FISKocr

Protopic


UPUTSTVO ZA LEK


Protopic®; mast; 0,1%

Pakovanje: tuba, 30g


Proizvođač: Astellas Ireland Co. Ltd.


Adresa: Killorglin, Co. Kerry, Irska


Podnosilac zahteva: PharmaSwiss doo


Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Protopic® 0,1% mast


INN

takrolimus


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Protopic i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Protopic

 3. Kako se upotrebljava lek Protopic

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Protopic

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PROTOPIC I ČEMU JE NAMENJEN

  Aktivna supstanca Protopic masti je takrolimus monohidrat, koji spada u grupu imunomodulirajućih lekova. Protopic mast 0,1% se koristi za lečenje umerenog do teškog oblika atopijskog dermatitisa (ekcem-zapaljenje

  kože) kod odraslih koji nisu adekvatno odgovorili na lečenje ili nisu podnosili konvencionalnu terapiju, kao što

  su lokalno primenjeni lekovi iz grupe kortikosteroida.


  Ukoliko dođe do učestalih zapaljenja (npr. 4 ili više godišnje) nakon što se umereni ili težak oblik atopijskog dermatitisa smiri ili skoro smiri posle 6 nedelja lečenja delova kože sa zapaljenjem, moguće je sprečiti ponovnu pojavu zapaljenja ili produžiti vreme do pojave novog zapaljenja, primenom Protopic 0,1% masti dva puta nedeljno.


  Kod atopijskog dermatitisa, prekomerna reakcija imunog sistema kože može da izazove zapaljenje kože (svrab, crvenilo, suvoću). Protopic menja poremećaj imunog odgovora i ublažava zapaljenje kože i svrab.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PROTOPIC


  Lek Protopic ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PROTOPIC


  Lek Protopic uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Protopic, kao i drugi lekovi, može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Veoma česta (javljaju se kod više od 1 na 10 pacijenata)


  Posle dvonedeljne primene kod odraslih su prijavljene infekcije na mestu primene.


  Tokom postmarketinškog praćenja prijavljeni su slučajevi pojave rozacee (crvenilo lica), dermatitisa (zapaljenje kože) sličnog rozacei i edema na mestu primene leka.


  Veoma mali broj pacijenata koji je koristio Protopic mast imao je malignitete (npr. kože ili limfome) . Međutim, na osnovu raspoloživih podataka uzročna veza sa primenom Protopic masti se ne može potvrditi niti opovrgnuti.


  Ukoliko bilo koje od neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputsvu, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK PROTOPIC


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Protopic posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25ºC.


  Neupotrebljenu količinu leka ne treba bacati u kanalizaciju i otpad domaćinstva. Pitajte vašeg apotekara kako da uklonite lek koji vam više nije potreban. Ovakve mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Protopic


Aktivna supstanca je takrolimus monohidrat.

1g Protopic 0,1% masti sadrži 1.0 mg takrolimusa u obliku takrolimus monohidrata (0,1%). Ostali sastojci su: pčelinji vosak; vazelin, beli; parafin, tečni; propilen-karbonat; parafin, čvrsti.


Kako izgleda lek Protopic i sadržaj pakovanja


Protopic je bela ili bledo žućkasta mast. Pakovanje 30 g.

Protopic je dostupan u dve jačine (Protopic 0,03% i Protopic 0,1% mast).

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole

PharmaSwiss doo

Vojvode Stepe 18

Beograd, Srbija


Proizvođač

Astellas Ireland Co. Ltd.

Killorglin, Co. Kerry Irska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-0428-11-001 od 20.03.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z