

Broj trombocita: > 100 000/ µl

Broj leukocita: > 4000/ µl

Treba obezbediti adekvatnu terapiju za prevenciju mučnine i povraćanja (preporučuje se upotreba antagonista serotoninskih receptora, sa ili bez deksametazona). Preporučuje se i odgovarajuća supstituciona terapija ako dođe do gubitka tečnosti usled povraćanja ili dijareje.

Za vreme terapije cisplatinom, treba imati u vidu mogući gubitak elektrolita (posebno kalijumovih, magnezijumovih i kalcijumovih jona) i obezbediti njihovu adekvatnu nadoknadu.

Povećan nivo mokraćne kiseline u krvi može se javiti kod 25-30% pacijenata nakon primene cisplatina, posebno nakon visokih doza cisplatina. Povećane koncentracije mokraćne kiseline, koje se obično javljaju 3- 5 dana nakon primene cisplatina, mogu se smanjiti korišćenjem npr. alopurinola.

Postojeće infekcije treba lečiti pre početka terapije cisplatinom.

Treba obezbediti da se teške infekcije i/ili epizode krvarenja leče brzo i efikasno.

Cisplatin može da izazove genetska oštećenja. Muškarcima koji su na terapiji cisplatinom se preporučuje da izbegavaju planiranje potomstva za vreme i 6 meseci nakon završetka lečenja. Cisplatin može izazvati kod muškaraca prolazni ili trajni sterilitet. Preporuka je da se pre početka lečenja informišu o konzervaciji sperme u cilju ostvarivanja očinstva.

Žene u generativnom dobu treba da koriste efikasne metode kontracepcije tokom terapije.

Cisplatin je mutagena i potencijalno karcinogena supstanca. Mere bezbednosti za rad sa potencijalno opasnim supstancama moraju se sprovoditi tokom pripreme i primene leka. Treba se rukovoditi uputstvom O bezbednom rukovanju citostaticima, profesionalnih udruženja za zdravstvene službe i socijalnu zaštitu. Supstance treba da priprema za upotrebu isključivo obučeno osoblje, osoblje treba da nosi rukavice, zaštitnu masku za lice i zaštitno odelo.

Treba preduzeti mere opreza kako bi se izbegla slučajna kontaminacija očiju, kože i sluzokože sa cisplatinom. Ukoliko se to dogodi, oči treba isprati velikom količinom vode.

Cisplatin, rastvor za infuziju mora biti bezbojan i ne sme da sadrži čestice. U suprotnom rastvor se ne sme koristiti.

Cisplatin rastvor za infuziju sadrži 3.5 mg (0.15 mmol) natrijuma po 1 ml. Savetuje se poseban oprez

Bproiljirkeošemnjau:p5o1t5r-e0b1e-3k17o4d-1p2a-0c0i1jeonda0ta3.k12o.j2i0s1u2. nza ldekijCetiispulaktionj,orjasstevokrozantirnofulizšijeu,un20omsLna(t0ri.5jummg/am.L)


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Cisplatin i mijelosupresivne supstance/radioterapija

Kada se cisplatin kombinuje sa drugim mijelosupresivnim supstancama ili terapijskim procedurama kao što je radioterapija može se očekivati povećanje toksičnosti na koštanu srž. Cisplatin i nefrotoksične/ototoksične/neurotoksične supstance

Nefrotoksične i ototoksične supstance (kao sto su antibiotici: aminoglikozidi, cefalosporini ili amfotericin B) kao i neurotoksične supstance ne smeju se istovremeno primenjivati sa cisplatinom, jer se može očekivati povećanje nefro-, oto- i neurotoksičnosti.

Cisplatin i urikozurični lekovi

Ako cisplatin koriste pacijenti koji se leče alopurinolom, kolhicinom, probenecidom ili sulfinpirazonom, može biti neophodno podešavanje doza tih lekova zbog povećanog nivoa mokraćne kiseline u serumu izazvanog cisplatinom.

Cisplatinisupstancekojeobrazuju helate

Helatne supstance kao penicilamin ne treba istovremeno primenjivati sa cisplatinom jer mogu umanjiti efekat cisplatina.

Cisplatin i supstance koje se eliminišu bubrezima

Supstance koje se najvećim delom izlučuju bubrezima (npr. citostatici bleomicin i metotreksat) treba oprezno koristiti za vreme ili nakon lečenja cisplatinom zbog mogućeg rizika od oštećenja bubrega (smanjenja renalnog klirensa).

