FISKocr

Visanne


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


VISANNE, tablete, 2mg

Pakovanje: blister 2 x 14 tableta


Proizvođač: Schering GmbH Co Produktions KG

Adresa: Weimar Dobereiner Strasse 20

Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o.

Adresa: Omladinskih brigada 88 b 11070 Novi Beograd


Visanne 2 mg tableta dienogest


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Visanne i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Visanne

 3. Kako se upotrebljava lek Visanne

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Visanne

 6. Dodatne informacije.


 1. ŠTA JE LEK Visanne I ČEMU JE NAMENJEN


  Visanne je medicinski proizvod za lečenje endometrioze, poremećaja tokom kojeg normalno tkivo endometrijuma (sluzokoža - unutrašnji sloj materice) počne da raste izvan materice.Visanne sadrži hormon,

  progestagen - dienogest.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Visanne


  Lek Visanne ne smete koristiti:  Ukoliko se bilo koje od navedenih stanja pojavi po prvi put tokom korišćenja leka Visanne, smesta prestanite da ga uzimate i posavetujte se sa svojim lekarom.


  Kada uzimate lek Visanne, posebno vodite računa:


  Dok uzimate lek Visanne, ne smete koristiti bilo koju vrstu hormonskih kontraceptiva (tableta, flaster, intrauterini sistem).


  Lek Visanne NIJE kontraceptiv. Ukoliko želite da sprečite trudnoću, treba da koristite kondome ili drugu nehormonsku kontraceptivnu zaštitu.


  U nekim situacijama treba da budete naročito oprezni dok koristite lek Visanne, a može biti potrebno da Vas Vaš lekar redovno pregleda. Recite svom lekaru ukoliko se bilo koje od sledećih stanja odnosi na Vas:


  Ako:  Visanne i rak

  Iz trenutno dostupnih podataka nije jasno da li lek Visanne povećava rizik od raka dojke ili ne. Rak dojke je uočen nešto malo češće kod žena koje uzimaju hormone u poređenju sa onima koje ih ne uzimaju, ali nije poznato da li je to izazvano lečenjem. Na primer, možda se radi o tome da se veći broj tumora otkriva i to ranije kod žena koje uzimaju hormone jer ih njihov lekar češće pregleda. Pojava tumora dojke se postepeno smanjuje nakon prekida hormonskog lečenja. Važno je da redovno proveravate dojke i treba da se obratite lekaru ako uočite bilo kakav čvorić.


  U retkim slučajevima, kod žena koje uzimaju hormone su prijavljeni benigni tumori jetre, a u još manjem broju slučajeva maligni tumori jetre. Kontaktirajte svog lekara ukoliko se pojave neuobičajeno jaki bolovi u stomaku.


  Visanne i osteoporoza


  Ukoliko kod Vas postoji povećan rizik pojave osteoporoze (slabljenje kostiju usled gubitka minerala kosti), Vaš lekar će pažljivo odmeriti rizike i koristi lečenja sa Visanne jer lek Visanne vrši umereno smanjenje proizvodnje estrogena (drugi tip ženskog hormona) u Vašem telu.


  Primena drugih lekova


  Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


  Delovanje leka Visanne mogu da umanje:  Pitajte svog lekara ili farmaceuta za savet pre uzimanja bilo kog leka.


  Uzimanje leka Visanne sa hranom ili pićima


  Lek Visanne može da se uzme sa ili bez hrane.


  Laboratorijski testovi


  Ako treba da se podvrgnete ispitivanju krvi recite svom lekaru ili osoblju laboratorije da uzimate lek Visanne, jer on može da utiču na rezultate nekih ispitivanja.


  Primena leka Visanne u periodu trudnoće i dojenja


  Nemojte uzimati lek Visanne ako ste trudni ili dojite.


  Uticaj leka Visanne na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Kod korisnika leka Visanne nisu uočeni bilo kakvi uticaji na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Visanne


  Lek Visanne sadrži laktozu.

