FISKocr

Docetaxel HF


UPUTSTVO ZA LEK


Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 20 mg/mL

Pakovanje: kutija sa 1 bočicom, (1 x 1 mL)


Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 80 mg/4 mL

Pakovanje: kutija sa 1 bočicom, (1 x 4 mL)


Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 140 mg/7 mL

Pakovanje: kutija sa 1 bočicom, (1 x 7 mL)


Proizvođač: Cell pharm GmbH

Adresa: Feodor-Lynen-Str. 35, D-30625, Hanover, Nemačka Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL) Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)


Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 20 mg/ mL Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 80 mg/4 mL Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 140 mg/7 mL INN: docetaksel


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Docetaxel HF i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Docetaxel HF

 3. Kako se upotrebljava lek Docetaxel HF

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Docetaxel HF

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DOCETAXEL HF I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Docetaxel HF spada u grupu lekova za lečenje raka koji se nazivaju taksani.

  Lekar će Vam propisati docetaksel za lečenje raka dojke, posebnih oblika raka pluća (nemikrocelularnog raka pluća), raka prostate, želuca ili raka glave i vrata:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DOCETAXEL HF


  Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL) Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)


  Lek Docetaxel HF ne smete koristiti ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DOCETAXEL HF


  Lek Docetaxel HF će Vam davati medicinsko osoblje.


  Uobičajeno doziranje

  Doza će zavisiti od Vaše telesne mase, visine i opšteg zdravstvenog stanja. Vaš lekar će izračunati površinu Vašeg tela u metrima kvadratnim (m²) i odrediće dozu koju treba da primite.


  Način i put primene

  Lek Docetaxel ćete primiti u bolnici, putem infuzije u jednu od vena. Infuzija će trajati približno oko 1 sat.


  Učestalost primene

  Infuzija se, uglavnom, primenjuje jednom na tri nedelje. Vaš lekar može da promeni dozu i učestalost

  primene leka u zavisnosti od rezultata analize krvi, Vašeg opšteg stanja i Vaše reakcije na lečenje lekom Docetaxel HF. Posebno obratite pažnju i odmah obavestite svog lekara ako se jave proliv, ranice u ustima, osećaj utrnulosti ili mravinjanja, povišena telesna temperatura. Dajte svom lekaru Vaše rezultate analiza krvi. Te informacije će lekaru omogućiti da odluči da li je potrebno da se doza smanji.


  Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi sa upotrebom ovog leka, obratite se svom lekaru ili bolničkom farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL) Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)


  Lek Docetaxel HF, kao i drugi antitumorski lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Vaš lekar će razgovarati sa Vama o neželjenim dejstvima i objasniće Vam potencijalne rizike i koristi od lečenja.


  Moguća neželjena dejstva prikazana su prema učestalosti kojom se ona pojavljuju. Upotrebljene su sledeće kategorije učestalosti: vrlo često (kod više od 1 na 10 pacijenata); često (kod 1do 10 na 100 pacijenata); povremeno (kod 1 do 10 na 1000 pacijenata); retko (kod 1 do 10 na 10000 pacijenata); vrlo retko (kod manje od 1 na 10000 pacijenata); neželjena dejstva nepoznate učestalosti (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka).


  Najčešće prijavljena neželjena dejstva leka Docetaxel HF primenjenog samostalno su: smanjenje broja crvenih ili belih krvnih zrnaca, opadanje kose, mučnina, povraćanje, ranice u ustima, proliv i iscrpljenost. Težina neželjenih dejstava leka Docetaxel HF može da se poveća ako se on daje u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim lekovima.


  Tokom infuzije u bolnici mogu da se jave sledeće alergijske reakcije (javljaju se kod više od 1 na 10 pacijenata): crvenilo praćeno osećajem vrućine, kožne reakcije, svrab, stezanje u grudima, otežano disanje, povišena telesna temperatura ili drhtavica, bol u leđima, pad krvnog pritiska.

  Mogu da se jave i teže reakcije.


  Bolničko osoblje će pažljivo pratiti Vaše stanje u toku terapije. Obavestite ih odmah ako uočite bilo koju od navedenih reakcija.


  U periodu između infuzija leka Docetaxel HF mogu se javiti sledeće reakcije, a njihova učestalost može da varira u zavisnosti od kombinacija lekova koje ste dobili:


  Veoma često (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek ): infekcije, smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca (anemija) ili belih krvnih zrnaca (značajnih za borbu protiv infekcija) i smanjenje broja trombocita (krvnih pločica); povišena telesna temperatura: ako se javi, morate odmah da obavestite svog lekara; alergijske reakcije, prethodno opisane; gubitak apetita (anoreksija); nesanica; osećaj utrnulosti, mravinjanja ili bola u zglobovima i mišićima; glavobolja; promena čula ukusa; zapaljenje oka ili pojačano suzenje očiju; oticanje usled poremećaja limfne drenaže; otežano disanje; curenje nosa, zapaljenje grla i nosa, kašalj; krvarenje iz nosa; ranice u ustima; stomačne tegobe uključujući mučninu, povraćanje i proliv, zatvor; bol u trbuhu; smetnje pri varenju; kratkotrajni gubitak kose (u većini slučajeva, kosa normalno ponovo izraste); crvenilo i oticanje dlanova ili tabana, koji mogu dovesti do ljuštenja kože (ovo se može javiti i na nadlakticama, na licu i po telu); promena boje noktiju koji mogu da otpadnu; bolovi u mišićima, bolovi u leđima ili kostima; promene ili izostanak menstruacije; oticanje šaka, stopala, nogu; iscrpljenost ili simptomi slični gripu; povećanje ili smanjenje telesne mase.


  Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL) Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)


  Često (javljaju se kod 1 – 10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek): kandidijaza (gljivične infekcije) u ustima; dehidracija; vrtoglavica; oštećenje sluha; sniženje krvnog pritiska, nepravilan ili ubrzan rad srca; srčana slabost; ezofagitis (zapaljenje jednjaka); suvoća usta; otežano ili bolno gutanje; krvarenje; povišeni nivoi jetrinih enzima (zato su potrebne redovne analize krvi).


  Povremeno (javljaju se kod 1 – 10 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek): nesvestica; reakcije na mestu injekcije, kožne reakcije, flebitis (zapaljenje vene) ili otok; zapaljenje debelog creva, zapaljenje tankog creva, perforacija creva; krvni ugrušci.


  Neželjena dejstva nepoznate učestalosti: intersticijalna bolest pluća (zapaljenje pluća koje izaziva kašalj i otežano disanje. Zapaljenje pluća se takođe može javiti kada se docetaksel kombinuje sa zračnom terapijom); pneumonija (infekcija pluća); plućna fibroza (propadanje plućnog tkiva koje izaziva otežano disanje).


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK DOCETAXEL HF


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!

  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe leka nakon prvog otvaranja:

  Odmah upotrebiti, ako se odmah ne upotrebi, odgovornost za vreme i uslove čuvanja pre upotrebe preuzima korisnik.

  Potvrđena je fizičko-hemijska, biološka i mikrobiološka stabilnost leka nakon prvog otvaranja 28 dana na temperaturi do 25°C.


  Rok upotrebe nakon razblaživanja:

  S mikrobiološke tačke gledišta, razblažen rastvor za infuziju treba upotrebiti odmah.

  Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL) Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)


  Ako se odmah ne upotrebi, odgovornost za vreme i uslove čuvanja pre upotrebe preuzima korisnik. Nakon razblaživanja, lek je u fizičko-hemijskom pogledu stabilan 8 sati na temperaturi do 25°C.


  Čuvanje:

  Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Docetaksel HF


Svaka pojedinačna doza sadrži 20 mg/ml docetaksela.


Docetaksel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 20 mg/1 mL

1 ml koncentrata sadrži 20 mg docetaksela.


Docetaksel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 80 mg/4 mL

4 ml koncentrata sadrži 80 mg docetaksela.


Docetaksel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 140 mg/7 mL

7 mL koncentrata sadrži 140 mg docetaksela. Pomoćne supstance su:

Docetaksel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 20 mg/1 mL: Limunska kiselina, bezvodna; Povidon; Polisorbat 80; Etanol, bezvodan


Docetaksel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 80 mg/4 mL: Limunska kiselina, bezvodna; Povidon; Polisorbat 80; Etanol, bezvodan


Docetaksel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 140 mg/7 mL: Limunska kiselina, bezvodna; Povidon; Polisorbat 80; Etanol, bezvodan


Kako izgleda lek Docetaxel HF i sadržaj pakovanja


Docetaksel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 20 mg/1 mL

Koncentrat za rastvor za infuziju.

Koncentrat je bistar rastvor, svetlo žute boje.

Staklena bezbojna bočica (staklo I hidrolitičke grupe) sa gumenim zatvaračem od bromobutila, prekrivenim aluminijumskom kapicom od polipropilena.

Kutija sa 1 bočicom od 1 mL.


Docetaksel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 80 mg/4 mL

Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL) Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)


Koncentrat za rastvor za infuziju.

Koncentrat je bistar rastvor, svetlo žute boje.

Staklena bezbojna bočica (staklo I hidrolitičke grupe) sa gumenim zatvaračem od bromobutila, prekrivenim aluminijumskom kapicom od polipropilena.

Kutija sa 1 bočicom od 4 mL.


Docetaksel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 140 mg/7 mL

Koncentrat za rastvor za infuziju.

Koncentrat je bistar rastvor, svetlo žute boje.

Staklena bezbojna bočica (staklo I hidrolitičke grupe) sa gumenim zatvaračem od bromobutila, prekrivenim aluminijumskom kapicom od polipropilena.

Kutija sa 1 bočicom od 7 mL.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Proizvođač:

Cell pharm GmbH, Feodor-Lynen-Str. 35, D-30625, Hanover, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati samo u stacionalrnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


Docetaksel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 20 mg/1 mL: 515-01-013182-13-001 od 11.06.2014. Docetaksel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 80 mg/4 mL: 515-01-013183-13-001 od 11.06.2014. Docetaksel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 140 mg/7 mL: 515-01-013184-13-001 od 11.06.2014.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim stručnjacima Terapijske indikacije

Karcinom dojke


Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL) Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)


Docetaxel HF je u kombinaciji sa doksorubicinom i ciklofosfamidom indikovan za adjuvantnu terapiju pacijenata sa:


Kod pacijenata sa nodus-negativnim karcinomom dojke, adjuvantnu terapiju treba ograničiti na pacijente koji ispunjavaju uslove da primaju hemioterapiju na osnovu internacionalno utvrđenih kriterijuma za primarnu terapiju karcinoma dojke u ranoj fazi.


Docetaxel HF je, u kombinaciji sa doksorubicinom, indikovan za lečenje pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom dojke, koji prethodno nisu dobijali terapiju citotoksičnim lekovima za lečenje ove bolesti.


Docetaxel HF kao monoterapija, indikovan je za lečenje pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom dojke posle neuspeha prethodno primenjene citotoksične terapije. Preduslov je da je prethodna hemioterapija sadržala antracikline ili neki od alkilujućih lekova.


Docetaxel HF je, u kombinaciji sa trastuzumabom, indikovan za lečenje pacijenata sa metastatskim karcinomom dojke, kod tumora sa prekomernom ekspresijom HER2, a koji prethodno nisu dobijali hemioterapiju za metastatsku bolest.


Docetaxel HF je, u kombinaciji sa kapecitabinom, indikovan za lečenje pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom dojke posle neuspeha citotoksične hemioterapije. Preduslov je da je u prethodnu terapiju bio uključen preparat antraciklina.


Nemikrocelularni karcinom pluća

Docetaxel HF je indikovan za lečenje pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim nemikrocelularnim karcinomom pluća posle neuspeha prethodne hemioterapije.


Docetaxel HF u kombinaciji sa cisplatinom, je indikovan za lečenje pacijenata sa neresektabilnim, lokalno uznapredovalim ili metastatskim nemikrocelularnim karcinomom pluća, kod pacijenata koji prethodno nisu primali hemioterapiju.


Karcinom prostate

Docetaxel HF u kombinaciji sa prednizonom ili prednizolonom, je indikovan u terapiji pacijenata sa hormon

refraktornim metastatskim karcinomom prostate.


Adenokarcinom želuca

Docetaxel HF je, u kombinaciji sa cisplatinom i 5-fluorouracilom, indikovan za lečenje pacijenata sa

metastatskim adenokarcinomom želuca, uključujući adenokarcinom gastroezofagealne spojnice, koji prethodno nisu primali hemioterapiju za metastatsku bolest.


Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL) Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)


Karcinom glave i vrata

Docetaxel HF je, u kombinaciji sa cisplatinom i 5-fluorouracilom, indikovan za indukcionu terapiju

pacijenata sa lokalno uznapredovalim karcinomom skvamoznih ćelija glave i vrata.


Doziranje i način primene


Primena docetaksela bi trebalo da se vrši isključivo u bolnicama specijalizovanim za primenu citotoksične hemioterapije, i pod kontrolom lekara kvalifikovanog za lečenje hemioterapijom (videti poglavlje Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom).


Preporučeno doziranje


Za karcinom dojke, nemikrocelularni karcinom pluća, karcinom želuca i karcinom glave i vrata, premedikacija se sastoji od oralne primene kortikosteroida, kao što je deksametazon u dozi od 16 mg dnevno (npr. 8 mg dva puta dnevno) tokom 3 dana, počevši 1 dan pre primene docetaksela, osim ukoliko to nije kontraindikovano (videti poglavlje Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka). U profilaksi se može koristiti G-CSF, kako bi se umanjio rizik od hematološke toksičnosti.


Pri lečenju karcinoma prostate, kod istovremene primene prednizona ili prednizolona, preporučuje se premedikacija oralnim deksametazonom u dozi od 8 mg, 12h, 3h i 1h pre infuzije docetaksela (videti poglavlje Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Docetaksel se primenjuje kao jednosatna infuzija na svake tri nedelje.


Karcinom dojke

U adjuvantnoj terapiji operabilnog nodus-pozitivnog karcinoma dojke i operabilnog nodus-negativnog karcinoma dojke, preporučena doza docetaksela je 75 mg/m2, primenjena 1sat posle doksorubicina u dozi od 50 mg/m2 i ciklofosfamida u dozi od 500 mg/m2, na svake 3 nedelje, tokom 6 ciklusa (TAC režim) (videti takođe i Prilagođavanje doze u toku terapije).


Za lečenje pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom dojke, preporučena doza docetaksela je 100 mg/m2 u obliku monoterapije. Kao prva linija terapije, docetaksel se daje u dozi od 75 mg/m2 u kombinaciji sa doksorubicinom (50 mg/m2).

U kombinaciji sa trastuzumabom, preporučena doza docetaksela je 100 mg/m2, na svake 3 nedelje, dok se trastuzumab primenjuje svake nedelje. U kliničkom ispitivanju inicijalna infuzija docetaksela primenjena je dan posle prve doze trastuzumaba. Naredne doze docetaksela primenjene su neposredno po završetku infuzije trastuzumaba, ukoliko je prethodnu dozu trastuzumaba pacijent dobro podneo.

Za detalje u vezi sa doziranjem i primenom trastuzumaba pogledati sažetak karakteristika leka za

trastuzumab.


Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL) Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)


U kombinaciji sa kapecitabinom, preporučena doza docetaksela je 75 mg/m2 na svake tri nedelje, uz kapecitabin u dozi 1250 mg/m2 dva puta dnevno (u roku od 30 minuta nakon obroka) tokom 2 nedelje, nakon čega sledi period pauze od jedne nedelje. Za izračunavanje doze kapecitabina prema telesnoj površini pogledati sažetak karakteristika leka za kapecitabin.


Nemikrocelularni karcinom pluća

Kod pacijenata sa nemikrocelularnim karcinomom pluća koji prethodno nisu lečeni hemioterapijom, preporučeni režim doziranja je docetaksel u dozi od 75 mg/m2, nakon čega odmah sledi cisplatin u dozi od 75 mg/m2 primenjen tokom 30 - 60 minuta. Za terapiju posle neuspele prethodne hemioterapije na bazi platine, preporučena doza je 75 mg/m² docetaksela u obliku monoterapije.


Karcinom prostate

Preporučena doza docetaksela je 75 mg/m2. Prednizon ili prednizolon se kontinuirano primenjuju u dozi od 5 mg oralno dva puta dnevno.


Adenokarcinom želuca

Preporučena doza docetaksela je 75 mg/m2, u obliku jednosatne infuzije, nakon čega sledi cisplatin u dozi od 75 mg/m2, kao infuzija u trajanju od 1 do 3 sata (oba leka se daju samo prvog dana), a potom se tokom 5 dana, po završetku infuzije cisplatina, daje 5-fluorouracil u dozi od 750 mg/m2 dnevno u obliku 24-satne

kontinuirane infuzije. Terapija se ponavlja na svake tri nedelje. Pre primene cisplatine pacijentu se mora dati premedikacija antiemeticima i obezbediti odgovarajuća hidratacija. Za smanjenje rizika od hematološke toksičnosti profilaktički treba davati G-CSF (videti takođe i prilagođavanje doze u toku terapije).


Karcinom glave i vrata

Pacijenti moraju da prime premedikaciju antiemeticima, kao i odgovarajuću hidraciju (pre i posle primene cisplatina). Za ublažavanje rizika od hematološke toksičnosti može se profilaktički dati G-CSF. Svi pacijenti iz grupa koje su dobijale docetaksel, u okviru studija TAX 323 i TAX 324, profilaktički su primali antibiotike.


Uputstvo za modifikovanje doziranja trastuzumaba izloženo je u sažetku karakteristika leka za trastuzumab.

Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL) Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)


U kombinaciji sa cisplatinom i 5-fluorouracilom

Ukoliko se, i pored primene G-CSF, javi febrilna neutropenija, dugotrajna neutropenija ili neutropenijske infekcije, dozu docetaksela treba smanjiti sa 75 na 60 mg/m2. Ako se naknadno jave epizode komplikovane neutropenije, dozu docetaksela treba smanjiti sa 60 na 45 mg/m2. U slučaju trombocitopenije 4. stepena, dozu docetaksela treba smanjiti sa 75 na 60 mg/m2. Pacijenti ne smeju primati naredne cikluse docetaksela, sve dok broj neutrofila ne dostigne nivo >1500 ćelija/mm3, a broj trombocita ne bude > 100000 ćelija/mm3. Ukoliko se navedeni toksični efekti ne povuku, terapiju treba prekinuti (videti poglavlje Posebna upozorenja

i mere opreza pri upotrebi leka).


Preporuke za modifikovanje doze u slučaju toksičnosti kod pacijenata koji su na terapiji docetakselom u kombinaciji sa cisplatinom i 5-fluorouracilom (5-FU):

Toksičnost

Prilagođavanje doze

Dijareja 3. stepena

Prva epizoda: smanjiti dozu 5-FU za 20%.

Druga epizoda: zatim smanjiti dozu docetaksela za 20%.

Dijareja 4. stepena

Prva epizoda: smanjiti doze docetaksela i 5-FU za 20%.

Druga epizoda: prekinuti terapiju.

Stomatitis/mukozitis

3. stepena

Prva epizoda: dozu 5-FU smanjiti za 20%.

Druga epizoda: isključiti samo 5-FU u svim narednim ciklusima. Treća epizoda: smanjiti dozu docetaksela za 20%.

Stomatitis/mukozitis

4. stepena

Prva epizoda: isključiti samo 5-FU u svim narednim ciklusima.

Druga epizoda: smanjiti dozu docetaksela za 20%.

Uputstva za podešavanje doza cisplatina i 5-fluorouracila navedena su u sažecima karakterisitka leka za ove

lekove.


U pivotalnim SCCHN ispitivanjima, kod pacijenata kod kojih se javila komplikovana neutropenija (uključujući dugotrajniju neutropeniju, febrilnu neutropeniju ili infekcije), preporuka je bila da se u svim narednim ciklusima profilaktički primenjuje G-CSF (npr. od 6 do 15 dana).


Posebne populacije


Pacijenti sa insuficijencijom jetre

Na osnovu farmakokinetičkih podataka o primeni docetaksela u dozi od 100 mg/m² kao monoterapije, za pacijente kod kojih su vrednosti transaminaza (ALT i/ili AST) 1,5 puta više od gornje granice normale (ULN), a vrednosti alkalne fosfataze više od 2,5 puta veće od ULN, preporučena doza docetaksela je 75 mg/m2 (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka). Za pacijente sa vrednostima serumskog bilirubina višim od gornje granice normale i/ili ALT i AST uvećanim više od 3,5 puta u odnosu

na gornju granicu normale, uz nivo alkalne fosfataze uvećan više od šest puta u odnosu na vrednosti gornje granice normale, ne mogu se dati preporuke za smanjenje doze, a docetaksel ne bi trebalo primenjivati osim ukoliko nije posebno indikovan.


Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL) Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)


U pivotalnoj kliničkoj studiji primene docetaksela u kombinaciji sa cisplatinom i 5-fluorouracilom u terapiji pacijenata sa adenokarcinomom želuca, isključeni su pacijenti sa ALT i/ili AST > 1,5 x ULN, uz vrednosti alkalne fosfataze >2,5 x ULN i bilirubinom većim od gornje granice normale. Za ove pacijente ne mogu se dati preporuke za smanjenje doze, a docetaksel ne bi trebalo primenjivati osim ukoliko nije posebno indikovan. Nema dostupnih podataka o primeni docetaksela u kombinaciji sa drugim lekovima, u drugim indikacijama, kod pacijenata sa insuficijencijom jetre.


Pedijatrijska populacija

Bezbednost i efikasnost docetaksela kod nazofaringealnog karcinoma kod dece od 1 meseca do 18 godina starosti nisu utvrđene.

Ne postoji relevantna primena leka docetaksel u pedijatrijskoj populaciji za indikacije karcinom dojke, nemikrocelularni karcinom pluća, karcinom prostate, karcinom želuca i karcinom glave i vrata, ne uključujući tip II i III manje izdiferenciranog nazofaringealnog karcinoma.


Pacijenti starije životne dobi

Prema populacionoj farmakokinetičkoj analizi, nema posebnih uputstava za primenu leka kod starijih pacijenata.

Kod pacijenata starijih od 60 godina, ako se docetaksel primenjuje u kombinaciji sa kapecitabinom, savetuje

se da se početna doza kapecitabina smanji na 75% od uobičajene doze (videti sažetak karakteristika leka za kapecitabin).


KontraindikacijeKada se docetaksel koristi u kombinaciji sa drugim lekovima, potrebno je uzeti u obzir kontraindikacije za druge lekove.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Kod terapije karcinoma dojke i nemikrocelularnog karcinoma pluća, premedikacija oralnim kortikosteroidom (ako nije kontraindikovana), kao što je deksametazon u dozi od 16 mg dnevno (npr. 8 mg dva puta dnevno) u trajanju od 3 dana, počevši dan pre primene docetaksela, može da smanji učestalost i intenzitet retencije tečnosti, kao i ozbiljnost reakcija preosetljivosti. U slučaju karcinoma prostate, premedikacija se sastoji od oralne primene deksametazona u dozi od 8 mg 12 sati, 3 sata i 1 sat pre infuzije docetaksela (videti odeljak Doziranje i način primene).


Hematologija

Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL) Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)


Najčešće neželjeno dejstvo na docetaksel je neutropenija. Najniže vrednosti neutrofila javljale su se u proseku nakon 7 dana, ali ovaj interval može, kod pacijenata koji su prethodno primali intenzivnu terapiju, biti i kraći. Kod svih pacijenata koji primaju docetaksel neophodne su česte provere i praćenje kompletne krvne slike. Pacijenti mogu ponovo primati docetaksel tek kad se broj neutrofila vrati na vrednost ≥1.500 ćelija/mm³ (videti odeljak Doziranje i način primene).


U slučaju da se tokom terapije docetakselom javi teška neutropenija (<500 ćelija/mm³ u periodu od sedam ili više dana) preporučuje se smanjenje doze u narednim ciklusima terapije ili primena odgovarajućih simptomatskih mera (videti odeljak Doziranje i način primene).


Kod pacijenata koji su primali docetaksel u kombinaciji sa cisplatinom i 5-fluorouracilom (TCF), febrilna neutropenija i neutropenijske infekcije su se ređe javljale ako su pacijenti profilaktički primali G-CSF. Pacijenti na terapiji TCF profilaktički treba da primaju G-CSF u cilju ublažavanja rizika od komplikovane neutropenije (febrilna neutropenija, dugotrajna neutropenija ili neutropenijske infekcije). Pacijente koji primaju TCF potrebno je strogo pratiti (videti odeljke Doziranje i način primene i Neželjena dejstva).


Kod pacijenata na terapiji docetakselom u kombinaciji sa doksorubicinom i coklofosfamidom (TAC), febrilna neutropenija i/ili neutropenijske infekcije su se ređe javljale ako su pacijenti profilaktički primali G- CSF. Pacijenti na adjuvantnoj terapiji karcinoma dojke TAC, profilaktički treba da primaju G-CSF u cilju ublažavanja rizika od komplikovane neutropenije (febrilne neutropenije, dugotrajne neutropenije ili neutropenijske infekcije). Pacijente koji primaju TAC potrebno je strogo pratiti (videti odeljke Doziranje i način primene i Neželjena dejstva).


Reakcije preosetljivosti


Potrebno je pažljivo praćenje pacijenata u cilju otkrivanja pojave reakcija preosetljivosti, posebno tokom prve i druge infuzije. Reakcije preosetljivosti se mogu javiti u prvih nekoliko minuta od početka infuzije docetaksela, pa na raspolaganju moraju biti sve što je potrebno za terapiju u slučaju hipotenzije i bronhospazma. Ukoliko se jave reakcije preosetljivosti, manji simptomi kao što su crvenilo ili lokalne kožne reakcije ne zahtevaju prekid terapije. Međutim, teške reakcije, kao što su izražena hipotenzija, bronhospazam ili generalizovana ospa/eritem, zahtevaju trenutni prekid primene docetaksela i odgovarajuću terapiju. Pacijentima kod kojih su se javile teške reakcije preosetljivosti docetaksel se ne sme ponovo davati.


Kožne reakcije


Uočena je pojava lokalizovanog eritema na koži ekstremiteta (dlanova i tabana) sa edemom, posle kojeg se javlja deskvamacija. Osim toga, prijavljena je i pojava teških simptoma, kao što su erupcije po koži sa deskvamacijom, koji su doveli do privremenog ili potpunog prekida primene docetaksela (videti odeljak Doziranje i način primene).


Retencija tečnosti

Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL) Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)


Pacijente sa teškim oblicima retencije tečnosti, npr. sa pleuralnim izlivom, perikardijalnim izlivom ili ascitesom treba pažljivo pratiti.


Respiratorni poremećaji


Zabeleženi su akutni respiratorni distres sindrom, intersticijalna pneumonija/pneumonitis, intersticijalna bolest pluća, pulmonalna fibroza i respiratorna insuficijencija koji mogu imati fatalan ishod. Zabeleženi su slučajevi radijacijskog pneumonitisa kod pacijenata na istovremenoj radioterapiji.


Ukoliko dođe do pojave novih ili pogoršanja postojećih plućnih simptoma, pacijente treba pažljivo pratiti, temeljno ispitati i odgovarajuće lečiti. Do postavljanja dijagnoze se savetuje prekid terapije docetakselom. Rana primena suportivnih mera može doprineti poboljšanju stanja. Pažljivo treba proceniti korist od terapije docetakselom.


Pacijenti sa insuficijencijom jetre


Kod pacijenata lečenih docetakselom u dozi od 100 mg/m² u monoterapiji, kod kojih su nivoi serumskih transaminaza (ALT i/ili AST) uvećani više od 1,5 puta u odnosu na gornje granice normale, a istovremeno nivoi serumske alkalne fosfataze više od 2,5 puta veći od vrednosti gornje granice normale, postoji veći rizik za pojavu teških neželjenih reakcija, kao što su smrt usled toksičnosti, uključujući sepsu i potencijalno fatalno gastrointestinalno krvavljenje, febrilnu neutropeniju, infekcije, trombocitopeniju, stomatitis i asteniju. Zbog toga, kod pacijenata sa povišenim vrednostima parametara funkcije jetre, preporučena doza docetaksela je 75 mg/m², a parametre funkcije jetre treba određivati na početku terapije, kao i pre svakog ciklusa (videti odeljak Doziranje i način primene).

Za pacijente sa nivoima serumskog bilirubina većim od gornje granice normale i/ili ALT i AST više od 3,5 puta povećanim u odnosu na gornju granicu normale, i istovremeno sa nivoima serumske alkalne fosfataze više od 6 puta većim vrednostima od gornje granice normale, nema preporuka za redukovanje doziranja, a docetaksel se ne sme primenjivati, osim ako nije striktno indikovan.


U pivotalnoj kliničkoj studiji primene docetaksela u kombinaciji sa cisplatinom i 5-fluorouracilom u terapiji pacijenata sa adenokarcinomom želuca, isključeni su pacijenti sa ALT i/ili AST vrednostima >1,5 x ULN, uz vrednosti alkalne fosfataze >2,5 x ULN i bilirubinom većim od gornje granice normale. Za ove pacijente ne mogu se dati preporuka za snižavanje doze, a docetaksel ne bi trebalo primenjivati osim ako nije striktno indikovan. Nema dostupnih podataka o primeni docetaksela u kombinaciji sa drugim lekovima, u drugim indikacijama, kod pacijenata sa insuficijencijom jetre.


Pacijenti sa renalnom insuficijencijom

Nema dostupnih podataka o primeni docetaksela kod pacijenata sa teškom renalnom insuficijencijom. Nervni sistem

Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL) Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)


Pojava teške periferne neurotoksičnosti zahteva smanjivanje doze (videti odeljak Doziranje i način primene). Kardiotoksičnost

Kod pacijenata koji su primali docetaksel u kombinaciji sa trastuzumabom došlo je do pojave srčane insuficijencije, a posebno ako je terapija usledila posle hemioterapije antraciklinom (doksorubicin ili epirubicin). Ova pojava može biti umerenog do jakog intenziteta, a bila je praćena i smrtnim ishodom (videti odeljak Neželjena dejstva).


Kod pacijenata, kandidata za terapiju docetakselom u kombinaciji sa trastuzumabom, pre terapije se mora obaviti temeljna procena srčane funkcije. Srčana funkcija se mora pratiti dalje tokom terapije (npr. na svaka tri meseca), kako bi se identifikovali pacijenti kod kojih bi se mogla javiti srčana insuficijencija. Detaljnije informacije se mogu naći u sažetku karakteristika leka za trastuzumab.


Poremećaji oka


Cistoidni makularni edem (CMO) je zabeležen kod pacijenata koji primaju docetaksel. Pacijenti sa oštećenim vidom treba da se podvrgnu hitnom i kompletnom oftalmološkom pregledu. U slučaju dijagnoze CMO, treba prekinuti terapiju docetakselom i preduzeti odgovarajuće lečenje (videti odeljak Neželjena dejstva).


Ostalo


Kod muškaraca i žena je potrebno sprovesti kontraceptivne mere tokom terapije i kod muškaraca najmanje 6 meseci nakon prekida terapije (videti odeljak Primena u periodu trudnoće i dojenja).


