Moozeeck

Arimidex


UPUTSTVO ZA LEK


Arimidex® film tableta, 1mg Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: AstraZeneca UK Limited


Adresa: Macclesfield, Cheshire Silk Road Business Park, Velika Britanija


Podnosilac zahteva: Predstavništvo AstraZeneca UK Limited


Adresa: Augusta Cesarca 12, 11000 Beograd, Srbija


Arimidex ®


anastrozol


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Arimidex i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Arimidex

 3. Kako se upotrebljava lek Arimidex

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Arimidex

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Arimidex® I ČEMU JE NAMENJEN


  Arimidex sadrži supstancu koja se zove anastrozol. On pripada grupi lekova poznatih pod imenom ‘inhibitori aromataze’. Lek Arimidex se upotrebljava za lečenje zloćudnih tumora dojke kod žena koje su u postmenopauzi (klimaksu).

  On utiče na aktivnost enzima aromataze koji u organizmu kontroliše nastanak i nivo ženskih polnih hormona iz grupe estrogena.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Arimidex


  Lek Arimidex ne smete koristiti ako:  Važne informacije o nekim sastojcima leka Arimidex


  Arimidex sadrži laktozu, što je jedna vrsta šećera. Ako Vam je lekar rekao da ne podnosite ili ne možete da svarite neke šećere (imate netoleranciju na neke šećere), pre uzimanja ovog leka posavetujte se sa Vašim lekarom.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Arimidex


  Uvek uzimajte Arimidex tačno onako kako Vam je Vaš lekar to naložio. Treba da proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, i Arimidex može da izazove neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih.


  Veoma česta (događa se kod više od 1 na 10 ljudi):

 5. KAKO ČUVATI LEK Arimidex


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Arimidex

Aktivna supstanca je anastrozol. Svaka tableta sadrži 1 miligram (mg) anastrozola. Ostali sastojci su:


Jezgro tablete: laktoza monohidrat; povidon; natrijum-skrobglikolat i magnezijum-stearat.

Film tablete: hipromeloza; makrogol 300; titan-dioksid (E171).


Kako izgleda lek Arimidex i sadržaj pakovanja


Okrugle, bikonveksne film tablete bele boje, koje na jednoj strani imaju utisnuto „A“, a na drugoj „Adx1“ Pakovanje leka Arimidex sadrži 28 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Predstavništvo AstraZeneca UK Limited

Augusta Cesarca 12, Beograd, Srbija


Proizvođač:

AstraZeneca UK Limited, Macclesfield, Cheshire, Silk Road Business Park, Velika Britanija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Arimidex® film tableta, 28 x (1mg): 515-01-6258-12-001 od 22.04.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z