Moozeeck

Lorista H ili Lorista HD


UPUTSTVO ZA LEK


Lorista® H, 50 mg+12,5 mg film tableta (28 film tableta)

pakovanje: blister, 4 x 7 film tableta

Lorista® H, 50 mg+12,5 mg film tableta (28 film tableta)

pakovanje: blister, 2 x 14 film tableta

Lorista® HD, 100 mg+25 mg film tableta (28 film tableta)

pakovanje: blister, 4 x 7 film tableta

Lorista® HD, 100 mg+25 mg film tableta (28 film tableta)

pakovanje: blister, 2 x 14 film tableta

Lorista® HD, 100 mg+25 mg film tableta (30 film tableta)

pakovanje: blister, 3 x 10 film tableta

Lorista® HD, 100 mg+25 mg film tableta (56 film tableta)

pakovanje: blister, 4 x 14 film tableta

Lorista® HD, 100 mg+25 mg film tableta (60 film tableta)

pakovanje: blister, 6 x 10 film tableta


Proizvođač: Krka d.d, Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Lorista® H 50 mg+12,5 mg film tableta Lorista® HD 100 mg+25 mg film tableta losartan/hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Lorista H ili Lorista HD i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lorista H ili Lorista HD

 3. Kako se upotrebljava lek Lorista H ili Lorista HD

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lorista H ili Lorista HD

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LORISTA H ILI LORISTA HD I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Lorista H i Lorista HD predstavlja kombinaciju antagonista receptora angiotenzina II (losartana) i diuretika (hidrohlortiazida).

  Losartan pripada grupi lekova poznatih kao inhibitori receptora za angiotenzin II. Ovo je grupa antihipertenzivnih lekova. To su lekovi koji se koriste u lečenju povišenog krvnog pritiska (hipertenzije). Hidrohlortiazid pripada grupi lekova poznatih kao tijazidni diuretici. Ovi lekovi pospešuju izlučivanje urina i

  doprinose sniženju povišenog krvnog pritiska.


  Lorista H i Lorista HD su indikovane za lečenje esencijalne hipertenzije (visokog krvnog pritiska), kod pacijenata čiji krvni pritisak ne može dovoljno dobro da se kontroliše samo losartanom ili samo hidrohlortiazidom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LORISTA H ILI LORISTA HD


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Lorista H ili Lorista HD ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LORISTA H ILI LORISTA HD


  Lek Lorista H ili Lorista HD uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Lorista H i HD film tablete treba progutati sa čašom vode.

  Lekar će odlučiti koja je odgovarajuća doza u zavisnosti od Vašeg stanja i toga da li uzimate neke druge

  lekove. Važno je da tablete Lorista H ili Lorista HD uzimate onoliko dugo koliko Vam je lekar propisao da biste zadržali ravnomernu kontrolu krvnog pritiska.


  Visok krvni pritisak

  Uobičajena doza leka za većinu pacijenata sa visokim krvnim pritiskom je 1 tableta leka Lorista H

  50 mg+12,5 mg dnevno za kontrolu krvnog pritiska tokom perioda od 24 sata. Ona se može povećati na 2 tablete leka Lorista H jednom dnevno ili se prebaciti na 1 film tabletu dnevno leka Lorista HD

  100 mg+25 mg, (veća jačina). Maksimalna dnevna doza je 2 tablete dnevno leka Lorista H ili 1 tableta dnevno leka Lorista HD.


  Ako ste uzeli više leka Lorista H ili Lorista HD nego što je trebalo


  U slučaju predoziranja, odmah se obratite svom lekaru, tako da odmah možete da dobijete hitnu medicinsku pomoć.


  Predoziranje može da izazove pad krvnog pritiska, palpitacije, (osećaj jakog i ubrzanog lupanja srca), usporen puls, promene u sastavu krvi i dehidraciju.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Lorista H ili Lorista HD


  Pokušajte da uzimate tablete Lorista H ili Lorista HD svakog dana kao što je i propisano. Međutim, ako propustite dozu, nemojte uzimati dodatnu dozu.

