shire Apoteke Apoteke

Rupurut

blister, 2 x 10 tableta za žvakanje
CENA: 389,40 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Rupurut®, tablete za žvakanje, 500 mg Pakovanje: blister, 2 x 10 tableta za žvakanje Rupurut®, tablete za žvakanje, 500 mg Pakovanje: blister, 5 x 10 tableta za žvakanje


Proizvođač: Bayer Bitterfeld GmbH


Adresa: OT Greppin, Salegaster Chaussee 1, Bitterfeld-Wolfen, Nemačka Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o.

Adresa: Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd, Srbija


Rupurut®, 500 mg, tableta za žvakanje hidrotalcit


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Rupurut, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Rupurut i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rupurut

 3. Kako se upotrebljava lek Rupurut

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Rupurut

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK RUPURUT I ČEMU JE NAMENJEN


  Rupurut sadrži aktivnu supstancu hidrotalcit koji pripada grupi antacida.

  Rupurut je lek koji smanjuje kiselost želudačnog soka neutrališući hlorovodoničnu kiselinu.


  Rupurut tablete za žvakanje koriste se za ublažavanje tegoba kod poremećaja koji zahtevaju smanjenje želudačne kiselosti:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK RUPURUT


  Lek Rupurut ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK RUPURUT


  Lek Rupurut uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Lek mora da se uzima na način kao što je to propisano u ovom uputstvu (osim ako vam je lekar propisao drukčije). Ukoliko se ne pridržavate uputstva, lek neće pravilno delovati.


  Odrasli i deca preko 12 godina:

  Jednu do dve tablete (500 mg - 1000 mg hidrotalcita), tri do četiri puta na dan, jedan do dva sata nakon jela, pre


  spavanja ili prilikom nastanka želudačnih tegoba.

  Dnevna doza ne sme preći 12 tableta za žvakanje, što je ekvivalentno sa 6 g hidrotalcita. Tablete za žvakanje najbolje deluju kad se dobro prožvaću.

  Druge preparate uvek treba uzimati 2-3 sata pre ili posle Rupurut tableta za žvakanje.


  Trajanje tretmana zavisi od vrste, ozbiljnosti i toka poremećaja.

  Ukoliko simptomi traju duže od 2 nedelje tretmana, treba konsultovati lekara.


  Ako ste uzeli više leka Rupurut nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Rupurut nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


  Trovanje Rupurut tabletama za žvakanje je malo verovatno usled slabe resorpcije aluminijuma i magnezijuma. Prekomerne doze mogu uzrokovati promene karakteristika stolice kao što je meka stolica ili povećanje učestalosti.

  Terapijske mere u ovakvim slučajevima generalno nisu potrebne. Ipak.treba biti obazriv kod pacijenata sa slabijim radom bubrega. Ako ste zaboravili da uzmete lek Rupurut

  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Rupurut


  Uvek treba prvo da konsultujete lekara pre nego odlučite da naglo prekinete lečenje ili prestanete sa uzimanjem Rupurut tableta za žvakanje, na primer zbog neželjenih dejstava.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Rupurut, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Velike doze mogu uzrokovati gastrointestinalne simptome kao što su meka stolica, povećana učestalost stolice,

  povraćanje, dijareja ili opstipacija.


  Kod pacijenata sa ozbiljnim poremećajem funkcije bubrega, uključujući i bolesnike na hemodijalizi, upotreba proizvoda koji sadrže magnezijum i aluminijum, kao što su Rupurut tablete za žvakanje, može izazvati povećanje nivoa magnezijuma i aluminijuma u krvi. Pacijenti sa poremećajem rada bubrega koji uzimaju velike doze u dužem vremenskom periodu mogu biti podložni deponovanju aluminijuma, naročito u nervnom tkivu sa poremećajem rada mozga (encefalopatija i demencija), i u kostima sa razmekšavanjem kostiju (osteomalacija) i sledstvenim stvaranjem kamenca u bubregu. Akumulacija magnezijuma dovodi do toksičnosti sa sniženjem pritiska, usporenjem rada srca sa aritmijom, mentalnom depresijom i poremećajem disanja.

  Iz tog razloga pacijenti sa poremećajem u radu bubrega koji koriste Rupurut tablete za žvakanje u dužem


  vremenskom periodu, treba redovno da proveravaju nivo aluminijuma.


  Usled reakcije komponenti leka sa fosfatima iz hrane u crevu, u slučaju dugotrajne primene većih doza, smanjenog unosa fosfata putem hrane ili njihove poremećene resorpcije u crevima, može doći do smanjenja količine fosfata u organizmu kada postoji rizik od poremećaja sastava kostiju (osteomalacija) i povećane resorpcije kalcijuma.


  Mogu se javiti alergijske reakcije.


  Obratite se lekaru ako se pojave dijareje tokom tretmana Rupurut tabletama za žvakanje. Smanjenje doze će generalno dovesti do poboljšanja.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK RUPURUT


  Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe


  5 godina.


  Nemojte koristiti lek Rupurut posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Bez posebnih naznaka.


  Neupotrebljeni lek se čuva u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Rupurut


- Aktivna supstanca je: hidrotalcit.

Jedna Rupurut tableta za žvakanje sadrži 500 mg hidrotalcita, što odgovara kapacitetu za neutralizaciju od

minimum 13 mEq hlorovodonične kiseline.


- Ostali sastojci su: manitol, kukuruzni skrob, magnezijum-stearat, saharin-natrijum, aroma: Banana, aroma: Pepermint.


Kako izgleda lek Rupurut i sadržaj pakovanja


Tableta za žvakanje.

Bela, okrugla tableta, sa oznakom `RUPURUT` na jednoj strani tablete i oznakom proizvođača (Bayer krstom)

na drugoj strani tablete.


Tablete za žvakanje Rupurut mogu se dobiti u kutiji sa po 20 tableta (2 PP/Al blistera sa po 10 tableta) i u kutiji sa po 50 tableta (5 PP/Al blistera sa po 10 tableta).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Bayer d.o.o., Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd


Proizvođač: Bayer Bitterfeld GmbH, OT Greppin, Salegaster Chaussee 1, Bitterfeld-Wolfen, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati i bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

Rupurut, tablete za žvakanje, 20x500 mg: 515-01-5538-11-001 od 24.02.2012. Rupurut, tablete za žvakanje, 50x500 mg: 515-01-5539-11-001 od 24.02.2012.


Poštovani pacijenti,

Slede informacije koje se odnose na želudačne probleme:


Kakvi su simptomi želudačnih (npr. kiselinom izazvanih) poremećaja?


Mogu se javiti sledeći simptomi:

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines