FISKocr

Coaxil


UPUTSTVO ZA LEKCoaxil®, obložena tableta, 12.5 mg Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 1 x 30 kom


Proizvođač: Les Laboratoires Servier Industrie


Adresa: 905, route de Saran, Gidy, Francuska


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Les Laboratoires Servier


Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 165/V, Beograd - Novi Beograd, SrbijaCoaxil®, 12,5 mg, obložena tableta tianeptin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Coaxil i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Coaxil

 3. Kako se upotrebljava lek Coaxil

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Coaxil

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK COAXIL I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Coaxil sadrži aktivnu supstancu tianeptin, koja predstavlja antidepresiv. Upotrebljava se kod blagih, umerenih i ozbiljnih depresivnih stanja.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK COAXIL


  Lek Coaxil ne smete koristiti:


  - ako ste alergični (preosetljivi) na tianeptin ili bilo koji drugi sastojak leka Coaxil (videti deo 6);


  Ako budete imali misli o samopovređivanju ili samoubistvu bilo kada, ODMAH KONTAKTIRAJTE VAŠEG LEKARA ILI IDITE PRAVO U BOLNICU!


  Može vam biti od pomoći da kažete Vašem najbližem prijatelju ili prijateljima da ste depresivni ili da patite od anksioznog poremećaja, i zamolite ga da pročita ovo uputstvo. Pitajte ih da li se Vaša depresija pogoršava, ili da li su zabrinuti zbog promena u Vašem ponašanju.


  U slučaju da Vam je potrebna opšta anestezija, o lečenju obavestite anesteziologa, i treba prekinuti sa primenom leka 24 do 48 časova pre operacije.


  Naglasite Vašem lekaru ako imate bubrežnu insuficijenciju (oštećenje bubrega).


  Primena drugih lekova


  Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u buducnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


  Lek se ne sme upotrebljavati sa MAOI (koji se propisuju u lečenju depresije), zbog postojećeg rizika od ozbiljnih reakcija, pa u slučaju prelaska sa MAOI na lek Coaxil treba napraviti pauzu od 15 dana.

  Pri prelasku sa leka Coaxil na MAOI treba napraviti pauzu od 24 sata.


  Za vreme primene leka Coaxil ne sme se uzimati alkohol.


  Primena leka Coaxil u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Trudnoća

  Ne preporučuje se primena leka Coaxil tokom trudnoće. Ako saznate da ste trudni, kontaktirajte svog lekara da bi odredio da li da nastavite sa terapijom ili je terapiju potrebno modifikovati.


  Dojenje

  Lek Coaxil se izlučuje putem majčinog mleka, stoga se ne preporučuje dojenje tokom trajanja terapije.


  Uticaj leka Coaxil na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Može dovesti do smanjenja budnosti kod pojedinih pacijenata. Osobama koje voze i upravljaju mašinama treba skrenuti pažnju na mogućnost nastanka smanjenja pažnje i pospanosti tokom upotrebe ovog leka.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Coaxil


  Ovaj lek sadrži saharozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK COAXIL


  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek Coaxil.


  Oralna upotreba.

  Preporučuje se 1 tableta tri puta dnevno, ujutro, u podne i uveče, pre glavnih obroka.


  Kod osoba starijih od 70 godina, i kod osoba sa oštećenom funkcijom bubrega, dozu treba ograničiti na 2 tablete dnevno.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Coaxil


  Nikada ne uzimajte duplu dozu leka da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Coaxil


  Ne prekidajte naglo terapiju lekom Coaxil bez savetovanja sa Vašim lekarom. U slučaju prekida terapije, dozu treba postepeno smanjivati tokom 7 do 14 dana.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i Coaxil može imati neželjena dejstva, koja se ne moraju javiti kod svih pacijenata koji ga uzimaju.  Ukoliko bilo koje neželjno dejstvo postane ozbiljno, ili ako ste primetili neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, odmah se javite Vašem lekaru ili farmaceutu!


 5. KAKO ČUVATI LEK COAXIL


  Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Ne kroistiti lek posle datuma označenog na pakovanju.

  Rok upotrebe odgovara poslednjem danu u mesecu označenom na pakovanju.


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Coaxil


Aktivna supstanca je tianeptin.

Jedna tableta sadrži 12,5 mg tianeptin-natrijuma.


Sadržaj pomoćnih supstanci:

U sastavu jezgra tablete:

Kukuruzni skrob; manitol; magnezijum-stearat; talk.


U sastavu obloge tablete:

Etilceluloza; glicerol-monooleat; SEPIFILM SE 700 beli (povidon; natrijum-karmeloza; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; talk; saharoza; polisorbat 80; titan-dioksid; natrijum-hidrogenikarbonat), beli vosak.


Kako izgleda lek Coaxil i sadržaj pakovanja


Ovalne, bikonveksne, obložene tablete bele boje.


Unutrašnje pakovanje je Al/PVC blister. U složivoj kartonskoj kutiji nalazi se 1 blister sa 30 tableta i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Predstavništvo Les Laboratoires Servier Bulevar Mihaila Pupina 165/V

Beograd - Novi Beograd


Proizvođač:

Les Laboratoires Servier Industrie

905, route de Saran Gidy

Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-6757-12-001 od 23.05.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z