Moozeeck

Klindamicin


UPUTSTVO ZA LEK


Klindamicin, 150 mg, kapsula, tvrda

Pakovanje: blister; 16 kapsula


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Klindamicin, 150 mg, kapsula, tvrda

INN: klindamicin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Klindamicin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Klindamicin

 3. Kako se upotrebljava lek Klindamicin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Klindamicin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK KLINDAMICIN I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Klindamicin sadrži antibiotik klindamicin (u obliku klindamicin-hidrohlorida) i koristi se za lečenje teških bakterijskih infekcija.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK KLINDAMICIN


  Lek Klindamicin ne smete koristiti ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK KLINDAMICIN


  Uvek uzimajte lek Klindamicin onako kako Vam je rekao lekar. Ukoliko niste sigurni posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Lek Klindamicin kapsule treba progutati cele sa čašom vode.


  Odrasli i osobe starije životne dobi

  Preporučena doza je od 150 – 300 mg (1-2 kapsule) na svakih 6 sati, u zavisnosti od težine infekcije.


  Deca (uzrasta od 1 meseca i starija)

  U zavisnosti od težine infekcije, uobičajena doza kod dece iznosi 3 - 6 mg/kg na 6 sati. Kod dece mlađe od jedne

  godine, odnosno telesne mase manje od 10 kg, minimalna preporučena doza iznosi 37,5 mg na 8 sati.


  Za primenu kod dece videti lek Klindamicin rastvor za injekciju.


  Doziranje kod pacijenata sa oštećenom bubrežnom funkcijom

  Ukoliko postoji oštećenje bubrega, poluvreme eliminacije klindamicina je takođe produženo, ali smanjenje doze nije

  neophodno kod blagih do umereno jakih oštećenja. Međutim, ukoliko postoji teže oštećenje bubrega (teška bubrežna insuficijencija ili anurija), može biti potrebno da se smanji doza ili produži razmak između doza. Ovo je naročito značajno kod parenteralne primene klindamicina (u obliku rastvora za injekcije).


  U slučaju da duži vremenski period morate da koristite lek Klindamicin lekar od Vas može zahtevati da redovno kontrolišete jetru, bubrege i radite analize krvi. Kod produžene upotrebe leka Klindamicin postoji verovatnoća da dobijete infekcije uzrokovane mikroorganizmima neosetljivim na ovaj lek.


  Ako ste uzeli više leka Klindamicin nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli više kapsula leka Klindamicin nego što bi trebalo, odmah se javite Vašem lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Ponesite kutiju leka sa sobom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Klindamicin


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Nikada ne uzimajte duplu dozu leka da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Klindamicin


  Ne prekidajte lečenje pre završetka propisane terapije, čak i ukoliko se budete osećali bolje. Ukoliko prekinete terapiju pre vremena, može doći do ponovnog javljanja infekcije i pogoršanja bolesti.


  Ukoliko imate neka pitanja koja se odnose na upotrebu leka Klindamicin,, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Klindamicin, kao i svi drugi lekovi, može dovesti do pojave neželjenih dejstava, mada se ona ne moraju javiti kod svih.


  Ukoliko Vam se javi neko od sledećih neželjenih dejstava-odmah se javite Vašem lekaru:

 5. KAKO ČUVATI LEK Klindamicin


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:

  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Klindamicinposle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:

  Čuvati na temperaturi do 25ºC.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Klindamicin Aktivne supstance su:

1 kapsula, tvrda sadrži:

klindamicin 150 mg

(u obliku klindamicin-hidrohlorida)


Ostali sastojci su:


Kako izgleda lek Klindamicin i sadržaj pakovanja


Prašak skoro bele boje u dvodelnim dvobojnim želatinskim kapsulama čije je jedna polovina ljubičasta, a druga crvene boje.

Kutija sa 16 kapsula (2 blistera sa po 8 kapsula u blisteru od PVC/Al).


Nosilac dozvole i proizvođač

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Mart 2013.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole: 515-01-7008-12-001 od 04. 06. 2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z