Moozeeck

Zanida


UPUTSTVO ZA LEK


Zanida®, film tableta, 250 mg

Pakovanje: ukupno 60 kom, blister; 6 x 10 kom


Zanida®, film tableta, 500 mg

Pakovanje: ukupno 60 kom, blister; 6 x 10 kom


Zanida®, film tableta, 1000 mg

Pakovanje: ukupno 60 kom, blister; 6 x 10 kom


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Zanida®, 250 mg, film tablete

Zanida®, 500 mg, film tablete

Zanida®, 1000 mg, film tablete INN: levetiracetam


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Zanida i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Zanida

 3. Kako se upotrebljava lek Zanida

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Zanida

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ZANIDA I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Zanida je antiepileptik (lek namenjen lečenju epileptičnih napada). Lek Zanida se primenjuje:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ZANIDA


  Lek Zanida ne smete koristiti:


  Primena drugih lekova


  Recite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Uzimanje leka Zanida sa hranom ili pićima


  Lek Zanida se može uzimati sa ili bez hrane (nezavisno od obroka). Iz bezbednosnih razloga, nemojte uzimati Zanida film tablete sa alkoholom.


  Primena leka Zanida u periodu trudnoće i dojenja

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. Trudnoća

  Ukoliko ste trudni ili sumnjate na trudnoću, obavestite Vašeg lekara.

  Lek Zanida ne bi trebalo koristiti tokom trudnoće, osim ukoliko je to neophodno. Potencijalni rizik po Vašu bebu nije poznat. U ispitivanjima na životinjama pokazalo se da levetiracetam ima neželjene efekte na reprodukciju u dozama koje su više od onih koje se Vama daju za kontrolu napada.


  Dojenje

  Dojenje se ne preporučuje tokom lečenja lekom Zanida.


  Uticaj leka Zanida na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek Zanida može smanjiti Vašu sposobnost da vozite ili upravljate mašinama ili alatima, jer se prilikom primene ovog leka možete osetiti pospano. To je verovatnije na početku terapije ili prilikom povećanja doze. Nemojte voziti niti rukovati mašinama dok se ne utvrdi da lek kod Vas ne utiče negativno na sposobnost obavljanja ovih aktivnosti.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ZANIDA


  Lek Zanida uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Lek Zanida se mora uzimati dva puta dnevno, jednom ujutru i jednom uveče, u približno isto vreme svakog dana.

  Uzmite onoliki broj tableta koliko Vam je rekao lekar.


  Primena Zanida film tableta kao monoterapije


  Doziranje kod odraslih ili adolescenata (starijih od 16 godina):

  Uobičajena doza: između 1000 mg i 3 000 mg svakog dana

  Kada Vam se Zanida prvi put uvodi u terapiju, doktor će Vam prve 2 nedelje propisati nižu dozu, pa će Vam tek onda uvesti najnižu uobičajenu dozu.


  Primer: ukoliko je Vaša dnevna doza 1000 mg, morate uzeti 2 tablete ujutru i 2 tablete uveče (ukoliko koristite Zanida 250 mg, film tablete).

  Primer: ukoliko je Vaša dnevna doza 2000 mg, morate uzeti 2 tablete ujutru i 2 tablete uveče (ukoliko

  koristite Zanida 500 mg, film tablete).


  Primer: ukoliko je Vaša dnevna doza 2000 mg, morate uzeti jednu tabletu ujutru i jednu tabletu uveče (ukoliko koristite Zanida 1000 mg, film tablete).


  Primena Zanida film tableta kao dodatne terapije


  Doziranje kod odraslih i adolescenata (uzrasta od 12 do 17 godina) sa telesnom masom 50 kg ili više:

  Uobičajena doza: između 1000 i 3000 mg svakog dana.


  Primer: ukoliko je Vaša dnevna doza 1000 mg, morate uzeti 2 tablete ujutru i 2 tablete uveče (ukoliko koristite Zanida 250 mg, film tablete).

  Primer: ukoliko je Vaša dnevna doza 1000 mg, morate uzeti jednu tabletu ujutru i jednu tabletu uveče (ukoliko koristite Zanida 500 mg, film tablete).