Kombinovanu primenu docetaksela sa snažnim CYP3A4 inhibitorima (ketokonazol, itrakonazol, klaritromicin, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir, telitromicin i vorikonazol) treba izbegavati (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Dodatna upozorenja pri primeni u ađuvantnoj terapiji karcinoma dojke


Komplikovana neutropenija

Kod pacijentkinja kod kojih se javi komplikovana neutropenija (dugotrajna neutropenija, febrilna neutropenija ili infekcije) potrebno je razmotriti primenu G-CSF i smanjivanje doze (videti odeljak Doziranje i način primene).


Gastrointestinalne reakcije

Simptomi kao što su rana pojava bola i osetljivosti u abdomenu, povišena telesna temperatura, dijareja sa ili bez neutropenije, mogu biti rane manifestacije ozbiljne gastrointestinalne toksičnosti, pa ih treba odmah proceniti i lečiti.


Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL) Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)


Kongestivna srčana insuficijencija

U toku terapije i u periodu praćenja nakon terapije, pacijenti se moraju pratiti na simptome kongestivne srčane insuficijencije. Kod pacijenata sa nodus pozitivnim karcinomom dojke koji primaju TAC, zabeležen je povećani rizik od kongestivne srčane insuficijencije tokom prve godine nakon terapije (videti odeljak Neželjena dejstva).


Leukemija

Kod pacijenata lečenih docetakselom, doksorubicinom i ciklofosfamidom (TAC), zbog rizika od odložene mijelodisplazije ili mijeloidne leukemije, potrebno je hematološko praćenje i kontrola.


Pacijentkinje sa 4 i više zahvaćenih nodusa

S obzirom da kod pacijentikinja sa 4 i više pozitivnim nodusa nije zabeležena statistički značajna korist u pogledu perioda bez oboljenja i ukupnog preživljavanja, pozitivan odnos korist/rizik TAC terapije kod pacijentkinja sa 4 i više pozitivnih čvorova nije potpuno definisan nakon konačne analize.


Stariji pacijenti

Ograničeni su podaci o primeni docetaksela u kombinaciji sa doksorubicinom i ciklofosfamidom kod pacijenata starijih od 70 godina.

U ispitivanju primene leka u terapiji karcinoma prostate, od ukupno 333 pacijenta, lečenih docetakselom na svake tri nedelje, 209 bilo je starosti 65 godina i više, dok je 68 pacijenata bilo starije od 75 godina.

Kod pacijenata na docetakselu na svake tri nedelje, starijih od 65 godina, terapijom izazvana pojava promena

na noktima bila je ≥10% učestalija nego kod mlađih pacijenata. Učestalost povišene temperature, dijareje, anoreksije i perifernog edema bila je ≥10% veća kod pacijenata starijih od 75 godina, nego kod onih mlađih od 65 godina.

Od 300 pacijenata lečenih docetakselom u kombinaciji sa cisplatinom i 5-fluorouracilom u okviru studije

primene u terapiji karcinoma želuca (221 pacijent u fazi III i 79 pacijenata u fazi II), 74 pacijenta su imala 65 i više godina, dok su 4 bila starosti 75 i više godina. Učestalost ozbiljnih neželjenih dejstava bila je veća kod starijih nego kod mlađih pacijenata. Učestalost sledećih neželjenih dejstava (svih stepena) bila je ≥10% veća kod pacijenata starih 65 godina i više, nego kod mlađih: letargija, stomatitis, neutropenijske infekcije. Pacijente starije životne dobi koji primaju TCF terapiju treba pažljivo pratiti.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Ispitivanja in vitro su pokazala da metabolizam docetaksela može biti izmenjen istovremenom primenom lekova koji indukuju, inhibiraju citohrom P450-3A ili se putem njega metabolišu (odnosno, mogu kompetitivno da inhibiraju enzim), kao što su ciklosporin, ketokonazol i eritromicin. Zbog toga, pri istovremenoj primeni docetaksela sa navedenim lekovina potreban je poseban oprez, zbog postojanja mogućnosti za pojavu značajnih interakcija.


U slučaju kombinovane primene sa CYP3A4 inhibitorima, učestalost neželjenih dejstava docetaksela može biti povećana kao posledica smanjenog metabolizma. Ukoliko se ne može izbeći istovremena primena sa snažnim CYP3A4 inhibitorima (ketokonazol, itrakonazol, klaritromicin, indinavir, nefazodon, nelfinavir,

Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL) Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)


ritonavir, sakvinavir, telitromicin i vorikonazol), neophodan je stalni monitoring pri čemu je poželjno podešavanje doze docetaksela za vreme terapije sa snažnim CYP3A4 inhibitorima (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka). U farmakokinetičkoj studiji na 7 pacijenata, istovremena primena docetaksela sa snažnim CYP3A4 inhibitorom ketokonazolom je dovela do značajnog smanjenja klirensa docetaksela za 49%.


Farmakokinetika docetaksela u prisustvu prednizona ispitivana je kod pacijenata sa metastatskim karcinomom prostate. Docetaksel se metaboliše putem CYP3A4, a poznato je da prednizon indukuje CYP3A4. Nije registrovano statitistički značajno delovanje prednizona na farmakokinetiku docetaksela.


Docetaksel se u velikom stepenu vezuje za proteine (>95%). Iako potencijalne in vivo interakcije docetaksela sa istovremeno primenjenim lekovima nisu formalno istpitivane, in vitro ispitivanja sa lekovima koji se snažno vezuju za proteine, npr. eritromicinom, difenhidraminom, propranololom, propafenonom, fenitoinom, salicilatima, sulfametoksazolom i natrijum-valproatom nisu pokazala uticaj na vezivanje docetaksela za proteine. Dodatno, ni deksametazon nije uticao na vezivanje docetaksela za proteine. Docetaksel nije uticao na vezivanje digitoksina.

Istovremena primena docetaksela, doksorubicina i ciklofosfamida nije imala uticaja na farmakokinetiku ovih lekova pojedinačno. Ograničeni podaci dobijeni na osnovu jedne nekontrolisane studije ukazuju na interakciju između docetaksela i karboplatina. Klirens karboplatina primenjenog u kombinaciji sa docetakselom bio je oko 50% viši od vrednosti registrovanih pri primeni karboplatina u monoterapiji.


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Trudnoća

Nema podataka o primeni docetaksela kod trudnica. Docetaksel je pokazao embriotoksičnost i fetotoksičnost kod zečeva i pacova, kao i smanjenje fertiliteta kod pacova. Kao i drugi citotoksični lekovi, pri primeni u trudnoći, docetaksel može dovesti do oštećenja fetusa. Zbog toga, docetaksel se ne sme koristiti tokom trudnoće.


Ženama u reproduktivnom dobu, koje primaju docetaksel, mora se savetovati efikasna kontracepcija radi izbegavanja trudnoće, a u slučaju da ostanu u drugom stanju potrebno je da o tome odmah obaveste lekara koji ih leči.


Dojenje

Docetaksel je lipofilna supstanca, ali nije poznato da li se izlučuje u mleko dojilje. Shodno tome, zbog mogućeg neželjenog delovanja na odojče, u toku lečenja docetakselom dojenje treba prekinuti.


Fertilitet

Za vreme terapije treba koristiti efikasna kontraceptivna sredstva.


Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL) Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)


U pretkliničkim studijama, docetaksel je pokazao genotoksični potencijal i može uticati na muški fertilitet. Zbog toga se pacijentima mušlog pola savetuje da tokom terapije i do 6 meseci po obustavi terapije ne planiraju potomstvo i da se posavetuju o eventualnoj konzervaciji sperme pre započinjanja terapije.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Nisu sprovedene studije o uticaju docetaksela na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.


Neželjena dejstva


Bezbednosni profil za sve indikacije


Podaci o neželjenim dejstvima za koje se smatra da su potencijalno ili verovatno u vezi sa primenom docetaksela dobijeni su od:Neželjena dejstva su opisana na osnovu NCI opštih kriterijuma toksičnosti (gradus 3=G3; gradus 3-4=G3/4;


Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL) Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)


gradus 4=G4) i terminima COSTART i MedDRA. Učestalosti javljanja su definisane na sledeći način: veoma često (≥1/10), često (≥1/100, <1/10), povremeno (≥1/1.000, <1/100), retko (≥1/10.000, <1/1.000), veoma retko (<1/10.000).


U svakoj od kategorija učestalosti, neželjena dejstva su prikazana po opadajućoj ozbiljnosti.


Najčešće registrovana neželjena dejstva monoterapije docetaksela su: neutropenija (koja je reverzibilna i nije kumulativna; prosečno vreme do najniže vrednosti bilo je 7 dana, isto kao i prosečno vreme trajanja teške neutropenije (<500 ćelija/mm³)), anemija, alopecija, mučnina, povraćanje, stomatitis, dijareja i astenija. Težina neželjenih dejstava koje izaziva docetaksel može se povećati kad se docetaksel daje u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim lekovima.


Za kombinacije sa trastuzumabom, prikazana su neželjena dejstva (svih stepena) registrovana kod ≥10%.

U grupi pacijenata lečenih kombinacijom sa trastuzumabom uočena je povećana učestalost javljanja ozbiljnih neželjenih dejstava (40% prema 31%) i neželjenih dejstava 4. stepena težine (34% prema 23%) u odnosu na grupu koja je primala docetaksel u monoterapiji.


Kod kombinacije sa kapecitabinom, prikazana su najčešća, terapijom izazvana neželjena dejstva (≥5%), registrovana u studiji faze III kod pacijenata sa karcinomom dojke, kod kojih se antraciklinska terapija pokazala neuspešnom (pogledajte sažetak karakteristika leka za kapecitabin).

Sledeća neželjena dejstva se javljaju često pri primeni docetaksela: Poremećaji imunog sistema

Reakcije preosetljivosti su se, po pravilu, javljale unutar nekoliko minuta od početka infuzije docetaksela i

obično su bile blagog do umerenog intenziteta. Najčešće registrovani simptomi bili su crvenilo, ospa sa ili bez svraba, stezanje u grudima, bolovi u leđima, dispneja i povišena telesna temperatura ili drhtavica. Ozbiljne reakcije su se ispoljavale hipotenzijom i/ili bronhospazmom ili generalizovanom ospom/eritemom (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Poremećaji nervnog sistema

Pojava teške periferne neurotoksičnosti koja zahteva smanjivanje doze (videti odeljke Doziranje i način primene i Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka). Blagi do umereni neurosenzorni poremećaji koji se karakterišu parestezijom, dizestezijom ili bolom, uključujući osećaj pečenja. Neuromotorni poremećaji se karakterišu, uglavnom, slabošću.


Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Registrovane su reverzibilne kožne reakcije, koje su, po pravilu, blagog do umerenog intenziteta. Reakcije je karakterisala ospa, uključujući i lokalizovane erupcije uglavnom po stopalima i dlanovima (uključujući i teška ruka/noga sindrom), ali i na nadlakticama, licu i grudnom košu, a ćesto praćene svrabom. Erupcije su se, po pravilu, javljale u periodu od nedelju dana po infuziji docetaksela. Ređe su registrovani teški

Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL) Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)


simptomi, kao što su erupcije praćene deskvamacijom, koje su retko vodile obustavi ili potpunom prekidu terapije docetakselom (videti odeljke Doziranje i način primene i Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka). Teške poremećaje noktiju karakterišu hipo- ili hiperpigmentacija a, ponekad, bol i oniholiza.


Opšti poremećaji i pojave na mestu primene

Reakcije na mestu infuzije bile su, po pravilu, blage i sastojale su se od hiperpigmentacije, zapaljenja, crvenila i suvoće kože, flebitisa ili ekstravazacije i oticanja vene.


Retencija tečnosti obuhvata događaje kao što su periferni edem i, ređe, pleuralni izliv, perikardijalni izliv, ascites i porast telesne mase. Periferni edem obično počinje na donjim ekstremitetima i može da postane generalizovan, uz potast telesne mase za 3 ili više kilograma. Po učestalosti i težini, retencija tečnosti je kumulativna (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Tabelarniprikazneželjenihdejstavausledprimene monoterapijedocetakselaudoziod100mg/m² ulečenju karcinoma dojke


Organski sistemi po MedDRA

Veoma česta neželjena dejstva

Česta neželjena dejstva

Povremena neželjena dejstva

Infekcije i infestacije

Infekcije (G3/4: 5,7%;

uključujući sepsu i pneumoniju sa smrtnim ishodom u 1,7%)

Infekcija udružena sa

neutropenijom G4 (G3/4: 4,6%)

Poremećaji na nivou krvi

i limfnog sistema

Neutropenija (G4

76,4%), anemija (G3/4: 8,9%),febrilna neutropenija

Trombocitopenija (G4:

0,2%)

Poremećaji imunog

sistema

Preosetljivost (G3/4:

5,3%)

Poremećaji metabolizma

i ishrane

Anoreksija

Poremećaji nervnog

sistema

Periferna senzorna

neuropatija (G3: 4,1%); Periferna motorna neuropatija (G3/4: 4%); Disgeuzija (teška: 0,07%)

Kardiološki poremećaji

Aritmija (G3/4: 0,7%)

Srčana insuficijencija

Vaskularni poremećaji

Hipotenzija, hipertenzija,

hemoragija

Respiratorni, torakalni i

medijastinalni

Dispneja (teška: 2,7%)


Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL) Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)


poremećaji

Gastrointestinalni

poremećaji

Stomatitis (G3/4: 5,3%),

dijareja (G3/4: 4%),

nauzeja (G3/4: 4%),

povraćanje (G3/4: 3%)

Opstipacija (teška:

0,2%), abdominalni bol

(težak: 1%), gastrointestinalno krvarenje (teško: 0,3%)

Ezofagitis (težak: 0,4%)

Poremećaji na nivou

kože i potkožnog tkiva

Alopecija, kožne reakcije

(G3/4: 5,3%), promene na noktima (teške: 2,6%)

Poremećaji

mišićnoskeletnog sistema i vezivnog tkiva

Mialgija (teška: 1,4%)

Artralgija

Opšti poremećaji i

promene na mestu primene

Retencija tečnosti (teška:

6,5%), astenija (teška:

11,2%), bol

Reakcije na mestu

infuzije, nekardijalni bol u grudima (težak: 0,4%)

Laboratorijska

ispitivanja

Povišen bilirubin u krvi

G3/4 (< 5%), povišene vrednosti alkalne fosfataze G3/4 (< 4%), povišene vrednosti AST G3/4 (<3%), povišene vrednosti ALT G3/4 (< 2%)


Odabrana neželjenih dejstava usled primene monoterapije docetaksela u dozi od 100 mg/m² u lečenju karcinoma dojke


Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

Retko: epizode krvavljenja povezane sa trombocitopenijom stepena 3/4.


Poremećaji nervnog sistema

Podaci o reverzibilnosti odnose se na 35,3% pacijenata kod kojih se javila neurotoksičnost posle terapije docetakselom u dozi od 100 mg/m² u monoterapiji. Poremećaji su se spontano povlačili u roku od 3 meseca.


Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Veoma retko: jedan slučaj alopecije, ireverzibilne na kraju ispitivanja. 73% kožnih reakcija povlačilo se u roku od 21 dana.


Opšti poremećaji i promene na mestu primene

Srednja vrednost kumulativne doze do prekida terapije bila je viša od 1.000 mg/m², a prosečno vreme do povlačenja retencije tečnosti bila je 16,4 nedelje (raspon 0 do 42 nedelje). Pojava retencije tečnosti umerenog do jakog intenziteta bila je odložena (medijana kumulativne doze: 818,9 mg/m²) kod pacijenata koji su Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL)

Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)


primali premedikaciju, u odnosu na one koji premedikaciju nisu primali (medijana kumulativne doze: 489,7 mg/m²); mada je kod nekih pacijenata retencija tečnosti registrovana u ranim fazama terapije.


Tabelarni prikaz neželjenih dejstava usled primene monoterapije docetaksela udozi od 75 mg/m² ulečenju karcinoma dojke


Organski sistemi po MedDRA

Veoma česta neželjena dejstva

Česta neželjena dejstva

Infekcije i infestacije

Infekcije (G3/4: 5%)

Poremećaji na nivou krvi i

limfnog sistema

Neutropenija (G4: 54,2%), anemija

(G3/4: 10,8%), trombocitopenija

(G4: 1,7%)

Febrilna neutropenija

Imunološki poremećaji

Preosetljivost (nije teška)

Poremećaji metabolizma i

ishrane

Anoreksija

Poremećaji nervnog sistema

Periferna senzorna neuropatija

(G3/4: 0,8%)

Periferna motorna neuropatija

(G3/4: 2,5%).

Kardiološki poremećaji

Aritmija (ne teška)

Vaskularni poremećaji

Hipotenzija

Gastrointestinalni poremećaji

Mučnina (G3/4: 3,3%), stomatitis

(G3/4: 1,7%), povraćanje (G3/4: 0,8%), dijareja (G3/4: 1,7%);

Opstipacija

Poremećaji na nivou kože i

potkožnog tkiva

Alopecija, kožne reakcije (G3/4:

0,8%)

Poremećaji noktiju (teške: 0,8%)

Poremećaji mišićno-skeletnog,

vezivnog i koštanog tkiva

Mialgija

Opšti poremećaji i reakccije na

mestu primene

Astenija (teška: 12,4%), retencija

tečnosti (teška: 0,8%), bol

Laboratorijske analize

Povišen bilirubin G3/4 (<2%)


Tabelarni prikaz neželjenih dejstava usled primene docetaksela u dozi od 75 mg/m² u kombinaciji sa doksorubicinom u lečenju karcinoma dojke


Organski sistemi po MedDRA

Veoma česta neželjena dejstva

Česta neželjena dejstva

Povremena neželjena dejstva

Infekcije i infestacije

Infekcije (G3/4: 7,8%)

Poremećaji na nivou krvi

i limfnog sistema

Neutropenija (G4:

91,7%), anemija (G3/4: 9,4%),febrilna neutropenija, trombocitopenija (G4:


Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL) Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)


0,8%)

Imunološki poremećaji

Hipersenzitivnost (G3/4:

1,2%)

Poremećaji metabolizma

i ishrane

Anoreksija

Poremećaji nervnog

sistema

Periferna senzorna

neuropatija (G3: 0,4%).

Periferna motorna

neuropatija (G3/4: 0,4%).

Kardiološki poremećaji

Srčana insuficijencija, aritmija (ne teška)

Vaskularni poremećaji

Hipotenzija

Gastrointestinalni

poremećaji

Mučnina (G3/4: 5%),

stomatitis (G3/4: 7,8%),

dijareja (G3/4: 6,2%),

povraćanje (G3/4: 5%), opstipacija

Poremećaji na nivou

kože i potkožnog tkiva

Alopecija, promene na

noktima (teške: 0,4%), kožne reakcije (ne teške)

Poremećaji mišićno-

skeletnog, vezivnog i koštanog tkiva

Mialgija

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Astenija (teška: 8,1%), retencija tečnosti (teška: 1,2%), bol

Reakcije na mestu infuzije

Laboratorijska

ispitivanja

Povišena vrednost

bilirubina G3/4 (< 2,5%), povišen nivo alkalne fosfataze G3/4 (< 2,5%)

Povišen nivo AST G3/4

(< 1%), povišen nivo ALT G3/4 (< 1%)


Tabelarni prikaz neželjenih dejstava usled primene docetaksela u dozi od 75 mg/m² u kombinaciji sa cisplatinom u lečenju karcinoma dojke


Organski sistemi po MedDRA

Veoma česta neželjena dejstva

Česta neželjena dejstva

Povremena neželjena dejstva

Infekcije i infestacije

Infekcije (G3/4: 5,7%)

Poremećaji na nivou krvi

i limfnog sistema

Neutropenija (G4:

51,5%), anemija (G3/4:

6,9%), trombocitopenija

(G4: 0,5%)

Febrilna neutropenija


Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL) Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)


Imunološki poremećaji

Hipersenzitivnost (G3/4:

2,5%)

Poremećaji metabolizma

i ishrane

Anoreksija

Poremećaji nervnog sistema

Periferna senzorna neuropatija (G3: 3,7%), periferna motorna neuropatija (G3/4: 2%)

Kardiološki poremećaji

Aritmija (G3/4: 0,7%)

Srčana insuficijencija

Vaskularni poremećaji

Hipotenzija (G3/4: 0,7%)

Gastrointestinalni

poremećaji

Mučnina (G3/4: 9,6%),

povraćanje (G3/4: 7,6%),

dijareja (G3/4: 6,4%),

stomatitis (G3/4: 2%)

Opstipacija

Poremećaji na nivou

kože i potkožnog tkiva

Alopecija, promene na

noktima (teške: 0,7%), kožne reakcije (G3/4: 0,2%)

Poremećaji mišićno-

skeletnog, vezivnog i koštanog tkiva

Mialgija (teška: 0,5%)

