Apoteke Apoteke
vertex
Apoteke

Trajenta

film tableta; 5mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom
CENA: 4.948,94 din.

film tableta; 5mg; ukupno 90 kom, blister, 9 x 10 kom
CENA: 14.111,79 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Trajenta®, film tableta, 5 mg, Pakovanje:blister,3x10filmtableta(ukupno30filmtableta)


Trajenta®, film tableta, 5 mg, Pakovanje:blister,9x10filmtableta(ukupno90filmtableta)


Proizvođač: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG


Adresa: Binger Strasse 173, Ingelheim am Rhein, Nemačka


Podnosilac zahteva: Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. Beograd

Adresa: Milentija Popovića 5a, 11 070 Beograd, Republika Srbija


Trajenta®, 5 mg, film tablete INN: linagliptin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Trajenta i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Trajenta

 3. Kako se upotrebljava lek Trajenta

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Trajenta

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Trajenta I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Trajenta sadrži aktivnu supstancu linagliptin koja pripada grupi lekova pod imenom “oralni antidijabetici”. Oralni antidijabetici se koriste za lečenje povišenih vrednosti šećera u krvi. Oni deluju tako što organizmu pomažu da smanji nivo šećera u krvi.


  Lek Trajenta se koristi za lečenje “dijabetesa tipa 2” kod odraslih, ako ova bolest ne može adekvatno da se kontroliše jednim oralnim antidijabetikom (metformin ili sulfonilureja) ili samo dijetom i pojačanim fizičkim aktivnostima. Lek Trajenta može da se koristi zajedno sa drugim oralnim antidijabeticima (metformin ili sulfonilureje npr. glimepirid, glipizid).

  Važno je da se stalno pridržavate saveta o načinu ishrane i fizičkim aktivnostima koje ste dobili od Vašeg

  lekara ili medicinske sestre.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Trajenta

  Lek Trajenta ne smete koristiti:


  Ne smete da uzimate lek Trajenta

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Trajenta


  Uvek uzimajte lek Trajenta tačno onako kako Vam je to propisao Vaš lekar. Ako niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom, medicinskom sestrom ili farmaceutom.


  Uobičajena doza leka Trajenta je jedna tableta od 5 mg jednom dnevno. Lek Trajenta možete da uzimate sa hranom ili bez nje.


  Vaš lekar može propisati lek Trajenta uz neki drugi oralni antidijabetik. Vodite računa da uzimate sve lekove onako kako je to propisao Vaš lekar da biste postigli najbolji efekat za Vaše zdravlje.


  Ako ste uzeli više leka Trajenta nego što je trebalo


  Ako ste uzeli više leka Trajenta nego što je trebalo, odmah se javite lekaru.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Trajenta


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i lek Trajenta može da izazove neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih. Neki simptomi zahtevaju neodložnu lekarsku intervenciju

  Treba da prestanete da uzimate lek Trajenta i odmah se javite Vašem lekaru ako Vam se pojave sledeći

  simptomi niskog nivoa šećera u krvi: drhtanje, znojenje, anksioznost, zamagljeni vid, utrnule usne, bledilo, promene raspoloženja ili konfuznost (hipoglikemija). Hipoglikemija (učestalost: veoma često, pogađa više od 1 na svakih 10 pacijenata koji uzimaju lek) je poznato neželjeno dejstvo kombinacije leka Trajenta sa metforminom i sulfonilurejom.


  Neki pacijenti su imali alergijske reakcije (preosetljivost; za učestalost videti dole), što može da bude ozbiljno, uključujući ospu, koprivnjaču i otok lica, usana, jezika i grla što može da izazove otežano disanje ili gutanje (angioedem, urtikarija) i zviždanje u plućima i kratak dah (bronhijalna hiperreaktivnost).


  Upala pankreasa, nezavisno od druge terapije drugim oralnim lekovima za snižavanje nivoa glukoze u krvi (pankreatitis; učestalost nije poznata, ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka).


  Neki pacijenti su imali sledeća neželjena dejstva kada su uzimali sam lek Trajenta:


  Ako bilo koje od ovih neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ako primetite neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, molimo da to kažete Vašem lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK Trajenta Rok upotrebe


  3 godine


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Ne koristite lek Trajenta posle isteka roka upotrebe koji je naveden na blisteru i pakovanju leka. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Nema posebnih uslova čuvanja.


  Nemojte koristiti lek Trajenta ako je pakovanje oštećeno ili ako ima znake prethodnog otvaranja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomožu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Trajenta


Jezgro tablete: manitol; skrob, preželatinizirani; skrob, kukuruzni; kopovidon; magnezijum-stearat. Omotač tablete : hipromeloza; titan-dioksid; talk; makrogol (6000); gvožđe (III)-oksid, crveni.


Kako izgleda lek Trajenta i sadržaj pakovanja


Trajenta, 5 mg: okrugle, bikonveksne film tablete sa zakošenim ivicama svetlo crvene boje, koje sa jedne strane imaju utisnutu oznaku kompanije Boeringer Ingelheim, a sa druge strane oznaku „D5“.


Unutrašnje pakovanje leka Trajenta je perforirani aluminijum/aluminijum (PA/Al/PVC/Al) blister. Pakovanja:

U složivoj kartonskoj kutiji se nalaze 3 blistera sa po 10 film tableta (30 film tableta). U složivoj kartonskoj kutiji se nalaze 9 blistera sa po 10 film tableta (90 film tableta).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. Beograd

Milentija Popovića 5a, 11 070 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG

Binger Strasse 173, Ingelheim am Rhein, Nemačka Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Septembar 2012.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Trajenta, 5 mg, 30 film tableta: 515-01-7796-11-001 od 28.11.2012.

Trajenta, 5 mg, 90 film tableta: 515-01-7797-11-001 od 28.11.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines