FISKocr

Bilobil forte


UPUTSTVO ZA LEK


Bilobil®forte kapsula, tvrda, 80 mg

Pakovanje: ukupno 20 kom, blister, 2 x 10 kom

ukupno 60 kom, blister, 6x 10 kom


Proizvođač: Krka d.d, Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26 v/II, 11000 Beograd, Srbija


Bilobil®forte 80 mg kapsula, tvrda

ginko (Ginkgo biloba), suvi ekstrakt lista


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Bilobil forte, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Bilobil forte i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bilobil forte

 3. Kako se upotrebljava lek Bilobil forte

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Bilobil forte

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BILOBIL® FORTE I ČEMU JE NAMENJEN


  Kapsule Bilobil forte sadrže suvi kvantifikovani ekstrakt lista ginko bilobe.

  Kapsule Bilobil forte spadaju u grupu lekova biljnog porekla koji se koriste za ublažavanje simptoma demencije.

  Demencija je hronično progresivno oboljenje mozga, čiji je najočigledniji znak gubitak pamćenja.

  Kapsule Bilobil forte mogu da poboljšaju protok krvi i metabolizam u mozgu i na taj način spreče opadanje intelektualnih sposobnosti kod blage do umerene demencije svih vrsta. One kod poremećaja cirkulacije krvi u ekstremitetima ublažavaju osećaj hladnoće, mravinjanja i utrnulosti i bolove pri hodanju.


  Kapsule Bilobil forte su lek biljnog porekla koji se preporučuje za ublažavanje simptoma:


  terapijom, posebno uz trening pešačenjem.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BILOBIL FORTE


  Lek Bilobil forte ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BILOBIL FORTE


  Lek Bilobil forte uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Blagadoumerena demencija:

  Uobičajena doza je tri puta dnevno po 1 kapsula.


  Početni poremećaji protoka krvi u ekstremitetima:

  Uobičajena doza je dva puta dnevno po 1 kapsula, najbolje ujutro i uveče.


  Progutajte kapsulu bez žvakanja uz dovoljno tečnosti (preporučljivo uz čašu vode), posle obroka.

  Prvi znaci poboljšanja se mogu primetiti nakon mesec dana. Za dugotrajno dejstvo preporučuje se, naročito kod starijih osoba, da se kapsule uzimaju najmanje tri meseca. Nakon tri meseca pitajte lekara da li treba da nastavite da uzimate ovaj lek.


  Ako ste uzeli više leka Bilobil forte nego što je trebalo


  Ako ste uzeli veću dozu leka nego što bi trebalo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Do sada nema opisanih slučajeva trovanja kvantifikovanim ekstraktom ginka.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Bilobil® forte


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu. Uzmite propuštenu dozu što je pre moguće, osim ako već nije vreme za sledeću dozu. U tom slučaju nemojte uzimati propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Bilobil forte


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Bilobil forte može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Neželjena dejstva su prema učestalosti pojavljivanja svrstana u sledeće grupe:

  Veoma često:

  javljaju se kod više od 1 na 10 korisnika

  Često:

  javljaju kod 1 do 10 na 100 korisnika

  Povremeno:

  javljaju kod 1 do 10 na 1.000 korisnika

  Retko:

  javljaju kod 1 do 10 na 10.000 korisnika

  Veoma retko:

  javljaju se kod manje od 1 na 10.000 korisnika

  Nepoznato:

  ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka


  Veoma retko: blaži poremećaji u organima za varenje, glavobolja, reakcija preosetljivosti na koži (svrab, crvenilo, oticanje), krvarenja (hemoragija mozga, hemoragija oka, gastrointestinalna hemoragija), naročito uz istovremenu upotrebu lekova koji sprečavaju zgrušavanje krvi (vidi i „Na šta morate obratiti pažnju ako uzimate druge lekove“ u tački 2).


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK BILOBIL FORTE


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Bilobil forte posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i blisteru pakovanja. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Bilobil forte


Kako izgleda lek Bilobil® forte i sadržaj pakovanja


Ružičaste kapsule.Kapsule sadrže prašak svetle do crno-smeđe boje sa providnim crnim mogućim grumenčićima.


Na raspolaganju su kutije sa 20 i 60 kapsula. U kutiji su 2 ili 6 blistera (PVC/PVDC folija i aluminijumska folija) sa po 10 kapsula.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, 11000 Beograd, Srbija Krka d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Novembar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


636/2006/12 od 17.05.2006,

635/2006/12 od 17.05.2006.


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Bilobil forte, kapsula, tvrda, 20 x (80 mg): 515-01-0169-11-002 od 04.01.2012.


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Bilobil forte, kapsula, tvrda, 60 x (80 mg): 515-01-0174-11-001 od 04.01.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z