Moozeeck

Zelboraf


UPUTSTVO ZA LEK


Zelboraf®, film tablete, 240 mg

Pakovanje: blister, 7 x 8 film tableta


Proizvođač: Roche S.p.A.


Adresa: Via Morelli 2 20090 Segrate (Milano), Italija


Podnosilac zahteva: Roche d.o.o.


Adresa: Milutina Milankovića 11a, 11070 Novi Beograd


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Zelboraf®, 240 mg, film tableta

INN

vemurafenib


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Zelboraf i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Zelboraf

 3. Kako se upotrebljava lek Zelboraf

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Zelboraf

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ZELBORAF I ČEMU JE NAMENJEN


  Zelboraf je lek protiv karcinoma koji sadrži aktivnu supstancu vemurafenib. Koristi se za lečenje odraslih pacijenata sa melanomom koji se proširio na ostale delove tela ili ne može biti odstranjen hirurškim putem.


  Koristi se samo kod pacijenata čiji karcinom ima promenu (mutaciju) na “BRAF” genu. Ova promena može da dovede do razvoja melanoma.


  Zelboraf se vezuje za proteine nastale od ovog modifikovanog gena i usporava ili zaustavlja razvoj Vašeg karcinoma.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ZELBORAF


  Lek Zelboraf ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ZELBORAF


  Uvek uzimajte ovaj lek onako kako Vam je lekar rekao. Proverite sa svojim lekarom ako niste sigurni.


  Koliko tableta treba da uzmete


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Zelboraf


  Važno je da nastavite da uzimate Zelboraf onoliko dugo koliko Vam je lekar to propisao. Ako imate bilo kojih dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, pitajte svog lekara.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i Zelboraf može do izazove neželjena dejstva, iako ne moraju da ih dobiju svi pacijenti.


  Ozbiljne alergijske reakcije

  Ako osetite bilo šta od navedenog:

 5. KAKO ČUVATI LEK ZELBORAF


  Rok upotrebe

  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Zelboraf nakon isteka roka upotrebe koji je naveden na spoljašnjem pakovanju i na blisteru nakon EXP. Rok upotrebe odnosi se na poslednji dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage. Čuvati lek van domašaja i vidokruga dece.

  Nemojte bacati lekove u kućni otpad ili kanalizaciju. Pitajte svog farmaceuta na koji način da uklonite lekove

  koje više ne koristite. Tako ćete pomoći da se zaštiti okolina.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Zelboraf


Kako izgleda lek Zelboraf i sadržaj pakovanja


Zelboraf 240 mg film-tablete su ovalne, bikonveksne, ružičasto bele do oranž bele film tablete sa ugraviranim VEM na jednoj strani.

Dostupne su u aluminijumskim perforiranim blisterima, u pakovanju od 56 tableta (7 blistera sa po 8 tableta).


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Roche d.o.o.

Milutina Milankovića 11a 11070 Novi Beograd, Srbija


Proizvođač:

Roche S.p.A.

Via Morelli 2 20090 Segrate (Milano), Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept. (R)


Broj i datum dozvole:


515-01-1283-12-001 od 27.12.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z