Moozeeck

Bactrim Roche


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Bactrim Roche TM, koncentrat za rastvor za infuziju, (400mg+80mg)/5 ml,

Pakovanje: ukupno10kom, ampula10x5ml


Proizvođač: F.Hoffmann-La Roche Ltd


Adresa: Grenzacherstrasse 124, Bazel, Švajcarska


Podnosilac zahteva: Roche d.o.o.


Adresa: Milutina Milankovića 11a, 11070 Novi Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Bactrim Roche TM, (400mg+80mg)/5 ml, koncentrat za rastvor za infuziju INN: sulfametoksazol, trimetoprim


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Bactrim Roche i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bactrim Roche

 3. Kako se upotrebljava lek Bactrim Roche

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Bactrim Roche

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Bactrim® Roche I ČEMU JE NAMENJEN


  Bactrim Roche sadrži aktivne supstance sulfametoksazol i trimetoprim. Jedna ampula od 5 ml sadrži 400 mg sulfametoksazola i 80 mg trimetoprima u obliku koncentrata za rastvor za infuziju.


  Pakuje se u kutije sa 10 staklenih ampula od 5 ml.


  Bactrim Roche je antibakterijski lek za sistemsku primenu.


  Bactrim Roche sadrži dva aktivna sastojka koji deluju zajednički i blokiraju dva enzima koji omogućavaju sintezu folinske kiseline u mikroorganizmima. Blokadom ovih enzima sprečava se rast i razmnožavanje mikroorganizama. Ovaj mehanizam obično dovodi do smrti mikroorganizama u koncentracijama pri kojima pojedinačne aktivne supstance samo sprečavaju rast mikroorganizama. Bactrim Roche je često delotvoran i protiv mikroorganizama koji su rezistentni na jedan od ova dva aktivna sastojka.

  Zbog dvojnog dejstva Bactrima Roche, rizik od razvoja rezistencije je sveden na najmanju meru.


  Bactrim Roche se koristi za lečenje:

  Infekcije respiratornog sistema i uva: Akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa, gde postoji dobar razlog za upotrebu kombinacije trimetoprim-sulfametoksazol u odnosu na pojedinačnu primenu.

  Otitis media (upala srednjg uva), kod dece gde postoji dobar razlog za upotrebu kombinacije trimetoprim-

  sulfametoksazol u odnosu na pojedinačnu primenu. Lečenje i profilaksa (primarna i sekundarna) pneumonije izazvane Pneumocystis Carinii kod dece i odraslih.


  Infekcije urinarnog trakta: Infekcije urinarnog trakta i zarazni venerični čir.


  Infekcije gastrointestinalnog trakta: Tifus i paratifus, šigeloze (osetljivi sojevi Shigella flexneri i Shigella sonei kada je indikovana antibiotska terapija), dijareja uzrokovana enterotoksičnom Escherichiom coli i kolera (kao dodatak rehidratacionoj terapiji).


  Ostale bakterijske infekcije: Infekcije uzrokovane različitim organizmima (lečenje moguće u kombinaciji sa drugim antibioticima), npr. Bruceloza, akutni i hronični osteomijelitis, nikardioze, aktinomicete, toksoplazmoza i južno američke blastomukoze.


  Intravenska infuzija samo: Septikemije


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BACTRIM Roche


  Lek Bactrim Roche ne smete koristiti:


  Bactrim Roche ne sme da se upotrebljava kod pacijenata sa izraženim oštećenjem parenhima jetre.


  Kada uzimate lek Bactrim Roche, posebno vodite računa:


  Bactrim Roche koncentrat za rastvor za infuziju treba primenjivati kada, po proceni lekara, korist od primene leka prevazilazi svaki mogući rizik i kada postoji dobar razlog da se lečenje sprovodi kombinovanim a ne monokomponentnim antibiotikom.

  Terapiju prekinuti odmah ako se pojavi osip na koži.


  Moguća je preopterećenost tečnošću, naročito kada se velike doze leka primenjuju kod kardio- pulmonalnih bolesnika. U slučajevima kada je bubrežna funkcija oštećena, doza leka se prilagodjava stepenu oštećenja. Savetuje se i merenje koncentracije leka u plazmi.


  Posebna opreznost je potrebna kada se lek propisuje starijim osobama, jer su oni osetljiviji na neželjena dejstva i podložniji težim reakcijama na lek pogotovo ako već posotje komplikovana stanja kao što su insuficijencija bubrega i/ili/ jetre i/ili istovremena primena drugih lekova. Kod starijih osoba lek se primenjuje samo u posebnim indikacijama i što je moguće kraće.

