FISKocr

ORVAGIL D


UPUTSTVO ZA LEK


ORVAGIL D, 400 mg, film tableta


Pakovanje: blister, 2 x 10 film tableta


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


ORVAGILD, 400 mg, film tableta metronidazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek ORVAGIL D i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ORVAGIL D

 3. Kako se upotrebljava lek ORVAGIL D

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek ORVAGIL D

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ORVAGIL D I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek ORVAGIL D u svom sastavu sadrži aktivnu supstancu metronidazol koja pripada grupi antibiotika. Metronidazol je efikasan protiv širokog spektra mikroorganizama. Pored dejstva na anaerobne bakterije, efikasno deluje i na protozoe.


  Lek ORVAGIL D se koristi u terapiji različitih infekcija usne duplje:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ORVAGIL D


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek ORVAGIL D ne smete koristiti:


  Lek ORVAGIL D ne smete uzimati ukoliko ste preosetljivi na metronidazol ili druge derivate nitroimidazola, ili na bilo koju pomoćnu supstancu leka (pogledati deo „Šta sadrži lek ORVAGIL D”).

  Alergijska reakcija koja može nastati podrazumeva pojavu osipa (raš), probleme sa gutanjem ili disanjem, otok usana, lica, jezika ili grla (Quinke-ov edem).


  Ako se u toku primene leka javi bilo kakva alergijska reakcija odmah prekinete uzimanje leka i obratite se lekaru.


  Kada uzimate lek ORVAGIL D posebno vodite računa:


  Recite svom lekaru ukoliko imate ili ste nekada imali oboljenje jetre, bubrega (ako ste na dijalizi) ili ako patite od neke bolesti nervnog sistema.


  Kod dugotrajnog lečenja postoji mogućnost nastanka periferne neuropatije (oboljenje nervnog sistema) i leukopenije (smanjenje broja belih krvnih zrnaca). Preporučuje se redovno kliničko praćenje ukoliko je neophodno primenjivati lek ORVAGIL D duže od 10 dana.


  Oprez je neophodan kod bolesti perifernog i centralnog nervnog sistema jer postoji rizik od pogoršanja neuroloških simptoma.


  Potreban je oprez i kod pacijenata sa bolesnom jetrom, jer se zbog nagomilavanja leka i povećanja njegove koncentracije u krvi, mogu pogoršati simptomi hepatične encefalopatije (oboljenje mozga nastalo zbog poremećaja funkcije jetre). U tom slučaju treba sniziti dozu leka.


  Ukoliko ste na dijalizi, lek treba da uzmete ponovo odmah nakon dijalize.


  Postoji mogućnost da se nakon izlečenja infekcije mokraćnih puteva i polnih organa izazvane Trichomonas vaginalis-om, zadrži druga infekcija izazvana bakterijom Neisseria gonoreae, koja je već postojala.


  Tokom terapije postoji mogućnost tamne prebojenosti urina.


  Primena drugih lekova


  Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta. Ovo je izuzetno važno jer uzimanje više od jednog leka u isto vreme može pojačati ili oslabiti efekat tih lekova.


  Obavezno obavestite svog lekara ako ste na terapiji nekim od sledećih lekova:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ORVAGIL D


  Lek ORVAGIL D uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Veoma je važno da sprovedete lečenje do kraja. Proverite sa svojim lekarom ukoliko niste sigurni kako i koliko dugo treba da uzimate lek. Trajanje terapije varira u zavisnosti od prirode vaše bolesti i vašeg individualnog odgovora na terapiju.


  Oralna upotreba.

  Lek treba progutati sa vodom (ne žvakati). Preporučuje se uzimanje tableta uz jelo ili posle jela.


  Vaš lekar će odlučiti koliko dugo će trajati terapija i koja je doza najbolja za Vas, u zavisnosti od prirode bolesti i težine vašeg stanja.


  Doziranjekododraslihidecestarijeod10godina:


  Akutni ulcerozni gingivitis

  200 mg na 8 sati tokom 3 dana.


  Za postizanje doze niže od 400 mg koristiti dostupan lek odgovarajuće jačine.


  Akutne oralne infekcije izazvane anaerobnim bakterijama

  400 mg na 8 sati tokom 5-7 dana. Pacijentinadijalizi:

  Kod pacijenata na dijalizi, lek se ubrzano otklanja iz organizma (snižava se koncentracija leka u krvi). Nakon dijalize treba ponovo popiti lek.


  Osobekojeimajuproblemasajetrom(oboljenjeiliporemećajfunkcijejetre):


  Ukoliko imate oboljenje jetre recite svom lekaru, jer u tom slučaju može biti potrebno smanjenje doze ili ređa primena terapije.


  Ukoliko mislite da lek suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste uzeli više leka ORVAGIL D nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka ORVAGIL D nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom!


  Ako ste zaboravili da uzmete lek ORVAGIL D

  Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek, učinite to čim se setite. Međutim, ukoliko se približilo vreme za sledeću dozu leka, preskočite propuštenu dozu i uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme.

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek ORVAGIL D


  Ne treba prekidati terapiju bez savetovanja sa Vašim lekarom.

  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek ORVAGIL D, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Ozbiljni neželjeni efekti se veoma retko javljaju u toku preporučenih terapijskih režima.


  Javiteselekaruunajbližemurgentnomcentruukolikoprimetitenekeodsledećihneželjenihreakcija:


 5. KAKO ČUVATI LEK ORVAGIL D


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  5 godina.

  Nemojte koristiti lek ORVAGIL D posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju.

  Lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek ORVAGIL D


Sadržajaktivnesupstance:


 1. film tableta sadrži 400 mg metronidazola Sadržajpomoćnihsupstanci:

  Sadržaj jezgra tablete: kalcijum-fosfat; celuloza, mikrokristalna; skrob, kukuruzni; povidon K-30; makrogol


  400; magnezijum-stearat.

  Sadržaj obloge (filma) tablete: hidroksipropilmetilceluloza; makrogol 6000; talk; titan-dioksid; gvožđe (III)- oksid, žuti; gvožđe (III)-oksid, crveni; silikonski antipenušavac.


  Kako izgleda lek ORVAGIL D i sadržaj pakovanja


  Izgled:

  Okrugle, bikonveksne, filmom obložene tablete, svetlo smeđe boje.


  Pakovanje:

 2. blistera od PVC-ALU/PVC sa po 10 film tableta (20 film tableta) u složivoj kutiji.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-0423-12-001 od 16.08.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org