bausch Apoteke Apoteke

Gastroprazol

gastrorezistentna tableta; 10mg; ukupno 14 kom, blister, 2 x 7 kom
CENA: 290,53 din.

gastrorezistentna tableta; 20mg; ukupno 14 kom, blister, 2 x 7 kom
CENA: 468,07 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Gastroprazol, gastrorezistentna tableta, 10 mg Pakovanje: blister, 2 x 7 gastrorezistentnih tableta


Gastroprazol, gastrorezistentna tableta, 20 mg Pakovanje: blister, 2 x 7 gastrorezistentnih tableta


Proizvođač: Actavis hf.


Adresa: Reykjavikurvegi 78, IS-220 Hafnafjordur, Island

Podnosilac zahteva: ADOC d.o.o. Beograd

Adresa: Milorada Jovanovića 11, 11 147 Beograd, Srbija


Gastroprazol, gastrorezistentna tableta, 10 mg Gastroprazol, gastrorezistentna tableta, 20 mg INN: rabeprazol

Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Gastroprazol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Gastroprazol

 3. Kako se upotrebljava lek Gastroprazol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Gastroprazol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK GASTROPRAZOL I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Gastroprazol sadrži aktivnu supstancu rabeprazol-natrijum. Lek spada u grupu lekova koja se zove inhibitori

  protonske pumpe (IPP). Lek deluje tako što snižava količinu hlorovodonične kiseline, koju proizvodi Vaš želudac.


  Lek Gastroprazol, tablete se primenjuju kod sledećih oboljenja:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GASTROPRAZOL


  Lek Gastroprazol ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GASTROPRAZOL

  Lek Gastroprazol uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Primena leka Gastroprazol, gastrorezistentna tableta, 10 mg i 20 mg


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Gastroprazol, gastrorezistentna tableta,10 mg i 20 mg , kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih pacijenata. Neželjena dejstva su obično blaga i poboljšanja se javljaju bez potrebe za prestankom primene leka.


  Ako se kod Vas jave neka od sledećih neželjenih dejstava, prestanite sa uzimanjem leka i odmah obavestite lekara ili idite do najbliže bolnice:


 5. KAKO ČUVATI LEK GASTROPRAZOL

  Rok upotrebe

  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Gastroprazol, gastrorezistentna tableta, 10 mg i 20 mg posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:").

  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Lek čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima

 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek GASTROPRAZOL

10 mg: jedna gastrorezistentna tableta sadrži 10 mg rabeprazol-natrijuma

20 mg: jedna gastrorezistentna tableta sadrži 20 mg rabeprazol-natrijuma


Jezgro tablete

-Povidon (K-29/32 ili ekvivalent);

-Hidroksipropilceluloza, nisko substituisana (LH21 ili ekvivalent);

-Magnezijum-oksid, laki;

-Manitol;

-Magnezijum-stearat.


Središnji (intermedijerni) sloj obloge tablete

-Etil-celuloza;

-Magenzijum-oksid, laki.


Spoljašnji (enteralni) sloj obloge tablete se sastoji od sledećih ekscipijenasa:

-Kopolimer metakrilne kiseline sa etil-akrilatom 30%, disperzija

-Propilenglikol;

-Gvožđe-oksid, crveni (E172) - samo kod jačine leka od 10 mg;

-Gvožđe-oksid, žuti (E172);

-Titan-dioksid (E171);

-Talk.

Kopolimer metakrilne kiseline sa etil-akrilatom, 30% disperzija:

- Voda (70,0%).


Kako izgleda lek GASTROPRAZOL i sadržaj pakovanja


Gastroprazol,10 mg: eliptične bikonveksne obložene tablete ružičaste boje Gastroprazol,20 mg: eliptične bikonveksne obložene tablete žute boje


U kartonskoj kutiji se nalaze 2 Al/Al blistera, sa po 7 gastrorezistentnih tableta u blisteru (ukupno 14 gastrorezistentnih tableta).

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole ADOC d.o.o. Beograd Milorada Jovanović 11

11147 Beograd, Srbija


Proizvođač

Actavis hf.

Reykjavikurvegi 78, IS-220 Hafnafjordur, Island


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2013.


Režim izdavanja leka


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Gastroprazol, 14x10 mg: 515-01-9176-11-001 od 01.07.2013.

Gastroprazol, 14x20 mg: 515-01-9177-11-001 od 01.07.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines