FISKocr

DIUNORM


UPUTSTVO ZA LEK


DIUNORM®, tablete, 25 mg Pakovanje:blister,2x10tableta(ukupno20tableta)


Proizvođač: SLAVIAMED d.o.o,


Adresa: Bulevar Oslobođenja 177, Beograd, R. Srbija/ mesto proizvodnje Rumska malta bb, Sremska Mitrovica, R. Srbija


Podnosilac zahteva:

SLAVIAMED d.o.o


Adresa: Bulevar Oslobođenja 177, Beograd


Diunorm®, 25 mg, tableta INN: hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek DIUNORM i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek DIUNORM

 3. Kako se upotrebljava lek DIUNORM

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek DIUNORM

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DIUNORM I ČEMU JE NAMENJEN


  DIUNORM je lek koji snižava krvni pritisak i smanjuje edeme različitog porekla.


  DIUNORM je lek koji se koristi za izbacivanje vode, natrijuma i hlorida iz organizma, što dovodi do smanjenja krvnog pritiska i edema. Lek DIUNORM snižava arterijski krvni pritisak u stojećem i ležećem položaju, dok svoje dejstvo ne ispoljava na normalan krvni pritisak.


  DIUNORM se koristi u sledećim slučajevima:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DIUNORM


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek DIUNORM ne smete koristiti:  Uzimanje leka DIUNORM sa hranom ili pićima


  Istovremena primena leka DIUNORM sa alkoholom može da dovede do naglog pada pritiska. Hrana ne utiče na resorpciju leka DIUNORM.


  Primena leka DIUNORM u periodu trudnoće i dojenja


  Neophodno je obavestiti lekara ukoliko ste trudni ili mislite da ste trudni. Vaš lekar će Vas posavetovati koji ćete lek uzimati umesto leka DIUNORM, s obzirom da se upotreba leka DIUNORM u periodu trudnoće ne preporučuje. Lek DIUNORM prolazi placentu i njegova primena nakon tri meseca trudnoće može prouzrokovati potencijalno štetne efekte po plod i novorođenčad.


  Ne uzimajte lek DIUNORM ukoliko dojite. Ako je primena leka neophodna, onda treba prekinuti dojenje.


  Uticaj leka DIUNORM na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Kao i pri primeni drugih antihipertenzivnih lekova, savetuje se oprez prilikom upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka DIUNORM


  Lek DIUNORM sadrži laktozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DIUNORM


  Lek Diunorm uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Hipertenzija:

  Početna doza je ½ tablete (12,5 mg) do 1 tableta (25 mg) dnevno. Doza se može postepeno povećavati dok se ne

  postigne željeni terapijski efekat, ili do uobičajene maksimalne doze kod odraslih od 2 tablete (50 mg) dnevno. Kod težih oblika hipertenzije može se kombinovati sa drugim antihipertenzivnim lekovima, uz početnu pojedinačnu dozu hidrohlorotiazida od ½ tablete (12,5 mg).

  Kada se lek uzima u dve dnevne doze, prva se uzima ujutro, odmah posle ustajanja, a druga u ranim popodnevnim časovima, kako diuretski učinak ne bi remetio san.

  Ako uzimate lek DIUNORM svaki dan u isto vreme, on će imati najbolji efekat na Vaš krvni pritisak.


  Edemi:

  Uobičajena doza je 1 tableta (25mg) do 4 tablete (100 mg) dnevno, primenjena u 1-3 podeljene doze.

  U izuzetno teškim slučajevima može se primeniti i veća inicijalna doza (do maksimuma od 8 tableta ( 200 mg)),

  ali se u tim slučajevima preporučuje primena jačeg diuretika.

  U slučaju dobrog terapijskog odgovora doza se može i redukovati na 1 tabletu (25 mg) do 2 tablete (50 mg)


  dnevno, ili primenjivati povremena terapija (svaki drugi dan, ili 3-5 puta nedeljno).


  Deca:

  Uobičajena dnevna doza kod dece uzrasta 6 meseci do 12 godina iznosi 1-2 mg/kg telesne mase, a kod dece mlađe od 6 meseci 3 mg/kg. U oba slučaja dnevna doza se deli u dve pojedinačne.

  Ovaj farmaceutski oblik se ne preporučuje za decu mlađu od 5 godina.


  Stariji pacijenti (preko 65 godina):

  Zbog veće incidence neželjenih dejstava, terapiju treba započeti najnižom preporučenom dozom od ½ tablete

  (12,5 mg) dnevno. Po potrebi doza se može povećavati za po pola tablete (12,5 mg).


  Ako ste uzeli više leka DIUNORM nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka DIUNORM nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!

