FISKocr

HLORAMKOL


UPUTSTVO ZA LEK


HLORAMKOL®, mast za oči, 1 %

Pakovanje: tuba; 1 x 5g


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


HLORAMKOL®, 1 %, mast za oči INN: hloramfenikol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake

bolesti kao i Vi. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek HLORAMKOL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek HLORAMKOL

 3. Kako se upotrebljava lek HLORAMKOL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek HLORAMKOL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK HLORAMKOL I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek HLORAMKOL sadrži hloramfenikol. On pripada grupi lekova poznatoj kao antibiotici. Deluje tako što sprečava rast bakterija, pomažući tako Vašem organizmu da se bori sa infekcijom.


  Koristi se za lečenje infekcija očiju i kapaka izazvanih bakterijama (bakterijski konjunktivitis). Znaci infekcije su bol, crvenilo ili zapaljenje očiju, pojačana sekrecija i stvaranje naslaga (krmelja) na ivici kapaka.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK HLORAMKOL


  Lek HLORAMKOL ne smete koristiti ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK HLORAMKOL


  Lekar će odrediti potrebnu dozu i dužinu trajanja terapije. Ne prekidajte lečenje sve dok Vam lekar ne kaže da to učinite.Ukoliko mislite da lek suviše slabo ili suviše jako deluje na Vaš organizam, obavestite Vašeg lekara.


  Trajanje lečenja

  Lek HLORAMKOL mast za oči ne treba primenjivati duže od 5 dana, osim ukoliko Vam je lekar drugačije propisao.


  Način primene

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek HLORAMKOL, kao i drugi lekovi može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ukoliko Vam se javi neko od sledećih neželjenih dejstava prekinite sa korišćenjem leka HLORAMKOL mast za oči i javite se Vašem lekaru što je pre moguće:

 5. KAKO ČUVATI LEK HLORAMKOL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:

  3 (tri) godine.

  Nakon otvaranja, tubu čuvati na sobnoj temperaturi i mast iskoristiti u roku od 28 dana.


  Nemojte koristiti lek HLORAMKOL posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:

  Čuvati na temperaturi do 25 C.

  Nakon otvaranja, tubu čuvati na sobnoj temperaturi i mast iskoristiti u roku od 28 dana.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek HLORAMKOL HLORAMKOL, 1 %, mast za oči Aktivne supstance su:

1 g masti za oko sadrži:

hloramfenikol 10 mg


Ostali sastojci su: parafin, beli, meki; parafin, tečni, laki; cetilalkohol; lanolin.


Kako izgleda lek HLORAMKOL i sadržaj pakovanja


HLORAMKOL, 1 %, mast za oči

Poluprovidna mast žućkaste boje.

Aluminijumska tuba sa plastičnim zatvaračem sa 5 g masti za oči.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Proizvođač

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Januar 2013.

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


HLORAMKOL, 1 %, mast za oči: 515-01-5986-12-001 od 26.02.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z