Moozeeck

Panadol


UPUTSTVO ZA LEK


Panadol®; film tableta, 500mg

Pakovanje: blister, 1x12 film tableta

blister, 2x12 film tableta


Proizvođač: S.C. EUROPHARM S.A.


Adresa: 2 Panselelor St. Brasov, County of Brasov, Rumunija

Proizvođač: GLAXOSMITHKLINE DUNGARVAN LTD

Adresa: Knockbrack, Dungarvan, Co Waterford, Republika Irska

Podnosilac zahteva: GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED - PREDSTAVNIŠTVO

Proizvođač: Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Panadol®, 500mg, film tableta INN

paracetamol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Panadol, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Panadol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Panadol

 3. Kako se upotrebljava lek Panadol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Panadol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PANADOL I ČEMU JE NAMENJEN


  Panadol sadrži paracetamol koji je analgetik (lek protiv bolova) i antipiretik (pomaže u snižavanju telesne temperature kad imate groznicu).

  Panadol je blag analgetik i antipiretik. Preporučuje se da se ovaj lek upotrebljava za blage do umerene bolove kao što su glavobolja, uključujući i migrenu i tenzionu glavobolju, bol u leđima, reumatske bolove i bolove u mišićima, menstrualne bolove, neurološke bolove, zubobolju i za ublažavanje groznice. Panadol ublažava groznicu i bolove koji prate grip i prehladu.

  Takođe se može koristiti i kao simptomatska terapija blagih do umerenih bolova kod osteoartritisa.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PANADOL

  Lek Panadol ne smete koristiti:


  Ne treba da uzimate sa drugim lekovima koji sadrže paracetamol.

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PANADOL

  Lek Panadol je namenjen za oralnu primenu. Odrasli (uključujući i starije) i deca starija od 12 godina:

  Uzmite 1 do 2 tablete 3 - 4 puta dnevno, ukoliko je neophodno, do maksimalno 8 tableta u periodu od 24 h.


  Deca 6 do 12 godina:

  Dati pola do jedne tableta po potrebi 3 - 4 puta dnevno, ukoliko je neophodno, do maksimalno 4 tablete u 24 sata.

  Ne davati deci mlađoj od 6 godina.


  Razmak između doza mora biti najmanje 4 sata, a ne smeju se prekoračiti 4 doze tokom 24 časa. Ne sme se prekoračiti preporučena doza.

  Lek se ne sme kontinuirano primenjivati duže od 3dana bez prethodnog saveta lekara. Ako simptomi potraju i nakon lečenja obratite se Vašem lekaru.


  Ako ste uzeli više leka Panadol nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Panadol nego što bi trebalo, odmah obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta!


  U slučaju predoziranja neophodno je da se odmah obratite lekaru, čak i u slučaju da se dobro osećate, jer postoji rizik za teško oštećenje jetre.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Panadol


  Nikada ne uzimajte duplu dozu kako bi nadomestili to što ste zaboravili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Panadol


  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i ostali lekovi i lek Panadol može izazvati neželjena dejstva, ali se ona ne javljaju kod svih. Navedena dejstva se obično javljaju retko i povlače nakon prestanka upotrebe leka. Prestanite da uzimate lek i obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko ste doživeli neka od navedenih i/ili neka druga neželjena dejstva:


  Mogu se javiti reakcije preosetljivosti koje se tipično manifestuju na koži kao osip ili urtikarija (koprivnjača), pri čemu se veoma retko mogu ispoljiti teške reakcije preosetljivosti (anafilaksa – najteži oblik alergijske reakcije na lek praćen gušenjem, padom pritiska i gubitkom svesti ili teške kožne alergijske reakcije kao što su Stivens- Džonsonov sindrom i toksična epidermalna nekroliza).

  Prijavljena je veoma retka pojava krvnih poremećaja, trombocitopenija (smanjenje broja trombocita). Veoma retko prijavljena je pojava gušenja u vidu bronhospazma, ali verovatno kod osoba koje već imaju astmatične napade ili koje su osetljive na aspirin ili nesteroidne antiinflamatorne lekove (NSAIL). Takođe, prijavljeni su poremećaji funkcije jetre.


  Prestanite da uzimate lek i obratite se svom lekaru ili farmaceutu ukoliko ste imali neko od navedenih neželjenih dejstava.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK PANADOL


  Rok upotrebe

  5 godina.

  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Lek Panadol držati van domašaja i vidokruga dece. Bez posebnih uslova čuvanja.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Panadol


Svaka tableta Panadol kao aktivnu supstancu sadrži 500 mg paracetamola.


Pomoćne supstance koji ulaze u sastav tabletnog jezgra: skrob, kukuruzni; skrob, preželatinizovan; povidon K 25; kalijum-sorbat; prečišćeni talk; stearinska kiselina; voda, prečišćena


Pomoćne supstance koje ulaze u sastav obloge (filma) tablete: hipromeloza (15 cps); triacetin.


Kako izgleda lek Panadol i sadržaj pakovanja


Bele film tablete, sa ravnim ivicama i oznakom „PANADOL“ na jednoj strani i podeonom crtom na drugoj strani. U prometu se nalaze pakovanja od 12 i 24 film tablete.


Blister od providne ili neprovidne PVC (250 ili 300 mikrometara) folije i aluminijumske folije (20 mikrometara).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED - PREDSTAVNIŠTVO

Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Proizvođači:

GLAXOSMITHKLINE DUNGARVAN LTD

Knockbrack, Dungarvan, Co Waterford, Republika Irska


S.C. EUROPHARM S.A.

2 Panselelor St. Brasov, County of Brasov, Rumunija


Napomena:


Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Panadol film tableta, 500mg, blister, 1x12 tableta 515-01-05728-13-001 od 17.04.2014. Panadol film tableta, 500mg, blister, 2x12 tableta 515-01-05729-13-001 od 17.04.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z