FISKocr

Memantin PharmaS


UPUTSTVOZA LEK


∆Memantin PharmaS, Film tableta, 10 mg

Pakovanje:ukupno28kom;blister,2 x14kom Pakovanje:ukupno56kom;blister,4 x14kom


Proizvođač: PharmaS d.o.o. Beograd

Adresa: Industrijska zona Bagljaš bb Aerodrom, Zrenjanin, Srbija

Podnosilac

zahteva: PharmaS d.o.o. Beograd

Adresa: Viline vode bb, Beograd, Srbija


Napomena: ∆ prazan trougao u boji teksta, pun trougao crvene boje i § simbol pragrafa u boji teksta (Član 83. Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka, dodatnom obeležavanju, kao i sadržaju uputstva za lek ("Službeni glasnik RS", br. 41/2011 od10.6.2011. godine )).


Broj rešenja: 515-01-05285-13-001 od 14.07.2014. za lek Memantin PharmaS, film tablete, 28 x 10 mg Broj rešenja: 515-01-05286-13-001 od 14.07.2014. za lek Memantin PharmaS, film tablete, 56 x 10 mg


∆ Memantin PharmaS, 10mg, film tableta


memantin


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Memantin PharmaS i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Memantin PharmaS

 3. Kako se upotrebljava lek Memantin PharmaS

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Memantin PharmaS

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja: 515-01-05285-13-001 od 14.07.2014. za lek Memantin PharmaS, film tablete, 28 x 10 mg Broj rešenja: 515-01-05286-13-001 od 14.07.2014. za lek Memantin PharmaS, film tablete, 56 x 10 mg


1. ŠTA JE LEK Memantin PharmaS I ČEMU JE NAMENJEN


Memantin PharmaS spada u grupu lekova koji su poznati kao lekovi protiv demencije.

Gubitak pamćenja kod Alchajmerove bolesti nastaje usled poremećaja u prenosu signala izmedju ćelija mozga. Mozak sadrži takozvane N-metil-D-aspartat (NMDA) receptore koji su uključeni u prenošenje nervnih signala važnih za procese učenja i pamćenja. Memantin PharmaS spada u grupu lekova koji se nazivaju antagonisti NMDA receptora. Memantin PharmaS deluje na ove NMDA receptore poboljšavajući prenos nervnih signala i pamćenje.


Memantin PharmaS se koristi u lečenju pacijenata sa umerenom do teškom Alchajmerovom bolešću.


 1. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Memantin PharmaS


  Lek Memantin PharmaS ne smete koristiti:


  - ako ste alergični (preosetljivi) na memantin-hidrohlorid ili na neki drugi sastojak film tableta Memantin PharmaS (videti odeljak 6).


  Ako niste sigurni, razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate lek Memantin PharmaS.


  Kada uzmete lek Memantin PharmaS, posebno vodite računa:  Ako idete u bolnicu, obavestite lekara da uzimate lek Memantin PharmaS.


  Uzimanje leka Memantin PharmaS sa hranom ili pićima


  Morate obavestiti lekara ako ste nedavno promenili ili nameravate značajno da promenite svoj način ishrane (npr. sa uobičajene ishrane na strogu vegetarijansku ishranu) ili ako patite od stanja koje se zove renalna tubularna acidoza (RTA, višak supstanci od kojih nastaju kiseline u krvi usled disfunkcije bubrega (slabog rada bubrega)) ili ozbiljnih infekcija urinarnog trakta (skup organa kroz koji se odvodi urin), zbog toga što će lekar možda morati da prilagodi dozu leka.


  Primena leka Memantin PharmaS u periodu trudnoće i dojenja


  Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete neki lek.


  Ako ste trudni ili ako nameravate da zatrudnite, recite to svom lekaru. Ne preporučuje se upotreba leka Memantin PharmaS kod trudnica.


  Žene koje uzimaju lek Memantin PharmaS ne smeju da doje bebu.


  Uticaj leka Memantin PharmaS na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lekar će Vam reći da li Vam Vaše oboljenje dozvoljava da bezbedno upravljate motornim vozilom i rukujete mašinama. Takođe, Memantin PharmaS može da izmeni Vašu sposobnost reagovanja, zbog čega ne bi trebalo upravljati motornim vozilom ni rukovati mašinama.


 2. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Memantin PharmaS


  Strogo se pridržavajte lekarskih uputstava o uzimanju ovog leka. Ako imate bilo kakve nedoumice, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Doziranje


  Preporučena doza leka Memantin PharmaS za odrasle i starije pacijente je 20 mg jednom dnevno. Da bi se


  Broj rešenja: 515-01-05285-13-001 od 14.07.2014. za lek Memantin PharmaS, film tablete, 28 x 10 mg Broj rešenja: 515-01-05286-13-001 od 14.07.2014. za lek Memantin PharmaS, film tablete, 56 x 10 mg


  smanjio rizik od neželjenih dejstava ova doza treba da se dostigne postepeno, uz praćenje dnevne šeme doziranja:


  1. nedelja

  pola tablete od 10 mg

  2. nedelja

  jedna tableta od 10 mg

  3. nedelja

  jedna i po tableta od 10 mg

  4. nedelja i nadalje

  dve tablete od 10 mg jednom

  dnevno


  Uobičajena početna doza je pola tablete jednom dnevno (1x5 mg) tokom prve nedelje. Ona se povećava na jednu tabletu jednom dnevno (1x10mg) u drugoj nedelji i do jedne i po tablete jednom dnevno u trećoj nedelji. Od četvrte nedelje i nadalje, uobičajena doza je 2 tablete jednom dnevno (1x20 mg).


  Doziranje kod pacijenata sa umanjenim radom bubrega


  Ako je kod Vas umanjena funkcija bubrega, lekar će odlučiti o dozi koja odgovara Vašem stanju. U tom slučaju, lekar mora da prati rad bubrega u zadatim intervalima.


  Način upotrebe


  Lek Memantin PharmaS treba uzimati oralno, jednom dnevno. Da biste imali koristi od ovog leka morate ga uzimati redovno svakog dana u isto vreme. Tabletu treba progutati s malo vode. Ove tablete mogu da se uzimaju bez obzira na obroke.


  Trajanje terapije


  Nastavite sa uzimanjem leka Memantin PharmaS onoliko dugo koliko Vam koristi. Lekar će redovno procenjivati Vašu terapiju.


  Ako ste uzeli više leka Memantin PharmaS nego što je trebalo


  U načelu, unos prevelike doze leka Memantin PharmaS ne bi trebalo da dovede do bilo kakvih štetnih posledica. Možete osetiti pojačane simptome opisane u odeljku 4. „Moguća neželjena dejstva“.

  Ako dođe do velikog predoziranja lekom Memantin PharmaS obratite se svom lekaru ili potražite medicinski

  savet zato što će Vam možda trebati medicinska pomoć.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Memantin PharmaS


  Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka Memantin PharmaS, sačekajte i uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme. Nemojte uzimati dvostruku dozu ako ste propustili da uzmete prethodnu.


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Broj rešenja: 515-01-05285-13-001 od 14.07.2014. za lek Memantin PharmaS, film tablete, 28 x 10 mg Broj rešenja: 515-01-05286-13-001 od 14.07.2014. za lek Memantin PharmaS, film tablete, 56 x 10 mg


 3. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Memantin PharmaS može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Uopšteno, primećena neželjena dejstva su blaga do umerena.


  Često (javljaju se kod 1 do 10 na 100 pacijenata):

 4. KAKO ČUVATI LEK MEMANTIN PHARMAS


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Broj rešenja: 515-01-05285-13-001 od 14.07.2014. za lek Memantin PharmaS, film tablete, 28 x 10 mg Broj rešenja: 515-01-05286-13-001 od 14.07.2014. za lek Memantin PharmaS, film tablete, 56 x 10 mg


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C.

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Nemojte koristiti lek Memantin PharmaS posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji iza reči: "Važi do:“ Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Na ovaj način pomažete očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 5. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Memantin PharmaS


Aktivna supstanca Memantin PharmaS 10mg film tableta je memantin-hidrohlorid.

Jedna film tableta sadrži 10mg memantin-hidrohlorida (što odgovara količini od 8,31mg memantina). Memantin PharmaS 10mg film tablete sadrže sledeće pomoćne supstance:

Jezgro tablete

celuloza, mikrokristalna; krospovidon;

povidon K 29/32;

silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; talk, prečišćeni;

magnezijum-stearat.


Film:

hipromeloza (E464); titan-dioksid (E171); makrogol 4000.


Kako izgleda lek Memantin PharmaS i sadržaj pakovanja


Memantin PharmaS 10mg film tablete su su skoro bele, bikonveksne filmom obložene tablete u obliku kapsule, sa utisnutom oznakom „M“ sa jedne strane podeone crte i „10“ sa druge strane podeone crte na jednoj strani.


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje:


Memantin PharmaS 10mg film tablete


Broj rešenja: 515-01-05285-13-001 od 14.07.2014. za lek Memantin PharmaS, film tablete, 28 x 10 mg Broj rešenja: 515-01-05286-13-001 od 14.07.2014. za lek Memantin PharmaS, film tablete, 56 x 10 mg


28 (2x14) film tableta po 10mg u PVC/PE/PVdC-aluminijumskom blisteru. 56 (4x14) film tableta po 10mg u PVC/PE/PVdC-aluminijumskom blisteru.


Spoljnje pakovanje: Složiva kartonska kutija


Nosilac dozvole i Proizvođač


PharmaS d.o.o. Beograd, Viline vode bb, Beograd, Srbija.

PharmaS d.o.o. Beograd, Industrijska zona Bagljaš bb Aerodrom, Zrenjanin, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart 2014


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:

Memantin PharmaS, film tablete, 28 x 10mg:

515-01-05285-13-001 od

14.07.2014.

Memantin PharmaS, film tablete, 56 x 10mg:

515-01-05286-13-001 od

14.07.2014.


Broj rešenja: 515-01-05285-13-001 od 14.07.2014. za lek Memantin PharmaS, film tablete, 28 x 10 mg Broj rešenja: 515-01-05286-13-001 od 14.07.2014. za lek Memantin PharmaS, film tablete, 56 x 10 mg

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org