Moozeeck

Nplate


UPUTSTVOZA LEK


Nplate,prašakzarastvorzainjekciju, 250mikrograma, Pakovanje: ukupno 1 kom, bočica, 1 x 250mcg Nplate, prašak za rastvor za injekciju, 500 mikrograma, Pakovanje: ukupno 1 kom, bočica, 1 x 500mcg


Proizvođač: AMGEN EUROPE B.V.


Adresa: Minervum 7061, NL-4817 ZK Breda, Holandija


Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik:


Nplate 250 µg, prašak za rastvor za injekciju Nplate 500 µg, prašak za rastvor za injekciju


INN:

romiplostim


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Nplate i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Nplate

 3. Kako se upotrebljava lek Nplate

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Nplate

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Nplate I ČEMU JE NAMENJEN


  Aktivna supstanca leka Nplate je romiplostim, protein koji se koristi u lečenju niskog broja trombocita kod pacijenata sa imunom (idiopatskom) trombocitopenijskom purpurom (ITP). ITP je bolest kod koje imuni sistem uništava sopstvene trombocite. Trombociti su krvne ćelije koje učestvuju u formiranju krvnih ugrušaka i pomažu zarastanju rana. Veoma nizak broj trombocita može da dovede do pojave modrica i ozbiljnog krvarenja.


  Nplate se primenjuje za lečenje odraslih pacijenata (starijih od 18 godina) kojima je odstranjena slezina usled hronične ITP i koji su prethodno lečeni kortikosteroidima ili imunoglobulinima, ali terapija nije dala željene rezultate.


  Nplate se takođe može primenjivati kod prethodno lečenih odraslih pacijenata (starijih od 18 godina) sa hroničnom ITP kod kojih hirurška intervencija iz nekog razloga nije moguća.


  Nplate deluje tako što stimuliše koštanu srž (deo kosti koji stvara krvna zrnca) da stvara više trombocita. To pomaže u spečavanju stvaranja modrica i krvarenja koji su povezani sa ITP.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Nplate


  Lek Nplate NE SMETE koristiti:


  Escherichia coli (E.coli).


  Kada uzimate lek Nplate, posebno vodite računa:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Nplate


  Nplate se daje pod direktnim nadzorom lekara koji precizno kontroliše količinu leka Nplate koja se primenjuje. Nplate se primenjuje jednom nedeljno u vidu injekcije koja se daje pod kožu (supkutano).

  Početna doza je 1 mikrogram leka Nplate po kg telesne mase, jednom nedeljno. Vaš lekar će vam reći koju dozu treba da dobijate. Nplate se primenjuje jednom nedeljno da bi se održao broj trombocita. Vaš lekar će vam redovno kontrolisati laboratorijske testove krvi radi merenja broja trombocita i odgovarajućeg prilagođavanja doze leka.


  Kada broj trombocita bude pod kontrolom, vaš lekar će nastaviti sa redovnim testiranjem krvi. Može biti potrebno i dalje prilagođavanje doze da bi se održala dugotrajna kontrola broja trombocita.


  Ako ste uzeli više leka Nplate nego što je trebalo


  Vaš lekar će se pobrinuti za to da dobijete odgovarajuću dozu leka Nplate. Ukoliko ste dobili više leka nego što je trebalo, ne moraju se pojaviti nikakvi simptomi, ali broj trombocita može dostići veoma visoke vrednosti što povećava rizik od zgrušavanja krvi. Stoga, ako Vaš lekar sumnja da ste dobili više leka nego što je trebalo, preporučuje se praćenje svih znakova i simptoma neželjenih dejstava i potrebno je odmah primeniti odgovarajući tretman.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Nplate


  Ukoliko ste preskočili dozu leka Nplate, Vaš lekar će odlučiti kada ćete primiti sledeću dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Nplate


  Ako prestanete sa primenom leka Nplate, moguća je ponovna pojava niskog broja trombocita (trombocitopenija). Vaš lekar će odlučiti o tome kada da prestanete da uzimate lek Nplate.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i ostali lekovi, i Nplate može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Veoma česta neželjena dejstva (javljaju se kod više od 1 od 10 pacijenata koji uzimaju Nplate):


  Druga neželjena dejstva:

  Retki poremećaji opisani periodima jakog bola, crvenilom i pregrejanošću u šakama i stopalima (eritromegalija). Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom


  uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK NPLATE


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i bočici. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati u frižideru (2ºC-8 ºC).

