FISKocr

Actawell


UPUTSTVO ZA LEK


▲Actawell®, film tableta, 25 mg

Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6x10 kom

▲Actawell®, film tableta, 100 mg

Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6x10 kom

▲Actawell®, film tableta, 150 mg

Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6x10 kom

▲Actawell®, film tableta, 200 mg

Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6x10 kom

▲Actawell®, film tableta, 300 mg

Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6x10 kom


Proizvođač: ZDRAVLJE A.D.


Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE A.D.

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


▲Actawell®, 25 mg, film tableta

▲Actawell®, 100 mg, film tableta

▲Actawell®, 150 mg, film tableta

▲Actawell®, 200 mg, film tableta

▲Actawell®, 300 mg, film tableta


INN kvetiapin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Actawell i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Actawell

 3. Kako se upotrebljava lek Actawell

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Actawell

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ▲ Actawell® I ČEMU JE NAMENJEN

  Actawell sadrži aktivnu supstancu koja se zove kvetiapin. Kvetiapin pripada grupi lekova koji se zovu antipsihotici. Actawell se koristi za lečenje nekoliko bolesti kao što su:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Actawell


  Lek Actawell ne smete koristiti:


  Lek Actawell ne smete da upotrebljavate:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Actawell

  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek Actawell. Ne prekidajte tretman dok se ne posavetujete sa Vašim lekarom iako je nastupilo poboljšanje bolesti.


  Lek se primenjuje oralnim putem.


  Uvek uzimajte lek tačno onako kako Vam je Vaš lekar propisao. Vaš lekar će odlučiti o početnoj dozi leka. Doza održavanja će zavisiti od tipa Vaše bolesti i Vaših potreba, i to će obično biti između 150 mg i 800 mg. Lekar Vam može dati drugačija uputstva o uzimanju leka od ovde navedenih.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i ostali lekovi i Actawell može da prouzrokuje neželjena dejstva, ali se ona ne moraju javiti kod svih. Ukoliko se bilo koje od dole navedenih neželjenih dejstava pogorša ili ukoliko Vam se pojavi neko novo neželjeno dejstvo, odmah o tome obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Povremena neželjena dejstva (kod manje od 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

 5. KAKO ČUVATI LEK Actawell Rok upotrebe

  Rok upotrebe je 3 (tri) godine.

  Lek se ne sme primeniti nakon isteka roka upotrebe!


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja dece!

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Actawell

Aktivna supstanca:

Jedna film tableta sadrži 25 mg kvetiapina u obliku 28,783 mg kvetiapin fumarata. Jedna film tableta sadrži 100 mg kvetiapina u obliku 115,130 mg kvetiapin fumarata. Jedna film tableta sadrži 150 mg kvetiapina u obliku 172,695 mg kvetiapin fumarata. Jedna film tableta sadrži 200 mg kvetiapina u obliku 230,260 mg kvetiapin fumarata.


Jedna film tableta sadrži 300 mg kvetiapina u obliku 345,390 mg kvetiapin fumarata.


Pomoćne supstance u jezgru tablete:


Celuloza, mikrokristalna; Povidon K29-32;

Kalcijum hidrogen fosfat dihidrat; Natrijum skrob glikolat (tip A); Laktoza, monohidrat;

Magnezijum stearat.


Obloga (film) tablete:


Lek jačine 25mg: Opadry II Pink 33G34594, sastava: Hipromeloza 6cP

Titan-dioksid Laktoza, monohidrat Makrogol 3350 Triacetin

Gvožđe(III)-oksid, žuti Gvožđe(III)-oksid, crveni


Lek jačine 100mg: Opadry II Yellow 33G32578, sastava: Hipromeloza 6cP

Titan-dioksid Laktoza, monohidrat Makrogol 3350 Triacetin

Gvožđe(III)-oksid, žuti


Lek jačine 150mg: Opadry II Yellow 33G32605, sastava: Hipromeloza 6cP

Titan-dioksid Laktoza, monohidrat Makrogol 3350 Triacetin

Gvožđe(III)-oksid, žuti


Lek jačine 200mg i 300mg: Opadry II White 33G28435, sastava: Hipromeloza 6cP

Titan-dioksid Laktoza, monohidrat Makrogol 3350 Triacetin


Kako izgleda lek Actawell i sadržaj pakovanja


Actawell 25 mg : svetlo narandžaste, okrugle, bikonveksne, film tablete, prečnika 5,5 mm, sa utisnutom oznakom „Q“ na jednoj strani.

Actawell100 mg: žute, okrugle, bikonveksne, film tablete, prečnika 8,5 mm, sa utisnutom oznakom „Q“ na

jednoj strani.

Actawell150 mg: svetlo žute, ovalne bikonveksne, film tablete, 6,9 mm x 13,8 mm, sa utisnutom oznakom „Q“ na jednoj strani.

Actawell 200 mg: bele, ovalne bikonveksne, film tablete, 8,2 mm x 16 mm, sa utisnutom oznakom „Q“ na jednoj

strani.

Actawell 300 mg: bele, ovalne, bikonveksne, film tablete, 19 mm x 7,6 mm, sa utisnutom oznakom „Q“ na jednoj strani i utisnutom oznakom „300“ na drugoj strani.


Pakovanje:


Unutrašnje pakovanje: 60 tableta: 6x 10 tableta u PVC/PVDC-Al ili PVC/AL blisteru. Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija sa uputstvom


Nosilac dozvole i Proizvođač


ZDRAVLJE A.D., Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole:

515-01-1309-12-001

od

12.11.2013.

▲ Actawell®, film tableta, 60 x (25mg)

Broj i datum dozvole:

515-01-1310-12-001

od

12.11.2013

▲ Actawell®, film tableta, 60 x (100mg)

Broj i datum dozvole:

515-01-1311-12-001

od

12.11.2013

▲ Actawell®, film tableta, 60 x (150mg)

Broj i datum dozvole:

515-01-1312-12-001

od

12.11.2013

▲ Actawell®, film tableta, 60 x (200mg)

Broj i datum dozvole:

515-01-1313-12-001

od

12.11.2013

▲ Actawell®, film tableta, 60 x (300mg)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z