Cisplatin i antikonvulzivni lekovi (npr. fenitoin za lečenje epilepsije)

Kada se primenjuju istovremeno može doći do smanjenja serumskog nivoa antikonvulzivnih lekova do subterapijskih vrednosti (podešavanje doza antikonvulziva može biti neophodno).

Cisplatin i piridoksin

U kontekstu kliničkih studija uznapredovalog stadijuma karcinoma ovarijuma, na trajanje odgovora tumora negativan uticaj ima kada se piridoksin primenjuje istovremeno sa cisplatin/ heksametilmelaminom. Cisplatin i bleomicin / vinblastin

Reynaud-ov fenomen se može pojaviti ako se cisplatin istovremeno primeni sa bleomicinom ili vinblastinom.

Cisplatin i docetaksel

Ova kombinacija izaziva dozno zavisnu senzornu neuropatiju koja je izraženija nego kada je izazvana zasebnom primenom ovih lekova u sličnoj dozi.

Cisplatin i paklitaksel

Česti su izveštaji (preko 70% i više) o neurotoksičnosti nakon primene cisplatina i paklitaksela u kombinaciji.

Cisplatinidiuretici Henleovepetlje

Ni pod kojim uslovima se ne sme indukovati forsirana diureza sa diureticima Henleove petlje (zbog rizika od renalnog tubularnog oštećenja i povećane ototoksičnosti.

Cisplatinižive vakcine


Cisplatin ima imunosupresivni efekat. Zbog toga, žive vakcine kao što su virusne vakcine ne treba primenjivati u toku 3 meseca od kraja terapije lekom Cisplatin.


Cisplatin i kontrastna sredstva

Kontrastna sredstva mogu da povećaju nefrotoksični potencijal cisplatina. Bilo je pojedinačnih slučajeva nefrotoksičnosti koja ugrožava život kod pacijenata sa kancerom pluća koji su lečeni cisplatinom, ciklofosfamidom, etopozidom i kortikosteroidima, a koji su primili intravensku injekciju kontrasta zbog kompjuterske tomografije.


Cisplatin i etopozid

U pojedinačnm slučajevima, lečenje cisplatinom i etopozidom rezultovalo je akutnom arterijskom okluzijom kod pacijenata sa karcinomom pluća i perifernom vaskularnom bolešću.


Cisplatin i litijum

U nekim slučajevima, primećen je smanjen nivo litijuma nakon lečenja cisplatinom (u kombinaciji sa bleomicinom i etopozidom). Zato je neophodno praćenje nivoa litijuma za vreme lečenja cisplatinom.


Primena u periodu trudnoće i dojenja

Trudnoća

Cisplatin može imati mutageni efekat i može uticati na razvoj embriona. Cisplatin se ne sme upotrebljavati tokom trudnoće. Ukoliko je važno da se trudna pacijentkinja leči, lekar treba da sprovede konsultacije sa pacijentkinjom i upozori je na rizik od oštećenja ploda usled terapije.

Ukoliko dođe do trudnoće tokom lečenja, preporučuju se genetske konsultacije.


Laktacija

Tokom upotrebe cisplatina ne treba dojiti.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Terapija cisplatinom može da dovede do mučnine, povraćanja i preosetljivosti povezane sa padom krvnog pritiska, što može indirektno uticati da sposobnost za vožnju i rad sa mašinama bude smanjena. Ovo je posebno izraženo u kombinaciji sa alkoholom.


Neželjena dejstva

Neželjeni efekti su dozno zavisni i mogu se povećavati kod ponovljene primene. Za procenu neželjenih efekata korišćeni su sledeći opisi učestalosti:


Veoma česta (≥ 10%) Česta (≥ 1/100, < 1/10)

Povremena (≥ 1/1000, < 1/100)

Retka (≥ 1/10000, < 1/1000) Veoma retka (< 1/10000)

Učestalost nepoznata (ne može se proceniti iz dostupnih podataka)


Infekcije i infestacije

Retko: infekcije izazvane neutropenijom

Vrlo retko: fatalne infekcije izazvane agranulocitozom ili aplastičnom anemijom, nakon primene viših doza cisplatina (≥120 mg /m2 TP, što je ekvivalentno 4-6 mg

/kg TM) ili nakon visoke kumulativne doze cisplatina Maligne ibenigneneoplazme (uključujući cisteipolipe)

Povremeno: akutna nelimfatička leukemija

Vrlo retko: izolovani slučajevi pojave mijelodisplastičnog sindroma


Uopšte, opisane neoplazme se javljaju nakon tretmana sa lekovima koji se koriste u kombinaciji sa cisplatinom.


Poremećajinanivou krviilimfnogsistema


Veoma često: inhibicija funkcije koštane srži se manifestuje sa smanjenjem broja leukocita, trombocita i eritrocita, normohromna anemija u 9-40% pacijenata, najčešće nakon produžene terapije

Često: neutropenija, smanjen nivo hemoglobina

Povremeno: trombotična mikroangiopatija udružena sa hemolitičkim uremijskim sindromom

Retko: Coombs pozitivna hemolitička anemija

Veoma retko: Febrilna neutropenija, agranulocitoza i /ili aplastična anemija nakon primene viših doza cisplatina ili nakon visoke kumulativne doze cisplatina


U načelu, cisplatin ima mali, reverzibilan, dozno zavisni inhibitorni efekat na koštanu srž kod 25-30% pacijenata.

Maksimalni uticaj na leukocite (broj manji od 1,5x109/l (1500 µl) kod 5% pacijenata) se javlja približno nakon 14 dana lečenja cisplatinom, te se preporučuje period od 21-45 dana dok se broj leukocita ne obnovi. Maksimalno dejstvo na trombocite (broj se smanjuje na 50x109/l (50000µl) kod manje od 10% pacijenata) se javlja posle 21 dan. Preporučuje se vreme oporavka od 28-45 dana. U nekim slučajevima preovladava smanjena koncentracija hemoglobina.

Ozbiljna inhibicija funkcije koštane srži, uključujući smanjenu aktivnost ćelija odgovornih za odbranu organizma (agranulocitozu) i/ili aplastičnu anemiju, koja dovodi do fatalnih infekcija u nekim slučajevima, zabeležena je nakon primene viših doza cisplatina (≥120 mg /m2 TP, što je ekvivalentno 4-6 mg /kg TM) ili nakon visoke kumulativne doze cisplatina.

Cisplatin može da poveća osetljivost eritrocita čime ponekad prouzrokuje brzu destrukciju eritrocita (Coombs pozitivnu hemolitičku anemiju), efekat koji je reverzibilan nakon prekida terapije cisplatinom. Iako učestalost, ozbiljnost i značaj ovog efekta u poređenju sa drugim mogućim neželjenim dejstvima na krvni sistem nije jasna, mogućnost hemolitičke reakcije treba imati u vidu kad god se javi neobjašnjiv pad u koncentraciji hemoglobina. Hemolitičke reakcije su reverzibilne po prekidu terapije cisplatinom.


Imunološki poremećaji


Povremeno: alergijske reakcije sa egzantemima, makulopapuloznim

egzantemima, urtikarijom, eritemima, pruritisom, ubrzanim srčanim radom, padom krvnog pritiska, zviždanjem u plućima, dispnejom, bronhospazmom, edemima ili groznicom; imunosupresivne reakcije

Vrlo retko: anafilaktički šok

Ove reakcije mogu biti lečene davanjem simpatomimetika, kortikoida i antihistaminika. Endokrinološki poremećaji


Veoma retko: neadekvatne sekrecije antidiuretskog hormona Poremećaji metabolizma i ishrane

Veoma često: hiperurikemija za 25 – 30 %


Često: povećanje nivoa gvožđa, hiperholesterolemija


Povremeno: klinički značajna hiponatremija, hipofosfatemija, hipokalemija, hipomagnezemija i hipokalcemijska tetanija i/ili EKG promene; sindrom liziranja tumorskih ćelija; giht


Ovi poremećaji su rezultat cisplatinom izazvanog oštećenja bubrega (tubula), koje dovodi do smanjenog preuzimanja ovih katjona u tubulima.


Poremećaji nervnog sistema


Često: periferne neuropatije sa parestezijama, smanjenim refleksom tetiva, mišićnom slabošću, napadima (konvulzijama), gubitkom motorne funkcije, gubitkom osećaja za dodir i ukus, gubitak sluha, poremećaji vida kao posledica oštećenja nervnog sistema

Povremeno: upala cerebralne arterije, cerebralnim poremećajima u obliku

konfuzije, nejasanog govora, gubitka pamćenja, paralize; Lhermitt-ovim simptomima mijelopatiji u spinalnoj regiji i autonomnoj neuropatiji.


Veoma retko: akutne cerebrovaskularne komplikacije, karotidne okluzije

– blokada vratne arterije i upala cerebralne arterije; encefalopatija


Neurotoksičnost je drugi po učestalosti oblik hronične toksičnosti, posle oštećenja bubrega. Može se manifestovati kao periferna neurotoksičnost, gubitak sluha, poremećaji vida i napadi (konvulzije).

Ozbiljne neuropatije su se javljale kod pacijenata koji su primali veće doze ili češće nego što je preporučeno. Periferne neuropatije uočeni su posebno nakon produžene upotrebe cisplatina (4-7 meseci). Ipak, ovi efekti se mogu pojaviti i nakon jedne doze. Smanjenje ili gubitak osećaja u rukama i/ili stopalima koji skoro uvek prate perifernu toksičnost, klinički posmatrano, su vrlo slični onima koji karakterišu nedostatak vit. B12. Neželjena dejstva na nervni sistem mogu da traju i nakon prekidanja terapije. Na prvi znak o pojavi o Lhermitt-ovog simptomima, mijelopatiji u spinalnoj regiji i autonomnoj neuropatiji terapiju treba prekinuti.. Neurotoksičnost može biti reverzibilna, mada je ireverzibilna kod 30-50% pacijenata čak i ako se terapija prekine.

Učestalost i ozbiljnost perifernog nervnog oštećenja izgleda zavisi pre svega od kumulativne doze cisplatina. Poremećajinanivou oka

Povremeno: upala optičkih nerava praćena poremećajima vida ili slepilom; edem papile sa poremećajem vida; oštećenje očnih pokreta;

retrobulbarni neuritis (upala očnog nerva) sa gubitkom vida; otežano prepoznavanje boja (nesposobnosti da se razlikuju boje

posebno u plavo žutom opsegu), vezano za terapiju visokim dozama

Veoma retko: oštećenja retine sa poremećajima vida (nakon upotrebe

visokih doza cisplatina); kortikalno slepilo


Blaži efekti su dokazano reverzibilini u manje ozbiljnim slučajevima, ukoliko se terapija odmah prekine.

U slučajevima otežanog prepoznavanja boja pri ispitivanju očnog dna (fundoskopija) primećena je nepravilna pigmentacija u nekim delovima mrežnjače.

Poremećaji uha i centra za ravnotežu

Vrlo često: oštećenje sluha pri frekvencijama od 250 – 2000 Hz (nivo

normalnog govora), oštećenje sluha van govornog opsega

(> 2000 Hz) uz gubitak sluha u visoko-frekventnom opsegu (4000 – 8000 Hz). Tinitus

Često: gluvoća i vestibularna toksičnost sa sa vrtoglavicom


Oštećenje sluha pre svega uključuje gubitak sluha u oblasti visokih frekvencija (preko 2000 Hz). I u oblasti normalnih frekvencija (od 250-2000 Hz) sluh može biti oštećen – javlja se prosečno u 10-15% slučajeva. Gubitak sluha sa tinitusom (zvonjava u uhu) i gubitak sluha u oblasti frekvencija 4000-8000 Hz zabeležen je kod više od 30% pacijenata koji su primili pojedinačnu dozu od 50 mg cisplatna /m2 TP. Gubitak sluha može biti unilateralan ili bilateralan. Povremeno, uočavaju se gluvoća i vestibularna toksičnost (oštećenje centra za ravnotežu) sa vrtoglavicom.


Učestalost i ozbiljnost neželjenih dejstava na sluh prvenstveno zavisi od ukupne kumulativne doze, ali i od veličine pojedinačnih doza i serumskih koncentracija cisplatina. Mehanizam obuhvata oštećenje slušnih trepljastih ćelija na bazalnoj spirali kohlee. Oštećenje sluha uzrokovano cisplatinom može biti ireverzibilno.


Oštećenje sluha je mnogo ozbiljnije kod dece i starijih osoba.


Ukoliko je vršena radiografija pre lečenja cisplatinom ili se vrši za vreme terapije to može povećati rizik od oštećenja sluha.


Audiometrijske promene su nađene kod 65-85% pacijenata koji su primili cisplatin kao bolus injekciju. Ototoksičnost je manja za 27% kada se cisplatin daje kao infuzija u trajanju od 1-2 h.


Pažljiv pregled slušnih organa (uključujući audiogram) se preporučuje pre početka lečenja i pre svakog ciklusa terapije.