  Ne zamrzavati.

  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Nplate


Aktivna susptanca je romiplostim.


Jedna bočica Nplate 250 mikrograma, praška za rastvor za injekciju sadrži 250 mikrograma romiplostima. Nakon rekonstitucije, količina od 0,5 ml rastvora koja se primenjuje sadrži 250 µg romiplostima (500 µg/ml).


Jedna bočica Nplate 500 mikrograma praška za rastvor za injekciju koji sadrži 500 mikrograma romiplostima. Nakon rekonstitucije, količina od 1 ml rastvora koja se primenjuje sadrži 500 µg romiplostima (500 µg/ml).

Vodu za injekciju treba ubaciti u bočicu sa praškom. Sadržaj bočice se može lagano vrteti i okretati tokom rastvaranja.Bočicu ne treba mućkati ili snažno protresati. Uobičajeno, rastvaranje leka Nplate traje manje od 2 minuta. Pre primene, treba proveriti prisustvo čestica u rastvoru i obojenost rastvora. Rekonstituisani rastvor mora biti bistar, bezbojan i ne sme se primeniti ukoliko se primete čestice i/ili obojenost rastvora.


Hemijska i fizička stabilnost pripremljenog rastvora je potvrđena za 24 sata na temperaturi 2 do 8°C, zaštićeno od svetlosti, odnosno 24 sata na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti, ukoliko se čuva u originalnoj bočici.

Sa mikrobiološke tačke gledišta, rastvor treba odmah primeniti nakon pripreme za upotrebu.Ako se odmah ne upotrebi, vreme i uslovi čuvanja su odgovornost korisnika i ne bi smeli biti duži od 24 sata na temperaturi od 2 do 8°C, ili 24 sata na temperaturi do 25°C i zaštićeno od svetlosti, osim ako se rastvaranje/razblaženje ne vrši u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa vežećim propisima.


Pomoćne supstance: manitol (E421), saharoza, L-histidin, hlorovodonična kiselina (za podešavanje pH vrednosti), polisorbat 20.


Kako izgleda lek Nplate i sadržaj pakovanja


Lek Nplate je beo prašak za rastvor za injekciju koji se nalazi u staklenoj bočici zapremine 5 ml. Kutija sadrži 1 bočicu sa 250 mikrograma ili 500 mikrograma romiplostima.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole

PharmaSwiss d.o.o. Vojvode Stepe 18, Beograd Srbija


Proizvođač

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061, NL-4817 ZK Breda Holandija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Mart, 2012.

Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno lek se može izdavati i uz recept u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini recepta (SZR).


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Nplate, prašak za rastvor za injekciju, 1 x 250mcg: 515-01-7069-10-001 od 21.05.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Nplate, prašak za rastvor za injekciju, 2 x 500mcg: 515-01-7070-10-001 od 21.05.2012.


Sledeće informacije su namenjene isključivo medicinskim i zdravstvenim radnicima: Terapijske indikacije

Nplate je indikovan kod odraslih pacijenata sa hroničnom imunom (idiopatskom) trombocitopenijskom purpurom (ITP) kod kojih je izvršena splenektomija, a kod kojih druge vrste terapije nisu dale željene rezultate (npr. kortikosteriodi, imunoglobulini).


Nplate se može primenjivati kao terapija drugog reda kod odraslih pacijenata kojima nije izvršena splenektomija jer je hirurška intervencija kontraindikovana.


Doziranje i način primene


Terapija treba da bude pod stalnim nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju hematoloških oboljenja. Doziranje

Nplate se primenjuje jednom nedeljno u vidu subkutane injekcije. Početna doza

Početna doza romiplostima je 1µg/kg telesne mase. Izračunavanje doze

Početna ili naredne

jednonedeljne doze:

Telesna masa* u kg x doza u µg/kg = Individualna doza pacijenta u µg

Volumen koji se

primenjuje:

Doza u µg x 1 ml

500 µg


= Volumen u ml koji se primenjuje

Primer:

Kod pacijenta od 75 kg se počinje sa 1 µg/kg romiplostima.

Individualna doza pacijenta = 75 kg x 1 µg = 75 µg

Odgovarajuća količina Nplate rastvora koji se primenjuje = 75 µg x 1 ml = 0.15 ml

500 µg

*Prilikom izračunavanja doze romiplostima uvek treba koristiti telesnu masu na početku lečenja. Naredna

prilagođavanja doze se vrše isključivo na osnovu promene broja trombocitra i dodaje se po 1 µg (videti tabelu ispod).


Prilagođavanje doze


Telesna masa pacijenta na početku lečenja koristi se za izračunavanje doze. Jednonedeljnu dozu romiplostima treba povećavati za po 1 µg/kg dok se kod pacijenta ne postignu vrednosti trombocita ≥ 50 x 109/l. Broj trombocita treba meriti nedeljno, dok se ne postigne konstantan broj trombocita (≥ 50 x 109/l tokom najmanje 4 nedelje terapije bez prilagođavanja doze). Nakon toga, broj trombocita treba meriti mesečno. Ne sme se prekoračiti maksimalna jednonedeljna doza od 10 µg/kg.


Doza se prilagođava na sledeći način:


Broj trombocita

(x 109/l) Postupak


< 50

Povećati jednonedeljnu dozu za 1 μg/kg

> 150 tokom dve uzastopne nedelje


Smanjiti jednonedeljnu dozu za 1 μg/kg


> 250

Ne primenjivati lek, nastaviti sa merenjem broja trombocita nedeljno


Nakon što broj trombocita padne na < 150 x 109/l, ponovo započeti primenu jednonedeljne doze smanjenje za1 μg/kg


Kod nekih pacijenata, zbog interindividualnih razlika u odgovoru trombocita, broj trombocita se naglo može smanjiti, ispod 50 x 109/l, nakon smanjenja doze ili prekida terapije. U ovakvim slučajevima, ako je klinički opravdano, viši granični nivoi broja trombocita pri smanjenju doze (200 x 109/l) i za prekid terapije (400 x 109/l) mogu se uzeti u obzir vodeći se medicinskom mišljenju.


Izostanak odgovora na terapiju, ili nemogućnost da se održi nivo trombocita primenom doza romiplostima u okviru preporučenog raspona doziranja treba da podstakne ispitivanje uzročnih faktora (videti poglavlje 4.4, izostanak odgovora na romiplostim).


Prekid terapije


Terapiju romiplostimom treba prekinuti ako broj trombocita nakon četiri nedelje terapije romiplostimom u najvećoj nedeljnoj dozi od 10 µg/kg ne poraste do nivoa koji je dovoljan da se izbegne klinički značajno krvarenje.


Pacijente treba periodično podvrgnuti kliničkoj proceni, i odluku o nastavku terapije treba da donese lekar na osnovu individualnih potreba pacijenata. Moguća je ponovna pojava trombocitopenije po prekidu terapije (videti poglavlje 4.4).


Način primene


Za supkutanu primenu.


Nakon rekonstitucije, Nplate rastvor za injekciju se primenjuje supkutano. Zapremina injekcije može biti veoma mala. Potrebno je koristiti špric sa podeocima od 0.01 ml.


Uputstva za rekonstituciju leka Nplate pre primene, navedena su u poglavlju 6.6.


Stariji pacijenti (≥ 65 godina)


Posmatrano u celini, nisu primećene razlike u bezbednosti i efikasnosti leka kod pacijenata < 65 godina i pacijenata ≥ 65 godina (videti poglavlje 5.1). Iako na osnovu ovih podataka, nije potrebno prilagođavanje doze kod starijih pacijenata, savetuje se oprez prilikom primene leka, zbog malog broja starijih pacijenata koji su bili uključeni u klinička ispitivanja do sada.


Pedijatrijska populacija


Ne preporučuje se primena leka Nplate kod dece mlađe od 18 godina, jer ne postoji dovoljno podataka o bezbednosti i efikasnosti. Ne postoje preporuke za doziranje kod ove populacije pacijenata.