  Izuzetna opreznost je potrebna prilikom lečenja starih osoba i bolesnika sa suspektivnim deficitom folata, jer su kod njih neželjene reakcije na lek često težke i fatalne.

  Ako se lek primenjuje u dužem vremenskom periodu, naročito u lečenju osoba sa suspektnim oštećenjem metabolizma folata, treba redovno (jednom mesečno) kontrolisati krvnu sliku, uključujući trombocite. Bolesnik mora unositi dovoljno tečnosti za vreme terapije čime se izbegava moguća kristalurija (oštećenje bubrega u smislu taloženja kristala) i stvaranje bubrežnih kamenaca. Rizik je veći kod bolesnika sa malnutricijom (loša ishrana-podhranjenost).

  Kod bolesnika sa deficitom glukozo-6-fosfat dehidrogenaze mogu se javiti hemolitična anemija i

  methemoglobinemija (postojanje methemoglobina u krvi što dovodi do cijanoze). Lek treba sa oprezom davati osobama koje imaju alergiju ili bronhijalnu astmu.

  Potrebno je obratiti pažnju na neurološka dejstva leka uključujući glavobolju, zujanje u ušima, vrtoglavicu, ataksiju, halucinacije, konvulzije i aseptični meningitis.


  Bolesnike kod kojih postoji rizik za nastanak hiperkalijemije neophodno je kontrolisati praćenjem vrednosti kalijuma u krvi

  Budite obazrivi tokom primene kod starijih osoba, kao i kod pacijenata obolelih od SIDE zaraženih pneumonijom koju izaziva Pneumocystis carnii. Terapija rastvorom Bactrima Roche može da izazove veći broj neželjenih reakcija od onih koji se normalno sreću.

  S obzirom na to da su tokom upotrebe Bactrima Roche bili zabeleženi smrtni slučajevi izazvani sindromom Stevens-Johnson (eksudativni ereitem muliforme) lečeni bolesnici moraju biti pod stalnim nadzorom; u slučaju da se tokom lečenja pojavi osip, lečenje se mora odmah prekinuti.


  Bactrim Roche, koncentrat za rastvor za infuziju sadrži etanol, pa se mora obratiti pažnja pri lečenju trudnica i dojilja, dece i visokorizičnih grupa kao što su pacijenti sa bolestima jetre ili epilepsijom. Štetan je za osobe koje boluju od alkoholizma.


  Primena drugih lekova

  Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


  Baktrim Roche može da produži protrombinsko vreme kod pacijenata koji su na terapiji antikoagulansom varfarinom . Kod pacijenata koji su već na antikoagulantnoj terapiji primenom Bactrima Roche može doći do ove interakcije, pa je potrebno proveriti vreme koagulacije.


  Bactrim Roche može da inhibira jetrin metabolizam fenitoina.


  Sulfamidi, uključujući sulfametoksazol, mogu da uđu u takmičenje vezivanja za proteine kao i za bubrežni transport metotreksata, čime povećavaju nivo slobodnog metotreksata i sistemsko izlaganje leku.


  Bactrim Roche može da izmeni uobičajnu primenu lekova koji se primenjuju za lečenje šećerne bolesti, tako što pojačava njihovo dejstvo.


  Reverzibilna promena bubrežne funkcije, praćena porastom nivoa kreatinina u krvi, je primećena kod bolesnika lečenih Bactrimom Roche i ciklosporinom nakon transplantacije bubrega. Ovo dejstvo se može pripisati trimetoprimu.


  Lečenje indometacinom u isto vreme sa Bactrimom Roche može da izazove porast novoa sulfametoksazola u krvi.


  Povećana incidencija trombocitopenije sa purpurom zabeležena je kod pacijenata starijeg životnog doba koji istovremeno primaju neke diuretike, posebno tiazide.


  Povišeni nivoi digoksina mogu da se jave kada se istovremeno terapijski daje Bactrim Roche, posebno kod pacijenata starijeg životnog doba. Treba pratiti novoe digoksina u serumu.


  Efikasnost tricikličnih antidepresiva može da opadne kada se daje paralelno s Bactrimom Roche.


  Povremeno se pojavljuju slučajevi da pacijenti koji primaju pirimetamin kao profilaksu malarije u dozama preko 25 mg nedeljno mogu da razviju megaloblastnu anemiju ako je istovremeno propisan i Bactrim Roche .


  Zabeležen je slučaj toksičnog delirijuma nakon istovremene upotrebe TMP-SMZ i amantadina. Postoje dokazi da TMP, inhibirajući renalni transportni sistem, može reagovati sa dofetilidom.

  Primena kombinacije sulfametoksazol/trimetoprim (800 mg/160 mg) povećava raspoloživost lamivudina za 40% zbog komponente trimetoprima. Lamivudin nema uticaja na farmakokinetske parametre sulfametoksazola ili trimetoprima.


  Sulfametoksazol/trimetoprim može da pojača deficit folata kod bolesnika koji su već podložni jer uzimaju antagoniste folata, antikonvulzive ili pirimetamin..


  Kada se trimetoprim istovremeno upotreblajva sa lekovima koji prave katjone pri fiziološkim pH vrednostima, i delimično se izlučuju aktivno preko bubrega (npr. Procainamide, amantadin), postoji mogućnost kompetitivne inhibicije ovog procesa što može dovesti do povećanja plazma koncentracije jednog ili oba leka.


  U nekim slučajevima, istovremena primena zidovudine može povećati rizik od neželjenih hematoloških reakcija na kotrimoksazol. Ako je istovremeno lečenje neophodno, treba obezbediti praćenje parametara krvi.


  Uzimanje leka Bactrim Roche sa hranom ili pićima


  Hrana i piće ne utiču na dejstvo Bactrima Roche .


  Primena leka Bactrim Roche u periodu trudnoće i dojenja


  Upotreba leka Bactrim Roche je zabranjena u trudnoći i tokom dojenja.


  Uticaj leka Bactrim Roche na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek ne utiče na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Bactrim Roche


  Pomoćne materije su: etanolamin, propilen-glikol, etanol, natrijum-hidroksid, sterilna voda za injekcije. Bactrim Roche, koncentrat za rastvor za infuziju sadrži etanol, pa se mora obratiti pažnja pri lečenju visokorizičnih grupa kao što su pacijenti sa bolestima jetre ili epilepsijom. Štetan je za osobe koje boluju od alkoholizma.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Bactrim Roche


  Doziranje i učestalost davanja


  Vaš lekar će Vam propisati dozu Bactrima Roche koja je odgovarajuća za Vas.


  Doziranje za odrasle i decu stariju od 12 godina: 2 ampule od 5 ml (10 ml) dva puta dnevno nakon adekvatnog razblaženja, ujutro i uveče.


  Visoke doze (za posebno teške slučajeve): 3 ampule od 5 ml (15 ml) dva puta dnevno, ujutro i uveče.


  Doziranje za decu ispod 12 godina: prosečna doza je 2 ml/5 kg telesne mase, podeljeno u dve jednake doze, ujutro i uveče.

  Uobičajeno trajanje terapije sa standardnim doziranjem je najviše 5 uzastopnih dana, a visoke doze najviše

  do tri uzastopna dana.


  Specijalna uputstva za doziranje:


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Bactrim Roche može imati neželjena dejstva.


  Ukoliko primetite neki od sledećih simptoma, odmah obavestite svog lekara ili se javite u najbliži bolnički centar:


  Ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na Bactrim Roche, a nisu pomenuti u ovom uputstvu, obavestite vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Bactrim Roche Rok upotrebe

  5 godina

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje

  Držati lek van vidokruga i domašaja dece!

  Čuvati na temperaturi do 30ºC.

  Nakon otvaranja i razblaživanja lek se mora odmah upotrebiti.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Bactrim Roche


Jedna ampula sadrži 80 mg trimetoprima i 400 mg sulfametoksazola kao aktivne supstance.

Pomoćne materije su: etanolamin, propilen-glikol, etanol, bezvodni, natrijum-hidroksid, voda za injekcije


Kako izgleda lek Bactrim Roche i sadržaj pakovanja


Lek Bactrim Roche koncentrat za rastvor za infuziju je bistra bezbojna do bledo žuta tečnost. Pakuje se u staklene ampule (staklo tip I) koje sadrže 5 ml koncentrata. Pakovanje sadrži 10 ampula.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Roche d.o.o.

Milutina Milankovića 11a 11070 Novi Beograd Srbija


Proizvođač:

F.Hoffmann-La Roche Ltd, Grenzacherstrasse 124 Bazel, Švajcarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum obnove dozvole za stavljanje u promet leka Bactrim Roche, koncentrat za rastvor za infuziju, 10 x 5ml (400mg/5ml+80mg/5ml):


515-01-5843-10-001 od 28.10.2011.


Sledeće informacije namenjene su samo zdravstvenim radnicima:


Terapijske indikacije


Baktrim Roche treba koristiti samo gde je, prema proceni lekara, korist od lečenja veća u odnosu na moguće rizike; treba razmotriti da bude korišćen kao jedini efikasan antibakterijski agens.

S obzirom na to da in vitro osetljivost bakterija na antibiotik varira geografski i vremenom, treba razmotriti lokalnu situaciju pri izboru antibiotske terapije.

Baktrim Roche je indikovan za terapiju sledećih infekcija izazvanih osetljivim mikroorganizmima.

Infekcije respiratornog sistema i uha


Akutne egzarcerbaije hroničnog bronhitisa, gde postoji dobar razlog za upotrebu TMP-SMZ u odnosu na monoterapiju.


Otitis media kod dece gde postoji dobar razlog za upotrebu TMP-SMZ u odnosu na monoterapiju.


Lečenje i profilaksa (primarna i sekundarna) pneumonije izazvane Pneumocystis jiroveci (Pneumocystis carinii) kod dece i odraslih.


Infekcije urinarnog trakta


Infekcije urinarnog trakta i meki šankr.


Infekcije gastrointestinalnog trakta


Salmoneloze (S. typhi, S. paratyphi), šigeloze (osetljivi sojevi Shigella flexneri i Shigella sonei kada je indikovana antibiotska terapija), putnička dijareja uzrokovana enterotoksičnom Escherichiom coli i kolera (kao dodatak rehidratacionoj terapiji).


Ostale bakterijske infekcije


Infekcije uzrokovane različitim mikroorganizmima (lečenje moguće u kombinaciji sa drugim antibioticima), npr. bruceloza, akutni i hronični osteomijelitis, nokardioze, aktinomicete, toksoplazmoza i južno američke blastomikoze (Paracoccidioides brasiliensis).


Septikemije.


Doziranje i način primene


Intravenska primena je indikovana u slučajevima kada oralno doziranje nije moguće, posebno kod pre- i postoperativnih infekcija uzrokovanoh osetljivim mikroorganizmima kao što su S. typhi i S. paratyphi.


Standardno doziranje:

Ako oralna administracija nije moguća ili nije indikovana, ampule za i.v. infuziju mogu se koristiti samo nakon razblaženja sa odgovarajućim infuzionim rastvorom.


Doziranje za odrasle i decu stariju od 12 godina: 2 ampule od 5 ml (10 ml) dva puta dnevno nakon adekvatnog razblaženja, ujutro i uveče.


Visoke doze (za posebno teške slučajeve): 3 ampule od 5 ml (15 ml) dva puta dnevno, ujutro i uveče.


Doziranje za decu ispod 12 godina: prosečna doza je 2ml/5kg telesne mase, podeljeno u dve jednake doze, ujutro i uveče.


Prema tome, preporučena osnova za doziranje kod dece je 6 mg TMP plus 30 mg SMZ na kilogram telesne mase dnevno.


Preporučena doza za pacijente sa Pneumocystis carinii penumonijom: do 20 mg TMP na kg i do 100 mg SMZ na kg i 24 časa, daje se podeljeno u jednake doze u intervalima od 6 časova u trajanju od 14 dana.


Pacijenti sa nokardoizom: preporučena dnevna doza (podeljena u dve ili više jednakih doza) za odrasle sa nokardiozom je 480-640 mg TMP i 2400-3200 mg SMZ najmanje 3 meseca. Ova doza zahteva prilagođavanje starosti pacijenta, težini i bubrežnoj funkciji i ozbiljnosti bolesti. Trajanje terapije od 18 meseci mora biti prijavljeno.


Doziranje za pacijente s bubrežnom insuficijencijom:

Preporučeno doziranje za pacijente sa oštećenom bubrežnom funkcijom dato je u tabeli:


Klirens kreatinina

Preporučena shema doziranja

>30 ml/m n

Standardno doziranje

15-30 ml/min

Polovina standardne doze

<30 ml/min

Upotreba Bactrima se ne preporučuje


Pacijenti starijeg životnog doba

Pacijenti starijeg životnog doba sa normalnom funkcijom bubrega treba da dobijaju standardnu dozu za odrasle.


Trajanje terapije

Kao opšte pravilo, parenteralna formulacija Bactrima Roche treba da se daje samo kada oralna terapija nije moguća; standardnu dozu ne treba davati više od 5 uzastopnih dana, a visoke doze ne više od tri uzastopna dana.


Način primene


Bactrim Roche koncentrat za rastvor za infuziju treba razblažiti pre upotrebe.


Sledeći infuzioni rastvori mogu se koristiti za razblaživanje:

dekstroza 5% i 10%, ksilitol 10%, Ringerov rastvor (USP XVIII), Macrodex *

(dekstran 70.6% u dekstrozi 5%), natrijum-hlorid 0.9%, natrijum-hlorid 0.45% + dekstroza 2.5%.Važno je pridržavati se sledećeg uputstva za minimalno razblaživanje, koje se zasniva na proporciji da 1 ml koncentrata iz ampule leka Bactrim Roche odgovara približno 25-30 ml rastvora za infuziju:


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Terapiju treba odmah prekinuti na prvu pojavu ospe po koži ili ma koje druge teže neželjene reakcije. Bactrim Roche treba oprezno davati pacijentima koji navode pojavu alergija i bronhijalne astme.

Postoji povećani rizik od pojave težih neželjenih reakcija kod pacijenata starijeg životnog doba ili kada postoje stanja komplikacija, npr. oslabljena funkcija bubrega i/ili jetre, ili paralelno korišćenje drugih lekova (u kom slučaju rizik može biti doveden u vezu sa doziranjem i trajanjem terapije). Fatalni ishod, iako retko, zabeležen je u vezi sa neželjenim reakcijama kao što su krvne diskrazije, teži oblik eksudativnog eritema multiforme (Stivens-Džonsonov sindrom), toksična epidermalna nekroliza (Lajlov sindrom) i fulminantna nekroza jetre.


Da bi se na najmanju meru svele neželjene reakcije, trajanje terapije Bactrimom Roche treba da bude što je moguće kraće, posebno kod pacijenata starijeg životnog doba. U slučaju bubrežne insuficijencije, doziranje treba podesiti u skladu sa uputstvima za doziranje.


Ako se Bactrim Roche daje tokom dužih perioda, potrebno je često kontrolisati krvnu sliku. Ako dođe do značajnog smanjenja ma kog formiranog elementa krvi, terapiju Bactrimom Roche treba prekinuti. Bactrim Roche se pacijentima sa težim hematološkim poremećajima sme davati samo u izuzetnim slučajevima.


Zabeležen je slučaj pancitopenije kod pacijenata koji su dobijali kombinaciju trimetoprima sa metotreksatom (videti odeljak. Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcije)


Kod pacijenata starijeg životnog doba, ili kod pacijenata sa već postojećom deficijencijom folne kiseline ili bubrežnom insuficijencijom, mogu se pojaviti hematološke promene koje ukazuju na deficijenciju folne kiseline. Ovo se može korigovati terapijom folnom kiselinom.


Analizu urina i funkcionalne testove bubrega treba raditi redovno kod pacijenata koji se podvrgavaju dugoročnoj terapiji lekom Bactrim Roche (posebno kod pacijenata sa bubrežnom insuficijencijom). Tokom ove terapije, treba obezbediti odgovarajući unos tečnosti i produkciju urina da bi se sprečila kristalurija.


Zbog mogućnosti hemolize, Bactrim Roche se ne sme davati pacijentima sa deficijencijencijom G6PD , osim ako nije apsolutno neophodan, a i onda samo u minimalnim dozama.


TMP je poznat po tome što slabi metabolizam fenilalanina, ali ovo nije značajno kod pacijenata sa fenilketonurijom koji su na odgovarajućoj restriktivnoj dijeti.


Kao što je to slučaj i sa ostalim lekovima koji sadrže sulfonamide, savetuje se oprez kod pacijenata sa porfirijom i disfunkcijom tiroideje.


Pacijenti koji „sporo acetiliraju“ mogu biti skloniji idiosinkratskim reakcijama na sulfonamide.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Povećana incidencija trombocitopenije sa purpurom zabeležena je kod pacijenata starijeg životnog doba koji istovremeno primaju neke diuretike, posebno tiazide.


Povišeni nivoi digoksina mogu da se jave kada se istovremeno terapijski daje Bactrim Roche, posebno kod pacijenata starijeg životnog doba. Treba pratiti nivoe digoksina u serumu.


Objavljeno je i da Bactrim Roche može značajno da poveća hipotrombotično dejstvo antikoagulansa varfarina. Ova interakcija se mora imati na umu kada se Bactrim Roche daje pacijentima koji su već na terapiji antikoagulansima. U takvim slučajevima, vreme koagulacije treba ponovo odrediti.


Bactrim Roche može da inhibira hepatički metabolizam fenitoina. Produženje poluživota fenitoina od 39% i smanjenje brzine metabolizma fenitoina od 27% zabeleženi su po davanju leka Bactrim Roche u normalnim kliničkim dozama. Ako se ova dva leka daju istovremeno, vrlo je važno pratiti znake toksičnosti fenitoina.


Reverzibilno pogoršanje bubrežne funkcije, koje se manifestuje kao povećanje kreatinina u serumu, primećeno je kod pacijenata koji su lečeni TMP-SMZ i ciklosporinom nakon transplantacije bubrega. Ovo kombinovano dejstvo je navodno posledica TMP komponente. (Reverzibilno smanjenje klirensa kreatinina zabeleženo je kod pacijenata sa normalnom funkcijom bubrega. Ovo je verovatno posledica reverzibilne inhibicije tubularne sekrecije kreatinina).

Efikasnost tricikličnih antidepresiva može da opadne kada se daje paralelno s Bactrimom Roche. Sulfonamidi, uključujući SMZ mogu da uđu u kompeticiju za vezivanje za proteine kao i za bubrežni

transport metotreksata, i na taj način se povećava slobodna frakcija metotreksata i sistemsko izlaganje

metotreksatu.


Zabeleženi su slučajevi pancitopenije kod pacijenata koji su istovremeno uzimali trimetoprim sa metotreksatom (Vidi odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka). Trimetoprim ima mali afinitet za humanu dehidrofolat reduktazu ali može povećati toksičnost metotreksata i može dovesti do mogućnosti za nastanak hematoloških neželjenih interakcija sa metotreksatom, posebno u prisustvu drugih faktora rizika kao što su starost, hipoalbuminemija, oštećena bubrežna funkcija, smanjenje rezerve koštane srži. Do takvih neželjenoh rekcija leka može doći naročito u režimima sa visokim dozama Metotreksata. Preporučuje se lečenje ovih pacijenata folnom kiselinom i kalcijum-folinatom kako bi se osujetili efekti na hematopoezu.


Povremeno se prijavljuju slučajevi da pacijenti koji primaju pirimetamin kao profilaksu malarije u dozama od preko 25 mg nedeljno mogu da razviju megaloblastnu anemiju ako je istovremeno prepisan i Bactrim Roche.


Bactrim Roche, kao i drugi lekovi koji sadrže sulfonamide, pojačava dejstvo oralnih hipoglikemijskih agenasa.


Povišeni nivoi SMZ u krvi mogu da se jave kod pacijenata koji primaju i indometacin.


Zabeležen je slučaj toksičnog delirijuma nakon istovremene upotrebe TMP-SMZ i amantadina.


Postoje dokazi da TMP, inhibirajući renalni transportni sistem, može reagovati sa dofetilidom. Trimetoprim u dozi od 160 mg kombinovan sa 800 mg sulfometoksazola, primenjen dva puta dnevno sa 500 mcg dofetilida dva puta dnevno tokom četiri dana može povećati površinu dofetilida ispod krive (PIK) koncentracija-vreme za 103 % i za 93 % povećati maksimalnu (Cmax). Dofetilid može uzrokovati ozbiljne ventrikularne aritmije povezane sa produženjem QT intervala, ukljućujući i vrstu aritmija torsades de pointes, koje su direkno povezane sa koncetracijom dofetilida u plazmi. Istovremena primena dofetilida i trimetoprima je kontraindikovana.


Uticaj na dijagnostičke metode


Bactrim Roche, a posebno njegova TMP komponenta, može da utiče na određivanje metotreksata u serumu tehnikom kompetitivnog vezivanja za protein kada se kao protein za vezivanje koristi bakterijska dihidrofolat reduktaza. Međutim, nema interferencije ako se metotreksat određuje radioimuno testom.


Prisustvo TMP i SMZ može da utiče i na Jaffe alkalnu pikratsku reakciju kao test za kreatinin, i dovodi do toga da vrednosti u normalnom rasponu budu povećane za oko 10%.


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Trudnoća

Na osnovu izveštaja iz ispitivanja na trudnicama, literaturnih podataka i spontanih prikaza malformacija, izgleda da Bactrim Roche ne predstavlja značajniji rizik od teratogenosti kod ljudi. Budući da i TMP i SMZ prolaze kroz placentnu barijeru, i na taj način mogu da utiču na metabolizam folne kiseline, Bactrim Roche treba koristiti u trudnoći samo ako potencijalna korist opravdava potencijalnu opasnost za fetus. Preporučuje se da trudnice koje se leče Bactrimom Roche dobijaju i 5-10 mg folne kiseline dnevno. Tokom poslednjeg stadijuma trudnoće, Bactrim Roche treba izbegavati koliko god je moguće zbog rizika od kernikterusa kod novorođenčeta.


Dojenje

I TMP i SMZ prolaze u majčino mleko. Iako je količina Bactrima Roche koju tako unese dojenče mala, mogući rizik po odojče (kernikterus, preosetljivost) treba pažljivo proceniti u odnosu na očekivanu terapijsku korist za majku.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Lek nema uticaja na psihofizičke osobine.


Neželjena dejstva


Pri preporučenim dozama, Bactrim Roche se obično dobro podnosi. Najčešća neželjena dejstva su osip po koži i gastrointestinalni poremećaji.


Sledeći standardni termini za učestalost neželjenih događaja su korišćeni u tekstu: Vrlo često ≥ 1/10; često ≥ 1/100 and < 1/10; neuobičajeno ≥1/1000 and < 1/100; retko ≥ 1/10,000 i < 1/1000 i vrlo retko < 1/10,000.


Zabeležena su sledeća dejstva


Infekcije i infestacije


Veoma retko: prijavljene su gljivične infekcije, kao što je kandidijaza.


Poremećaji krvi i linfantičnog sistema


Retko: Većina zabeleženih hematoloških promena bile su blage, asimptomatske i reverzibilne po prekidu terapije. Promene koje se najčešće viđaju bile su leukopenija, granulocitopenija i trombocitopenija.

Veoma retko: mogu da se pojave agranulocitoza, anemija (megaloblastna, hemolitička/autoimuna, aplastična), pancitopenija, methemoglobinemija,


Poremećaji imunog sistema


Vrlo retko: Prijavljene su reakcije preosetljivosti. Kao i sa bilo kojim drugim lekom, alergijske reakcije mogu da se razviju kod pacijenata koji su preosetljivi na sastojke: na pr. povišena temperatura, angioneurotski edem, anafilaktoidne reakcije, kao i serumska bolest.


Plućni infiltrati kao oni koji nastaju kod eozinofilnog ili alergijskog alveolitisa zabeleženi su u retkim slučajevima. Oni se mogu ispoljiti preko simptoma kao što su kašalj ili ostajanje bez daha. Ako se takvi simptomi pojave ili se neočekivano pogoršaju, pacijenta treba ponovo pregledati i razmisliti o prekidu terapije Bactrimom Roche.

Takođe, zabeležena je pojava periateritis nodosa i alergijskog miokarditisa.


Poremećaji metabolizma i nutricije


Vrlo retko: Visoke doze TMP koje se koriste kod pacijenata obolelih od Pneumocystis carinii pneumonije izazivaju progresivni, ali reverzibilni porast koncentracija kalijuma u serumu kod znatnog broja pacijenata. Čak i pri preporučenim dozama TMP može da dovede do hiperkalemije kada se daje bolesnicima sa već poremećenim metabolizmom kalijuma, bubrežnom insuficijencijom ili koji primaju lekove koji indukuju hiperkalemiju. Savetuje se pažljivo praćenje kalijuma u serumu kod ovakvih pacijenata.


Prijavljeni su slučajevi hiponatremije. Slučajevi hipoglikemije kod ne-dijabetičnih boelsnika lečenih TMP- SMZ pojavljuju se obično posle nekoliko dana terapije. Posebno su riziku izloženi pacijenti s oslabljenom


bubrežnom funkcijom, obolenjima jetre ili neuhranjeni bolesnici ili oni koji primaju visoke doze TMP-SMZ.


Psihijatriski poremećaji


Vrlo retko: Opisan je jedan slučaj sa pojavom halucinacija.


Poremećaji nervnog sistema


Vrlo retko: neuropatija (uključujući periferni neuritis i parestezije), uveitis. Zabeleženi su i retki slučajevi aseptičnog meningitisa ili simptoma sličnih meningitisu, ataksija, konvulzije, vrtoglavica i tinitus.


Gastrointestinalni poremećaji

Često: Mučnina (sa povraćenjem ili bez njega). Retko: stomatitis, dijareja i glositis.

Vrlo retko: pojava pseudomembranoznog enterokolitisa. Zabeleženi su slučajevi akutnog pankreatitisa; nekoliko tih pacijenata je već bilo obolelo od težih bolesti, uključujući AIDS.


Hepato-bilijarni poremećaji

Vrlo retko: Povišeni nivoi transaminaza i bilirubina, hepatitis, holestaza, nekroza jetre kao i izolovani slučajevi sindroma nestajućih žučnih puteva.


Poremećaji kože i potkožnog tkiva


Često: Opisane su multiple kožne reakcije, one su po pravilu blage i brzo se koriguju po prestanku davanja ove terapije.


Vrlo retko: Kao i mnogi drugi lekovi koji sadrže sulfonamide, Bactrim Roche se dovodi u vezu sa fotosenzitivnošću, eritemom multiforme, Stivens-Džonsonovim sindromom, toksičnom epidermalnom nekrolizom (Lajlov sindrom) i Henoh-Šenlajnovom puprurom.


Poremećaji muskulo-skeletalnog sistema, vezivnog tkiva i kostiju

Vrlo retko: Zabeleženi su slučajevi artralgije i mialgije, kao i izolovani slučajevi rabdomiolize.


Poremećaji urinarnog sistema i bubrega

Vrlo retko: Zabeleženi su slučajevi oslabljene funkcije bubrega, intesticijalnog nefritisa, povišenog nivoa ureje u krvi (BUN), povišenih nivoa kreatinina u serumu i kristalurije. Sulfonamidi, uključujući i Bactrim Roche mogu da izazovu pojačanu diurezu, posebno kod pacijenata s edemom srčanog porekla.


Lokalne reakcije

Intravenska infuzija Bactrima Roche povremeno dovodi do pojačanja lokalnih neželjenih efekata u obliku blagog do umerenog bola u venama i flebitisa.


Bezbednost TMP-SMZ kod HIV inficiranih pacijeneta

Populacija obolelih od HIV infekcije slična je ostalim pacijentima kada govorimo o neželjenim efektima. Međutim, neki neželjeni događaji se mogu pojaviti sa povećanom učestačošću i razlićitom kliničkom slikom. Te razlike se odnose na sledeće sisteme organa:


Krvni i limfatični poremećaji

Vrlo često se mogu pojaviti leukopenija, granulocitopenija i trombocitopenija.


Metabolički poremećaji

Veoma često se može javiti hipokalijemija, a retko hiponatremija I hipoglikemija.


Gastrointestinalni poremećaji

Veoma često anoreksija, mučnina sa ili bez povraćanja i dijareja.


Hepatobilijarni poremećaji

Povišene transaminaze


Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Veoma često se mogu javiti makulopapulozna ospa, obično praćena svrabom.


Opšti poremećaji i stanja na mestu primene

Vrlo često: Groznica, obično udružena sa makulopapuloznom erupcijom.


Predoziranje


Simptomi

U simptome akutnog predoziranja mogu spadati: mučnina i povraćanje, dijareja, glavobolja, vrtoglavica, omaglice, mentalni i vizuelni poremećaji; kristalurija, hematurija i anurija u teškim slučajevima.


Kod hroničnog predoziranja mogu se pojaviti depresija kostne srži, koja se manifestuje kao trombocitopenija ili leukopenija, kao i ostale krvne diskrazije zbog deficijencije folne kiseline.


Terapija

Zavisno od simptoma, treba razmotriti sledeće: prevenirati dalju resorpciju, unapređenje bubrežne ekskrecije pomoću forsirane diureze (alkalinizacija urina povećava eliminaciju SMZ), hemodijaliza (napomena: peritonealna dijaliza nije delotvorna), praćenje krvne slike i elektrolita. Ako dođe do značajnije krvne diskrazije ili žutice, treba uvesti specijalnu terapiju protiv ovih komplikacija. Kalcijum folinat, 3-6 mg i m. tokom 5-7 dana može da se daje da se neutralizuje dejstvo TMP na hematopoezu.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z