FISKocr

Stalevo


UPUTSTVO ZA LEK


▲Stalevo; film tableta; 50 mg+12,5 mg+200 mg Pakovanje: bočica plastična, 100 film tableta

▲Stalevo; film tableta; 100 mg+25 mg+200 mg Pakovanje: bočica plastična, 100 film tableta

▲Stalevo; film tableta; 150 mg+37,5 mg+200 mg Pakovanje: bočica plastična, 100 film tableta


Proizvođač: Orion Corporation, Orion Pharma


Adresa: Orionintie 1, 02200 Espoo, Finska


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Novartis Pharma Services Inc. Beograd


Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 71/VI/18, 11070 Beograd


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


▲Stalevo; 50 mg+12,5 mg+200 mg; film tableta

▲Stalevo; 100 mg+25 mg+200 mg; film tableta

▲Stalevo; 150 mg+37,5 mg+200 mg; film tableta


INN levodopa, karbidopa, entakapon


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Stalevo i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Stalevo

 3. Kako se upotrebljava lek Stalevo

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Stalevo

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Stalevo I ČEMU JE NAMENJEN


  Stalevo sadrži tri aktivne supstance (levodopa, karbidopa i entakapon) u jednoj film tableti. Stalevo se koristi za lečenje Parkinsonove bolesti.


  Parkinsonovu bolest uzrokuju niski nivoi supstance koja se zove dopamin u mozgu. Levodopa povećava nivo dopamina i tako smanjuje simptome Parkinsonove bolesti. Karbidopa i entakapon poboljšavaju antiparkinsonska dejstva levodope.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Stalevo


  Lek Stalevo ne smete koristiti:  Kada uzimate lek Stalevo, posebno vodite računa:

  Posavetujte se sa lekarom ako ste ikada imali


  Posavetujte se sa Vašim lekarom ako trenutno uzimate:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Stalevo


  Uvek uzimajte Stalevo tačno onako kako Vam je to naložio Vaš lekar. Ako niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Za odrasle i starije pacijente:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i drugi lekovi, i Stalevo može da izazove neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih. Ako osetite bilo koje od navedenih neželjenih dejstava, što pre razgovarajte sa Vašim lekarom. Mnoga od ovih neželjenih dejstava se mogu ublažiti prilagođavanjem doze.


  Ako Vam se tokom terapije lekom Stalevo javi neki od sledećih simptoma, odmah se javite Vašem lekaru:


  Promene u ponašanju kao što su nagon za kockanjem (patološko kockanje) ili pojačana seksualna želja i nagon (pojačani libido i hiperseksualnost) su prijavljeni kod pacijenata koji dobijaju terapiju zamene dopamina,


  uključujući i Stalevo.


  Ako bilo koje od ovih neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ako primetite bilo koja neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, molimo da to kažete Vašem lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK Stalevo


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Čuvanje

  Stalevo držati van domašaja i vidokruga dece. Nema posebnih mera opreza pri čuvanju.

  Ne koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Stalevo

Stalevo film tableta 50mg + 12,5mg + 200mg sadrži 50 mg levodope, 12,5 mg karbidope i 200 mg entakapona. Stalevo film tableta 100 mg + 25 mg + 200 mg sadrži 100 mg levodope, 25 mg karbidope i 200 mg entakapona. Stalevo film tableta 150 mg + 37,5 mg + 200 mg sadrži 150 mg levodope, 37,5 mg karbidope i 200 mg entakapona.

Pomoćne supstance Jezgro tablete:

kroskarmeloza- natrijum

magnezijum- stearat skrob, kukuruzni manitol

povidon


Zaštitni film-omotač: glicerol 85% hipromeloza magnezijum- stearat polisorbat 80

gvožđe(III)-oksid, crveni (E172) saharoza

titan-dioksid (E171) gvožđe(III)-oksid, žuti (E172)


Kako izgleda lek Stalevo i sadržaj pakovanja


Film tableta.


Stalevo® 50 mg + 12,5 mg + 200 mg, film tablete su okrugle, bikonveksne film tablete smeđecrvene do sivkasto crvene boje, sa utisnutom oznakom "LCE 50" sa jedne strane.


Stalevo® 100 mg + 25 mg + 200 mg, film tablete su ovalne, bikonveksne film tablete smeđecrvene do sivkasto crvene boje, sa utisnutom oznakom "LCE 100" sa jedne strane.


Stalevo® 150 mg + 37,5mg + 200 mg, film tablete su duguljaste elipsoidne, bikonveksne film tablete smeđecrvene do sivkasto crvene boje, sa utisnutom oznakom "LCE 150" sa jedne strane.


Pakovanje: plastična bočica sa 100 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Predstavništvo Novartis Pharma Services Inc. Beograd Bulevar Zorana Đinđića 71/VI/18, 11 070 Beograd Orion Corporation, Orion Pharma

Orionintie 1, 02200 Espoo, Finska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart,2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Stalevo® 50 mg + 12,5 mg + 200 mg: 515-01-0291-11-001 od 24.04.2012.


Stalevo® 100 mg + 25 mg + 200 mg: 515-01-0311-11-001 od 24.04.2012.


Stalevo® 150 mg + 37,5mg + 200 mg: 515-01-0312-11-001 od 24.04.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z