Oštećenje jetre


Romiplostim ne bi smeo koristiti kod pacijenata sa umerenim do ozbiljnim oštećenjima jetre (Child-Pugh score

≥7) osim ako očekivana korist nadmašuje ustanovljeni rizik od tromboze vene porte kod pacijenata sa trombocitopenijom udruženom sa hepatičkom insuficijencijom, koje se leče agonistima TPO (videti poglavlje 4.4).


Ako je upotreba romiplostima neophodna, broj trombocita treba često kontrolisati, da bi se rizik od tromboembolijskih komplikacija sveo na minimum.


Oštećenje bubrega


Nisu sprovedene zvanične kliničke studije kod pacijenata sa oštećenjem bubrega. Nplate treba sa oprezom primenjivati kod ovih populacija pacijenata.


Kontraindikacije


Preosetljivost na aktivnu supstancu, bilo koju pomoćnu supstancu ili proteine dobijene iz E. coli.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Sledeća upozorenja i mere opreza su neophodne na osnovu primećenih ili potencijalnih efekata zasnovanih na farmakološkom mehanizmu dejstva stimulatora trombopoetinskog (TPO) receptora.


Ponovna pojava trombocitopenije i krvarenje na kon prekida terapije


Moguća je ponovna pojava trombocitopenije po prekidu terapije romiplostimom. Postoji povećan rizik od krvarenja ako se prekine terapija romiplostimom u prisustvu antikoagulanasa ili antritrombotičkih sredstava. Potrebno je pažljivo praćenje pacijenata u pogledu smanjenja broja trombocita i medicinski nadzor da bi se izbeglo krvarenje po prekidu terapije romiplostimom. Preporučuje se, ako se prekine terapija romiplostimom, da se lečenje ITP ponovo započne u skladu sa aktuelnim smernicama za lečenje. Dodatni medicinski nadzor može uključiti prekid terapije antikoagulansima i/ili antitrombotičkim sredstvima, promenu antikoagulanasa ili antitrombotičkih sredstava.


Povećanje retikulina koštane srži


Smatra se da je povećanje retikulina koštane srži rezultat stimulacije TPO receptora, što dovodi do povećanja broja megakariocita u koštanoj srži, što za posledicu dalje ima oslobađanje citokina. Na povećanje retikulina mogu da ukažu morfološke promene u ćelijama periferne krvi i može se detektovati biopsijom koštane srži. Stoga se pre i tokom terapije romiplostimom preporučuje ispitivanje morfoloških nepravilnosti ćelija putem razmaza periferne krvi i kompletne krvne slike (KKS). Videti poglavlje 4.8 o povećanju retikulina uočenom u


kliničkim ispitivanjima romiplostima.


Ako se kod pacijenata uoči nedostatak efikasnosti leka i ako je razmaz periferne krvi različit od normalnog, treba prekinuti primenu romiplostima, treba sprovesti medicinsko ispitivanje i uraditi biopsiju koštane srži sa odgovarajućim bojenjem retikulina. Ako je moguće, treba napraviti poređenje sa prethodnom biopsijom koštane srži. Ako se efikasnost održava, a primećeno je da je razmaz periferne krvi različit od normalnog, lekar treba da izvrši odgovarajuću kliničku procenu, uzimajući u obzir biopsiju koštane srži. Potrebno je ponovo razmotriti odnos rizika i koristi primene romiplostima kao i ostale opcije lečenja ITP.


Trombotičke/tromboembolijske komplikacije


Broj trombocita iznad normalne granice predstavlja teoretski rizik od pojave trombotičkih/tromboembolijskih komplikacija. Incidenca trombotičkih/tromboembolijskih događaja u kliničkim ispitivanjima je bila slična kod romiplostima i placeba, a povezanost između ovih događaja i povišenog broja trombocita nije uočena. Oprez je neophodan pri primeni romiplostima kod pacijenata sa poznatim faktorima rizika za tromboembolizam uključujući ali ne ograničavajući se na genetske predispozicije, (na primer Faktor 5 Leiden) ili stečene faktore rizika (na primer ATIII deficit, anti fosfolipidni sindrom), starost, produženi period imobilizacije, maligna stanja, upotreba kontraceptiva i hormonskih dopuna, povrede, gojaznost i pušenje.


