FISKocr

Detralex


UPUTSTVO ZA LEK


Detralex®, film tableta, 500 mg


Pakovanje: ukupno 30 film tableta, blister, 2 x 15 film tableta Pakovanje: ukupno 60 film tableta, blister, 4 x 15 film tableta


Proizvođač: Les Laboratoires Servier Industrie


Adresa: 905, route de Saran, Gidy, Francuska


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Les Laboratoires Servier


Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 165v, Novi Beograd


Detralex®, 500 mg, film tableta INN: diosmin / hesperidin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Detralex i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Detralex

 3. Kako se upotrebljava lek Detralex

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Detralex

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Detralex I ČEMU JE NAMENJEN

  DETRALEX pripada grupi lekova koja povećava venski tonus i povećava otpornost kapilara (venotonik i

  vaskuloprotektiv).

  Lek DETRALEX se koristi u lečenju simptoma poremećaja venske cirkulacije – venskog krvotoka (teške noge, bol, jutarnji umor nogu) i kratkotrajnom lečenju simptoma povezanih sa hemoroidalnim poremećajima.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Detralex


  Lek Detralex ne smete koristiti:


  - ukoliko ste preosetljivi na aktivnu supstancu ili na bilo koji od sastojaka leka Detralex.


  Kada uzimate lek Detralex, posebno vodite računa:


  Ovom terapijom se postižu najbolji rezultati u kombinaciji sa zdravim životnim navikama i pravilnom higijenom. Treba izbegavati izlaganje suncu, toploti, produženom stajanju i povećavanje telesne težine. Šetnja i eventualno nošenje specijalnih čarapa za vene pospešuju vensku cirkulaciju.


  Ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, razgovarajte sa svojim lekarom pre nego što počnete da uzimate Detralex ili dok ga budete uzimali.


  Primena drugih lekova


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


  Uzimanje leka Detralex sa hranom ili pićima Preporučuje se uzimanje leka Detralex u vreme obroka. Primena leka Detralex u periodu trudnoće i dojenja

  Posavetujete se sa Vašim lekarom ukoliko ste u drugom stanju, ili mislite da ste u drugom stanju.


  Ukoliko ste u drugom stanju ili dojite, opšte je pravilo da se pre uzimanja bilo kog leka najpre posavetujete sa svojim lekarom ili farmacutom.

  U odsustvu podataka o prelasku leka u mleko majke, u toku lečenja ovim lekom treba izbegavati dojenje.


  Uticaj leka Detralex na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Uticaj leka Detralex na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama nije dokazan.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Detralex


  Akutni hemoroidalni sindrom (terapija simptoma povezanih sa hemoroidalnim poremećajima):

  Preporučena doza je 6 tableta, po dve tablete, tri puta dnevno, u toku prva četiri dana lečenja, a zatim dve tablete dva puta dnevno u toku naredna tri dana.

  Ukoliko u toku 7 dana terapije ne dođe do poboljšanja, potrebno je da se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Poremećaj venske cirkulacije- krvotoka (terapija simptoma poremećaja venske cirkulacije – teške noge, bol, jutarnji umor nogu):

  Pre prve primene leka je potrebno da konsultujete svog lekara. Preporučena doza je 2 tablete dnevno, u vreme obroka.


  Lek Detralex je namenjen za oralnu upotrebu.

  Ukoliko niste sigurni kako treba koristiti lek, proverite to sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste uzeli više leka Detralex nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli više leka Detralex nego što bi trebalo, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Detralex


  Nikada ne uzimajte duplu dozu leka da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Nastavite sa uzimanjem sledeće doze leka u uobičajeno/za to predvđeno vreme.


  Ukoliko imate dodatnih pitanja o upotrebi leka, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svaki drugi lek i lek Detralex može uzrokovati neželjena dejstva, koja se ne moraju pojaviti kod svakoga. Prilikom upotrebe leka prijavljena su sledeća neželjena dejstva, koja su rangirana na osnovu učestalosti:

  Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek) Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek) Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek) Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  Veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)


  Poremećaji nervnog sistema:

  Retko: nesvestica, glavobolja, slabost. Poremećaji digestivnog trakta:


  Često: proliv, problemi sa varenjem (dispepsija), mučnina, povraćanje. Povremeno: zapaljenje debelog creva (kolitis).


  Poremećaji kože i potkožnog tkiva:

  Retko: osip, svrab, koprivnjača (urtikarija).

  Nepoznate učestalosti: izolovani otok lica, usne ili kapka. Izuzetno, Kinkeov edem (nagli otok lica, usana, usta, jezika ili grla, koji može da uzrokuje teškoće u disanju).


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom Uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Detralex Rok upotrebe


  4 godine.


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja dece!

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Detralex


- Aktivna supstanca je prečišćena, mikronizovana flavonoidna frakcija. Jedna film tableta sadrži 500 mg mikronizovane prečišćene flavonoidne frakcije, što odgovara 450 mg diosmina (90%) i 50 mg flavonoida izraženih kao hesperidin (10%).

- Pomoćne supstance su:

Jezgro film tabl et e: natrijum-skrobglikolat (tip A); celuloza, mikrokristalna; želatin; magnezijum-stearat; talk.

Obloga film tablete: glicerol; hipromeloza; makrogol 6000; magnezijum-stearat; natrijum-laurilsulfat;

gvožđe(III)-oksid, žuti (E172); gvožđe(III)-oksid, crveni (E172); titan-dioksid (E171).


Kako izgleda lek Detralex i sadržaj pakovanja


Ovalne, ružičastosmeđe film tablete


U kartonskoj kutiji se nalazi 2 blistera sa po 15 film tableta (ukupno 30 film tableta), ili 4 blistera sa po 15 film tableta (ukupno 60 film tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:


Predstavništvo Les Laboratoires Servier Bulevar Mihaila Pupina 165v

Novi Beograd


Proizvođač:


Les Laboratoires Servier Industrie 905 route de Saran

Gidy Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj 2013


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Detralex®, film tablete, 30 x (500mg) : 515-01-6758-12-001 od 04.07.2013. Detralex®, film tablete, 60 x (500mg): 515-01-6759-12-001 od 04.07.2013.


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org