Apoteke Apoteke
takeda
Apoteke

TREANA oralna disperzibilna tableta


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


▲TREANA, oralna disperzibilna tableta (olanzapin), 5 mg Pakovanje: blister, 4 x 7 oralnih disperzibilnih tableta


▲TREANA , oralna disperzibilna tableta (olanzapin), 10 mg Pakovanje: blister, 4 x 7 oralnih disperzibilnih tableta


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


▲ TREANA 5 mg, oralna disperzibilna tableta

▲ TREANA 10 mg, oralna disperzibilna tableta INN: olanzapin

Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u

ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek TREANA oralna disperzibilna tableta i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek TREANA oralna disperzibilna tableta

 3. Kako se upotrebljava lek TREANA oralna disperzibilna tableta

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek TREANA oralna disperzibilna tableta

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TREANA oralna disperzibilna tableta I ČEMU JE NAMENJEN?


  TREANA oralna disperzibilna tableta sadrži kao aktivni sastojak olanzapin koji pripada grupi lekova poznatoj kao antipsihotici.


  TREANA oralna disperzibilna tableta se prevashodno koriste u lečenju šizofrenije (psihičko oboljenje koje se karakteriše pojavom opažanja ili osećanja stvari koje ne postoje (slušne, vidne i dodirne halucinacije); uverenost u stvari koje nisu istinite (pogrešna uverenja); osećanje neuobičajene sumnjičavosti i povlačenje u sebe; ovo oboljenje je često praćeno i osećajem depresije, straha i napetosti).


  TREANA oralna disperzibilna tableta se koriste i u lečenju simptoma manije (oboljenje koje se karakteriše osećajem kao da „lebdite“ (euforično raspoloženje), imate višak enerigije; smanjena potrebom za snom; ubrzan govor sa mnoštvom ideja i ponekad osećaj teške razdražljivosti). Ovaj lek se takođe koristi kao stabilizator raspoloženja u cilju sprečavanja pojave novih maničnih faza bolesti.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TREANA oralna disperzibilna tableta Lek TREANA oralna disperzibilna tableta ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TREANA oralna disperzibilna tableta


  Lek TREANA oralna disperzibilna tableta uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasli

  Šizofrenija: Preporučena početna doza olanzapina iznosi 10 mg/dan.

  Manične epizode: Početna doza olanzapina u okviru monoterapije akutne manične epizode iznosi 15 mg/dan, dok u okviru kombinovane terapije ova doza iznosi 10 mg/dan.

  Prevencija ponovne pojave mešovitih epizoda manije i depresije: Preporučena početna doza iznosi 10 mg/dan. Pacijenti koji su uzimali olanzapin u terapiji maničnih epizoda, treba da nastave sa uzimanjem leka u istoj dozi.


  Olanzapin se može uzimati pre, ili posle obroka, hrana ne utiče na njegovu resorpciju.


  TREANA oralnu disperzibilnu tabletu treba staviti u usta gde će se brzo rastvoriti pod dejstvom pljuvačke i na taj način lakše progutati. Teško se iz usta uklanja nerastvorena oralna disperzibilna tableta. S obzirom da je disperzibilna tableta lako lomljiva, treba je uzeti odmah po otvaranju blistera. Alternativno, tableta se


  odmah može rastvoriti u punoj čaši vode ili s nekim drugim napitkom (sokom od pomorandže, sokom od jabuke, mlekom ili kafom) pre upotrebe.


  Deca i adolescenti

  Nema dovoljno informacija o efikasnosti i bezbednoj primeni olanzapina kod dece i adolescenata, mlađih od 18 godina stoga se njegova primena ne preporučuje u ovoj populaciji.


  Stariji

  Ponekad je potrebno razmotriti primenu niže početne doze olanzapina (5 mg/dan) kod osoba od 65 godina i više, kada klinički faktori to opravdavaju.

  Oboljenje jetre ili bubrega

  Kod ovih pacijenata, treba razmotriti niže početne doze (5 mg/dan) olanzapina od uobičajene. Kod pacijenata sa umerenim oboljenjem jetre, početna doza iznosi 5 mg/dan i savetuje se poseban oprez pri povećanju doze leka.


  Pol

  Nije potrebno posebno prilagođavanje doze kod žena i muškaraca.


  Pušenje

  Nije potrebno posebno prilagođavanje doze kod nepušača i pušača.


  Ako ste uzeli više leka TREANA oralna disperzibilna tableta nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od onoga što Vam je preporučeno ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Simptomi predoziranja olanzapinom obuhvataju: ubrzan rad srca, uznemirenost/agresivnost, probleme sa govorom, neuobičajene pokrete (naročito na licu i jeziku) i smanje nivo svesti od sedacije do kome.


  Ostali simptomi koji se mogu javiti su: konfuzija, epileptični napadi, koma, groznica, ubrzano disanje, znojenje, ukočenost mišića, ošamućenost i pospanost, usporavanje disanja, aspiracija, skok ili pad krvnog pritiska, nepravilan srčani ritam.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek TREANA oralna disperzibilna tableta


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je čim se setite. Ne smete uzeti dva puta lek u toku istog dana.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek TREANA oralna disperzibilna tableta


  Ukoliko osetite poboljšanje, ne prekidajte lečenje lekom TREANA oralna disperzibilna tableta bez saveta Vašeg lekara.


  U slučaju naglog prekida terapije mogu se javiti simptomi poput znojenja, nesanice, grčeva, uznemirenosti, mučnine ili povraćanja, te se stoga savetuje postepeno smanjenje doze leka pre prekida terapije.

  Vaš lekar Vam može smanjiti dozu pre prestanka lečenja. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni

  ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  LEK TREANA oralna disperzibilna tableta , kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu. Neželjena dejstva koja se javljaju veoma često (učestalost je veća od 1 na 10 pacijenata):


  Nepoznata neželjena dejstva (učestalost se ne može proceniti na osnovu raspoloživih podataka):  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK TREANA oralna disperzibilna tableta


  Lek čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju.

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  TREANA, 5 mg, 10 mg, oralna disperzibilna tableta


  2 (dve) godine.


  Nemojte koristiti lek TREANA oralna disperzibilna tableta posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek TREANA oralna disperzibilna tableta Aktivne supstance su:

TREANA 5 mg, oralna disperzibilna tableta:

1 oralna disperzibilna tableta sadrži: 5 mg olanzapina.


TREANA 10 mg, oralna disperzibilna tableta:

1 oralna disperzibilna tableta sadrži: 10 mg olanzapina.


Ostali sastojci su:


TREANA, 5 mg, 10 mg, oralna disperzibilna tableta:


Kako izgleda lek TREANA oralna disperzibilna tableta i sadržaj pakovanja


TREANA, 5 mg, oralna disperzibilna tableta

Okrugle, bikonveksne tablete, žute boje, prečnika 6 mm sa oznakom „O” na jednoj strani.


U kartonskoj kutiji se nalaze 4 blistera sa folijom koja se odlepljije („peel-off” blester). Svaki blister sadrži 7 oralnih disperzibilnih tableta.


TREANA, 10 mg, oralna disperzibilna tableta

Okrugle, bikonveksne tablete, žute boje, prečnika 8 mm sa oznakom „O1” na jednoj strani. U kartonskoj kutiji se nalaze 4 blistera sa folijom koja se odlepljije („peel-off” blester). Svaki blister sadrži 7 oralnih disperzibilnih tableta.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


TREANA, 5 mg, 4 x 7 oralnih disperzibilnih tableta: 515-01-1468-10-001 od 21.09.2011.

TREANA, 10 mg, 4 x 7 oralnih disperzibilnihtableta: 515-01-1470-10-001 od 21.09.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines