FISKocr

DIKLOFEN rastvor za injekcije


`


UPUTSTVO ZA LEK


DIKLOFEN®; rastvor za injekciju; 75 mg/3 ml,

Pakobanje: ampula, 5 x 3ml


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


DIKLOFEN®, 75mg/3ml rastvor za injekcije diklofenak


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek DIKLOFEN® rastvor za injekcije i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek DIKLOFEN® rastvor za injekcije

 3. Kako se upotrebljava lek DIKLOFEN® rastvor za injekcije

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek DIKLOFEN® rastvor za injekcije

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DIKLOFEN RASTVOR ZA INJEKCIJE I ČEMU JE NAMENJEN


  Diklofenak natrijum, aktivni sastojak leka DIKLOFEN rastvor za injekcije, pripada grupi nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL). NSAIL smanjuju bol i zapaljenje.


  Intramuskularne injekcije se koriste u terapiji brojnih bolnih stanja koja uključuju:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DIKLOFEN RASTVOR ZA INJEKCIJE


  Lek DIKLOFEN rastvor za injekcije ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DIKLOFEN® RASTVOR ZA INJEKCIJE


  Vaš lekar će vam reći kada i kako će vas lečiti lekom DIKLOFEN rastvor za injekcije. Ili će vam dati intravensku infuziju (lek ide u venu) ili intramuskularnu injekciju (injekcija u mišić). Intramuskularna injekcija se obično daje u glutealni mišić.


  Uobičajene doze:


  Odrasli

  1-2 ampule (75-150 mg) dnevno u roku 1-2 dana.


  Stare osobe

  Vaš lekar Vam može propisat dozu koja je manja od uobičajene ako ste starija osoba.


  Deca

  Lek DIKLOFEN rastvor za injekcije nije namenjen za decu.


  Vaš lekar ili medicinska sestra će Vam pripremiti injekciju.

  Ukoliko ste imali operaciju ili ležite u bolnici, sadržaj ampule se može rastvoriti pre upotrebe, a lekar ili medicinska sestra će Vam zatim dati injekciju ili infuziju.

  Lekar Vam može propisati i drugi lek, radi zaštite želuca, koji bi se istovremeno uzimao sa lekom DIKLOFEN rastvor za injekcije, pogotovu ako ste ranije imali želudačnih problema, ili ako ste stariji, ili koristite i neke druge lekove.


  Ako ste uzeli više leka DIKLOFEN rastvor za injekcije nego što je trebalo


  Ukoliko mislite da Vam je data veća količina leka DIKLOFEN rastvor za injekcije odmah obavestite Vašeg lekara.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek DIKLOFEN rastvor za injekcije


  Nije primenljivo.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek DIKLOFEN rastvor za injekcije


  Ne treba prekidati terapiju bez savetovanja sa Vašim lekarom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek DIKLOFEN rastvor za injekcije kao i drugi lekovi može imati neželjena dejstva.


  Neka neželjena dejstva mogu biti ozbiljna


  Prestanite sa primenom leka DIKLOFEN i odmah obavestite Vašeg lekara ukoliko primetite:

 5. KAKO ČUVATI LEK DIKLOFEN


  Čuvati van domašaja i videkrugu dece.


  Rok upotrebe


  3 godina.

  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana nevedenog meseca.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju. Rastvor za injekciju upotrebiti odmah nakon otvaranja.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad.Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam

  više nisu potrebni.Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek DIKLOFEN


Sadržaj aktivnih supstanci:

3 ml rastvora za injekciju sadrži 75 mg diklofenak-natrijuma.


Sadržaj pomoćnih supstanci:

Benzilalkohol 150 mg/ 3 ml; propilenglikol; natrijum-metabisulfit (E223); manitol; natrijum-hidroksid (za podešavanje pH); voda za injekcije.


Kako izgleda lek DIKLOFEN i sadržaj pakovanja


Izgled:

Rastvor za injekciju, bistar, bezbojan do bledožut.


Pakovanje:

Blister sa 5 ampula od bezbojnog stakla I hidrolitičke grupe sa belim keramičkim prstenom , sa po 3 ml rastvora za injekciju u kutiji.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet: GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11080 Beograd


Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11080 Beograd


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:

Broj i datum dozvole za lek Diklofen®; rastvor za injekciju; 5 x 75mg/3ml: 515-01-0223-11-001 od 30.09.2011.


Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim radnicima

Terapijske indikacije

Ampule za i.m. primenu:


Ampule su efikasne kod pojave akutnog bola, kao što su renalne kolike, egzacerbacije osteo- i reumatskog artritisa, akutni bol u leđima, akutni giht, akutna trauma i frakture i postopertavni bol.


Ampule u i.v. infuziji:


U terapiji ili prevenciji postopertavnog bola u hospitalnim uslovima.


Doziranje i način primene


Neželjeni efekti se mogu svesti na minimum uzimanjem najmanje efektivne doze u kratkom vremenskom periodu radi kontrole simptoma (videti deo Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Odrasli:


Diklofenak ampule (i.m ili i.v.) ne treba davati više od 2 dana; ukoliko je neophodno, terapija se može nastaviti diklofenak tabletama ili supozitorijama.


Intramuskularna injekcija: Sledeća uputstva za intramuskularne injekcije moraju se poštovati kako bi se izbeglo oštećenje nerava ili drugih tkiva na mestu ubrizgavanja.


Jedna ampula dnevno (u težim slučajevima dve) i.m, u obliku injekcije duboko u gornji, spoljni kvadrant glutealnog mišića. Ukoliko su potrebne dve injekcije dnevno, preporučljivo je da se druga injekcija da u drugi glutealni mišić. Kao alternativa, jedna ampula od 75 mg se može kombinovati sa drugim oblicima diklofenaka (tablete i supozitorije) sve do postizanja maksimalne dnevne doze od 150 mg.


Renalna kolika: Jedna ampula od 75 mg intramuskularno. Ukoliko je neophodno, sledeća ampula se može primeniti posle 30 min. Preporučena maksimalna dnevna doza je 150 mg.


Intravenska infuzija: Odmah po započinjanju intravenske infuzije, diklofenak treba rastvoriti u 100-150 ml rastvora 0,9% NaCl ili 5% Glukoze. Oba rastvora treba puferovati rastvorom NaHCO3 (0.5 ml 8,4% ili 1 ml 4,2 %). Koristiti samo bistre rastvore.


Diklofenak ne treba davati u obliku intravenske bolus injekcije. Preporučuju se dva alternativna režima primene:

U terapiji umerenog do težeg postoperativnog bola, 75 mg u kontinuiranoj infuziji u periodu od 30 min. do 2 sata. Ukoliko je neophodno, trapija se može ponoviti posle 4-6 sati, ne prelazeći dozu od 150 mg za 24 sata.


Kao prevencija postoperativnog bola, 15 minuta do 1 sat nakon operacije treba dati početnu dozu od 25 mg-50 mg u vidu infuzije, nastavljajući sa kontinuiranom infuzijom od prosečno 5 mg na sat, sve do postizanja maksimalne dnevne doze od 150 mg.


Deca:


Diklofenak ampule nisu namenjene za primenu kod dece.


Stare osobe:


Iako farmakokinetika diklofenaka nije klinički značajno promenjena, nesteroidne antiinflamatorne lekove treba oprezno koristiti kod starih osoba, jer su skloni pojavi neželjenih reakcija. Preporučljivo je koristiti najmanju efektivnu dozu kod starih osoba slabijeg zdravlja i male telesne težine (videti mere opreza) i pratiti ih zbog mogućnosti pojave gastrointestinalnog krvarenja u poriodu od 4 nedelje od početka terapije NSAIL.


Maksimalna preporučena dnevna doza diklofenaka je 150 mg.


Kontraindikacije

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Opšta upozorenja


Neželjene reakcije se mogu svesti na minimum uzimanjem najmanje efektivne doze u kratkom vremenskom periodu kako bi se bolest držala pod kontrolom (videti deo Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka, i GI i kardiovaskularne rizike u daljem nastavku teksta).


Istovremenu upotrebu diklofenaka sa sistemskim NSAIL uključujući selektivne inhibitore ciklooksigenaze-2 treba


izbegavati, zbog potencijalnih aditivnih neželjenih dejstava, s obzirom da nema dokaza koji bi potvrdili sinergističko dejstvo (videti deo Interakcije sa drugim lekovima u druge vrste interakcija).


Oprez je potreban kod starijih osoba, naročito kod iznemoglih i osoba sa malom telesnom masom, kod kojih se preporučuje primena najmanje efikasne doze diklofenaka (videti deo Doziranje i načain primene).


U slučaju primene diklofenaka, kao i drugih NSAIL, može doći do pojave alergijskih rekacija kao što su anafilaktička/anafilaktoidna rakcija, već u toku primene prve doze leka (videti deo Neželjena dejstva).


Kao i drugi NSAIL, i diklofenak može maskirati znake infekcije, zbog svojih farmakodinamskih karakteristika.


Rstvor za injekcije sadrži natrijum metabisulfit, koji takođe može prouzrokovati teške reakcije preosetljivosti i bronhospazam.


Gastroinestinalna dejstva


Prilikom upotrebe NSAIL mogu se javiti gastrointestinalna krvarenja (hematemeza, melena), ulceracija ili perforacija koje mogu biti fatalne. Mogu se javiti bilo kada za vreme terapije, sam ili bez upozorenja ili anamnestičkih podataka o GI promenama. Ove pojave imaju mnoge teže posledice kod starijih osoba. Primenu leka treba obustaviti ukoliko se kod pacijenata koji su na terapiji diklofenakom javi gastrointestinalno krvarenje ili ulceracija.


Poseban oprez i medicinski nadzor je neophodan prilikom propisivanja diklofenaka pacijentima sa simptomima koji ukazuju na gastrointestinalne poremećaje, i pacijentima kod kojih u istoriji bolesti postoje podaci o gastrointestinalnim ulceracijama, krvarenjima ili perforacijama. (videti deo Neželjena dejstva). Rizik od pojave GI krvarenja, ulceracija ili perforacija je veći kod primene većih doza diklofenaka, i kod pacijenata kod kojih u istoriji bolesti postoje podaci o ulceru, naročito ako je praćen krvarenjem ili perforacijom.


Kod starih osoba je povećana učestalost neželjenih reakcija na NSAIL, pogotovo gastrointestinalno krvarenje i perforacija, koje mogu biti smrtonosne (videti deo Doziranje i načain primene).


Kod pacijenata kod kojih u istoriji bolesti postoje podaci o ulceru, naročito ako je praćen krvarenjem ili perforacijom; i kod starijih osoba, terapiju treba započeti najmanjom mogućom dozom, u cilju smanjenja rizika od pojave GI toksičnosti.


Kombinovana terapija sa protektivnim agensima (inhibitori protonske pumpe ili misoprostol) se može uvesti kod ovih pacijenata, kao i kod pacijenata koji su istovremeno na terapiji u čijem je sastavu acetilsalicilna kiselina/aspirin ili drugi sastojci koji povećavaju rizik javljanja gastrointestinalnih reakcija (videti deo Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Pacijenti sa pozitivnom anamnezom GI toksičnosti, posebno stari, treba da prijave svaki neobičan abdominalni simptom (naročito GI krvarenje).


Obratite pažnju na pacijente u čijoj terapiji je istovremena primena više lekova zbog mogućnosti povećanja rizika od pojave ulceracija i krvarenja, kao npr. sistemski kortikosteroidi, antikoagulansi tipa varfarin, anti-agregacioni lekovi tipa aspirin ili slektivni inhibitori preuzimanja serotonina (videti deo Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste reakcija).


Poseban oprez i medicinski nadzor je nophodan kod primene leka diklofenak pacijenatima sa Kronovom bolešći ili ulceroznim kolitisom, jer može doći do pogoršanja ivoh oboljenja.


Hepatička funkcija


Potrebno je pažljivo pratiti pacijente sa oštećenjem funkcije jetre, jer može doći do pogoršanja.


Kao i kod primene drugih NSAID, i diklofenak može povećeti vrednosti jednog ili više enzima jetre. U toku produžene


primene diklofenaka, neophodno je praćenje funkcija jetre.


U slućaju postojanja ili pogoršanja abnormalne funkcije jetre, pojave kliničkih znakova i simptoma bolesti jetre ili pojave nekih drugih simptoma (eozinofilija, osip), diklofenak treba isključiti.


U toku primene diklofenaka može doći do pojave hepatitisa bez prodromalnih simptoma. Oprez je potreban kod pacijenata sa hepatičkom porfirijom jer lek može pokrenuti bolest. Bubrežna funkcija

Kao i u slučaju primene drugih NSAID, i diklofenak može dovesti do retencije tečnosti i edema. Naročit oprez je neophodan kod pacijenata sa srčanom i bubrežnom insuficijencijom, kod pacijenata sa istorijom hipertenzije, kod pacijenata koji su na terapiji diureticimaili drugim lekovima koji utiču na renalnu funkciju, i kod pacijenata kod kojih postoji smanjenje ekstacelularnog volumena tečnosti iz bilo kog razloga (npr. pre ili posle velikih hirurških intervencija). U slučaju primene diklofenaka u ovim stanjima, neophodan je medicinski nadzor bubrežne funcije. Uticaji na bubrežnu funkciju su najčešće reverzibilni nakon obustave diklofenaka.


Dermatološki efekti


Veoma retko se mogu javiti ozbiljne kožne reakcije kao što su eksfolijativni dermatitis, Stevens-Johnson sindrom, toksična dermalna nekroliza pri upotrebi NSAIL, uključujući i diklofenak (videti deo Neželjeni efekti). Najčešće se reakcije preosetljivosti javljaju na početku terapije, u najvećem broju slučajeva u prvom mesecu uzimanja leka. Primenu leka treba obustaviti pri pojavi prvih znakova osipa na koži, mukoznih lezija ili bilo koje reakcije preosetljivosti.


SLE i mešovita bolest vezivnog tkiva


Kod pacijenata sa sistemskim lupusim eritematozusom (SLE) i mešovitom bolešću vezivnog tkiva može doći do povećanog rizika od pojave aseptičnog meningitisa (videti deo Neželjena dejstva).


Kardiovaskularni i cerebrovaskularni sistem


Pacijente sa anamnestičkim podacima postojanja hipertenzije i/ili blage do umerene kongestivne srčane insuficijencije treba pažljivo pratiti i savetovati, zbog mogućnosti retencije tečnosti i pojave edema pri pimeni terapije NSAIL.


Klinička ispitivanja i epidemiološki podaci su ukazali da primena diklofenaka, naročito u velikim dozama (150 mg dnevno) i u dužem vremenskom periodu, može dovesti do manjeg povećanja rizika od pojave komplikacija arterijske tromboze (npr. infarkta miokarda ili moždani udar).


Pacijente sa neregulisanom hipertenzijom, kongestivnom srčanom insuficijencijom, dijagnostikovanom ishemijskom bolešću srca, oboljenjem perifernih arterija i/ili cerebrovaskularnim oboljenjem treba dobro ispitati pre uvođenja diklofenaka u terapiju. Isto tako pacijente koji imaju faktore rizika za nastanak kardiovaskularnih oboljenja (hipertenziju, hiperlipidemiju, dijabetes melitus, pušenje), treba dobro ispitati pre uvođenja dugoročne terapije.


Hematološki sistem


Diklofenak može reverzibilno inhibirati agregaciju trombocita (videti antikoagulanse u delu 4.5. Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija). Pacijente sa poremećajima hemostaze, hemoragijskom dijatezom ili hematološkim abnormalnostima oprezno pratiti.


Kod svih pacijenata koji dugotrajno primaju diklofenak, kao i druge NSAIL, neophodna je redovna kontrola krvne slike.


Repiratorni poremećaji


Kod pacijenata koji imaju astmu, senzonski alergijski rinitis, oticanje nazalne mukoze (npr. nazalni polipi), hroničnu opstruktivnu bolest pluća ili hronične infekcije respiratornog trakta (naročito ukoliko su povezane sa alergijskim simptomima), neželjena dejstva se javljaju znatno češće nego kod drugih pacijenata.Ona obuhvataju pogoršanje astme (tzv. intolerancija na analgetike/analgetička astma), Quinckeov edem i urtikariju. Kod ovih pacijenata je neophodan poseban nadzor, kao i kod pacijenata koji su alergični na druge supstance, kod kojih se javljaju npr. kožne reakcije, pruritus, urtikarija.


Kao drugi lekovi koji inhibiraju aktivnost prostaglandin sintetaze, diklofenak i ostali NSAIL mogu pogoršati bronhospazam kod pacijenta kod kojih se on javlja, ili kod pacijenata sa istorijom bronhijalne astme.


Fertilnost žena


Upotreba diklofenaka može dovesti do smanjenja fertilnosti kod žena pa se ne preporučuje ženama koje planiraju trudnoću. Kod žena koje imaju poteškoća sa začećem ili su na ispitivanju neplodnosti, treba razmotriti mogućnost obustave leka (videti deo Primena u periodu trudnoće i dojenja).


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Sva sledeća navedena neželjena dejstva su prijavljena pri primeni različitih farmaceutskih oblika diklofenak natrijuma Litijum:

Diklofenak može povećati koncentraciju litijuma u plazmi. Preporučuje se praćenje koncentacije litijuma u plazmi.


Digoksin

Diklofenak može povećati koncentraciju digoksina u plazmi. Preporučuje se praćenje koncentacije dikgoksina u plazmi.

Diuretici i antihipertenzivni lekovi

Kao i drugi NSAIL, istovremena primena diklofenaka i diuretika ili antihipertenzivnih lekova (npr. beta blokatori, ACE inhibitori), može smanjiti antihipertenzivno dejstvo ovih lekova, zbog inhibicije sinteze prostaglandina, koji imaju vazodilatatorno dejstvo.

Neophodan je oprez pri istovremenoj primeni ovih lekova i periodično merenje vrednosti krvnog pritiska, naročito kod starijih osoba. Paticijenti se moraju adekvatno hidrirati, i neophodno je razmotriti periodičan nadzor bubrežne funkcije nakon početka istovremene primene lekova, naročito u slučaju primene diuretika ili ACE inhibitora zbog povećenog rizika od nefrotoksičnosti. Istovremena primena lekova koji štede kalijum može da dovede do povećanja nivoa kalijuma u serumu, zbog čega ga treba povremeno pratiti (videti deo Posebna upozorenja i mere opreza). Antikoagulansi iinhibitoriagregacijetrombocita:

Neophodan je oprez pri istovremenoj primeni diklofenaka sa ovim lekovima zbog povećanog rizika od pojave

krvarenja (videti deo Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).Iako klinička istraživanja ne ukazuju da diklofenak ima uticaja na dejstvo antikoagulanasa, postoje izolovani slučajevi povećanog rizika od pojave krvarenja pri kombinovanoj terapiji diklofenaka i antikoagulanasa (videti deo Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka). Potrebno je intenzivno pratiti ove pacijente radi potvrde da je nepotrebno menjati dozu antikoagulansa. Kao i drugi NSAIL, diklofenak može da reverzibilno inhibira agregaciju trombocita. DrugiNSAILuključujući inhibitore ciklooksigenaze-2ikortikosteroide

Istovremena upotreba diklofenaka sa aspirinom ili kortikosteroidima može dovesti do povećanja rizika od pojave gastriointestinalnih ulceracija ili krvarenja. Treba izbegavati istovremenu upotrebu dva ili više NSAIL (videti deo Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

Antidiajbetici:

Kliničke studije su pokazale da se dikofenak može primenjivati istovremeno sa oralnim antidijabeticima i da je bez uticaja na njihovu kliničku efikasnost. Postoje pojedinačni slučajevi o hipo- i hiperglikemičkim uticajima dikofenaka koji su zahtevali prilagođavanje doze antidijabetika. Iz tog razloga je neophodno pratiti nivo glukoze u krvi kao i


preuzimanje odgovarajućih mera predostrožnosti tokom istovremene primene ovih lekova. Metotreksat:

Diklofenak može inhibirati tubularni renalni klirens metotreksata, što dovodi do povećanja koncentracije ovog leka u plazmi. Neophodan je oprez kada se NSAID, uključujući i diklofenak, primenjuju u periodu manjem od 24 h pre primene metotreksata, s obzirom na to da se koncentracija i toksičnost metotreksata mogu povećati.

Prijavljeni su slučajevi ozbiljne toksičnosti kada su metotrexat i NSAIL primenjeni zajedno u periodu manjem od 24h. Ova interakcija je posredovana akumulacijom metotrexata usled oštećenja bubrežne finkcije pod dejstvom NSAIL. Ciklosporin

Postoje slučajevi nefrotoksičnosti kod pacijenata koji su bili na istovremenoj terapiji Ciklosporina i NSAIL, uključujući diklofenak natrijum, zbog uticaja na bubrežne prostaglandine. Neophodno je smanjiti dozu diklofenaka ukoliko se istovremeno primenjuje i ciklosporin.

Takrolimus

Postoji mogućnost povećanog rizika od pojave nefrotoksičnosti pri istovremenoj primeni NSAIL i Takrolimusa. Ovaj efekat je verovatno uslovljen zajedničkim uticajem na prostaglandine bubrega NSAIL i inhibitora kalcineurina Hinolonski antibiotici:

Moguća je pojava konvulzija zbog interakcije između hinolona i NSAIL. Mogu se javiti kod pacijenata sa ili bez anamnestičkih podataka o postojanju epilepsije ili konvulzije. Potrebna je pažnja prilikom uvođenja hinolona kod pacijenata koji su na terapiji NSAIL.

Fenitoin

Istovremena primena fenitoina i diklofenaka može dovesti do povećanja koncentracije ovog leka u plazmi, te ga je neophodno pratiti.

Holestipol i holestiramin

Ovi lekovi mogu da odlože ili smanje resorpciju diklofenaka. Ne preporučuje se primena diklofenaka 1 sat pre, ili 4-6 sati posle primene ovih lekova.

Srčani glikozidi

Istovremena upotreba kardijalnih glikozida i NSAIL može kod pacijenata dovesti do egzacerbacije srčane insuficijencije, do smanjenja glomerularne filtracije i povećanja nivoa glikozida u plazmi.

Mifepriston

NSAIL ne treba uzimati 8-12 dana posle primene mifepristona jer NSAIL smanjuju dejstvo leka mifepriston. Potentni CYP2C9 inhibitori

Neophodan je oprez kod istovremene primene diklofenaka i potentnih CYP2C9 inhibitora (kao što su sulfinpirazon i

vorikonazol), jer može doći do značajnog porasta koncentracije diklofenaka u plazmi (ovi lekovi inhibiraju njegovog metabolizam).

Primena u periodu trudnoće i dojenja Trudnoća

Inhibicija sinteze prostaglandina može negativno uticati na tok trudnoće i/ili razvoj embriona/fetusa. Rezultati epidemioloških studija ukazuju na povećan rizik od pojave pobačaja i/ili malformacija srca i gastrošize nakon primene inhibitora prostaglandina u ranoj trudnoći. Apsolutni rizik od pojave kardiovaskularnih malformacija se povećava sa manje od 1% na 1.5 %.


Rizik se povećava sa povećanjem doze i trajanjem terapije. Primena inhibitora prostaglandina kod životinja dovodi do povećanja pre- i postimplantacionih gubitaka i embriofetalnog letaliteta.


Povećanje učestalosti različitih malformacija, uključujući kardiovaskularne, je zabeležena kod životinja koje su primile diklofenak u toku perioda organogeneze. Ukoliko se diklofenak primenjuje kod žena koje pokušavaju da zatrudne, treba primenjivati što nižu dozu u što kraćem periodu.


Primena inhibitora sinteze prostaglandina u trećem trimestru trudnoće, može kod fetusa prouzrokovati sledeće:


Laktacija


Kao i drugi NSAIL, diklofenak se izlučuje u majčino mleko, te njegovu primenu treba izbegavati uperiodu dojenja.


Fertilnost žena


Upotreba diklofenaka može dovesti do smanjenja fertilnosti kod žena pa se ne preporučuje ženama koje planiraju trudnoću. Kod žena koje imaju poteškoća sa začećem ili su na ispitivanju neplodnosti, treba razmotriti mogućnost obustave leka (videti deo Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Pacijenti koji su tokom primene diklofenaka imali nesvesticu, vrtoglavicu, pospanost ili druge premećaje centralnog nervnog sistema, uključujući i poremećaje vida ne treba da upravljaju motornim vozilom i mašinama dok uzimaju NSAIL-e.


Neželjena dejstva

Neželjena dejstva su klasifikovana prema učestalosti na sledeći način: veoma često (≥ 1/10), često (≥1/100, <1/10), povremeno (≥1/1000, <1/100), retko (≥1/10000, <1/1000), veoma retko (<1/10000), nepoznata učestalost (ne može se proceniti iz dostupnih podataka).

Tabela neželjenih dejstava u nastavku teksta, uključuje slučajeve neželjenih reakcija prilikom uzimanja diklofenak

tableta sa produženim oslobađanjem i/ili drugih farmaceutskih formi diklofenaka bilo u kratkotrajnoj ili dugotrajnoj primeni.

Tabela 1

Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

Veoma retko

Trombocitopenija, leukopenija, anemija (hemolitička i

aplastična) agranulocitoza

Imunološki poremećaji

Retko


Veoma retko

Preostljivost, anafilaktičke i anafilaktoidne reakcije

(uključujući hipotenziju i šok)


Angioneurotski edem (uključujući edem lica)

Psihijatrijski poremećaji

Veoma retko

Dezorijentacija, depresija, nesanica, noćne more,

razdražljivost, psihijatrijski poremećaji

Poremećaji nervnog sistema

Često

Glavobolja, vrtoglavica


Retko Veoma retko


Nepoznata učestalost

Pospanost, umor


Parestezije, poremećaji pamćenja, konvulzije, anksioznost, tremor, aseptični meningitis, poremećaji ukusa, moždani udar


Konfuzija, halucinacije, senzorni poremećaji, slabost

Poremećaji na nivou oka

Veoma retko


Nepoznata učestalost

Poremećaji vida, zamućen vid, diplopija


Optički neuritis

Poremećaji na nivou uha i centra za ravnotežu

Često


Veoma retko

Vrtoglavica


Tinitus, oštećenje sluha

Poremećaji srca

Veoma retko

Palpitacije, bol u grudima, srčana insuficijencija, infarkt

miokarda

Vaskularni poremećaji

Veoma retko

Hipertenzija, hipotenzija, vaskulitis

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Retko


Veoma retko

Astma (uključujući dispneju)


Pneumonitis

Gastrointestinalniporemećaji

Često


Retko


Veoma retko

Muka, povraćanje, dijareja, dispepsija, abdominalni

grčevi, flatulencija, anoreksija


Gastritis, GI krvarenje, hematemeza, hemoragična dijareja, melena, gastrointestinalni ulkus sa ili ez krvarenja ili perforacije (ponekad fatalan, naročito kod starijih osoba)


Kolitis (uključujući hemoragijski kolitis i pogoršanje ulceroznog kolitisa ili Kronove bolesti), konstipacija, stomatitis (uključujući ulcerativni stomatitis), glositis, ezofagealni poremećaji, intestinalne strikture, pankreatitis

Hepatobilijarni poremećaji

Često

Retko Veoma retko

Povišenje koncentracije transaminaza


Hepatitis, žutica, poremećaji funkcije jetre


Fulminantni hepatitis, nekroza jetre, insuficijencija jetre

Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

Često

OsipRetko Veoma retko


Urtikarija


Bulozne erupcije, ekcem, eritem, eritema multiforme, Stevens-Jonhson sindrom, toksična epidermalna nekroliza (Lyell sindrom), eksfolijativni dermatitis, gubitak kose, fotosenzitivne reakcije, purpura, alergijska purpura, pruritus

Poremećaji bubrega i urinarnog sistema

Veoma retko

Akutna renalna insuficijencija, hematurija, proteinurija,

nefrotski sindrom, intersticijalni nefritis, renalna papilarna nekroza

Opšti i poremećaji na mestu primene

Retko

Edem

Poremećaji reproduktivnog sistema

Veoma retko

Impotencija


Klinička ispitivanja i epidemiološki podaci su ukazali da primena diklofenaka, naročito u velikim dozama (150 mg dnevno) i u dužem vremenskom periodu, može dovesti do manjeg povećanja rizika od pojave komplikacija arterijske tromboze (npr. infarkt miokarda ili moždani udar) (videti deo Specijalna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Predoziranje

Ne postoji tipična klinička slika kao posledica predozranja diklofenakom. Predoziranje može dovesti do pojave glavobolje, mučnine, povraćanja, epigastričnog bola, gastrointestinalnog krvarenja, dijareje, ošamućenosti, dezorjentacije, ekscitacije, kome, dremljivosti, tinitusa, nesvestice ili konvulzije. U slučaju ozbiljnog trovanja lekom može doći do akutne bubrežne insuficijencije i oštećenja jetre.

Terapijske mere

Lečenje akutnog trovanja NSAIL-ma se prevashodno sastoji od suportivne i simptomatske terapije. Suportivnu i simptomatsku terapiju treba primeniti u slučaju nastajanja komplikacija kao sto su hipotenzija, renalna insuficijencija, konvulzije, gastrointestinalni poremećaji i repiratorna depresija.

Specijalne mere kao što je forsirana diureza, dijaliza ili hemoperfuzija verovatno nemaju nikakvog uticaja na

eliminaciju NSAIL-a zbog njihovog jakog vezivanja za proteine plazme i ekstenzivnog metabolizma.

Primena aktivnog uglja se može razmotriti posle unošenja potencijalno toksične doze leka, a gastrična dekontaminacija (povraćanje, gastrična lavaža) posle unošenja potencijalno smrtonosne doze leka.

Farmakodinamski podaci


Mehanizam dejstva:

Diklofenak je nesteroidni lek sa izrazitim analgetskim/antiinflamatornim svojstvima. Inhibitor je prostaglandin sintetaze (ciklo-oksigenaze).

