Moozeeck

Losartan PharmaS


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Losartan PharmaS, film tableta, 50mg Pakovanje: ukupno 28 komada, blister, 4x7


Proizvođač: PharmaS d.o.o. Beograd


Adresa: Slobodna zona Beograd, Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija

Podnosilac

zahteva: PharmaS d.o.o. Beograd

Adresa: Viline vode bb, Beograd, Srbija


Losartan PharmaS, 50mg, film tableta


losartan


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Losartan PharmaS i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Losartan PharmaS

 3. Kako se upotrebljava lek Losartan PharmaS

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Losartan PharmaS

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LOSARTAN PHARMAS I ČEMU JE NAMENJEN


  Losartan PharmaS spada u grupu lekova poznatih kao antagonisti receptora angiotenzina II. Angiotenzin II je supstanca koja se proizvodi u organizmu i vezuje se za receptore u krvnim sudovima, čime prouzrokuje njihovo sužavanje. To dovodi do povećanja krvnog pritiska. Losartan sprečava vezivanje angiotenzina II za ove receptore, što dovodi do opuštanja krvnih sudova, što zatim snižava i sam krvni pritisak. Losartan usporava pogoršanje funkcije bubrega kod pacijenata sa visokim krvnim pritiskom i šećernom bolesti tipa 2.

  Losartan PharmaS se koristi:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LOSARTAN PHARMAS


  Lek Losartan PharmaS ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LOSARTAN PHARMAS


  Strogo se pridržavajte lekarskih uputstava o uzimanju leka Losartan PharmaS. Ako imate bilo kakve nedoumice, obratite se lekaru ili farmaceutu. Lekar će odlučiti koja je odgovarajuća doza u zavisnosti od Vašeg stanja i toga da li uzimate neke druge lekove. Važno je da lek Losartan PharmaS uzimate onoliko dugo koliko Vam je lekar propisao da biste zadržali ravnomernu kontrolu krvnog pritiska.


  Odrasli pacijenti sa visokim krvnim pritiskom

  Terapija obično počinje sa 50 mg losartana (jedna tableta leka Losartan PharmaS od 50 mg) jednom dnevno. Maksimalno dejstvo snižavanja krvnog pritiska bi trebalo da se dostigne 3-6 nedelja nakon početka terapije. Kod nekih pacijenata doza se kasnije može povećati na 100 mg losartana (dve tablete leka Losartan PharmaS od 50 mg) jednom dnevno. Ako imate utisak da losartan deluje suviše jako ili suviše slabo, razgovarajte sa lekarom ili farmaceutom.


  Upotreba kod dece i adolescenata (starosti od 6 do 18 godina)


  Preporučena početna doza kod pacijenata telesne mase između 20 i 50 kg je 0,7 mg losartana po kilogramu telesne mase i uzima se jednom dnevno (do 25 mg leka losartan). Lekar može da poveća ovu dozu ako se ne uspostavi kontrola krvnog pritiska.

  Drugi oblici ovog leka mogu više odgovarati za primenu kod dece; pitajte lekara ili farmaceuta.


  Odrasli pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i šećerna bolest tipa 2

  Terapija obično počinje sa 50 mg losartana (jedna tableta leka Losartan PharmaS od 50 mg) jednom dnevno. Doza se može kasnije povećavati na 100 mg losartana (dve tablete leka Losartan PharmaS od 50 mg) jednom dnevno u zavisnosti od odgovora krvnog pritiska.

  Losartan može da se uzima sa drugim lekovima za snižavanje krvnog pritiska (npr. diureticima, blokatorima

  kalcijumskih kanala, alfa i beta blokatorima i lekovima koji deluju na CNS) kao i sa insulinom i drugim lekovima koji se uobičajeno koriste za snižavanje koncentracije glukoze u krvi (npr. sulfoniluree, glitazoni i inhibitori glukozidaze).


  Odrasli pacijenti sa slabljenjem srca

  Terapija obično počinje sa 12,5 mg losartana jednom dnevno. Uopšteno, dozu treba nedeljno postepeno povećavati (tj. 12,5 mg dnevno tokom prve nedelje, 25 mg dnevno tokom druge nedelje, 50 mg dnevno tokom treće nedelje, 100 mg dnevno tokom četvrte nedelje, 150 mg dnevno tokom pete nedelje) do uobičajene doze održavanja koju je odredio Vaš lekar. Može se primenjivati maksimalna doza od 150 mg losartana jednom dnevno (na primer, tri tablete leka Losartan PharmaS od 50 mg). U lečenju srčane insuficijencije, losartan se obično kombinuje sa diureticima (lekovima koji povećavaju količinu vode koja prolazi kroz bubrege) i/ili digitalisima (lekovima koji potpomažu srcu da bude jače i efikasnije) i/ili beta blokatorima.


