Moozeeck

Flixonase


UPUTSTVO ZA LEK


Flixonase®, sprej za nos, suspenzija, 50 mikrograma/doza Pakovanje: boca sa pumpom za doziranje, 1 x, 120 doza


Proizvođač: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.


Adresa: Ul.Grunwaldzka 189, Poznan, Poljska


Podnosilac zahteva: Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited

Adresa: Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Flixonase®, 50 mikrograma/doza, sprej za nos, suspenzija


INN


flutikazon


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Flixonase® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Flixonase®

 3. Kako se upotrebljava lek Flixonase®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Flixonase®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Flixonase® I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Flixonase® sadrži aktivnu supstancu flutikazonpropionat. Pripada grupi lekova koji se nazivaju kortikosteroidi (kraće steroidi).

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Flixonase®


  Lek Flixonase® ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Flixonase®


  Lek Flixonase® uvek uzimajte isključivo u skladu sa preporukom Vašeg lekara. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


Upotreba Vašeg speja

 1. Protresite bočicu i skinite kapicu

 2. Blago izduvajte nos

 3. Zatvorite jednu nozdrvu prstom kao što je prikazano na slici i stavite raspršivač u drugu nozdrvu. Blago nagnite glavu ka napred i postavite bočicu uspravno. Držite bočicu na način kako je prikazano na slici.


 4. Počnite lagano da udišete vazduh kroz nos. Dok udišete vazduh jako pritisnite prstima raspršivač ka dole. Fina magla iz bočice spreja oslobodiće se u Vaš nos.

 5. Izdahnite vazduh kroz usta.

 6. Ponovite korak 4. kako biste oslobodili drugu dozu Vašeg leka u istu nozdrvu.

 7. Izvadite raspršivač iz nozdrve i izdahnite vazduh kroz usta.

 8. Ponovite korake od 3. do 6. primenjući sprej u drugu nozdrvu.

 9. Nakon upotrebe Vašeg spreja očistite raspršivač čistom tkaninom ili papirnom maramicom i vratite kapicu u početni položaj.


Čišćenje vašeg spreja

Čistite Vaš sprej najmanje jednom nedeljno ili češće ukoliko je začepljen.

 1. Skinite kapicu blago pritiskajući rebraste stranice kažiprstom i palcem i potom je podignite. Nemojte okretati kapicu.

 2. Povucite beli obod oko raspršivača naviše kako bi skinuli raspršivač


 3. Potopite raspršivač i kapicu u toploj vodi i ostavite nekoliko minuta

 4. Isperite pod mlazom vode

 5. Protresanjem uklonite preostalu vodu i osušite delove na toplom mestu

 6. Postavite raspršivač u početni položaj

 7. “Napumpajte” bočicu na način koji je opisan u delu “Priprema Vašeg spreja”


Ako ste uzeli više leka Flixonase® nego što je trebalo


Ukoliko uzmete veću dozu od preporučene, potražite savet Vašeg lekara.


Važno je da primenite dozu leka koja je navedena na pakovanju leka ili koju Vam je propisao Vaš lekar. Potrebno je da primenite lek isključivo u dozi koju je preporučio Vaš lekar: ukoliko primenite više ili manje leka može doći do pogoršanja Vaših simptoma.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Flixonase®


Ukoliko ste zaboravili da uzmete Vašu dozu leka, narednu dozu uzmite u predviđeno vreme.


Ako naglo prestanete da uzimate lek Flixonase®


Ne prekidajte sa primenom terapije, čak i ukoliko osetite poboljšanje, dok Vas lekar ne uputi da prekinete sa daljom primenom. Ukoliko prestanete sa primenom terapije može doći do ponovne pojave simptoma.


Za dodatna pitanja u vezi sa primenom leka Flixonase® obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i prilikom primene drugih lekova, primena leka Flixonase® može prouzrokovati pojavu neželjenih dejstava, iako se neće javiti kod svih osoba. Prilikom primene leka Flixonase® može doći do pojave sledećih neželjenih dejstava:


  Neposredno nakon primene spreja

 2. KAKO ČUVATI LEK Flixonase®


  Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  3 godine


  Ne koristite lek Flixonase® nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju i bočici. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na poslednji dan naznačenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30° C.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


Ukoliko Vam bude rečeno da prekinete sa primenom leka, vratite sprej Vašem farmaceutu kako bi bio uništen na odgovarajući način.


Lekove ne odlagati putem otpadnih voda ili otpada iz domaćinstva. Potražite savet Vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Takve mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


Šta sadrži lek Flixonase®


Svaka doza spreja sadrži 50 mikrograma flutikazonpropionata.


Pomoćne supstance: glukoza, bezvodna; celuloza, mikrokristalna; natrijum-karboksimetilceluloza (Avicel RC591); feniletilalkohol; benzalkonijum-hlorid; polisorbat 80; hlorovodonična kiselina, razblažena; voda. prečišćena


Kako izgleda lek Flixonase® i sadržaj pakovanja

Neprozirna suspenzija, bele boje, bez vidljivih mehaničkih onečišćenja.. Boca sa pumpom za doziranje sadrži 120 doza spreja.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited

Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Ul.Grunwaldzka 189, Poznan, Poljska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:


515-01-1957-11-001 od 04.11.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z