Opšti poremećaji i

reakcije na mestu primene

Astenija (teška: 9,9%),

retencija tečnosti (teška: 0,7%), povišena telesna temperatura (G3/4: 1,2%)

Reakcije na mestu

infuzije, bol

Laboratorijska

ispitivanja

Povišena vrednost

bilirubina u krvi G3/4 (2,1%), povišen nivo

ALT G3/4 (1,3%)

Povišen nivo AST G3/4

(0,5%), povišen nivo alkalne fosfataze G3/4 (0,3%)


Tabelarni prikaz neželjenih dejstava usled primene docetaksela u dozi od 100 mg/m² u kombinaciji sa trastuzumabom u lečenju karcinoma dojke


Organski sistemi po MedDRA

Veoma česta neželjena dejstva

Česta neželjena dejstva

Poremećaji na nivou krvi i

limfnog sistema

Neutropenija (G3/4: 32%),

febrilna neutropenija (obuhvata i neutropeniju praćenu groznicom i primenom antibiotika) ili neutropenijska sepsa


Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL) Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)


Poremećaji metabolizma i ishrane

Anoreksija

Psihijatrijski poremećaji

Insomnija

Poremećaji nervnog sistema

Parestesije, glavobolja, disgeuzija,

hipoestezija

Poremećaji na nivou oka

Pojačano suzenje, konjunktivitis

Kardiološki poremećaji

Srčana insuficijencija

Vaskularni poremećaji

Limfoedem

Respiratorni, torakalni i

medijastinalni poremećaji

Epistaksa, faringolaringealni bol,

nazofaringitis, dispneja, kašalj, rinoreja

Gastrointestinalni poremećaji

Mučnina, dijareja, povraćanje,

opstipacija, stomatitis, dispepsija, abdominalni bol

Poremećaji na nivou kože i

potkožnog tkiva

Alopecija, eritem, ospa, promene

na noktima

Poremećaji mišićno-skeletnog,

vezivnog i koštanog tkiva

Mialgija, artralgija, bol u

ekstremitetima, bol u kostima, bol u leđima

Opšti poremećaji i reakcije na

mestu primene

Astenija, periferni edem, pireksija,

zamor, zapaljenje sluzokoža, bol, stanje slično gripu, bol u grudima, drhtavica

Letargija

Laboratorijska ispitivanja

Porast telesne mase


Odabrana neželjena dejstva usled primene docetaksela u dozi od 100 mg/m² u kombinaciji sa trastuzumabom u lečenju karcinoma dojke


Poremećaji krvi i limfnog sistema

Veoma često: Hematološka toksičnost je bila veća kod pacijenata na terapiji trastuzumabom i docetakselom za razliku od onih na monoterapiji docetakselom (neutropenija stepena 3/4 32% prema 22%, na osnovu kriterijuma NCI-CTC). Treba, međutim, napomenuti da bi ovi podaci mogli biti podcenjeni, pošto docetaksel u monoterapiji, u dozi od 100 mg/m², izaziva neutropeniju kod 97% pacijenata, od čega 76% neutropeniju 4. stepena, prema najnižim vrednostima. Učestalost pojave febrilne neutropenije/neutropenijske sepse je, takođe, bila veća kod pacijenata koji primaju Herceptin i docetaksel (23% prema 17% kod pacijenata koji primaju samo docetaksel).


Srčani poremećaji

Simptomatska srčana insuficijencija je registrovana kod 2,2% pacijenata koji su primali docetaksel i trastuzumab, u odnosu na 0% pacijenata u grupi koja je dobijala docetaksel kao monoterapiju. U grupi na docetakselu i trastuzumabu u kombinaciji, 64% pacijenata je prethodno primalo antracikline kao adjuvantnu terapiju, a u grupi na monoterapiji docetakselom 55% pacijenata.


Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL) Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)


Tabelarni prikaz neželjenih dejstava usled primene docetaksela u dozi od 75 mg/m² u kombinaciji sa kapecitabinom u lečenju karcinoma dojke


Organski sistemi po MedDRA

Veoma česta neželjena dejstva

Česta neželjena dejstva

Infekcije i infestacije

Oralna kandidijaza (G3/4: < 1%)

Poremećaji na nivou krvi i

limfnog sistema

Neutropenija (G3/4: 63%),

anemija (G3/4: 10%)

Trombocitopenija (G3/4: 3%)

Poremećaji metabolizma i ishrane

Anoreksija (G3/4: 1%), smanjen

apetit

Dehidracija (G3/4: 2%)

Poremećaji nervnog sistema

Disgeuzija (G3/4: < 1%),

parestezija (G3/4: < 1%)

Vrtoglavica, glavobolja (G3/4: <

1%), periferna neuropatija

Poremećaji na nivou oka

Pojačano suzenje

Respiratorni, torakalni i

medijastinalni poremećaji

Faringolaringealni bol (G3/4: 2%)

Dispneja (G3/4: 1%), kašalj

(G3/4: < 1%), epistaksa (G3/4: < 1%)

Gastrointestinalni poremećaji

Stomatitis (G3/4: 18%), dijareja

(G3/4: 14%), mučnina (G3/4: 6%), povraćanje (G3/4: 4%),

opstipacija (G3/4: 1%),

abdominalni bol (G3/4: 2%), dispepsija

Bol u gornjem delu abdomena,

suva usta

Poremećaji na nivou kože i

potkožnog tkiva

Sindrom ruka/noga (G3/4: 24%),

alopecija (G3/4: 6%), promene na noktima (G3/4: 2%)

Dermatitis, eritematozna ospa

(G3/4: < 1%), promena boje noktiju, oniholiza (G3/4: 1%)

Poremećaji mišićnoskeletnog

sistema i vezivnog tkiva

Mialgija (G3/4: 2%), artralgija

(G3/4: 1%)

Bol u ekstremitetima (G3/4: <

1%), bol u leđima (G3/4: 1%)

Opšti poremećaji i reakcije na

mestu primene

Astenija (G3/4: 3%), pireksija

(G3/4: 1%), zamor/iscrpljenost (G3/4: 5%), periferni edem (G3/4: 1%)

Letargija;

Bol

Laboratorijska ispitivanja

Smanjenje telesne mase, povišen

bilirubin u krvi G3/4 (9%)


Tabelarni prikaz neželjenih dejstava usled primene docetaksela u dozi od 75 mg/m² u kombinaciji sa prednizonom ili prednizolonom u lečenju karcinoma dojke


Organski sistemi po MedDRA

Veoma česta neželjena dejstva

Česta neželjena dejstva

Infekcije i infestacije

Infekcije (G3/4: 3,3%)

Poremećaji na nivou krvi i

limfnog sistema

Neutropenija (G3/4:32%), anemija

(G3/4: 4,9%)

Trombocitopenija (G3/4: 0,6%),

febrilna neutropenija


Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL) Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)


Imunološki poremećaji

Hipersenzitivnost (G3/4: 0,6%)

Poremećaji metabolizma i ishrane

Anoreksija (G3/4: 0,6%)

Poremećaji nervnog sistema

Periferna senzorna neuropatija

(G3/4: < 1,2%), disgeuzija (G3/4: 0%)

Periferna motorna neuropatija

(G3/4: 0%)

Poremećaji na nivou oka

Pojačano suzenje (G3/4: 0,6%)

Kardiološki poremećaji

Slabljenje funkcije leve srčane

komore (G3/4: 0,3%)

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Epistaksa (G3/4: 0%), dispneja (G3/4: 0,6%), kašalj (G3/4: 0%)

Gastrointestinalni poremećaji

Mučnina (G3/4: 2,4%), dijareja

(G3/4: 1,2%), stomatitis/faringitis (G3/4: 0,9%), povraćanje (G3/4: 1,2%)

Poremećaji na nivou kože i

potkožnog tkiva

Alopecija, promene na noktima

(ne teške)

Eksfolijativna ospa (G3/4: 0,3%)

Poremećaji mišićno-skeletnog,

vezivnog i koštanog tkiva

Artralgija (G3/4: 0,3%), mijalgija

(G3/4: 0,3%)

Opšti poremećaji i reakcije na

mestu primene

Iscrpljenost (G3/4: 3,9%),

retencija tečnosti (teška: 0,6%)


Tabelarni prikaz neželjenih dejstava usled adjuvantne primene docetaksela u dozi od 75 mg/m² u kombinaciji sa doksorubicinom i ciklofosfamidom kod pacijenata sa nodus pozitivnim (TAX 316) i nodus negativnim (GEICAM 9805) karcinomom dojke


Organski sistemi po MedDRA

Veoma česta neželjena dejstva

Česta neželjena dejstva

Povremena neželjena dejstva

Infekcije i infestacije

Infekcije (G3/4: 2,4%),

neutropenijske infekcije (G3/4; 2,6%)

Poremećaji na nivou krvi

i limfnog sistema

Anemija (G3/4: 3%),

neutropenija (G3/4: 59,2%),

trombocitopenija (G3/4: 1,6%), febrilna neutropenija (G3/4: NA)

Imunološki poremećaji

Hipersenzitivnost (G3/4:

0,6%)

Poremećaji metabolizma

i ishrane

Anoreksija (G3/4: 1,5%)


Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL) Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)


Poremećaji nervnog

sistema

Disgeuzija (G3/4: 0,6%),

periferna senzorna neuropatija (G3/4: < 0,1%)

Periferna motorna

neuropatija (G3/4: 0%),

Sinkopa (G3/4: 0%),

neurotoksičnost (G3/4: 0%), somnolencija

(G3/4: 0%)

Poremećaji na nivou oka

Konjunktivitis (G3/4:

<0,1%)

Poremećaji suzenja

(G3/4: <0,1%)

Kardiološki poremećaji

Aritmija (G3/4: 0,2%)

Vaskularni poremećaji

Naleti crvenila (G3/4:

0,5%)

Hipotenzija (G3/4: 0%);

flebitis (G3/4: 0%)

Limfedem (G3/4: 0%)

Respiratorni, torakalni i

medijastinalni poremećaji

Kašalj (G3/4: 0%)

Gastrointestinalni

poremećaji

Mučnina (G3/4: 5%),

stomatitis (G3/4: 6%),

povraćanje (G3/4: 4,2%),

dijareja (G3/4: 3,4%),

opstipacija (G3/4: 0,5%)

Abdominalni bol (G3/4:

0,4%)

Poremećaji na nivou

kože i potkožnog tkiva

Alopecija (G3/4: <

0,1%), poremećaji na

koži (G3/4: 0,6%), promene na noktima (G3/4: 0,4%)

Poremećaji mišićno-

skeletnog, vezivnog i koštanog tkiva

Mialgija (G3/4: 0,7%),

artralgija (G3/4: 0,2%)

Poremećaji

reproduktivnog sistema i dojke

Amenoreja (G3/4: NA)

Opšti poremećaji i

rekcije na mestu primene

Astenija (G3/4: 10%),

povišena telesna temperatura (G3/4: NA), periferni edem (G3/4: 0,2%)

Laboratorijska

ispitivanja

Povećanje telesne mase

(G3/4: 0%), smanjenje telesne mase (G3/4: 0,2%)


Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL) Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)


Odabrana neželjena dejstva usled adjuvantne primene docetaksela u dozi od 75 mg/m² u kombinaciji sa doksorubicinom i ciklofosfamidom kod pacijenata sa nodus pozitivnim (TAX 316) i nodus negativnim (GEICAM 9805) karcinomom dojke


Poremećaji nervnog sistema

Od 84 pacijenata sa nodus pozitivnim karcinomom dojke, sa senzornom neuropatijom, kod njih 10-toro je prilikom kontrole registrovana periferna senzorna neuropatija koja se zadržala i nakon hemioterapije (TAX 316).


Srčani poremećaji

U TAX316 studiji, kod 26 pacijenata (3,5%) na TAC (docetaksel+doksorubicin+ciklofosfamid) režimu i kod 17 pacijenata (2,3%) na FAC (5-fluorouracil+doksorubicin+ciklofosfamid) režimu, zabeleženi su slučajevi kongestivne srčane slabosti. Kod svih pacijenata osim kod jednog, u oba dozna režima je dijagnostifikovana kongestivna srčana slabost nakon više od 30 dana nakon terapije. Smrtni slučajevi usled srčane insuficijencije su zabeleženi kod dvoje pacijenata na TAC režimu i četvoro pacijenata na FAC režimu.


Poremećaji kože i potkožnog tkiva

U TAX316 studiji je na kraju hemioterapije zabeleženo održavanje alopecije kod 687 od 744 pacijenata na TAC režimu i 645 od 736 pacijenata na FAC režimu.


Na kraju perioda praćenja (prosečno vreme od 96 meseci), alopecija je zabeležena kod 29 TAC (3,9%) i 16 FAC (2,2%) pacijenata.


U GEICAM studiji na 9805 pacijenata, uporna alopecija u toku periodu praćenja na kraju hemioterapije je zabeležena kod 49 od 532 TAC pacijenata i 35 od 519 FAC pacijenata. Na kraju periodu praćenja (prosečno vreme od 77 meseci), alopecija se održala kod 3 TAC pacijenata (0,6%) i 1 FAC pacijenta (0,2%).


Poremećaji reproduktivnog sistema i dojke

U studiji TAX316, od 202 pacijentkinje sa amenorejom, prilikom kontrole je registrovano da se kod njih 121 na kraju hemioterapije, amenoreja održala.


Opšti poremećaji i promene na mestu aplikacije

U TAX316 studiji je zabeležen periferni edem u toku kod 19 od 119 pacijenata sa perifernim edemom na TAC režimu i kod 4 od 23 pacijenata sa perifernim edemom na FAC režimu.

U studiji GEICAM 9805, na kraju hemoterapije je zabeležen trenutni limfoedem kod 4 od 5 pacijenata sa

limfoedemom. Akutna leukemija/Mijelodisplastički sindrom

Nakon 10 godina praćenja u studiji TAX316, akutna leukemija je zabeležena kod 4 od 744 TAC pacijenata i

kod 1 od 736 FAC pacijenata. Mijelodisplastički sindrom je zabeležen kod 2 od 744 TAC pacijenata i kod 1 od 736 FAC pacijenata.

Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL) Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)


Nakon prosečnog vremena praćenja od 77 meseci u GEICAM 9805 studiji, akutna leukemija se javila kod 1 od 532 pacijenata (0,2%) koji su bili na terapiji docetakselom, doksorubicinom i ciklofosfamidom.

Nisu zabeleženi slučajevi anemije kod pacijenata na terapiji fluorouracilom, doksorubicinom i ciklofosfamidom. U obe terapijske grupe nije dijagnostifikovan mijelodisplastički sindrom.


Neutropenijske komplikacije


Tabela ispod prikazuje smanjenje incidence neutropenije gradusa 4, febrilne neutropenije i neutropenijske infekcije kod pacijenata koji su bili podvrgnuti G-CSF profilaksi nakon propisivanja TAC režima u GEICAM studiji.


Neutropenijske komplikacije kod pacijenata na TAC terapiji sa ili bez primarne G-CSF profilakse (GEICAM 9805)

Bez primarne G-CSF profilakse

(n=111) n (%)

Sa primarnom G-CSF profilaksom

(n=421) n (%)

Neutropenija (gradus 4)

104 (93,7)

135 (32,1)

Febrilna neutropenija

28 (25,2)

23 (5,5)

Neutropenijska infekcija

14 (12,6)

21 (5,0)

Neutropenijska infekcija

(gradus 3-4)

2 (1,8)

5 (1,2)


Docetaksel 75 mg/m² u kombinaciji sa cisplatinom i 5-fluorouracilom za lečenje adenokarcinoma želuca

Organski sistemi po MedDRA

Veoma česta neželjena dejstva

Česta neželjena dejstva

Infekcije i infestacije

Neutropenijske infekcije, infekcije

(G3/4: 11,7%)

Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

Anemija (G3/4: 20,9%),

neutropenija (G3/4: 83,2%),

trombocitopenija (G3/4: 8,8%), febrilna neutropenija

Imunološki poremećaji

Hipersenzitivnost (G3/4: 1,7%)

Poremećaji metabolizma i ishrane

Anoreksija (G3/4: 11,7%)

Poremećaji nervnog sistema

Periferna senzorna neuropatija

(G3/4: 8,7%)

Vrtoglavica (G3/4: 2,3%),

periferna motorna neuropatija (G3/4: 1,3%)

Poremećaji na nivou oka

Pojačano suzenje (G3/4: 0%)

Poremećaji na nivou uha i centra

za ravnotežu

Oštećenje sluha (G3/4: 0%)

Kardiološki poremećaji

Aritmija (G3/4: 1%)

Gastrointestinalni poremećaji

Dijareja (G3/4: 19,7%), nauzeja

Opstipacija (G3/4: 1%),

Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL) Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)


(G3/4: 16%), stomatitis (G3/4:

23,7%), povraćanje (G3/4: 14,3%)

gastrointestinalni bol (G3/4: 1%),

ezofagitis/disfagija/bol pri gutanju (G3/4: 0,7%)

Poremećaji na nivou kože i

potkožnog tkiva

Alopecija (G3/4: 4%)

Pruritična ospa (G3/4: 0,7%),

promene na noktima (G3/4: 0,7%), eksfolijacija kože (G3/4: 0%)

Opšti poremećaji i promene na

mestu primene

Letargija (G3/4: 19%), povišena

telesna temperatura (G3/4: 2,3%), retencija tečnosti (teška/opasna po život: 1%)


Odabrana neželjena dejstva usled terapije docetaksela 75 mg/m² u kombinaciji sa cisplatinom i 5- fluorouracilom za lečenje adenokarcinoma želuca


Poremećaji krvi i limfnog sistema

Febrilna neutropenija i neutropenijske infekcije su se javile kod 17,2%, odnosno 13,5% pacijenata, nezavisno od primene G-CSF. G-CSF je korišćen kao sekundarna profilaksa kod 19,3% pacijenata (10,7% ciklusa). Febrilna neutropenija i neutropenijske infekcije su se javile kod 12,1%, odnosno 3,4% pacijenata koji su profilaktički primali G-CSF, i kod 15,6%, odnosno 12,9% pacijenata koji nisu dobijali G-CSF kao profilaksu (videti odeljak Doziranje i način primene).


Tabelarni prikaz neželjenihreakcija usled terapije docetaksela 75 mg/m² u kombinaciji sa cisplatinom i 5- fluorouracilom za lečenje karcinoma glave i vrata


Organski sistemi po MedDRA

Veoma česta neželjena dejstva

Česta neželjena dejstva

Povremena neželjena dejstva

Infekcije i infestacije

Infekcije (G3/4: 3,6%)

Neutropenijske infekcije

Benigne, maligne i

nespecificirane neoplazme (uključujući ciste i polipe)

Kancerski bol (G3/4:

1,2%)

Poremećaji na nivou krvi

i limfnog sistema

Neutropenija (G3/4:

83,5%), anemija (G3/4:

12,4%),


Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL) Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)


trombocitopenija (G3/4:

4,0%), febrilna neutropenija

Imunološki poremećaji

Hipersenzitivnost

Poremećaji metabolizma i ishrane

Anoreksija (G3/4: 12,0%)

Poremećaji nervnog

sistema

Disgeuzija/parosmija

(G3/4: 0,4%), periferna senzorna neuropatija (G3/4: 1,2%)

Vrtoglavica (G3/4:

2,0%), periferna motorna

neuropatija (G3/4: 0,4%)

Poremećaji na nivou oka

Pojačano suzenje

Konjunktivitis

Poremećaji na nivou uha

i centra za ravnotežu

Oslabljen sluh (G3/4:

1,2%)

Kardiološki poremećaji

Aritmija (G3/4: 2,0%)

Ishemija miokarda

Vaskularni poremećaji

Venski poremećaji

Gastrointestinalni

poremećaji

Mučnina (G3/4: 13,9%),

stomatitis (G3/4: 20,7%),

povraćanje (G3/4: 8,4%),

dijareja (G3/4: 6,8%), ezofagitis/disfagija/bol pri gutanju (G3/4: 12,0%), opstipacija

(G3/4: 0,4%)

Dispepsija (G3/4: 0,8%),

gastrointestinalni bol (G3/4: 1,2%),

gastrointestinalno krvarenje (G3/4: 0,4%)

Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

Alopecija (G3/4: 4%), pruritična ospa

Suva koža, deskvamacija

Poremećaji mišićno-

skeletnog, vezivnog i koštanog tkiva

Mialgija (G3/4: 0,4%)

Opšti poremećaji i

promene na mestu primene

Letargija (G3/4: 4,0%),

pireksija (G3/4: 3,6%), retencija tečnosti (G3/4: 1,2%), edem (G3/4:

1,2%)

Laboratorijske analize

Smanjenje telesne mase

Povećanje telesne mase


Post-marketinška iskustva


Benigne, maligne i nespecifikovane neoplazme (uključujući ciste i polipe)

Prijavljeni su slučajevi akutne mijeloidne leukemije i mijelodisplastičnog sindroma prilikom primene docetaksela u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim lekovima i/ili radioterapijom.


Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL) Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)


Poremećaji krvi i limfnog sistema

Registrovani su slučajevi supresije kostne srži i druga hematološka neželjena dejstva. Osim toga, registrovana je i diseminovana intravaskularna koagulacija (DIC), često udružena sa sepsom i otkazivanjem više organa.


Poremećaji imunog sistema

Registrovano je nekoliko slučajeva anafilaktičkog šoka, ponekad sa fatalnim ishodom.


Poremećaji nervnog sistema

Pri primeni docetaksela registrovani su retki slučajevi konvulzija i prolaznog gubitka svesti. Ove reakcije su se, ponekad, javljale u toku infuzije leka.


Poremećaji na nivou oka

Registrovani su veoma retki slučajevi prolaznog poremećaja vida (bljeskanje, blještava svetlost, skotomi), koji su se po pravilu javljali u toku infuzije leka i udruženi su sa reakcijama preosetljivosti. Ove pojave su reverzibilne i nestaju po prekidu infuzije. Takođe retko, registrovani su i slučajevi pojačanog suzenja sa konjunktivitisom ili bez njega, kao i slučajevi opstrukcije suznih kanala koja za posledicu takođe ima pojačano suzenje.


Poremećaji na nivou uha i labirinta

Registrovani su retki slučajevi ototoksičnosti, poremećaja sluha i/ili gluvoće.


Srčani poremećaji

Registrovani su retki slučajevi infarkta miokarda.


Vaskularni poremećaji

Retko je registrovana venska tromboembolija.

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

U retkim slučajevima registrovani su akutni respiratorni distres sindrom, intersticijalna pneumonija/pneumonitis, intersticijalna bolest pluća, plućna fibroza i respiratorna insuficijencija ponekad fatalna. Kod pacijenata koji istovremeno primaju radioterapiju, registrovani su retki slučajevi radijacionog pneumonitisa.


Gastrointestinalni poremećaji

Registrovani su retki slučajevi dehidratacije kao posledice gastrointestinalnih poremećaja, gastrointestinalne perforacije, ishemijskog kolitisa, kolitisa i neutropenijskog enterokolitisa. Zabeleženi su i retki slučajevi ileusa i intestinalne opstrukcije.


Hepatobilijarni poremećaji

Opisani su veoma retki slučajevi hepatitisa, ponekad sa fatalnim ishodom, prvenstveno kod pacijenata koji su već imali oboljenja jetre.

Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL) Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)


Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Pri primeni docetaksela registrovani su vrlo retki slučajevi kožnog eritematoznog lupusa i buloznih erupcija, kao što su multiformni eritem, Stevens-Johnson-ov sindrom, toksična epidermalna nekroliza. U nekim slučajevima se može smatrati da su javljanju ovih efekata doprineli istovremeno prisutni drugi činioci.

Pri primeni docetaksela prijavljeni su slučajevi pojave promena sličnih sklerodermi, kojima je obično prethodio periferni limfedem, kao i slučajevi uporne alopecije.


Renalni i urinarni poremećaji

Zabeleženi su bubrežna insuficijencija i zastoj bubrega. Kod otprilike 20% ovih slučajeva, nisu postojali faktori rizika za akutnu bubrežnu insuficijenciju kao što su istovremena primena nefrotoksičnih preparata i gastrointestinalni piormećaji.


Opšti poremećaji i pojave na mestu primene

Retko je registrovano ponovno javljanje akutnih reakcija na radioterapiju (radiation recall phenomenon [RRP]).

Retencija tečnosti nije bila praćena akutnim epizodama oligurije ili hipotenzije. Retko su registrovani dehidratacija i edem pluća.


Poremećaji metabolizma i ishrane

Prijavljeni su slučajevi hiponatremije, uglavnom udruženi sa dehidratacijom, povraćenjem i pneumonijom Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje


Registrovano je nekoliko slučajeva predoziranja. Za predoziranje docetakselom nema poznatog antidota.

U slučaju predoziranja, pacijenta treba zadržati u specijalizovanoj jedinici i pažljivo pratiti njegove vitalne funkcije. U slučaju unosa velikih doza, mogu se očekivati egzacerbacije neželjenih dejstava.


Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL) Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)


Glavne očekivane kompilkacije kod predoziranja obuhvataju supresiju kostne srži, perifernu neurotoksičnost i mukozitis. Pacijent mora da primi terapijski G-CSF u što kraćem roku od otkrivanja predoziranja.

Ukoliko je potrebno, trebalo bi preduzeti i druge odgovarajuće simptomatske mere.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Docetaxel HF je antineoplastik i zbog toga je, kao i kod drugih potencijalno toksičnih supstanci, neophodan oprez prilikom rukovanja i pripremanja rastvora Docetaxel HF. Preporučuje se nošenje rukavica.

Ukoliko Docetaxel HF koncentrat ili infuzioni rastvor dođu u kontakt sa kožom, treba je odmah temeljno oprati vodom i sapunom. Ukoliko Docetaksel HF koncentrat ili infuzioni rastvor dođu u kontakt sa sluzokožom, treba je odmah temeljno oprati vodom.


Priprema infuzionog rastvora

Ponekad može biti potrebno više od jedne bočice koncentrata za rastvor za infuziju da bi se dobila potrebna doza za pacijenta. U zavisnosti od potrebne doze izražene u mg, aseptički izvući odgovarajući volumen docetaksela 20 mg/mL iz odgovarajućeg broja bočica, koristeći graduisani špric sa iglom. Na primer, za dozu docetaksela od 140 mg, potrebno je 7 mL Docetaxel HF koncentrata za rastvor za infuziju.


Za doze do 192 mg docetaksela, potrebnu količinu Docetaxel HF koncentrata za rastvor za infuziju ubrizgati u kesu ili bocu za infuziju od 250 ml (5%) rastvora glukoze ili 0,9% rastvora NaCl. Za doze veće od 192 mg docetaksela, treba upotrebiti veću količinu infuzionog rastvora tako da maksimalna koncentracija docetaksela ne prelazi 0,74 mg/mL.


Infuzionu kesu ili bocu izmešati ručno okretanjem. Rastvor za infuziju treba upotrebiti u roku od 8 sati i aplikovati u aseptičnim uslovima kao jednočasovnu infuziju na sobnoj temperaturi (do 25°C) i uz normalno osvetljenje.


Kao i sve preparate za parenteralnu upotrebu, Docetaxel HF koncentrat za rastvor za infuziju treba pre upotrebe pregledati i rastvor koji sadrži precipitat se mora odbaciti.


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti u skladu sa važećim propisima.


Inkompatibilnost


Docetaksel HF se ne sme mešati sa drugim lekovima, osim sa lekovima navedenim u odeljku 6.6.


Rok upotrebe


2 godine.


Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL) Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)


Rok upotrebe leka nakon prvog otvaranja:

Odmah upotrebiti, ako se odmah ne upotrebi, odgovornost za vreme i uslove čuvanja pre upotrebe preuzima korisnik.

Potvrđena je fizičko-hemijska, biološka i mikrobiološka stabilnost leka nakon prvog otvaranja 28 dana na temperaturi do 25°C.


Rok upotrebe nakon razblaživanja:

S mikrobiološke tačke gledišta, razblažen rastvor za infuziju treba upotrebiti odmah.

Ako se odmah ne upotrebi, odgovornost za vreme i uslove čuvanja pre upotrebe preuzima korisnik. Nakon razblaživanja, lek je u fizičko-hemijskom pogledu stabilan 8 sati na temperaturi do 25°C.


Posebne mere upozorenja pri čuvanju


Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

Za uslove čuvanja razblaženog proizvoda, videti odeljak Rok upotrebe.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže


Staklena bezbojna bočica (staklo I hidrolitičke grupe) sa gumenim zatvaračem od bromobutila, prekrivenim aluminijumskom kapicom od polipropilena.


Pakovanja:

Docetaksel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 20 mg/1 mL

Kutija sa 1 bočicom od 1 mL


Docetaksel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 80 mg/4 mL

Kutija sa 1 bočicom od 4 mL


Docetaksel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 140 mg/7 mL

Kutija sa 1 bočicom od 7 mL


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Docetaxel HF je antineoplastik i zbog toga je, kao i kod drugih potencijalno toksičnih supstanci, neophodan oprez prilikom rukovanja i pripremanja rastvora Docetaxel HF. Preporučuje se nošenje rukavica.


Ukoliko Docetaxel HF koncentrat ili infuzioni rastvor dođu u kontakt sa kožom, treba je odmah temeljno oprati vodom i sapunom. Ukoliko Docetaksel HF koncentrat ili infuzioni rastvor dođu u kontakt sa sluzokožom, treba je odmah temeljno oprati vodom.


Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL) Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)


Priprema infuzionog rastvora

Ponekad može biti potrebno više od jedne bočice koncentrata za rastvor za infuziju da bi se dobila potrebna doza za pacijenta. U zavisnosti od potrebne doze izražene u mg, aseptički izvući odgovarajući volumen docetaksela 20 mg/ml iz odgovarajućeg broja bočica, koristeći graduisani špric sa iglom. Na primer, za dozu docetaksela od 140 mg, potrebno je 7 ml Docetaxel HF koncentrata za rastvor za infuziju.

Za doze do 192 mg docetaksela, potrebnu količinu Docetaxel HF koncentrata za rastvor za infuziju ubrizgati u kesu ili bocu za infuziju od 250 ml (5%) rastvora glukoze ili 0,9% rastvora NaCl. Za doze veće od 192 mg docetaksela, treba upotrebiti veću količinu infuzionog rastvora tako da maksimalna koncentracija docetaksela ne prelazi 0,74 mg/ml.

Infuzionu kesu ili bocu izmešati ručno okretanjem. Rastvor za infuziju treba upotrebiti u roku od 8 sati i aplikovati u aseptičnim uslovima kao jednočasovnu infuziju na sobnoj temperaturi (do 25°C) i uz normalno osvetljenje.


Kao i sve preparate za parenteralnu upotrebu, Docetaxel HF koncentrat za rastvor za infuziju treba pre upotrebe pregledati i rastvor koji sadrži precipitat se mora odbaciti.

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti u skladu sa važećim propisima.


Broj rešenja: 515-01-03182-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (20mg/mL) Broj rešenja: 515-01-03183-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (80mg/4mL) Broj rešenja: 515-01-03184-13-001 od 11.06.2014. za lek Docetaxel HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (140mg/7mL)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org