Moozeeck

Belantis


UPUTSTVO ZA LEK


Belantis®, film tableta, 50 mg

Pakovanje: blister; 3x10 film tableta


Proizvođač: STADA ARZNEIMITTEL AG

Adresa: Stradastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germany Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Belantis®, 50 mg, film tableta

INN: bikalutamid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake

bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Belantis i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Belantis

 3. Kako se upotrebljava lek Belantis

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Belantis

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BELANTIS I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Belantis kao aktivnu supstancu sadrži bikalutamid. Ovaj lek pripada grupi lekova zvanoj ’’anti- androgeni’’.


  Lek Belantis se koristi za lečenje karcinoma prostate (raka kestenjače). Deluje tako što blokira dejstvo muških hormona kao što je testosteron.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BELANTIS


  Lek Belantis ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BELANTIS


  Lek Belantis uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Belantis, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Alergijske reakcije:

  Ovo su povremena neželjena dejstva (javljaju se kod manje od 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek).

  Simptomi uključuju iznenadnu pojavu:

 5. KAKO ČUVATI LEK BELANTIS


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:

  5 godina.

  Nemojte koristiti lek Belantis posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Belantis Aktivna supstanca je:

1 film tableta sadrži:

bikalutamid 50 mg


Ostali sastojci su:

Jezgro tablete: Laktoza, monohidrat; Povidon K30; Natrijum-skrobglikolat (tip A); Magnezijum-stearat.


Obloga (film) tablete: Opadry White Y-1-7000:


Kako izgleda lek Belantis i sadržaj pakovanja

Bele, okrugle, bikonveksne film tablete.


Unutrašnje pakovanje je PVC/Al blister sa 10 film tableta.

Spoljnje pakovanje je kutija koja sadrži 3 PVC/Al blistera (ukupno 30 film tableta).


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole: Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija

Proizvođač: STADA ARZNEIMITTEL AG, Stradastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germany


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj 2013.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-9362-11-001 od 16.09.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z