Kardiološki poremećaji


Povremeno: EKG promene; angina pektoris i infarkt miokarda praćen

akutnom ishemijskom reakcijom (posebno u kombinaciji

sa drugim citostatskim lekovima bez obzira na doziranje i dužinu terapije)

Vrlo retko: aritmije, bradikardija, tahikardija i insuficijencija srca, izolovani slučajevi iznenadnog prestanka srčanog rada (za vreme kombinovane primene cisplatina sa drugim citostaticima)


Vaskularni poremećaji


Često: trombolembolijijske manifestacije

Retko: iritacije intime zalistaka krvnih sudova; Raynaudov sindrom; moždani udar kao posledica ishemijske reakcije (posebno

u kombinaciji sa drugim citostatskim lekovima bez obzira na doziranje i dužinu terapije)


Trombolembolijske manifestacije (uključujući trombozu velikih vena, arterijsku trombolemboliju, plućnu emboliju, cerebrovaskularne manifestacije) su najčešće prijavljivane kod pacijenata sa karcinomom koji su uzimali kombinovanu hemoterapiju koja je u sadržala cisplatin Respiratorni,torakalniimedijastinalni poremećaji


Vrlo retko: toksični efekti na plućima (kada se cisplatin koristi u

kombinaciji sa bleomicinom) zabeležen je jedan slučaj plućne fibroze nakon lečenja cisplatinom i fluorouracilom);


Gastrointestinalni poremećaji


Vrlo često: gubitak apetita, mučnina povraćanje, abdominalni bol, gubitak tečnosti (kao posledica povraćanja i proliva)

Povremeno: štucanje, mukozitis, stomatitis (u nekim slučajevima težak), krvarenje de povišene serumske amilaze

Retko: akumulacija metalnih depozita u desnima

Vrlo retko: izolovani slučajevi pankreatitisa


Cisplatin spada u najsnažnije emetogene citostatike. Nauzeja i povraćanje obično počinju 1-4 h nakon primene cisplatina i traju 1-2 dana, mada mogu i 1 nedelju. Iz ovog razloga efikasna antiemetička terapija uz preporučenu dodatnu upotrebu sedativa ili neuroleptika je sastavni deo lečenja cisplatinom. Smanjenje ovih tegoba moguće je primenom serotoninskih antagonista iz grupe ondansetrona, koji se mogu kombinovati sa deksametazonom. Ozbiljnost ovih simptoma se takođe može smanjiti ako se cisplatin primeni kao

dugotrajna infuzija.

Za tečnost izgubljenu usled povraćanja i dijareje treba obezbediti adekvatnu nadoknadu. Hepatobilijarni poremećaji

Povremeno: reverziblno oštećenje funkcije jetre manifestuje se

povećanjem serumskih transaminaza i bilirubina. Poremećajinanivou kožei potkožnogtkiva

Retko: gubitak kose, dermatitis

Vrlo retko: jedan slučaj eksfolijativnog dermatitisa Poremećaji mišićno-skeletnog, vezivnog i koštanog tkiva

Retko: mijalgija


Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema


Vrlo često: oštećenje bubrežne funkcije, akutno smanjenje proizvodnje

urina u renalnim korpuskulama, povećanje serumskog nivoa uree i kreatinina

Povremeno: mikrohematurija

Retko: akutno oštećenje bubrega se može javiti kao nekroza tubula što može dovesti do uremije i anurije

Nefrotoksičnost je dozno ograničavajući faktor za lečenje cisplatinom. Renalna disfunkcija je dozno zavisna i povećava se kod ponovljenih doza.


Predisponirajući faktori za ispoljavanje nefrotoksičnosti su hiperurikemija ili hipoalbuminemija.

Kod nefrotoksičnosti uzrokovane cisplatinom uočava se akutna faza sa elektrolitnim disbalansom ( naročito hipomagnezijemijom) kao i i akutnim smanjenjem brzine glomerularne filtracije, i hronična faza sa

sBmroaj nrejšeennijma: 5k1l5i-r0e1n-s3o17m4-k12re-0a0t1inoidna03s.1a2i.l2i0b12e.zzapolevkeCćiasnpljaatisne,rruasmtvsokrozga iknfruezaitjuin, i2n0am. L (0.5mg/mL)

Broj rešenja: 515-01-3177-12-001 od 03.12.2012. za lek Cisplatin , rastvor za infuziju, 100mL (0.5mg/mL)

30 od 33

.


Istovremena primena drugih nefrotoksičnih lekova kao što su aminoglikozidi ili amfotericin B povećava rizik od nefrotoksičnosti.


Oštećenje renalne funkcije moze se uočiti tokom 2-3 dana ili 2 nedelje nakon primene prve doze cisplatina. Pri primeni viših doza ili ponavljanja doza u kratkim intervalima, akutno oštećenje bubrega se može javiti kao nekroza tubula što može dovesti do uremije i anurije. Oštećenje bubrega može biti nepovratno.


U cilju prevencije ozbiljnih oštećenja renalne funkcije važno je obezbediti adekvatnu pre- i posthidrataciju. Poremećajireproduktivnogsistemai na nivou dojki

Povremeno: poremećaji spermatogeneze i ovulacije

Retko: infertilnost, bolne ginekomastije


Infertilnost izazvana cisplatinom je dozno zavisna i može biti reverzibilna i ireverzibilna. Opštiporemećajuireakcijena mestuprimene


Često: bolne iritacije vena, edem, eritem, ulceracije na koži, flebitis na mestu primene, slabost, opšte loše stanje organizma

Retko: iritacija lokalnog tkiva (inflamacija, nekroza, fibroza) u slučaju akcidentne ekstravazacije, krvarenje kao rezultat oštećenja funkcije koštane srži


Predoziranje


Neželjeni efekti opisani iznad mogu se javiti u ozbiljnijem obliku nakon predoziranja. Obično dominiraju neželjeni efekti na koštanoj srži.


Predoziranje je potencijalno letalno. Mogu se javiti sledeći simptomi: oštećenje jetre, gluvoća, toksični efekti na očima (uključujući odvajanje retine), nekontrolisano povraćanje ili nauzeja i/ili neuritis.


Prolazak kroz krvno-moždanu barijeru nakon predoziranja (≥ 200 mg/ m2 TP) može da rezultuje direktnim uticajem na respiratorni centar sa poremećajima ventilacije i acido bazne ravnoteže koji ugrožavaju život.


Pacijenti treba da budu pod nadzorom sledeće 3-4 nedelje nakon predoziranja zbog mogućih odloženih toksičnih dejstava.


Terapija nakon predoziranja i neželjenih efekata


Ne postoji efikasan antidot za cisplatin. Hitne mere koje treba preduzeti kod ozbiljne nepodnošljivosti su: prekid terapije, simptomatsko lečenje i ako je neophodno elektrošok terapija.


Sledeće protiv mere se preporučuju u slučaju:


Oštećenja bubrega

Učestalost i ozbiljnost oštećenja bubrega može se znatno smanjiti ukoliko se adekvatna količina tečnosti primeni pre i posle primene cisplatina (Vdi odeljak Doziranje i način primene). Mogu se koristiti modulatori da se smanje toksični efekti cisplatina na bubrege.


Hiperurikemije

Povećan nivo mokraćne kiseline u serumu može se smanjiti primenom alopurinola.


Smanjenje elektrolita plazme

Supstituciona terapija može se koristiti za kompenzaciju svakog klinički značajnog gubitka elektrolita (najčešće natrijuma, magnezijuma i kalcijuma, vidi odeljak Neželjena dejstva).


Anafilaktičke reakcije

Simptomatsko lečenje npr. simpatomimeticima, kortikosteroidima i antihistaminicima.


Dijaliza

Dva sata nakon primene, 90% doze cisplatina vezano je za plazma proteine. Zbog tako brzog vezivanja za proteine, dijaliza se može primeniti samo u prva dva sata nakon primene. Moguće je eliminisati približno 8% cisplatina vezanog za proteine plazme ukoliko se dijaliza sprovede odmah nakon primene cisplatina.


Inkompatibilnost


Cisplatin reaguje sa aluminijumom tako što formira crni platinasti talog čime se smanjuje njegova antineoplastična aktivnost. Iz ovog razloga, cisplatin ne treba primenjivati infuzionim priborom, iglama ili kanilama koje sadrže aluminijumske komponente.


Cisplatin nije kompatibilan in vitro sa mesnom (natrijumova so 2-merkaptoetan sulfonata). Treba obratiti pažnju da ne dođe do in vitro interakcije između cisplatina i mesne u režimu lečenja u kom se cisplatin, ciklofosfamid/ ifosfamid i mesna kombinuju


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka

Neupotrebljeni lek i sav otpadni materijal se uništava u skladu sa važećim propisima.


Treba sprovesti adekvatne mere za uklanjanje materijala korišćenog za pripremu citotoksičnog leka za primenu (brizgalice, igle) ili za čišćenje kontaminiranih površina (sunđeri, rukavice i sl.).

Višak materijala i telesni otpad treba smestiti u dvostruko zapečaćene polietilenske vreće i spaliti na

temperaturi od 1000ºC.

Tečni otpad treba isprati velikim količinama vode.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z