  Primer: ukoliko je Vaša dnevna doza 2000 mg, morate uzeti jednu tabletu ujutru i jednu tabletu uveče

  (ukoliko koristite Zanida 1000 mg, film tablete).


  Doziranje kod odojčadi (uzrasta od 6 do 23 meseca), dece (uzrasta od 2 do 11 godina) i adolescenata (uzrasta od 12 do 17 godina) sa telesnom masom do 50 kg:

  Uobičajena doza: između 20 mg/kg telesne mase i 60 mg/kg telesne mase svakog dana.

  Oralni rastvor je farmaceutski oblik najprikladniji za odojčad i decu ispod 6 godina.

  Lekar će na osnovu uzrasta, telesne mase i doze odrediti koji farmaceutski oblik levetiracetama bi trebalo koristiti.


  Primer: ukoliko je uobičajena doza 20 mg/kg svakog dana, Vašem detetu teškom 25 kg morate dati 1 film tabletu (od 250 mg) ujutru i jednu film tabletu (od 250 mg) uveče.


  Doziranje kod odojčadi (od 1 meseca do mlađih od 6 meseci)

  Za pedijatrijsku populaciju treba koristiti dostupan lek odgovarajućeg farmaceutskog oblika.

  Oralni rastvor je farmaceutski oblik najprikladniji za odojčad.


  Način primene

  Lek Zanida film tablete bi trebalo popiti sa dovoljnom količinom tečnosti (npr. sa čašom vode).


  Dužina lečenja

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Zanida, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona neće ispoljiti kod svih.


  Neka neželjena dejstva kao što su pospanost, umor i vrtoglavica se češće javljaju na početku terapije i prilikom povećanja doze. Ova dejstva se tokom vremena mogu smanjiti.


  Veoma česta (javljaju se kod više od 1 osobe od 10 lečenih):

 5. KAKO ČUVATI LEK ZANIDA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  4 godine.


  Nemojte koristiti lek Zanida posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Zanida


Zanida, 250mg, film tablete


Aktivne supstance su:

1 film tableta sadrži: levetiracetam 250 mg


Ostali sastojci:

Jezgro: Celuloza, mikrokristalna; Kopovidon; Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Magnezijum-stearat Film Opadry II plavi: Polivinilalkohol; Titan-dioksid; Makrogol 3350; Talk; Indigo karmin aluminijum lak.


Zanida, 500mg, film tablete


Aktivne supstance su:

1 film tableta sadrži: levetiracetam 500 mg


Ostali sastojci su:

Jezgro: Celuloza, mikrokristalna; Kopovidon; Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Magnezijum-stearat Film Opadry II žuti: Polivinilalkohol; Titan-dioksid (E171); Makrogol 3350; Talk; Gvožđe(III)-oksid, žuti.


Zanida, 1000mg, film tablete


Aktivne supstance su:

1 film tableta sadrži: levetiracetam 1000 mg


Ostali sastojci su:

Jezgro: Celuloza, mikrokristalna; Kopovidon; Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Magnezijum-stearat Film Opadry II beli: Polivinilalkohol; Titan-dioksid (E171); Makrogol 3350; Talk.


Kako izgleda lek Zanida i sadržaj pakovanja


Zanida, 250 mg, film tablete

Plave, ovalne, bikonveksne film tablete sa podeonom crtom na jednoj strani. Podeona crti služi za deljenje film tablete na polovine.

Blister od PVC/Al folije sa 10 tableta. Pakovanje sadrži 60 film tableta.


Zanida, 500 mg, film tablete

Žute, ovalne, bikonveksne film tablete sa podeonom crtom na jednoj strani. Podeona crti služi za deljenje film tablete na polovine.

Blister od PVC/Al folije sa 10 tableta. Pakovanje sadrži 60 film tableta.


Zanida, 1000 mg, film tablete

Bele, ovalne, bikonveksne film tablete sa podeonom crtom na jednoj strani. Blister od PVC/Al folije sa 10 tableta. Pakovanje sadrži 60 film tableta.


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Zanida, 250 mg, film tablete:515-01-5835-11-001 od 29.05.2013. Zanida, 500 mg, film tablete:515-01-5836-11-001 od 29.05.2013. Zanida, 1000 mg, film tablete:515-01-5837-11-001 od 29.05.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z