  Samo nastavite sa uobičajenim rasporedom.


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Lorista H ili Lorista HD može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Neželjena dejstva su prema učestalosti pojavljivanja svrstana u sledeće grupe:

  Veoma često:

  javljaju se kod više od 1 na 10 korisnika

  Često:

  javljaju kod 1 do 10 na 100 korisnika

  Povremeno:

  javljaju kod 1 do 10 na 1.000 korisnika

  Retko:

  javljaju kod 1 do 10 na 10.000 korisnika

  Veoma retko:

  javljaju se kod manje od 1 na 10.000 korisnika

  Nepoznato:

  ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka


  Ako osetite sledeća dejstva, prestanite da uzimate tablete Lorista H ili Lorista HD i odmah obavestite lekara ili idite u hitnu službu najbliže zdravstvene ustanove.

  Ozbiljna alergijska reakcija, (osip, svrab, oticanje lica, usana, usta ili grla), može da izazove poteškoće u

  gutanju ili disanju.


  Ovo je ozbiljno, mada retko neželjeno dejstvo, koje se javlja kod više od 1 na 10.000 pacijenata, ali kod manje od 1 na 1.000 pacijenata. Možda će biti potrebna hitna medicinska pomoć i hospitalizacija.


  Zabeležena su sledeća neželjena dejstva:


  Često (javljaju se kod manje od jedne osobe na 10, ali kod više od jedne osobe na 100, koji uzimaju lek):


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK LORISTA H ILI LORISTA HD


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Lorista H: 3 godine.

  Lorista HD: 2 godine.

  Nemojte koristiti lek Lorista H ili Lorista HD posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Lorista H ili Lorista HD


- Aktivne susptace su losartan-kalijum i hidrohlortiazid.

Svaka Lorista H film tableta sadrži 50 mg losartan-kalijuma i 12,5 mg hidrohlortiazida. Svaka Lorista HD film tableta sadrži 100 mg losartan-kalijuma i 25 mg hidrohlortiazida.

- Pomoćne supstance u jezgru tablete su preželatinizovan skrob; celuloza, mikrokristalna; laktoza,

monohidrat i magnezijum-stearat. Pomoćne supstance koje ulaze u sastav filma tablete su hipromeloza; makrogol 4000; talk; titan-dioksid (E171) i boja Quinoline Yellow (E104).


Kako izgleda lek Lorista H ili Lorista HD i sadržaj pakovanja


Film tablete Lorista H su žute, ovalne, blago bikonveksne i sa podeonom crtom na jednoj strani.

Na raspolaganju su kutije sa 28 film tableta u Al//PVC/PVDC blisterima. U kutiji su blisteri sa 7 ili 14

tableta.


Film tablete Lorista HD su žute, ovalne i blago bikonveksne.

Na raspolaganju su kutije sa 28, 30, 56 ili 60 film tableta u Al//PVC/PVDC blisterima. U kutiji su blisteri sa po 7, 10 ili 14 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija Krka d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Broj rešenja: 515-01-0111-11-002 od 15.11.2011. za lek Lorista® H, film tablete, 28x (50mg+12.5mg) Broj rešenja: 515-01-0112-11-002 od 15.11.2011. za lek Lorista® H, film tablete, 28x (50mg+12.5mg) Broj rešenja: 515-01-0113-11-002 od 15.11.2011. za lek Lorista® HD, film tablete, 28x (100mg+25mg) Broj rešenja: 515-01-0115-11-002 od 15.11.2011. za lek Lorista® HD, film tablete, 28x (100mg+25mg) Broj rešenja: 515-01-0116-11-002 od 15.11.2011. za lek Lorista® HD, film tablete, 30x (100mg+25mg) Broj rešenja: 515-01-0118-11-002 od 15.11.2011. za lek Lorista® HD, film tablete, 56x (100mg+25mg) Broj rešenja: 515-01-0119-11-002 od 15.11.2011. za lek Lorista® HD, film tablete, 60x (100mg+25mg)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z