FISKocr

Walzera


UPUTSTVO ZA LEK


WALZERA® , film tablete, 40 mg Pakovanje: 30 film tableta, blister, 3 x 10


Proizvođač: ALKALOID d.o.o. BeogradAdresa: Podnosilac

zahteva:

Prahovska 3,


11000 Beograd, R. Srbija


sa proizvodnim prostorijama u ul. Pančevački put br. 38, 11000 Beograd


ALKALOID d.o.o. BeogradAdresa:

Prahovska 3, 11000 Beograd R. Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik WALZERA®,

40 mg,

film tablete INN: valsartan


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Walzera i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Walzera

 3. Kako se upotrebljava lek Walzera

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Walzera

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK WALZERA I ČEMU JE NAMENJEN


  Walzera film tablete pripadaju grupi lekova poznatih kao antagonisti angiotenzin II receptora, koji se koriste za lečenje povišenog krvnog pritiska. Angiotenzin II je supstanca u organizmu koja dovodi do suženja krvnih sudova, što ima za posledicu povišenje krvnog pritiska.

  Walzera film tablete deluju tako što blokiraju efekat angiotenzina II. To dovodi do širenja krvnih

  sudova i snižavanja krvnog pritiska.


  Walzera film tablete mogu da se koriste za lečenje:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK WALZERA


  Lek Walzera ne smete koristiti:

  - ako ste alergični (preosetljivi) na valsartan ili neki drugi sastojak leka Walzera, koji su nabrojani na

  kraju ovog uputstva,

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK WALZERA


  Strogo se pridržavajte lekarskih uputstava o uzimanju leka Walzera da bi se postigli najbolji rezultati i da bi se smanjio rizik od neželjenih dejstava. Ako imate bilo kakve nedoumice, obratite se lekaru ili farmaceutu.

  Osobe sa povišenim krvnim pritiskom često ne primete nikakve znakove ovog problema. Mnogi se osećaju prilično normalno. Zbog toga je potrebno da obavljate planirane posete lekaru čak i ako se osećate dobro.


  Deca i adolescenti (od 6 do 18 godina) sa povišenim krvnim pritiskom:

  Kod pacijenata koji imaju manje od 35 kg uobičajena doza je 40 mg valsartana jednom dnevno.

  Kod pacijenata koji imaju 35 kg ili više uobičajena početna doza je 80 mg valsartana jednom dnevno. U nekim slučajevima lekar može da propiše veće doze (doza može da se poveća do 160 mg i do maksimalnih 320 mg).


  Odrasli pacijenti nakon nedavnog srčanog udara: Nakon nedavnog srčanog udara tretman se obično započinje već nakon 12 sati, obično niskom dozom od 20 mg dva puta dnevno. Dozu od 20 mg dobijate tako što podelite tabletu od 40 mg. Vaš lekar će postepeno povećavati dozu nekoliko nedelja do maksimalnih 160 mg dva puta dnevno. Konačna doza zavisi od individualne podnošljivosti pacijenta.

  Lek Walzera se može primeniti zajedno sa drugom terapijom za srčani udar, a Vaš lekar će odlučiti koji Vam tretman najviše odgovara.


  Odrasli pacijenti sa srčanom slabošću (insuficijencijom): Lečenje obično započinje sa 40 mg dva puta dnevno.


  Vaš lekar će postepeno povećavati dozu nekoliko nedelja do maksimalnih 160 mg dva puta dnevno. Konačna doza zavisi od individualne podnošljivosti pacijenta.

  Lek Walzera se može primeniti zajedno sa drugom terapijom za srčanu slabost, a Vaš će odlučiti koji Vam

  tretman najviše odgovara.

  Lek Walzera možete uzimati sa hranom ili bez nje. Lek popijte sa čašom vode. Lek Walzera uzimajte svaki dan u isto vreme.


  Ako ste uzeli više leka Walzera nego što je trebalo


  Ako ste uzeli više od propisane doze, odmah potražite medicinsku pomoć.


  Ukoliko osetite tešku vrtoglavicu i/ili nesvesticu, lezite i odmah kontaktirajte Vašeg lekara. Ako ste slučajno uzeli previše tableta, obratite se lekaru, farmaceutu, ili se javite u bolnicu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Walzera


  Ne uzimajte duplu dozu leka kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Ako ste zaboravili da uzmete lek, uzmite ga čim se setite. Međutim, ako je uskoro vreme za Vašu sledeću dozu, preskočite zaboravljenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Walzera


  Prekid lečenja lekom Walzera može pogoršati Vašu bolest. Ne prekidajte sa terapijom osim ukoliko Vam lekar tako ne kaže.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Walzera, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Ovi neželjena dejstva se mogu javiti s određenom učestalošću i definisani su na sledeći način: veoma često: javljaju se kod više od 1 u 10 pacijenata;

  često: javljaju se kod 1 do 10 u 100 pacijenata; povremeno: javljaju se kod 1 do 10 u 1000 pacijenata; retko: javljaju se kod 1 do 10 u 10000 pacijenata;

  veoma retko: javljaju se kod manje od jednog u 10000 pacijenata;

  nepoznato: učestalost se ne može odrediti iz dostupnih podataka.


  Neki simptomi zahtevaju hitnu medicinsku pomoć:

  Možete osetiti simptome angioedema (specifična alergijska reakcija), kao što su

 5. KAKO ČUVATI LEK WALZERA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Dve (2) godine.


  Nemojte koristiti lek Walzera posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30ºC, u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Valzera

Tabletno jezgro: celuloza, mikrokristalna; krospovidon; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat.

Film obloga WALZERA 40 mg film tablete, Opadry 02F520023 Yellow: hipromeloza (E464); titan- dioksid (E171); makrogol 8000, gvožđe(III)–oksid, žuti (E 172).


Kako izgleda lek Walzera i sadržaj pakovanja


Žute, duguljaste, bikonveksne tablete sa utisnutom oznakom „40“ sa jedne strane i podeonom crtom sa druge strane.

Tablete se mogu podeliti na jednake polovine.


Walzera film tablete su pakovane u PVC/Aclar/Aluminijum blistere, i svaki blister sadrži 10 film tableta.

Kartonska kutija sadrži sadrži 30 film tableta (3 blistera) i uputstvo.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole ALKALOID d.o.o. Beograd Prahovska 3,

11000 Beograd, R. Srbija


Proizvođač

ALKALOID d.o.o. Beograd Prahovska 3,

11000 Beograd, R. Srbija

sa proizvodnim prostorijama u ul. Pančevački put br. 38, 11000 Beograd


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


WALZERA®, film tablete, 40 mg: 515-01-8109-11-001 od 19.11.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z