  Najčešći znaci i simptomi predoziranja su: pad krvnog pritiska, gubitak elektrolita (smanjena koncentracija kalijuma, natrijuma i hlorida), dehidratacija, letargija, mučnina i slabost. Letargija može da dovede do kome u toku nekoliko sati, sa minimalnim smanjenjem plućne i kardiovaskularne funkcije i bez znakova dehidratacije i poremećaja elektrolita.

  Terapija trovanja hidrohlorotiazidom je simptomatska: izazivanje povraćanja ili ispiranje želuca i davanje aktivnog uglja; suzbijanje pada pritiska i šoka i korekcija poremećaja vode i elektrolita.

  Pacijenta kome je pao krvni pritisak treba postaviti u ležeći položaj sa uzdignutim nogama.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek DIUNORM


  Ako zaboravite da uzmete dozu, preskočite propuštenu dozu i uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme. Ako propustite dve doze ili više njih, obratite se svom lekaru.

  Nikada ne uzimajte duplu dozu (dve doze istovremeno), da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek DIUNORM


  Nemojte prestajati da uzimate ovaj lek bez savetovanja sa Vašim lekarom. Nagli prestanak uzimanja leka može da pogorša stanje Vaše bolesti.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA LEKA

  Kao i drugi lekovi, i DIUNORM može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih pacijenata koji uzimaju lek.

  Neželjeni efekti su većinom blagi i reverzibilni.


  U toku terapije lekom DIUNORM mogu se javiti:

  Poremećaji elektrolita i tečnosti: smanjena koncentracija kalijuma, natrijuma, magnezijuma ili hlorida ili povećana koncentracija kalcijuma, hipohloremična alkaloza, povećana koncentracija mokraćne kiseline.

  Prvi znaci poremećaja elektrolita su: suva usta, žeđ, slabost, pospanost, bol ili grčevi u mišićima, mišićna slabost, pad krvnog pritiska, smanjeno izlučivanje mokraće, ubrzani rad srca, mučnina ili povraćanje.

  Ukoliko primetite neki od ovih simptoma, obavestite Vašeg lekara o tome.


  Metaboličke i endokrine promene: patološke promene na paratiroidnoj žlezdi (povećana koncentracija kalcijuma


  i smanjena koncentracija fosfata) u slučaju produžene terapije, povećana koncentracija glukoze, pojava glukoze u urinu, povećana koncentracija triglicerida i holesterola u krvi.


  Promene na nivou kože i potkožnog tkiva: fotosenzitivnost, koprivnjača i drugi oblici osipa, svrab, nekrotični vaskulitis, toksična epidermalna nekroliza (rasprostranjeni osip sa plikovima i guljenjem kože na većem delu tela), kožni lupus eritematozus – kao reakcija, reaktivacija kožnog lupusa eritematozusa.


  Gastrointestinalne promene: gubitak apetita, anoreksija, blaga mučnina i povraćanje, grčevi, zatvor, proliv, zapaljenje pankreasa.


  Poremećaji funkcije jetre i žučnih puteva: žutica


  Vaskularni poremećaji: pad krvnog pritiska usled naglog ustajanja


  Poremećaji nervnog sistema: vrtoglavica, osetljivost na svetlost, trnjenje, glavobolja


  Psihijatrijski poremećaji: depresija, poremećaj sna


  Poremećaji na nivou oka: prolazni zamućeni vid, ksantopsija


  Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema: intersticijalni nefritis


  Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji: respiratorni poremećaji, uključujući pneumonitis i plućni edem


  Promećaji na nivou krvi i limfnog sistema: depresija kostne srži, anemija (smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca) uključujući aplastičnu anemiju i hemolitičku anemiju, smanjenje broja belih krvnih zrnaca i krvnih pločica, purpura (tačkasto krvarenje na koži).


  Ostala neželjena dejstva: impotencija, spazam mišića, ozbiljne i životno ugrožavajuće alergijske reakcije, slabost, uznemirenost, groznica, zapaljenje pljuvačne žlezde.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK DIUNORM


  Rok upotrebe

  Četiri (4) godine od datuma proizvodnje.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju. Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji


  Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  DODATNE INFORMACIJE

  Šta sadrži lek DIUNORM


  Aktivna supstanca leka DIUNORM je hidrohlortiazid. Jedna tableta sadrži 25 mg hidrohlortiazida.


  Pomoćne supstance su:Kako izgleda lek DIUNORM i sadržaj pakovanja


25 mg tablete: okrugle, bikonveksne, bele boje, sa podeonom crtom na jednoj strani. Pakovanje leka sadrži dva ALU/PVC blistera sa po deset (10) tableta i uputstvo za lek. Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: SLAVIAMED d.o.o.,

Bulevar Oslobođenja 177, Beograd, R. Srbija


Proizvođač: SLAVIAMED d.o.o.,

Bulevar Oslobođenja 177, Beograd, R. Srbija/ mesto proizvodnje

Rumska malta bb, Sremska Mitrovica, R. Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-3187-12-001 od 05.11.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z