Slučajevi tromboembolijskih događaja, uključujući i trombozu vene porte, primećeni su kod pacijenata sa hroničnim oboljenjem jetre, na terapiji romiplostimom. Romiplostim bi trebalo koristiti uz oprez kod ovakvih pacijenata. Treba pratiti smernice za prilagođavanje doze (videti poglavlje 4.2).


Progresija postojećih mijelodisplastičnih sindroma (MDS)


Pozitivan odnos korist/rizik je jedino ustanovljen kod primene romiplostima u terapiji trombocitopenije udružene sa hroničnom ITP, romiplostim se ne sme koristiti u drugim kliničkim stanjima praćenim trombocitopenijom.


Dijagnozu ITP kod odraslih i starijih pacijenata bi trebalo potvrditi nakon odbacivanja ostalih kliničkih pojava koje se manifestuju trombocitopenijom, posebno se mora isključiti dijagnoza MSD. U toku bolesti i lečenja, uz oprez treba izvršiti pregled aspirata koštane srži i uraditi biopsiju, posebno kod pacijenata starosti preko 60 godina, kod kojih su se javili sistemski simptomi ili abnormalni znaci kao što je povećani nivo perifernih blastocita.


U kliničkim studijama terapije pacijenata sa MDS romiplostinom, primećeni su slučajevi prolaznog povećanja broja blastocita i zabeleženi su slučajevi progresije bolesti MDS u AML. Na bazi dostupnih podataka iz randomiziranog ispitivanja, bilo je brojčano više ispitanika iz grupe koja je bila na terapiji romiplostinom kod kojih je došlo do progresije bolesti u AML (placebo 2/72, romiplostim 9/147) kao i sa povišenim nivoom cirkulišućih blastocita za više od 10% (placebo 3/72, romiplostim 25/147). U okviru grupe ispitanika sa MDS kod kojih je zabeležena progresije bolesti u AML, kod pacijenata sa RAEB-1 klasifikacijom MDS na početku, češće se javljala progresija bolesti u AML u odnosu na one sa manje rizičnim MDS.


Osim u kliničkim ispitivanjima, romiplostim ne treba da se primenjuje u lečenju trombocitopenije koja je posledica MDS ili trombocitopenije koja nije uzrokovana ITP.


Izostanak odgovora na romiplostim


Izostanak odgovora ili nemogućnost da se održi nivo trombocita primenom doza romiplostima u okviru preporučenog raspona doziranja treba da podstakne ispitivanje uzročnih faktora, uključujući imunogenost (videti poglavlje 4.8) i povećanje retikularnog tkiva koštane srži (videti iznad).


Uticaj romiplostima na crvena i bela krvna zrnca


Promene broja crvenih (smanjenje) i belih (povećanje) krvnih zrnaca primećene su u nekliničkim, toksikološkim studijama (na pacovima i majmunima), ali ne kod pacijenata sa ITP. Preporučuje se praćenje ovih vrednosti kod pacijenata koji su na terapiji romiplostimom.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Nisu sprovedene studije interakcija. Zbog vezivanja za proteine plazme, potencijalne interakcije romiplostima i lekova koji se istovremeno primenjuju ostaju nepoznate.

Lekovi koji su primenjivani u lečenju ITP u kombinaciji sa romiplostimom u kliničkim studijama su kortikosteroidi, danazol i/ili azatioprin, intravenski imunoglobulin (IVIG) i anti-D imunoglobulin. Kada se romiplostim istovremeno primenjuje sa drugim lekovima za lečenje ITP potrebno je pratiti broj trombocita da bi se izbegle vrednosti trombocita van preporučenog opsega vrednosti (videti poglavlje 4.2).

Može se redukovati ili prekinuti primena kortikosteroida, danazola i azatioprina kada se daju u kombinaciji sa romiplostimom (videti poglavlje 5.1). Potrebno je pratiti broj trombocita prilikom smanjenja ili prekida terapije drugim lekovima za lečenje ITP, kako bi se izbegle vrednosti manje od preporučenog opsega (videti poglavlje 4.2).


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Trudnoća


Ne postoje klinički podaci o primeni romiplostima kod trudnica.

Rezultati studija na životinjama pokazali su reproduktivnu toksičnost, kao što je prolazak kroz placentu i povećan broj trombocita fetusa kod pacova (videti poglavlje 5.3). Potencijalni rizik kod ljudi nije poznat. Romiplostim ne treba primenjivati u trudnoći, osim ako nije zaista neophodno.


Dojenje


Ne postoje podaci o izlučivanju romiplostima u majčino mleko kod ljudi. Ipak, postoji mogućnost izlučivanja i rizik za odojče se ne može isključiti. Prilikom odlučivanja o tome da li da se nastavi sa dojenjem ili sa terapijom romiplostimom treba uzeti u obzir korist dojenja za dete i korist terapije romiplostimom za majku.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Nije sprovedeno ispitivanje uticaja leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama. Ipak, pacijente treba obavestiti o tome da je u kliničkim studijama kod nekih pacijenata zabeležena blaga do umerena prolazna vrtoglavica, što može uticati na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.


Neželjena dejstva


 1. Sažetak bezbednosnog profila


  Na osnovu analize svih odraslih pacijenata sa ITP koji su primali romiplostim u 4 kontrolisane i 5 nekontrolisanih kliničkih studija, ukupna incidenca svih neželjenih reakcija kod pacijenata lečenih romiplostimom je bila 91.5% (248/271). Prosečno trajanje izloženosti romiplostimu kod ove studijske populacije je bilo 50 nedelja.


 2. Tabelarni prikaz neželjenih reakcija


  Učestalost javljanja neželjenih reakcija je definisana na sledeći način: veoma često (1/10), često (1/100 do

  < 1/10) i retko (≥1/1000 do <1/100). U okviru svakog sistema organa po MedDRA terminologiji i podele po učestalosti, neželjena dejstva su prikazana po redu smanjenja učestalosti.


  Sistem organa po MedDRA terminologiji

  Veoma često

  Često

  Retko

  Poremećaji na nivou

  krvi i limfnog sistema

  Poremećaji koštane

  srži* Trombocitopenija*

  Anemija

  Aplastična anemija Povreda koštane srži Leukocitoza Splenomegalija Trombocitemija

  Povećanje broja trombocita

  Abnormalan broj trombocita

  Srčani poremećaji

  Infarkt miokarda

  Povećanje broja srčanih otkucaja

  Poremećaji uha i

  labirinta

  Vertigo

  Poremećaji oka

  Konjuktivalna hemoragija

  Poremećaj akomodacije Slepilo

  Poremećaj oka Očni svrab

  Pojačana lakrimacija Edem papile Vizuelne smetnje


  Gastrointestinalni poremećaji

  Mučnina Dijareja

  Bol u abdomenu Konstipacija Dispepsija

  Povraćanje

  Rekatlna hemoragija Neprijatan zadah Disfagija

  Gastroezofagealna refluksna bolest Hematochezija

  Krvarenje u ustima Stomačne nelagodnosti Stomatitis Obezbojavanje zuba

  Opšti poremećaji i

  reakcije na mestu primene

  Umor

  Periferni edem Simptomi slični gripu Bol

  Astenija

  Povišena temperatura Drhtavica

  Reakcija na mestu primene injekcije

  Hemoragija na mestu primene injekcije

  Bol u grudima Iritabilnost Malaksalost Edem lica Osećaj toplote Osječaj nervoze

  Hepatobilijarni

  poremećaji

  Tromboza vene porte

  Povećnje nivoa transaminaza

  Infekcije i infestacije

  Grip

  Lokalne infekcije Nazofaringitis

  Povrede, trovanje i

  proceduralne komplikacije

  Kontuzija

  Ispitivanja

  Povećanje krvnog pritiska

  Porast laktat dehidrogenaze u krvi Porast temperature tela

  Smanjenje telesne težine Povećanje telesne težine

  Poremećaji

  metabolizma i ishrane

  Netolerancija alkohola

  Anoreksija Smanjeni apetit Dehidracija Giht

  Poremećaji mišićno-

  skeletnog i vezivnog tkiva

  Artralgija

  Mijalgija Mišićni spazmi

  Bol u ekstremitetima Bol u leđima

  Bol u kostima

  Mišićna napetost

  Mišićna slabost Bol u ramenima Grčevi mišića


  Benigne, maligne i nespecifične neoplazme (uključujući ciste i polip)

  Multipli mijelom Mijelofibroza

  Poremećaji nervnog

  sistema

  Glavobolja

  Vrtoglavica

  Migrena Parestezija

  Klonus

  Disgeusia Hipogeusia Hipoaesthesia Periferna neuropatija

  Tromboza transverzalnog sinusa

  Psihijatrijski

  poremećaji

  Insomnija

  Depresija

  Abnormalni snovi

  Poremećaji bubrega i

  urinarnog sistema

  Prisustvo proteina u urinu

  Poremećaj

  reproduktivnog sistema i dojenja

  Vaginalna hemoragija

  Respiratorni, torakalni

  i medijastinalni poremećaji

  Plućna embolija*

  Kašalj

  Rinoreja Suvo grlo Dispneja

  Nazalna kongestija Bolna respiracija

  Poremećaji na nivou

  kože i potkožnog tkiva

  Pruritus

  Ekhimoza Osip

  Alopecija

  Fotosenzitivna reakcija Akne

  Kontaktni dermatitis Suva koža

  Ekcem Eritem

  Eksfolijativni osip

  Abnormalan rast kose Svrab

  Purpura Papularni osip

  Osip praćen svrabom Čvorovi na koži Izmenjen miris kože Urtikarija

  Vaskularni poremećaji

  Crvenilo

  Tromboza dubokih vena

  Hipotenzija Periferna embolija Periferna ishemija Flebitis

  Superficijalni tromboflebitis

  Tromboza


  * videti poglavlje 4.4


 3. Opis pojedinih neželjenih reakcija


Pored toga, za dole navedene reakcije se smatra da su povezane sa terapijom romiplostimom. Trombocitoza

Na osnovu analize svih odraslih pacijenata sa ITP koji su dobijali romiplostim, u 4 kontrolisane i 5 nekontrolisanih kliničkih studija, prijavljena su 3 slučaja trombocitoze, n=271. Nisu zabeležene kliničke posledice povezane sa povećanim brojem trombocita ni kod jednog od 3 pacijenta.


Trombocitopenija nakon prekida terapije


Na osnovu analize svih odraslih pacijenata sa ITP koji su dobijali romiplostim, u 4 kontrolisane i 5 nekontrolisanih kliničkih studija, prijavljena su 4 slučaja trombocitopenije nakon prekida terapije, n=271 (videti poglavlje 4.4).


Progresija postojećih mijelodisplastičnih sindroma (MDS)


Na bazi raspoloživih podataka iz randomiziranih kliničkih studija kod ispitanika sa mijelodisplastičnim sindromima (MDS), primećeno je brojčano povećanje slučajeva progresije bolesti MDS do AML i prolazno povećanje broja blastocita kod pacijenata na terapiji romiplostinom u poređenju sa onima koji su primali placebo. Od zabeleženih slučajeva progresije bolesti MDS do AML, veća usčestalost je bila kod pacijenata sa RAEB-1 klasifikacijom MDS na početku u odnosu na manje rizičnim MDS (videti poglavlje 4.4). Ukupno preživljavanje i preživljavanje bez progresije do AML su bili slični onima koji su bili na terapiji placebom. Više smrtnih ishoda uzrokovanih hemoragijom je zabeleženo u grupi ispitanika koji su primali placebo.

Smanjenje rizika od pojave klinički značajnog krvarenja i slučajeva transfuzije trombocitima primećeno je kod

ispitanika na terapiji romiplostimom. Povećanje retikulina koštane srži

U kliničkim studijama, terapija romiplostimom je prekinuta kod 4 od 271 pacijenta zbog depozicije retikulina u koštanoj srži. Kod još 6 pacijenata primećen je retikulin nakon biopsije koštane srži (videti poglavlje 4.4).


Imunogenost


U kliničkim studijama kod pacijenata sa ITP, ispitivana su antitela na romiplostim.


Dok je kod 5,8% ispitanika uočena pozitivna reakcija na razvijanje antitela na romiplostim, a kod 3,9% ispitanika pozitivna reakcija na razvijanje antitela na TPO, samo je 2 ispitanika (0,4%) razvilo antitela koja mogu da neutrališu aktivnost romiplostima, ali ova antitela nisu unakrsno reagovala sa endogenim TPO. 4 meseca nakon poslednje doze, oba ispitanika su na testu imala negativan rezultat na neutralisanje antitela na romiplostim. Učestalost pojave već postojećih antitela na romiplostim bila je 8,0% a na TPO 5,4%.


Kao i kod svih terapijskih proteina, moguća je imunogenost. Ukoliko sumnjate na stvaranje neutrališućih


antitela, kontaktirajte lokalnog predstavnika nosioca dozole za stavljanje leka u promet (videti poglavlje 6 Uputstva za pacijente) radi testiranja na antitela.


Spontani izveštaji neželjenih reakcija:


Spontano prijavljene neželjene reakcije, koje nisu bile utvrđene u kliničkim ispitivanjima, ne mogu biti svrstane ni u jednu od grupa učestalosti neželjenih reakcija (učestalost: nepoznata). Neželjene reakcije koje su spontano prijavljene, uključuju:


Vaskularni poremećaj: Eritromelalgija.


Predoziranje


Nisu zabeležene neželjene reakcije kod pacova kojima je data pojedinačna doza od 1000 µg/kg ili majmuna nakon ponovljene primene romiplostima od 500 µg/kg (što je, redom,100 odnosno 50 puta više od maksimalne kliničke doze od 10 µg/kg).


U slučaju predoziranja, broj trombocita se može značajno povećati i dovesti do trombotičkih/tromboembolijskih komplikacija. Ako je broj trombocita značajno povećan, prekinite terapiju lekom Nplate i pratite broj trombocita. Ponovno započinjanje terapije treba da bude u skladu sa preporukama doziranja i primene (videti poglavlje 4.2).


Inkompatibilnost


U odsustvu studija kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima, osim onih koji su navedeni u poglavlju 6.6.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Nplate je sterilan proizvod, bez konzervansa i namenjen je za jednokratnu upotrebu. Nplate treba da se rekonstituiše u kontrolisanim aseptičnim uslovima.


Nplate, 250 µg, prašak za rastvor za injekciju:

Nplate 250 mikrograma, prašak za rastvor za injekciju treba rekonstituisati sa 0,72 ml sterilne vode za injekcije, da bi se dobila količina od 0,5 ml koja se primenjuje. Svaka bočica sadrži dodatnu količinu volumena punjenja da bi se obezbedila primena 250 µg romiplostima.


Nplate, 500 µg, prašak za rastvor za injekciju:

Nplate 500 mikrograma, prašak za rastvor za injekciju treba rekonstituisati sa 1,2 ml sterilne vode za injekcije, da bi se dobila količina od 1 ml koja se primenjuje. Svaka bočica sadrži dodatnu količinu volumena punjenja da bi se obezbedila primena 500 µg romiplostima.


Za rekonstituciju leka ne smeju se koristiti rastvori natrijum hlorida ili bakteriostatska voda.


Vodu za injekcije treba ubaciti u bočicu sa praškom. Sadržaj bočice se može lagano vrteti i okretati tokom rastvaranja. Bočicu ne treba mućkati ili snažno protresati. Uobičajeno, rastvaranje leka Nplate traje manje od 2 minuta. Pre primene, treba proveriti prisustvo čestica u rastvoru i obojenost rastvora. Rekonstituisani rastvor mora biti bistar, bezbojan i ne sme se primeniti ukoliko se primete čestice i/ili obojenost rastvora.


Za podatke o uslovima čuvanja rekonstituisanog proizvoda pogledati odeljak 6.3. Neupotrebljeni lek se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z