Moozeeck

Lodoz


UPUTSTVO ZA LEK


Lodoz® film tablete, 2.5 mg/6.25 mg, Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3x10 kom; Lodoz® film tablete, 5mg/6.25mg,

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3x10 kom;

Lodoz® film tablete, 10mg/6.25mg,

Pakovanje ukupno 30 kom, blister, 3x10 komProizvođač:

 1. Merck Sante s.a.s.


 2. Merck KGaAAdresa:

 1. 2 rue de Pressoir Vert, Semoy, Francuska


 2. Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Nemačka


  Podnosilac zahteva: Merck d.o.o.


  Adresa: Đorđa Stanojevića 12, 11070 Beograd


  Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


  Lodoz® 2.5 mg/6.25 mg, film tablete. Lodoz® 5 mg/6.25 mg, film tablete. Lodoz® 10 mg/6.25 mg, film tablete.


  INN: bisoprolol, hidrohlortiazid


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Lodoz® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lodoz®

 3. Kako se upotrebljava lek Lodoz®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lodoz®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Lodoz® I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Lodoz® sadrži aktivne supstance bisoprolol i hidrohlortiazid:  Lek Lodoz® se koristi u terapiji blage do umerene hipertenzije.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Lodoz®


  Lek Lodoz® ne smete koristiti:


  Ne koristite lek Lodoz® ukoliko patite od nekog od dole navedenih stanja:


  Uzimanje leka Lodoz® sa hranom ili pićima


  Lek Lodoz® se može uzimati uz obrok ili van obroka, ali se mora uzimati ujutru.


  Primena leka Lodoz® u periodu trudnoće i dojenja

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. Korišćenje ovog leka se ne preporučuje u trudnoći.

  Korišćenje ovog leka se ne preporučuje u periodu dojenja.


  Uticaj leka Lodoz® na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Normalno, lek Lodoz® ne utiče na Vašu sposobnost da vozite ili rukujete mašinama. Međutim, Vaše individualne reakcije na lek mogu umanjiti sposobnost da se koncentrišete i reagujete. Ako se to desi, nemojte

  upravljati vozilom ili rukovati mašinama. Molimo da budete posebno oprezni na početku terapije, kao i prilikom istovremene konzumacije alkohola.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Lodoz® Nema posebnih upozorenja.

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Lodoz®


  Uvek koristite lek Lodoz® tačno kako Vam je doktor rekao. Proverite sa Vašim doktorom ili farmaceutom ako niste sigurni.


  Uobičajena početna doza je jedna tableta od 2.5 mg/6.25 mg dnevno.

  Ako je efekat sniženja krvnog pritiska ovom dozom nedovoljan, dozu treba povećati na jednu tabletu leka Lodoz® od 5 mg/6.25 mg dnevno, a ako je odgovor još uvek neadekvatan povećati na jednu tabletu od

  10 mg/6.25 mg dnevno.


  Uzimajte lek Lodoz® ujutru, sa ili bez hrane. Progutajte tabletu sa malo tečnosti. Tabletu nemojte žvakati. Nikada ne prekidajte lečenje naglo (vidi odeljak „Ako naglo prestanete da koristite lek Lodoz®”).

  Deca

  Nema podataka o primeni leka Lodoz® kod dece, pa se njegova primena ne može preporučiti kod dece.


  Ako ste uzeli više leka Lodoz® nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli više tableta leka Lodoz® nego što treba, obavestite Vašeg doktora odmah. U zavisnosti od stepena predoziranja, Vaš doktor može da odluči koje mere su potrebne.

  Simptomi predoziranja mogu biti nizak krvni pritisak, usporen rad srca, iznenadni srčani problemi, vrtoglavica, mučnina, pospanost, iznenadni problemi sa disanjem, nizak nivo šećera u krvi.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Lodoz®

  Ukoliko ste zaboravili da uzmete ovaj lek, uzmite ga čim se setite. Zatim uzmite Vašu sledeću dozu u uobičajeno vreme. Međutim, ukoliko je to blizu uobičajenog vremena za uzimanje sledeće doze preskočite dozu koju niste uzeli. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Lodoz®

