FISKocr

Hemokulin


UPUTSTVO ZA LEK


HEMOKULIN® , kapi za oči, rastvor, 0.03%

Pakovanje: bočica, 1x10 mL


Proizvođač: Hemomont d.o.o.

Adresa: Ilije Plamenca bb, Podgorica, Crna Gora Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


HEMOKULIN®, kapi za oči , rastvor; 0.03%

INN: nafazolin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Hemokulin i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Hemokulin Kako se upotrebljava lek Hemokulin

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Hemokulin Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK HEMOKULIN I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Hemokulin sadrži aktivnu supstancu nafazolin, koja pripada grupi vazokonstriktora. Vazokonstriktori su lekovi koji dovode do skupljanja krvnih sudova. Lek Hemokulin skuplja krvne sudove na mestu primene i time, smanjuje postojeće crvenilo i/ili otok u predelu oka.


  Hemokulin kapi za oči se primenjuju za privremeno simptomatsko uklanjanje crvenila koje nastaje usled manjih iritacija oka.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK HEMOKULIN


  Lek Hemokulin se primenjuje kod odraslih i dece starije od 12 godina.


  Lek Hemokulin ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK HEMOKULIN


  Uzimajte lek Hemokulin tačno kako Vam je lekar preporučio. Vaš lekar će Vam reći koliko često treba da uzimate Hemokulin kapi za oči i koliko kapi ćete ukapati pri svakoj primeni. Nikada ne uzimajte više kapi ili duži vremenski period nego što Vam je Vaš lekar preporučio.


  Lek mogu da upotrebljavaju odrasli i deca koja su starija od 12 godina. Ne treba koristiti rastvor koji je zamućen ili koji je promenio boju. Ako nosite kontaktna sočiva neophodno je da ista skinete pre korišćenja leka.

  Strogo treba paziti da se rastvor ne kontaminira (vrh bočice ne treba dirati prstima niti ga, pak, treba oslanjati na strukture oka!).


  Uobičajena primena podrazumeva ukapavanje 1-2 kapi u donji očni kapak do četiri puta dnevno. Preporučena


  dužina trajanja lečenja je 3-4 dana. Ako posle 48 časova nema poboljšanja simptoma Vaše bolesti, terapiju treba prekinuti i treba se javiti svom lekaru.


  Hemokulin kapi za oči, treba primeniti na sledeći način:


  Operite ruke, uzmite bočicu iz kutije, skinite zatvarač, pažljivo povucite donji kapak i ukapajte kapi za oči u donji kapak u količini koju Vam je preporučio Vaš lekar. Pažljivo pritiskajte unutrašnji ugao oka u trajanju od jednog minuta. Ovaj postupak je neophodan da ne bi kapi za oči otekle u nos i grlo preko suznog kanala.


  Ako ste uzeli više leka Hemokulin nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od onoga što Vam je preporučeno ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, obratite se Vašem lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Hemokulin


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Hemokulin


  Vaš lekar će Vas savetovati kada da prestanete sa terapijom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Hemokulin može imati neželjena dejstva.


  Na početku lečenja, ukapavanje leka može pojačati crvenilo i peckanje u oku. Ove pojave su prolazne i, obično, ne zahtevaju prekid lečenja.


  Crvenilo oka može se pojačati ako lek neprekidno upotrebljavate duže vremena. Samo u retkim slučajevima može doći do suzenja oka, širenja zenica, zamagljenja vida i povećanja očnog pritiska.


  U slučaju pojave nekog od sledećih neželjenih dejstava, prekinite sa uzimanjem leka i odmah se obratite Vašem lekaru:

 5. KAKO ČUVATI LEK HEMOKULIN


  Držite lek Hemokulin van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  2 (dve) godine (neotvorena bočica). Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja leka iznosi 28 dana.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30o C. Lek čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Nakon otvaranja bočice, čuvati na sobnoj temperaturi.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Hemokulin Aktivne supstance su:

1 mL kapi sadrži:

Nafazolin-hidrohlorid ..................0,3 mg


Ostali sastojci su:Kako izgleda lek Hemokulin i sadržaj pakovanja


Bistar, bezbojan do slabo žut rastvor.

Bočica od bezbojnog stakla sa 10 mL rastvora koja je zatvorena gumenim zatvaračem preko koga se nalazi aluminijumska kapica. U posebnoj kesici nalazi se sterilna kapaljka sa zatvaračem koja služi za doziranje leka.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole

Hemofarm A.D., Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Proizvođač


Hemomont d.o.o., ul. Ilije Plamenca bb, Podgorica, CG


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-0444-12-001 od 17.08.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z