FISKocr

Demetrazepam


UPUTSTVO ZA LEKDemetrazepam® tablete, 10 mg

Pakovanje: 20 x 10 mg


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Demetrazepam® tablete, 10 mg

INN: prazepam


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Demetrazepam i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Demetrazepam

 3. Kako se upotrebljava lek Demetrazepam

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Demetrazepam

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DEMETRAZEPAM I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Demetrazepam je trankilizer koji sadrži aktivnu supstancu prazepam. Pripada grupi lekova pod nazivom benzodiazepini. Benzodiazepini utiču na hemijske procese u mozgu i pomažu u ublažavanju psihičke napetosti i stresa.


  Lek Demetrazepam se koristi za kratkotrajno ublažavanje teške ili ometajuće anksioznosti ili one koja izaziva težak stres.


  Ukupno trajanje Vašeg lečenja ne sme biti duže od 4 do 6 nedelja, uključujući i period postepenog smanjenja doze.


  Lek Demetrazepam nije pogodan za primenu kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DEMETRAZEPAM


  Lek Demetrazepam ne smete koristiti ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DEMETRAZEPAM


  Uvek uzimajte lek tačno kako Vam je lekar preporučio i ne prekidajte lečenje ukoliko Vam Vaš lekar ne kaže da to uradite. Ukoliko mislite da lek Demetrazepam suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Demetrazepam tablete nemojte uzimati sa alkoholom.


  Odrasli

  Vaš lekar će odrediti dozu leka koja je najpogodnija za Vas. Uobičajena doza iznosi 3 tablete na dan u jednoj ili u podeljenim dozama. U zavisnosti od Vašeg zdravstvenog stanja Vaš lekar može da propiše veću ili manju dozu od uobičajene u rasponu od 1 do 6 tableta na dan.


  Stariji

  Ukoliko ste stariji od 65 godina ili je Vaš organizam oslabljen ili ukoliko imate oboljenje jetre ili bubrega obično je dovoljna polovina doze za odrasle.


  Deca

  Ne preporučuje se primena leka Demetrazepam kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina.


  Ako ste uzeli više leka Demetrazepam nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli više tableta od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Demetrazepam


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu. Ukoliko mislite da ste zaboravili da uzmete više od jedne doze, obavezno kontaktirajte svog lekara.


  Trajanje i prestanak terapije lekom Demetrazepam


  smanjivati dozu leka. Ukoliko se primena leka naglo prekine može doći do pojave „rebound efekta“ (videti poglavlje 2) koji trenutno možete izazvati veću uznemirenost, nemir ili otežan san.

  Ovi simptomi postepeno nestaju sa oporavkom Vašeg organizma.


  Ukoliko imate neka dodatna pitanja koja se odnose na upotrebu leka Demetrazepam, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i drugi lekovi, i lek Demetrazepam može izazvati neželjene reakcije, mada se one ne moraju ispoljiti kod svih.


  Veoma često se za vreme uzimanja leka Demetrazepam mogu javiti ozbiljni poremećaji ponašanja ili psihijatrijski poremećaji – npr. agitacija, nemir, agresivnost, razdražljivost, bes praćen agresivnošću, opažanje nepostojećih predmeta, košmari ili živopisni snovi i halucinacije ili drugi poremećaji ponašanja.


  Ukoliko primetite neke od ovih simptoma, odmah se obratite Vašem lekaru jer može biti potrebno da prekinete sa uzimanjem leka. Vaš lekar će Vas savetovati na koji način da prekinete terapiju.


  Zavisnost i aptinencijalni simptomi


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


 5. KAKO ČUVATI LEK DEMETRAZEPAM


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  5 (pet) godina.

  Nemojte koristiti lek Demetrazepam posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svetlosti i vlage.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Demetrazepam Aktivne supstance su:

1 tableta sadrži:

prazepam 10 mg


Ostali sastojci su:


Kako izgleda lek Demetrazepam i sadržaj pakovanja


Kutija sa 20 tableta od 10 mg.

Svetloplave, okrugle, bikonveksne tablete, koje sa jedne strane imaju utisnutu oznaku DEM, a sa druge podeonu crtu.


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Demetrazepam, tablete, 10 mg: 515-01-00471-13-001 od 26.08.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org