  Ne prekidajte sa uzimanjem leka Lodoz®, osim ukoliko Vas Vaš doktor tako savetuje. U suprotnom Vaše stanje se može pogoršati. Ako morate da prestanete sa lečenjem, Vaš lekar će Vas savetovati da dozu postepeno smanjujete.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, lek Lodoz® može izazvati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Ovi neželjeni efekti su nabrojani u skladu sa učestalošću kojom se javljaju:


  Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

 5. KAKO ČUVATI LEK Lodoz®


  Rok upotrebe


  3 godine


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Nemojte koristiti lek Lodoz® nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Čuvati na temperaturi do 25°C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Lodoz®


Lodoz 2.5 mg/6.25 mg:

Aktivna supstanca je bisoprolol-hemifumarat i hidrohlorotiazid. Svaka film-tableta sadrži 2.5 mg bisoprolol- hemifumarata i 6.25 mg hidrohlorotiazida.

Ostali sastojci su:

Jezgro tablete:

magnezijum- stearat; krospovidon; skrob, kukuruzni; skrob, preželatinizovan; celuloza, mikrokristalna; kalcijum-hidrogenfosfat, bezvodni.

Film tablete:

polisorbat 80; gvožđe(III)-oksid, žuti (E172); makrogol 400; titan-dioksid (E171); hipromeloza.


Lodoz 5 mg/6.25 mg:

Aktivna supstanca je bisoprolol-hemifumarat i hidrohlorotiazid. Svaka film-tableta sadrži 5 mg bisoprolol- hemifumarata i 6.25 mg hidrohlorotiazida.

Ostali sastojci su:

Jezgro tablete:

silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat; celuloza, mikrokristalna; skrob, kukuruzni; kalcijum-hidrogenfosfat, bezvodni.

Film tablete:

gvožđe(III)-oksid, žuti (E172); gvožđe(III)-oksid, crveni (E172); polisorbat 80; makrogol 400; titan- dioksid (E171); hipromeloza.


Lodoz 10 mg/6.25 mg:

Aktivna supstanca je bisoprolol-hemifumarat i hidrohlorotiazid. Svaka film-tableta sadrži 10 mg bisoprolol- hemifumarata i 6.25 mg hidrohlorotiazida.

Ostali sastojci su:

Jezgro tablete:

silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat; celuloza, mikrokristalna; skrob, kukuruzni; kalcijum-hidrogenfosfat, bezvodni.

Film tablete:

polisorbat 80; makrogol 400; titan-dioksid (E171); hipromeloza.


Kako izgleda lek Lodoz® i sadržaj pakovanja Lodoz 2.5 mg/6.25 mg, film tableta:

Film tableta.

Izgled: okrugle, bikonveksne film tableta žute boje, na prelomu bele, koje sa jedne strane imaju utisnutu oznaku "2.5", a sa druge strane oznaku u obliku srca


Lodoz 5 mg/6.25 mg, film tableta:

Film tableta.

Izgled: okrugle, bikonveksne film tablete pastelno ružičaste boje, na prelomu bele, koje sa jedne strane imaju utisnutu oznaku "5", a sa druge strane oznaku u obliku srca


Lodoz 10 mg/6.25 mg, film tableta:

Film tableta.

Izgled: okrugle, bele boje, bikonveksne film tablete, na prelomu bele, koje sa jedne strane imaju utisnutu oznaku "10", a sa druge strane oznaku u obliku srca


U kutiji se nalaze 3 blistera sa po 10 film tableta.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:


Merck d.o.o.

Đorđa Stanojevića 12, 11070 Beograd


Proizvođači:


 1. Merck Sante s.a.s

  2 rue de Pressoir Vert, Semoy, Francuska

 2. Merck KGaA

Frankfurter Str. 250, Darmstadt, Nemačka


Napomena: Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole: Lodoz 2.5 mg/6.25 mg:

Broj obnove dozvole: 515-01-7491-10-001 od 25.08.2011.


Lodoz 5 mg/6.25 mg:

Broj obnove dozvole: 515-01-7493-10-001 od 25.08.2011.


Lodoz 10 mg/6.25 mg:

Broj obnove dozvole: 515-01-7494-10-001 od 25.08.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z