FISKocr

CALIXTA


UPUTSTVO ZA LEK


Calixta®, film tablete, 30 mg

Pakovanje: blister, 2 x 15 film tableta


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.


Adresa: Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

CALIXTA®, 30 mg, film tableta


INN

mirtazapin


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek CALIXTA® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek CALIXTA®

 3. Kako se upotrebljava lek CALIXTA®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek CALIXTA®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CALIXTA® I ČEMU JE NAMENJEN


  CALIXTA je lek iz grupe antidepresiva. CALIXTA se upotrebljava za lečenje depresije.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CALIXTA®

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek CALIXTA ne smete da upotrebljavate:  CALIXTA može pojačati dejstva varfarina na sprečavanje zgrušavanje krvi. Obavestite Vašeg lekara ako koristit ovaj lek. U slučaju primene ove kombinacije savetuje se da Vaš lekar pažljivo prati stanje sposobnosti zgrušavanja krvi.


  Uzimanje leka CALIXTA® sa hranom ili pićima


  Ako uzimate alkohol za vreme lečenja lekom CALIXTA, možete postati pospani. Dok uzimate lek CALIXTA preporučuje se da ne uzimate alkohol.

  Lek CALIXTA možete uzimati sa ili bez hrane.


  Primena leka CALIXTA® u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Neodovoljno iskustvo sa primenom leka CALIXTA kod trudnica, ne ukazuje na povećani rizik od nastanka urođenih anomalija ploda. Međutim, potreban je oprez prilikom primene leka CALIXTA u trudnoći.


  Ukoliko ste zatrudneli tokom primene leka CALIXTA ili planirate da ostanete trudni, odmah se javite Vašem lekaru. Vaš lekar će proceniti odnos koristi i rizika i odlučiti da li smete da uzimate ovaj lek. Ako uzimate lek CALIXTA do ili kratko do samog porođaja, Vaše dete će biti pod posebnim nadzorom zbog moguće pojave neželjenih dejstava.


  Ukoliko ste tokom trudnoće uzimali lek CALIXTA, obavezno o tome obavestite medicinsku sestru (babicu) i/ili Vašeg lekara. Kada se uzimaju slični lekovi tokom trudnoće (inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina, SSRI), može doći do povećanja rizika od nastanka ozbiljnog neželjenog dejstva kod novorođenčeta koje se zove perzistentna plućna hipertenzija PPH, koja se karakteriše ubrzanim disanjem i plavičato-modrom bojom novorođenčeta. Ovi simptomi se obično javljaju tokom prva 24 sata posle porođaja i ukoliko se jave, neophodno je da odmah o tome obavestite babicu i/ili Vašeg lekara.


  Posavetujte se sa Vašim lekarom da li smete da dojite dok uzimate lek CALIXTA.


  Uticaj leka CALIXTA® na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek CALIXTA može da smanji pažnju i sposobnost koncentracije. Izbegavajte potencijalno opasne poslove, kao što je upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama, u toku lečenja lekom CALIXTA..


  Važne informacije o nekim sastojcima leka CALIXTA®


  CALIXTA sadrži malu količinu mlečnog šećera (laktoza). Ukoliko ste preosetljivi (intolerancija) na laktozu ili bilo koje druge šećere, posavetujte se sa Vašim lekarom, pre početka primene leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CALIXTA®


  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek CALIXTA. Ne prekidajte tretman dok se ne posavetujete sa Vašim lekarom iako je nastupilo poboljšanje bolesti.


  Lek se primenjuje oralnim putem.


  Vaš lekar Vam može dati uputstvo o primeni leka koje će se razlikovati od dole navedenog.

  Važno je da uzimate lek tačno onako kako Vam je Vaš lekar propisao. Ukoliko niste sigurni u način primene, uvek prethodno proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Tablete treba progutati cele, bez žvakanja sa dovoljnom količinom tečnosti, svaki dan u isto vreme, pre odlaska na spavanje.


  Najbolje je da lek CALIXTA uzimate u jednokratnoj dozi, pre odlaska na spavanje. Vaš lekar Vam može predložiti da podelite svoju dozu leka CALIXTA, jednom ujutru i jednom uveče, pre odlaska na spavanje. Veća doza treba da se uzme pre odlaska na spavanje.


  Uobičajena početna doza je 15 ili 30 mg na dan. Vaš lekar Vam može savetovati da povećate dozu posle nekoliko dana, do doze koja je najbolja za vas (između 15 i 45 mg na dan). Doza je obično ista za sve uzraste bolesnika. Međutim, ukoliko ste starijeg životnog doba ili imate bolesne bubrege ili jetru Vaš lekar Vam može prilagoditi dozu.

  Lek CALIXTA nije namenjen za primenu kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina.


  Kad možete očekivati da ćete se osećati bolje


  Dejstvo leka CALIXTA počinje posle 1 do 2 nedelje primene, a posle 2 do 4 nedelje počećete da se osećate bolje.


  Važno je da tokom prvih nekoliko nedelja lečenja razgovarate sa Vašim lekarom o efektima leka CALIXTA: 2–4 nedelje posle početka lečenja razgovarajte sa Vašim lekarom o tome kako lek deluje na Vas.


  Ako se i dalje ne osećate bolje, Vaš lekar Vam može propisati veću dozu. U tom slučaju ponovo razgovarajte sa Vašim lekarom posle sledeće 2 do 4 nedelje.


  Obično je potrebno da uzimate lek CALIXTA tokom 4 do 6 meseci dok ne nestanu simptomi Vaše depresije.


  Ako ste uzeli više leka CALIXTA® nego što je trebalo


  Ukoliko ste Vi ili je neko drugi, uzelo veću dozu leka CALIXTA nego što je trebalo, odmah pozovite Vašeg lekara.

  Ukoliko lek CALIXT nije uzet u kombinaciji sa drugim lekovima ili alkoholom, simptomi predoziranja su: konfuzija (zbunjenost), umor ili pospanost uz promene srčanog rada (tahikardija) i krvnog pritiska.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek CALIXTA®


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste zaboravili da uzmete lek! Preskočite propuštenu dozu i vodite računa da sledeću propisanu dozu uzmete tačno na vreme.


  Ukoliko uzimate lek jednom dnevno, uveče:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i ostali lekovi, CALIXTA film tablete mogu izazvati neželjena dejstva, iako se ona ne moraju pojaviti kod svih. Neka neželjena dejstva javljaju se češće od drugih. Moguća neželjena dejstva leka CALIXTA navedena su dole po učestalosti:

 5. KAKO ČUVATI LEK CALIXTA®


  Rok upotrebe


  2 godine.


  Lek se ne sme koristiti po isteku roka upotrebe označenog na pakovanju! Čuvanje


  Lek čuvati van domašaja dece. Čuvati na temperaturi do 250C.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek CALIXTA®


Aktivna supstanca je mirtazapin.

Jedna CALIXTA® film tableta sadrži 30 mg mirtazapina.


Pomoćne supstance:


Tabletno jezgro: laktoza monohidrat; celuloza, mikrokristalna; hidroksipropilceluloza; kukuruzni skrob; skrob, preželatinizovani; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; talk; magnezijum-stearat.


Film omotač: hipromeloza; makrogol 6000; titan-dioksid (E171); talk; gvožđe(III)oksid-crveni (E172) i gvožđe(III)oksid-žuti (E172).


Kako izgleda lek CALIXTA® i sadržaj pakovanja


Film tableta.

CALIXTA® 30 mg film tablete su duguljaste film tablete crvenosmeđe boje sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani.

CALIXTA 30 mg film tablete: 30 film tableta (2 blistera sa 15 film tableta) u PVC/PVDC/Al blisteru, u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Predstavištvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Jun, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept; moguć uticaj na psihofizičke sposobnosti.


Broj i datum dozvole:


CALIXTA® 30 mg film tablete: 515-01-6254-10-001 od 28.06.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z