FISKocr

Dislipat C


UPUTSTVO ZA LEK


Dislipat® C, film tableta, 10 mg Dislipat® C, film tableta, 20 mg Dislipat® C, film tableta, 40 mg Dislipat® C, film tableta, 80 mg


Pakovanje: blister, 3x10 kom.


Proizvođač: Medico Uno d.o.o.


Adresa: Pančevački put 38, 11 210 Beograd, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: Medico Uno d.o.o.

Adresa: Pančevački put 38, 11 210 Beograd, Republika Srbija


Broj rešenja: 515-01-03015-13-001 od 15.07.2014. za lek Dislipat® C, film tablete, 30 x 10 mg Broj rešenja: 515-01-03016-13-001 od 15.07.2014. za lek Dislipat® C, film tablete, 30 x 20 mg Broj rešenja: 515-01-03017-13-001 od 15.07.2014. za lek Dislipat® C, film tablete, 30 x 40 mg Broj rešenja: 515-01-03018-13-001 od 15.07.2014. za lek Dislipat® C, film tablete, 30 x 80 mg


Dislipat® C, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg, film tableta INN: atorvastatin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Dislipat C i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Dislipat C

 3. Kako se upotrebljava lek Dislipat C

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Dislipat C

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja: 515-01-03015-13-001 od 15.07.2014. za lek Dislipat® C, film tablete, 30 x 10 mg Broj rešenja: 515-01-03016-13-001 od 15.07.2014. za lek Dislipat® C, film tablete, 30 x 20 mg Broj rešenja: 515-01-03017-13-001 od 15.07.2014. za lek Dislipat® C, film tablete, 30 x 40 mg Broj rešenja: 515-01-03018-13-001 od 15.07.2014. za lek Dislipat® C, film tablete, 30 x 80 mg


 1. ŠTA JE LEK Dislipat C I ČEMU JE NAMENjEN

  Lek Dislipat C pripada grupi lekova koji se nazivaju statini i koji regulišu nivoe lipida (masnoća) u krvi.


  Lek Dislipat C se koristiti za snižavanje nivoa masnoća (poznatih kao holesterol i trigliceridi) u krvi,

  kada dijeta sa smanjenim unosom masnoća i promena načina života nije dala rezultate. Ako kod Vas postoji povećan rizik od nastanka srčanih bolesti, lek Dislipat C se može primenjivati u cilju smanjenja tog rizika, čak iako je nivo holesterola u granicama normale. U toku terapije lekom Dislipat C treba nastaviti sa dijetom sa smanjenim unosom masnoće.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Dislipat C


  Lek Dislipat C ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Dislipat C

  Tokom terapije lekom Dislipat C morate nastaviti sa dijetom sa smanjenim unosom masnoća, koju treba da započnete po savetu lekara i pre početka terapije lekom Dislipat C.


  Preporučena početna doza leka Dislipat C kod odraslih i dece uzrasta 10 godina i starije je jedna tableta od 10 mg jednom dnevno. Lekar će Vam prema željenom učinku, ukoliko je to potrebno, povećavati dnevnu dozu. Podešavanje doze se vrši u intervalima od 4 nedelje ili više. Maksimalna doza leka Dislipat C je 80 mg jednom dnevno za odrasle i 20 mg jednom dnevno za decu.


  Dislipat C tablete treba progutati cele uz dovoljnu količinu vode i mogu se uzimati u bilo koje doba dana, sa hranom ili bez nje. Tablete treba da uzimate svakoga dana u isto vreme.


  Lek Dislipat C uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Dužinu lečenja lekom Dislipat C odrediće Vaš lekar.

  Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko mislite da lek Dislipat C suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam.

  Ako ste uzeli više leka Dislipat C nego što je trebalo


  Ukoliko ste slučajno uzeli veću dozu leka Dislipat C nego što bi trebalo (više od uobičajene dnevne doze), odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom ili idite do najbliže bolnice.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Dislipat C

  Broj rešenja: 515-01-03015-13-001 od 15.07.2014. za lek Dislipat® C, film tablete, 30 x 10 mg Broj rešenja: 515-01-03016-13-001 od 15.07.2014. za lek Dislipat® C, film tablete, 30 x 20 mg Broj rešenja: 515-01-03017-13-001 od 15.07.2014. za lek Dislipat® C, film tablete, 30 x 40 mg Broj rešenja: 515-01-03018-13-001 od 15.07.2014. za lek Dislipat® C, film tablete, 30 x 80 mg


  Ako ste zaboravili da uzmete dozu, uzmite sledeću propisanu dozu po utvrđenom rasporedu. Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Dislipat C


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka ili ako želite da prekinete terapiju, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

  Lek Dislipat C, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ukoliko se kod Vas pojavi bilo koje od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava, prestanite da uzimate lek Dislipat C i odmah se obratite svom lekaru ili najbližoj jedinici hitne pomoći:

  Retka (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):

 5. KAKO ČUVATI LEK Dislipat C


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Dislipat C posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Dislipat C

Aktivna supstanca leka Dislipat C je atorvastatin-kalcijum, trihidrat. Jedna film tableta sadrži 10 mg, 20 mg, 40 mg, odnosno 80 mg atorvastatina, u obliku atorvastatin-kalcijum, trihidrata.


Ostali sastojci su:

Jezgro tablete:

celuloza, mikrokristalna (E460);

laktoza, monohidrat;

silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; kroskarmeloza-natrijum (E468); natrijum-hidrogenkarbonat;

natrijum-karbonat, bezvodni;

hidroksipropilceluloza (E463); magnezijum-stearat (E470b); butilhidroksianizol; butilhidroksitoluen.


Film obloga:

Opadry white YS-1-7040 (hipromeloza (E464), makrogol 8000, titan-dioksid (E171), talk(E553b).

Kako izgleda lek Dislipat C i sadržaj pakovanja


Broj rešenja: 515-01-03015-13-001 od 15.07.2014. za lek Dislipat® C, film tablete, 30 x 10 mg Broj rešenja: 515-01-03016-13-001 od 15.07.2014. za lek Dislipat® C, film tablete, 30 x 20 mg Broj rešenja: 515-01-03017-13-001 od 15.07.2014. za lek Dislipat® C, film tablete, 30 x 40 mg Broj rešenja: 515-01-03018-13-001 od 15.07.2014. za lek Dislipat® C, film tablete, 30 x 80 mg


Dislipat C, 10 mg, film tableta:

Bele do skoro bele ovalne film tablete, sa utisnutom oznakom A30 na jednoj strani i bez oznaka na drugoj strani.


Dislipat C, 20 mg, film tableta:

Bele do skoro bele ovalne film tablete, sa utisnutom oznakom A31 na jednoj strani i bez oznaka na drugoj strani.


Dislipat C, 40 mg, film tableta:

Bele do skoro bele ovalne film tablete, sa utisnutom oznakom A32 na jednoj strani i bez oznaka na drugoj strani.


Dislipat C, 80 mg, film tableta:

Bele do skoro bele ovalne film tablete, sa utisnutom oznakom A33 na jednoj strani i bez oznaka na drugoj strani.


Kartonska kutija sa 3 OPA/Al /PVC//Al blistera. Svaki blister sadrži 10 film tableta.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Medico Uno d.o.o. Pančevački put 38

11 210 Beograd Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart 2014


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo na lekarski recept. Broj i datum dozvole:

Dislipat® C, film tableta, 10 mg: 515-01-03015-13-001 od 15.07.2014

Dislipat® C, film tableta, 20 mg: 515-01-03016-13-001 od 15.07.2014

Dislipat® C, film tableta, 40 mg: 515-01-03017-13-001 od 15.07.2014

Dislipat® C, film tableta, 80 mg: 515-01-03018-13-001 od 15.07.2014


Broj rešenja: 515-01-03015-13-001 od 15.07.2014. za lek Dislipat® C, film tablete, 30 x 10 mg Broj rešenja: 515-01-03016-13-001 od 15.07.2014. za lek Dislipat® C, film tablete, 30 x 20 mg Broj rešenja: 515-01-03017-13-001 od 15.07.2014. za lek Dislipat® C, film tablete, 30 x 40 mg Broj rešenja: 515-01-03018-13-001 od 15.07.2014. za lek Dislipat® C, film tablete, 30 x 80 mg

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z