FISKocr

IBUPROFEN


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


IBUPROFEN 400 mg film tablete, 30 x 400 mg

(ibuprofen)


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


IBUPROFEN 400 mg film tablete

INN: ibuprofen


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek IBUPROFEN i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre primene leka IBUPROFEN

 3. Kako se upotrebljava lek IBUPROFEN

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek IBUPROFEN

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK IBUPROFEN I ČEMU JE NAMENJEN?


  Ibuprofen film tablete sadrže aktivni sastojak ibuprofen, koji pripada grupi lekova poznatoj kao nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL).


  Ibuprofen film tablete se mogu koristiti za:

  glavobolja (uključujući i migrenu).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK IBUPROFEN


  Lek IBUPROFEN ne smete koristiti:  Ukoliko niste sigurni da li se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, obratite se lekaru pre uzimanja leka.


  Upozorenja i mere opreza


  Upozorite Vašeg lekara ako:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK IBUPROFEN


  Lek IBUPROFEN uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasli: Uobičajena doza ibuprofena za odrasle iznosi 600 mg do 1800 mg dnevno. U određenim slučajevima, Vaš lekar može propisati i povećanje doze u zavisnosti od Vaših simptoma, ali ne više od 2400 mg dnevno. Tabletu treba progutati celu, sa malo tečnosti.


  Deca: Uobičajena dnevna doza ibuprofena za decu iznosi 20 mg/kg telesne težine. U težim oboljenjima, lekar može propisati i veće doze (do 40 mg/kg telesne težine). Kod dece koja imaju manje od 30 kg, ne treba


  davati više od 500 mg ibuprofena dnevno (preporučuje se primena tečne formulacije, odnosno ibuprofen suspenzije za oralnu primenu).


  Ako ste uzeli više leka IBUPROFEN nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli više tableta od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi!


  Simptomi predoziranja uključuju mučninu, povraćanje, bol u trbuhu, omamljenost i pospanost. Posledice dejstva prevelike doze leka na centralni nervni sistem su glavobolja, zujanje u ušima, vrtoglavica, grčevi i poremećaji svesti. Takođe su retko prijavljeni nevoljni pokreti očiju, metabolička acidoza, sniženje telesne temperature, poremećaj rada bubrega, krvarenje iz želuca i/ili creva, koma, prolazni prestanak disanja, proliv, depresija centralnog nervnog i disajnog sistema. Takođe se mogu javiti poremećaj orijentacije, uzbuđenost, omaglica, toksične promene na srcu: pad krvnog pritiska, usporen ili ubrzan rad srca. U slučaju masivnog trovanja lekom može doći do oštećenja bubrega i/ili jetre.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek IBUPROFEN


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, nikada je ne nadoknađujte tako što ćete duplirati sledeću dozu. Umesto toga, nastavite uzimanje leka, odnosno sledeće doze, kada je za to vreme.


  Ukoliko imate bilo kakva pitanja o ovom leku, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. NEŽELJENA DEJSTVA LEKA


  Kao i svi lekovi, i Ibuprofen može imati neželjena dejstva, iako su ona obično blaga i mogu se javiti samo kod nekih pacijenata. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na Ibuprofen film tablete, a nisu pomenuti u uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta. Rizik se može smanjiti ukoliko se primenjuju što manje doze leka u što kraćem vremenskom periodu neophodnom za postizanje efekta i kontrolu simptoma.


  Odmah prestanite sa uzimanjem IBUPROFENA i idite kod lekara, ukoliko primetite neki od sledećih ozbiljnih neželjenih efekata – možda Vam je neophodna hitna medicinska intervencija:  Prestanite sa uzimanjem leka i obratite se Vašem lekaru, ukoliko se javi neko od dole navedenih neželjenih dejstava:  U toku primene ibuprofena mogu se javiti mučnina, povraćanje, proliv, nadimanje, zatvor, poremećaj varenja, bol u trbuhu, pojava krvi u stolici, povraćanje krvi, ulcerativni stomatitis (zapaljenje sluznice usne šupljine praćeno ćirevima), pogoršanje kolitisa i Kronova bolest (zapaljenska oboljenja creva). Takođe se mogu javiti peptički ulkus (čir), perforacija ili krvarenje iz gastrointestinalnog trakta, ponekad i sa fatalnim ishodom, posebno kod starijih osoba. Povremeno se može javiti i gastritis (zapaljenje želuca), retko gastrointestinalna perforacija a veoma retko i pankreatitis (zapaljenje gušterače).

  Sledeće reakcije preosetljivosti su prijavljene nakon primene ibuprofena: a) nespecifične alergijske reakcije i anafilaktička reakcija, b) reakcije respiratornog trakta (astma, pogoršanje astme, bronhospazam ili otežano disanje), c) kožne reakcije – sitnozrnasta ospa, svrab, koprivnjača, tačkaste promene na koži, otok potkožnog tkiva i veoma retko eksfolijativne i bulozne promene na koži (uključujući Stevens-Johnson-ov sindrom, toksičnu epidermalnu nekrolizu i erythema multiforme).

  Mogu se javiti i otok, hipertenzija i srčana slabost.


  Epidemiološki podaci govore u prilog tome da primena ibuprofena, posebno u velikim dozama (2400 mg/dan) i u dužem periodu, može povećati rizik za pojavu arterijskih trombotičkih događaja kao su infarkt miokarda (srčani napad) ili moždani udar.


  Ostala neželjena dejstva koja se ređe javljaju i za koja uzročno-posledična veza nije čvrsto ustanovljena uključuju: leukopeniju (smanjenje broja belih krvnih zrnaca), trombocitopeniju (smanjenje broja krvnih pločica), neutropeniju (smanjenje broja određene vrste belih krvnih zrnaca), agranulocitozu (potpuni nestanak jedne vrste krvnih ćelija), aplastička i hemolitička anemija (veliko smanjenje broja crvenih krvnih ćelija i hemoglobina u krvi). Mogu se javiti i nesanica, osećaj iracionalnog straha, depresija, konfuzija, halucinacije, optički neuritis (zapaljenje optičkog nerva), glavobolja, trnjenje, vrtoglavica, patološka sanjivost, rinitis (zapaljenje nosa), aseptični meningitis sa simptomima ukrućenog vrata, glavoboljom, mučninom, povraćanjem, groznicom ili dezorijentacijom.Još se mogu javiti i poremećaj vida, poremećaj sluha, zujanje u ušima, poremećaji funkcije jetre, hepatitits i žutica. Na koži se mogu javiti teže promene kao što su Stevens Johnson-ov sindrom i toksična epidermalna nekroliza (veoma retko), reakcije preosetljivosti na sunčevu svetlost, poremećaj funkcije bubrega, malaksalost i umor.


 5. KAKO ČUVATI LEK IBUPROFEN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe: 4 godine.


  Nemojte koristiti IBUPROFEN film tablete posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:

  Čuvati na temperaturi do 25 oC, u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svetlosti i vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek IBUPROFEN


Aktivne supstance su:


IBUPROFEN 400 mg, film tablete:

1 film tableta sadrži: 400 mg ibuprofena


Ostali sastojci su:


IBUPROFEN 400 mg, film tablete:

Jezgro: celuloza, mikrokristalna; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; natrijum-skrobglikolat (tip A); stearinska kiselina.

Film: talk; polisorbat 80; eudragit L 30 D; titan dioksid C.I. 77891 (E 171).


Kako izgleda lek IBUPROFEN i sadržaj pakovanja


IBUPROFEN 400 mg, film tablete:

Okrugle, bikonveksne film tablete, bele do skoro bele boje, sa utisnutom podeonom crtom sa jedne strane. Tri blistera (PVC/Al) sa po 10 film tableta od 400 mg u kartonskoj kutiji.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Srbija


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:

Oktobar 2011


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-6948-10-001 od 21.11.2011

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z