Moozeeck

Lorista H 100


UPUTSTVO ZA LEK


Lorista® H 100, film tableta, 100 mg/12,5 mg


Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 × 14 kom


Proizvođač: Krka, tovarna zdravil, d.d, Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Lorista® H 100, 100 mg/12,5 mg, film tableta losartan/hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Lorista H 100 i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lorista H 100

 3. Kako se upotrebljava lek Lorista H 100

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lorista H 100

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LORISTA H 100 I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Lorista H 100 predstavlja kombinaciju antagonista receptora angiotenzina II (losartana) i diuretika (hidrohlortiazida).

  Losartan pripada grupi lekova poznatih kao inhibitori receptora za angiotenzin II. Ovo je grupa antihipertenzivnih lekova. To su lekovi koji se koriste u lečenju povišenog krvnog pritiska (hipertenzije). Hidrohlortiazid pripada grupi lekova poznatih kao tiazidni diuretici. Ovi lekovi pospešuju izlučivanje urina i doprinose sniženju povišenog krvnog pritiska.


  Lek Lorista H 100 je indikovan za lečenje esencijalne hipertenzije (visokog krvnog pritiska), kod pacijenata čiji krvni pritisak ne može dovoljno dobro da se kontroliše samo losartanom ili samo hidrohlortiazidom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LORISTA H 100


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Lorista H 100 ne smete koristiti ako:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LORISTA H 100


  Lek Lorista H 100 uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Lek Lorista H 100 trebalo bi progutati sa čašom vode.

  Lekar će odlučiti koja je odgovarajuća doza u zavisnosti od Vašeg stanja i toga da li uzimate neke druge lekove. Važno je da tablete Lorista H 100 uzimate onoliko dugo koliko Vam je lekar propisao, da biste zadržali ravnomernu kontrolu krvnog pritiska.


  Visok krvni pritisak

  Uobičajena doza leka za većinu pacijenata sa visokim krvnim pritiskom je 1 tableta leka losartan

  50 mg/hidrohlortiazid 12,5 mg, dnevno, za kontrolu krvnog pritiska tokom perioda od 24 sata. Ona se može povećati na 2 tablete leka losartan 50 mg/hidrohlortiazid 12,5 mg, jednom dnevno ili se prebaciti na 1 film tabletu dnevno leka losartan 100 mg/hidrohlortiazid 25 mg (veća jačina).


  Maksimalna dnevna doza je 2 tablete dnevno leka losartan 50 mg/hidrohlortiazid 12,5 mg, ili 1 tableta dnevno leka losartan 100mg/hidrohlortiazid 25mg.


  Lek Lorista H 100, 100 mg/12,5 mg (losartan 100 mg/hidrohlortiazid 12,5 mg) namenjen je pacijentima kojima je propisano 100 mg losartana, a potrebno im je dodatno uravnoteženje krvnog pritiska.


  Ako ste uzeli više leka Lorista H 100 nego što je trebalo

  U slučaju predoziranja, odmah se obratite svom lekaru, tako da odmah možete da dobijete medicinsku pomoć. Predoziranje može da izazove pad krvnog pritiska, palpitacije (osećaj jakog i ubrzanog lupanja srca), usporen

  puls, promene u sastavu krvi i dehidrataciju.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Lorista H 100


  Pokušajte da uzimate tablete Lorista H 100 svakog dana kao što je i propisano. Međutim, ako propustite dozu, nemojte uzimati dodatnu dozu.

  Samo nastavite sa uobičajenim rasporedom.


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i lek Lorista H 100 može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Neželjena dejstva su prema učestalosti pojavljivanja svrstana u sledeće grupe:


  Veoma često:

  češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek

  Često:

  kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek

  Povremeno:

  kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek

  Retko:

  kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek

  Veoma retko:

  ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek

  Nepoznato:

  ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka


  Ako osetite sledeća neželjena dejstva, prestanite da uzimate tablete Lorista H 100 i odmah obavestite lekara ili idite u hitnu službu najbliže zdravstvene ustanove:

  Ozbiljna alergijska reakcija (osip, svrab, oticanje lica, usana, usta ili grla), može da izazove poteškoće u

  gutanju ili disanju.


  Ovo je ozbiljno, mada retko neželjeno dejstvo, koje se javlja kod više od 1 na 10.000 pacijenata, ali kod manje od 1 na 1.000 pacijenata. Možda će biti potrebna hitna medicinska pomoć i hospitalizacija.


  Zabeležena su sledeća neželjena dejstva:


  Česta:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK LORISTA H 100


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Lorista H 100 posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Lorista H 100


- Aktivne susptace su losartan-kalijum i hidrohlortiazid. Svaka film tableta sadrži 100 mg losartan- kalijuma i 12,5 mg hidrohlortiazida.

Pomoćne supstance u jezgru tablete su: skrob, preželatinizovan,

celuloza, mikrokristalna, laktoza, monohidrat, magnezijum-stearat.

Pomoćne supstance koje ulaze u sastav filma tablete su: hipromeloza,

makrogol 4000, talk,

titan-dioksid.


Kako izgleda lek Lorista H 100 i sadržaj pakovanja


Film tablete su bele, ovalne, bikonveksne film tablete.


Na raspolaganju su kutije sa 28 film tableta u PVC/PVDC – aluminijumskim blisterima. U kutiji su blisteri sa po 14 film tableta.


Nosilac dozvole za lek i Proizvođač


Nosilac dozvole za lek: Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija Proizvođač: Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-3201-11-001 od 18.09.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z