FISKocr

Bisoprolol PharmaS


UPUTSTVO ZA LEK


BisoprololPharmaS, tableta,2,5mg Pakovanje: ukupno 30 kom, blister 3 x 10 kom


Proizvođač: PharmaS d.o.o. Beograd


Adresa: Industrijska zona Bagljaš bb Aerodrom, Zrenjanin, Srbija


Podnosilac zahteva: PharmaS d.o.o.

Adresa: Viline vode bb, Beograd, Srbija


Bisoprolol PharmaS, 2,5 mg, tablete INN bisoprolol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Bisoprolol PharmaS i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bisoprolol PharmaS

 3. Kako se upotrebljava lek Bisoprolol PharmaS

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Bisoprolol PharmaS

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BISOPROLOL PHARMAS I ČEMU JE NAMENJEN

  Aktivna supstanca u leku Bisoprolol PharmaS je bisoprolol. Bisoprolol spada u grupu lekova koji se nazivaju beta blokatori. Ovi lekovi deluju tako što utiču na odgovor organizma na neke nervne nadražaje, naročito one u srcu. Kao posledica toga, bisoprolol usporava brzinu otkucaja srca i srce efikasnije pumpa krv.


  Srčana slabost (insuficijencija srca) se javlja kada je srčani mišić slab i ne može da pumpa dovoljno krvi da bi zadovoljio potrebe organizma. Bisoprolol PharmaS se koristi za lečenje stabilne, hronične insuficijencije srca.


  Koristi se u kombinaciji sa drugim lekovima koji su namenjenim za terapiju ovog oboljenja (kao što su ACE inhibitori, diuretici i kardiotonični glikozidi).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BISOPROLOL PHARMAS

  Lek Bisoprolol PharmaS ne smete koristiti:

  Nemojte uzimati Bisoprolol PharmaS ako se bila šta od sledećih stanja odnosi na vas:

  simpatomimetici kao što su adrenalin i noradrenalin koji se koriste za lečenje srčanog udara ili niskog krvnog pritiska. Adrenalin se takođe koristi za lečenje alergijskih reakcija. Ako se uzima bisoprolol mogu biti potrebne veće doze adrenalina u lečenju alergijskih reakcija.

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BISOPROLOL PHARMAS


  Bisoprolol PharmaS tablete uvek uzimajte na način kako Vam je lekar preporučio. Ukoliko u to niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Terapija Bisoprolol PharmaS tabletama zahteva redovan nadzor lekara. Ovaj nadzor je neophodan na početku terapije , za vreme povećavanja doze ili u slučaju prekida terapije.

  Tabletu/e Bisoprolol PharmaS progutajte sa malo vode ujutru, pre obroka, uz obrok ili nakon njega. Tablete ne drobite i ne žvaćite. Tablete se mogu podeliti duž podeone crte na podjednake doze.


  Terapija Bisoprolol PharmaS tabletama je, obično, dugotrajna.


  Odrasli, uključujući starije osobe:

  Terapija bisoprololom se mora započeti sa malom dozom i postepeno povećavati.

  Lekar će odlučiti kako će povećavati dozu, a obično se to radi na sledeći način:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i ovaj lek može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.

  Da bi se sprečile ozbiljne reakcije, odmah se obratite lekaru ako je neželjeno dejstvo ozbiljno, ako se iznenada pojavi ili ako se simptomi naglo pogoršaju.


  Najozbiljnija neželjena dejstva su povezana sa radom srca:


  Ukoliko primetite bilo koje od gore navedenih neželjenih dejstava ovoga leka ili druga neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

  Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK BISOPROLOL PHARMAS


  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Čuvanje

  Lek čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 30ºC.


  Nemojte koristiti lek Bisoprolol PharmaS posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji iza reči: „Važi do:“ Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Na ovaj način pomažete očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Bisoprolol PharmaS

Aktivna supstanca Bisoprolol PharmaS 2,5mg tableta je bisoprolol u oblikufumarata. Jedna tableta sadrži 2,5 mg bisoprolol-fumarata.

Bisoprolol PharmaS 2,5mg tablete sadrže sledeće pomoćne supstance: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; magnezijum-stearat; krospovidon.


Kako izgleda lek Bisoprolol PharmaS i sadržaj pakovanja


Bisoprolol PharmaS tablete od 2,5 mg su bele boje, neobložene, ovalne, sa obe strane je utisnuta podeona crta. Sa jedne strane podeona crta je između oznaka “BI“ i “2.5“. Tableta se može podeliti na dve jednake polovine.


Pakovanje: Blister pakovanje (PVC/PVdC/aluminijum folija, u složivoj kartonskoj kutiji).

Svaka kutija sadrži 30 tableta (tri blistera sa po 10 tableta).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: PharmaS d.o.o., Viline vode bb, Beograd, Srbija

Proizvođač: PharmaS d.o.o. Beograd, Industrijska zona Bagljaš bb Aerodrom, Zrenjanin, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-00981-14-001 od 06.10.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z