Diklofenak natrijum in vitro ne sprečava proteoglikan biosintezu u hrskavici pri koncentracijama srazmernim koncentracijama dostignutim kod ljudi.

Kada se primenjuje istovremeno sa opioidima u cilju smanjenja postoperativnog bola, diklofenak često smanjuje potrebu za opioidima.

Farmakokinetički podaci Resorpcija


Posle primene 75 mg diklofenaka u obliku intramuskularne injekcije, lek se odmah resorbuje, i maksmimalna koncentracija u plazmi se postiže ze 20-ak min i iznosi 2.558 ± 0,968 µg/ml (2,5 µg/ml 8µmol/L). Količina resorpcije je direktno proporcionalna veličini doze.

Intravenska infuzija: Kada se diklofenak 75 mg primeni u obliku intravenske infuzije duže od 2 h, maksimalna koncentracija leka u plazmi iznosi 1,875 ± 0,436 µg/ml (1,9 µg/ml 5,9 µmol/L). Kraće infuzije dovode do veće maksimalne koncentracije leka u plazmi, dok kod duže infuzije nivo plato koncentracije je proporcionalan nivou infuzije posle 3-4 sata. Time se ovaj način primene razlikuje u poređenju sa brzim padom koncentracije leka u plazmi posle postignutog maksimuma, nakon primene diklofenaka oralno, rektalno ili i m.

Biološka raspoloživost


Površina ispod krive koncentracije (PIK) nakon intramuskularne ili intravenske primene je oko dva puta veća nego nakon oralne ili rektalne primene pošto ovi putevi primene ne podležu metabolizmu “prvog prolaza”.


Distribucija


Aktivna supstanca leka se vezuje 99,7% za proteine plazme, najvećim delom za albumine (99,4%).


Diklofenak ulazi u sinovijalnu tečnost gde se maksimalne koncentracije postižu 2-4 sata posle postignute maksimalne koncentracije leka u plazmi. Poluvreme eliminacije iz sinovijalne tečnosti je 3-6 sati. Dva sata nakon postizanja maksimalne koncentracije u plazmi, koncentracija aktivne supstance je veća u sinovijalnoj tečnosti u odnosu na plazmu, i održava se do 12 sati.


Metabolizam


Biotransformacija diklofenaka se odvija delimično glukuronidacijom intaktnog molekula, a najvećim delom jednom i više hidroksilacijom i metoksilacijom, što ima za rezultat formiranje nekoliko fenolnih metabolita koji se većinom konvertuju u konjugate glukuronida. Dva fenolna metabolita su biološki aktivna, ali u mnogo manjoj meri nego diklofenak.


Eliminacija


Ukupni sistemski klirens diklofenaka u plazmi je 263 ±56 mL/min (srednja vrednost ± SD). Krajnje poluvreme u plazmi je 1-2 sata. Četiri metabolita, uključujući i dva aktivna, imaju takođe kratko poluvreme u plazmi, 1-3 sata.


Oko 60% primenjene doze je izlučeno urinom u obliku glukuronid konjugata intaktnog molekula i metabolita koji su većinom konvertovani u glukuronid konjugate. Manje od 1% se eliminiše u nepromenjenom obliku. Ostatak doze se eliminiše u obliku metabolita preko žuči i fecesa.


Karakterisitke kod pojedinih pacijenata


Stare osobe: Nema relevantnih podataka o uticaju godina na resorpciju, metabolizam ili eliminaciju leka, osim podatka da je kod 5 starijih pacijenata 15-minutna i.v. infuzija leka dovela do povećanja koncentracije leka u plazmi za 50% u odnosu na očekivane vrednosti kod mladih zdravih osoba.


Pacijenti sa bubrežnim oštećenjem: Kod pacijenata sa oštećenjem bubrega, pri primeni uobičajene jednodnevne doze leka ne može se zaključiti postojanje akumulacije nepromenjene aktivne supstance. Kada je klirens kreatinina <10 mL/min, nivo hidroksi metabolita u plazmi u stanju ravnoteže je oko 4 puta viši u odnosu na pacijente sa očuvanom funkcijom bubrega. Ipak, metaboliti na kraju prolaze kroz žučne puteve.


Pacijenti sa oboljenjem jetre: Kod pacijenata sa hroničnim hepatitisom ili kompezovanom cirozom jetre, kinetika i metabolizam diklofenaka su isti kao i kod zdravih osoba.


Pretklinički podaci o bezbednosti leka


Pretklinički podaci o bezbednosti leka nisu naznačeni.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org