FISKocr

Bisolvon


UPUTSTVO ZA LEK


Bisolvon®, tablete, 8mg, 20 tableta

Pakovanje: ukupno 20 kom; blister; 2 x 10 tableta


Proizvođač: Delpharm Reims


Adresa: 10 rue Colonel Charbonneaux, Reims, Francuska Podnosilac zahteva: Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. Beograd

Adresa: Milentija Popovića 5a, 11 070 Beograd, Republika Srbija


®

Bisolvon

bromheksin


, tablete, 8mg


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Bisolvon, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Bisolvon i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bisolvon

 3. Kako se upotrebljava lek Bisolvon

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Bisolvon

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BISOLVON I ČEMU JE NAMENJEN


  Bromheksin, aktivni sastojak leka Bisolvon je bronhosekretolitik (olakšava iskašljavanje razgradnjom sekreta u disajnim putevima).


  Bisolvon se primenjuje za rastvaranje sekreta kod akutnih i hroničnih bolesti bronhija i pluća.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BISOLVON

  Lek Bisolvon ne smete koristiti:


  - ako ste preosetljivi (alergični) na aktivni sastojak leka bromheksin (bromheksin-hidrohlorid) ili na bilo koji drugi sastojak leka Bisolvon (videti odeljak 6.)..


  Kada uzimate lek Bisolvon, posebno vodite računa:


  Zabeležen je vrlo mali broj slučajeva teških, potencijalno po život opasnih reakcija na koži, kao što su Stivens- Džonsonov sindrom i toksična epidermalna nekroliza (rasprostranjeni osip sa plikovima i ljuštenjem kože), kod kojih je postojala vremenska povezanosti sa primenom ekspektoranasa (lekova koji olakšavaju iskašljavanje) kao što je bromheksin. Ovo se uglavnom može objasniti postojanjem osnovne bolesti kod pacijenta i/ili lekovima

  koji se daju istovremeno. Dodatno, tokom rane faze Stivens-Džonsonovog sindroma ili toksične epidermalne nekrolize, pacijenti mogu osetiti opšte početne simptome nalik gripu kao što su groznica, bol u zglobovima, kijavica, kašalj i bol u grlu. Upravo ovi simptomi mogu podstaknuti započinjanje simptomatske terapije lekovima za kašalj i prehladu koja je u ovom slučaju neopravdana. Ako se pojave nove promene na koži ili sluznici, treba odmah potražiti savet lekara i obustaviti lečenje bromheksinom.


  Bisolvon tablete smete da uzimate tek nakon dogovora sa svojim lekarom u slučaju:

  Posebno kod dugotrajnog lečenja treba povremeno nadzirati funkciju jetre.


  Primena drugih lekova


  Bromheksin/antitusici

  Kod kombinovane primene leka Bisolvon i sredstava koja smiruju kašalj (antitusici) usled ograničenog refleksa kašlja može doći do opasnog gomilanja sekreta, tako da je potreban oprez prilikom primene ovih lekova.


  Molimo Vas da obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Primena leka Bisolvon u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Trudnoća

  Iako do sada nisu pokazana štetna dejstva na nerođeno dete usled primene Bisolvon tableta, ipak se ne preporučuje upotreba tokom trudnoće, a posebno ne tokom prva tri meseca trudnoće.


  Period dojenja

  Aktivni sastojak leka se izlučuje u mleko. Iako se ne očekuju negativna dejstva na odojčad, Bisolvon tablete se ne preporučuju majkama za vreme dojenja.


  Uticaj leka Bisolvon na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Uticaj ovog leka na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama, nije ispitivan.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Bisolvon


  Bisolvon tablete sadrže laktozu (74 mg po tableti). Pacijenti sa retkim naslednim poremećajem netolerancije na galaktozu, sa nedostatkom laktaze ili sa lošom glukozno-galaktoznom apsorpcijom, ne smeju koristiti Bisolvon tablete.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BISOLVON


  Lek Bisolvon uzimajte tačno onako kako je navedeno u priloženom uputstvu. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Lek ne treba uzimati duže od 4-5 dana bez saveta lekara.

  Ako se Vaša bolest pogorša ili ako posle 4-5 dana ne dođe do poboljšanja, morate potražiti savet svog lekara.

  Za Bisolvon tablete se preporučuju sledeće doze: Odrasli i adolescenti preko 14 godina:

  3 puta po 1-2 tablete na dan (što odgovara 24 do 48 mg bromheksin-hidrohlorida/dan).


  Deca i adolescenti između 6 i 14 godina, kao i pacijenti koji imaju manje od 50 kg telesne mase:

  3 puta po 1 tabletu na dan (što odgovara 24 mg bromheksin-hidrohlorida/dan).


  Za decu ispod 6 godina stoje na raspolaganju podesniji oblici leka sa manjim sadržajem aktivnog sastojka. Tablete se uzimaju posle obroka sa dosta tečnosti.

  Molimo Vas da se pridržavate preporuka za primenu leka Bisolvon, inače lek neće korektno delovati!


  Ako ste uzeli više leka Bisolvon nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Bisolvon nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


  Kod predoziranja po pravilu ne treba očekivati znake bolesti koji se razlikuju od već opisanih neželjenih dejstava.


  Ukoliko dođe do težih znakova bolesti može biti neophodno simptomatsko lečenje (lečenje orijentisano na znake bolesti).


  Odmah se obratite najbližem lekaru ukoliko je malo dete popilo znatnu količinu leka Bisolvon.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Bisolvon


  Ako ste zaboravili da uzmete ili ste uzeli manje leka nego što je trebalo, sledeću dozu uzmite kao što je navedeno u uputstvu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i lek Bisolvon može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava je klasifikovana kao:

  Veoma česta: javljaju se kod 1 na 10 pacijenata Česta: javljaju se kod 1-10 na 100 pacijenata

  Povremena: javljaju se kod 1-10 na 1.000 pacijenata

  Retka: javljaju se kod 1-10 na 10.000 pacijenata Veoma retka: javljaju se kod 1-10 na 100.000 pacijenata

  Nije poznato: ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka


  Opšti neželjeni efekti:

  Povremena: reakcije preosetljivosti (ospa na koži, otok kože i sluzokože (angioedem), otežano disanje, svrab, koprivnjača (urtikarija))

  Retka: suženje disajnih puteva (bronhospazam)

  Veoma retka: anafilaktičke reakcije, uključujući šok (težak oblik reakcije preosetljivosti)


  Gastrointestinalni poremećaji:

  Povremena: mučnina, bolovi u stomaku, posebno bolovi u gornjem delu trbuha, povraćanje, proliv


  Opšti poremećaji i poremećaji na mestu primene:

  Povremena: temperatura


  Kod pojave prvih, gore navedenih, znakova reakcija preosetljivosti, lek Bisolvon se ne sme uzimati ponovo, već se u tom slučaju treba obratiti najbližem lekaru.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom


  uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK BISOLVON

  Rok upotrebe


  Rok upotrebe Bisolvon tableta je 3 godine.

  Lek ne smete koristiti po isteku roka trajanja navedenog na pakovanju i na blisteru.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30°C.

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Lek se ne sme bacati u kanalizaciju. Pitajte svog apotekara kako da odbacite lek koji Vam više nije potreban. Ova mera pomaže da se zaštiti životna sredina.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


Šta sadrži lek Bisolvon


Aktivna supstanca je bromheksin-hidrohlorid. 1 tableta sadrži 8 mg bromheksin-hidrohlorida.

Pomoćne supstance: laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni, osušen; magnezijum-stearat


Kako izgleda lek Bisolvon i sadržaj pakovanja


Okrugle tablete bele boje, fasetiranih ivica, sa utisnutom oznakom “51B” na jednoj strani sa obe strane podeone crte i na drugoj strani utisnutom oznakom proizvođača.


PVC/PVDC/Al blister

Pakovanje sadrži 20 tableta, 2 blistera sa po 10 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole

Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. Beograd

Milentija Popovića 5a, 11 070 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač

Delpharm Reims

10 rue Colonel Charbonneaux, Reims, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2013.


Režim izdavanja leka


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-6608-12-001 od 14.05.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org