  Doziranje kod posebnih grupa pacijenata

  Lekar može da savetuje manje doze, naročito na početku terapije, kod određenih pacijenata kao što su oni koji se

  leče visokim dozama diuretika, kod pacijenata sa oštećenjem jetre ili kod pacijenata starijih od 75 godina. Ne preporučuje se upotreba losartana kod pacijenata sa ozbiljnim oštećenjem jetre (videti odeljak „Lek Losartan PharmaS ne smete koristiti“).


  Način upotrebe

  Tablete treba progutati sa čašom vode. Pokušajte da svoju dnevnu dozu uzimate svakoga dana približno u isto

  vreme. Važno je da nastavite da uzimate lek Losartan PharmaS dok Vam lekar ne kaže drugačije.


  Primena losartana u dozi od 25 mg i 12,5 mg nije moguća sa doznim oblikom leka Losartan PharmaS od 50 mg, jer ne postoji mogućnost deljenja tablete na dva odnosno četiri dela. Koristiti dostupne lekove odgovarajuće jačine.

  Ako ste uzeli više leka Losartan PharmaS nego što je trebalo


  Ukoliko se slučajno uzeli previše tableta, odmah se obratite lekaru. Simptomi predoziranja su nizak krvni pritisak, ubrzan rad srca, a moguće i usporen rad srca.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Losartan PharmaS


  Ukoliko ste slučajno propustili da uzmete svoju dnevnu dozu, uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme. Nemojte uzimati dvostruku dozu ako ste propustili da uzmete prethodnu. Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Losartan PharmaS


  Lek Losartan PharmaS uzimajte onoliko dugo koliko Vam je preporučio lekar. Nemojte prestajati da ga uzimate, osim ako Vam to nije savetovao lekar.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Losartan PharmaS može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga. Ako osetite sledeća dejstva, prestanite da uzimate tablete losartana i odmah obavestite lekara ili idite u hitnu službu najbliže zdravstvene ustanove.

  Ozbiljna alergijska reakcija (osip, svrab, oticanje lica, usana, usta ili grla) može da izazove poteškoće u gutanju ili

  disanju.

  Ovo je ozbiljno, mada retko neželjeno dejstvo, koje se javlja kod više od 1 na 10.000 pacijenata, ali kod manje od 1 na 1.000 pacijenata. Možda će biti potrebna hitna medicinska pomoć i hospitalizacija.

  Neželjene reakcije su klasifikovana na sledeći način:

  Veoma česte (mogu da se pojave kod više od 1 od 10 osoba)

  Česte (mogu da se pojave kod od 1 od 100 osoba do 1 od 10 osoba) Povremene (mogu da se pojave kod od 1 od 1000 osoba do 1 od 100 osoba) Retke (mogu da se pojave kod od 1 od 10.000 osoba do 1 od 1000 osoba) Veoma retke (mogu da se pojave kod manje od 1 od 10.000 osoba) Nepoznate (učestalost ne može da se utvrdi na osnovu raspoloživih podataka)


  Zabeležena su sledeća neželjena dejstva sa lekom Losartan PharmaS: Česta (mogu da se jave kod 1 od 10 pacijenata):

 5. KAKO ČUVATI LEK LOSARTAN PHARMAS


  Rok upotrebe 3 godine. Čuvanje

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Nemojte koristiti lek Losartan PharmaS posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji iza reči: "Važi do:“ Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Na ovaj način pomažete očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Losartan PharmaS


Aktivna supstanca Losartan PharmaS 50mg film tableta je losartan-kalijum. Jedna film tableta sadrži 50mg losartan-kalijuma.

Losartan PharmaS 50mg film tablete sadrže sledeće pomoćne supstance:

Jezgro tablete

laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; skrob, preželatinizovani; kroskarmeloza-natrijum; magnezijum-stearat.


Film: Opadry II White OY-LS-28908 hipromeloza 15cP (E464);


hipromeloza 3cP (E464); hipromeloza 50cP (E464); laktoza, monohidrat;

titan-dioksid (E171);

makrogol 4000.


Kako izgleda lek Losartan PharmaS i sadržaj pakovanja


Losartan PharmaS 50mg film tableta je okrugla, bele boje, bikonveksna. Pakovanje:

28 (4x7) film tablete po 50mg u PVC/PE/PVDC-aluminijumskom blisteru, u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


PharmaS d.o.o. Beograd, Viline vode bb, Beograd, Srbija.

PharmaS d.o.o. Beograd, Slobodna zona Beograd, Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno: Maj 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje na lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-7112-12-001 od 09.07.2013.


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z