  Ako ne podnosite neke šećere, obratite se svom lekaru pre korišćenja leka Visanne.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Visanne


  Uvek uzimajte lek Visanne tačno onako kako Vam je Vaš lekar rekao. Ako niste sigurni, treba da proverite sa svijim lekarom ili farmaceutom. Za odrasle je uobičajena doza 1 tableta dnevno.


  Sledeća uputstva se odnose na lek Visanne, osim ako je Vaš lekar drugačije propisao. Molimo da se pridržavate ovih uputstava, inače nećete u potpunosti iskoristiti prednosti leka Visanne.


  Lečenje sa Visanne možete početi bilo kog dana svog prirodnog ciklusa.


  Odrasli: uzmite po jednu tabletu svakog dana, poželjno je u isto vreme sa malo tečnosti, ako je potrebno. Kada završite pakovanje, sledeće treba da nastavite bez prekida. Nastavite da uzimate tablete i tokom dana menstrualnog krvarenja.


  Nema iskustva sa lečenjem sa Visanne duže od 15 meseci kod pacijentkinja sa endometriozom.


  Ako ste uzeli više leka Visanne nego što je trebalo


  Nema izveštaja o ozbiljnom štetnim delovanju zbog uzimanja prevelikog broja tableta Visanne istovremeno. Međutim, ako ste zabrinuti, obratite se svom lekaru.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Visanne, povraćali ste ili imate proliv


  Lek Visanne će biti manje efikasan ako propustite tabletu. Ako propustite jednu ili više tableta, uzmite samo jednu tabletu čim se setite, a zatim, narednog dana nastavite da uzimate tabletu u uobičajeno vreme.


  Ukoliko povraćate u roku od 3-4 sata posle uzimanja leka Visanne ili ukoliko imate jak proliv, postoji rizik da


  telo neće da preuzme aktivnu supstancu iz tablete. Situacija je gotovo ista kao kad se zaboravi tableta. Nakon povraćanja ili proliva u roku od 3-4 sata posle uzimanja leka Visanne, treba da uzmete drugu tabletu, što je pre moguće

  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Visanne


  Ako prestanete da uzimate lek Visanne, Vaši prvobitni simptomi endometrioze se mogu povratiti.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, Visanne može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne javljaju kod svih. Ta dejstva su češća tokom prvih meseci uzimanja leka Visanne i obično nestaju tokom korišćenja. Takođe mogu da se jave promene u šemi krvarenja, kao npr, tačkasto krvarenje, neredovno krvarenje ili menstruacija može sasvim da se izgubi.


  Uobičajena (javljaju se kod između 1 i 10 na svakih 100 korisnica):  Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili ako primetite bilo koja neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, molimo da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Visanne


  Rok upotrebe 5 godina Čuvanje

  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Ne koristiti lek Visanne nakon isteka datuma navedenog na kutiji i blisteru. Datum isteka se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Lekove ne treba bacati u otpadne vode ili kućno smeće. Pitajte svog farmaceuta kako da odložite lekove koji vam više nisu potrebni. Ove mere će pomoći da se zaštiti životna sredina.


Šta sadrži lek Visanne


Aktivna supstanca je dienogest. Svaka tableta sadrži 2 mg dienogesta.


Ostali sastojci su laktoza monohidrat, skrob, krompirov, mikrokristalna celuloza, povidon K 25, talk, krospovidon, magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Visanne i sadržaj pakovanja


Tableta bele do skoro bele boje, ravnih površina i fasetiranih ivica sa utisnutim ,,B" na jednoj strani prečnika 7 mm.


Tablete se isporučuju u blisteru koji sadrži 14 tableta.

PVC/Al blister se sastoji od providnog PVC zelene boje i aluminijumske folije Kutija sadrži 2 blister pakovanja sa 14 tableta, ukupno 28 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Bayer d.o.o. Omladinskih brigada 88 b 11070 Novi Beograd


Schering GmbH Co Produktions KG, Weimar Dobereiner Strasse 20


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno April 2011.

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept. Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Visanne tablete, 2 mg: 515-01-4080-10-001 od 07.06.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z