FISKocr

Monlast


UPUTSTVO ZA LEKMonlast tablete za žvakanje, 4 mg Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Monlast® tablete za žvakanje, 4 mg


INN

montelukast


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Monlast i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Monlast

 3. Kako se upotrebljava lek Monlast

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Monlast

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Monlast I ČEMU JE NAMENJEN

  Monlast je antagonista leukotrijenskih receptora koji blokira supstance koje se nazivaju leukotrijeni. Leukotrijeni prouzrokuju suženje i otok disajnih puteva u plućima. Blokiranjem leukotrijena Monlast

  poboljšava simptome i pomaže u kontroli astme.


  Vaš lekar je propisao Monlast Vašem detetu za lečenje astme. Monlast sprečava pojavu simptoma astme tokom dana i noći, a koristi se:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Monlast

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Obavestite Vašeg lekara ukoliko Vaše dete ima ili je imalo bilo koji medicinski problem ili alergiju.


  Nemojte davati Monlast Vašem detetu ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Monlast

  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek Monlast. Ne prekidajte tretman dok se ne

  posavetujete sa Vašim lekarom iako je nastupilo poboljšanje bolesti.


  Uvek uzimajte lek Monlast tačno onako kako Vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni kako da uzimate ovaj lek, neophodno je da se posavetujete sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Lek se uzima oralnim putem .


  Deca treba da uzimaju lek uz nadzor odrasle osobe.


  Vaše dete treba da uzima jednu Monlast tabletu, jednom dnevno, uveče, prema uputstvu lekara. Vaše dete treba da uzima lek i kada nema simptoma ili ima akutni napad astme.

  Primena kod dece uzrasta 2 do 5 godina

  Jedna Monlast 4 mg tableta za žvakanje, jednom dnevno, uveče. Tablete ne smete uzimati sa hranom, već ih treba uzeti 1 sat pre ili 2 sata posle obroka.


  Ukoliko Vaše dete uzima Monlast tablete, ne sme uzimati druge lekove koji sadrže istu aktivnu supstancu (montelukast).


  Ne preporučuje se primena Monlast 4 mg tableta za žvakanje kod dece mlađe od 2 godine.


  Ako je Vaše dete uzelo više leka Monlast nego što je trebalo

  Ako je Vaše dete uzelo više Monlast tableta nego što je propisano, odmah se obratite Vašem lekaru.

  U većini slučajeva predoziranja nisu bila zabeležena neželjena dejstva. Najčešći simptomi kod odraslih i dece bili su: bol u stomaku, pospanost, žeđ, glavobolja, povraćanje i hiperaktivnost.

  Ako ste zaboravili da date Vašem detetu lek Monlast

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako je Vaše dete propustilo da uzme jednu dozu Monlast tableta, nemojte to pokušavati da nadoknadite, nego samo nastavite sa primenom leka prema uobičajenom rasporedu, jedna tableta, jednom dnevno. Nikada nemojte detetu dati dve doze leka odjednom, kako biste nadoknadili propuštenu dozu.


  Ukoliko imate bilo kakvo pitanje o načinu primene leka obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ako Vaše dete naglo prestane da uzima lek Monlast

  Monlast može kontrolisati simptome astme samo ako ga Vaše dete redovno uzima. Važno je da Vaše

  dete uzima Monlast onoliko dugo koliko je to propisao Vaš lekar, kako bi lek kontrolisao simptome astme.


  U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primenom leka Monlast, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i ostali lekovi i lek Monlast može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih bolesnika.


  Tokom kliničkih ispitivanja Monlast 4 mg tableta za žvakanje, najčešća neželjena dejstva (javljala su se kod više od 1 na 100 bolesnika, a kod manje od 1 na 10 lečenih pedijatrijskih bolesnika) koja su bila prijavljena, a za koje se smatra da su povezana sa primenom leka su:

 5. KAKO ČUVATI LEK Monlast


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 24 meseca.

  Lek se ne sme primeniti nakon isteka roka upotrebe koji je utisnut na pakovanju! Čuvanje

  Lek čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.


  Lekovi se ne smeju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte farmaceuta kako da odložite lekove koji Vam više nisu potrebni. Takvim ponašanjem čuvamo našu okolinu.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Monlast


Aktivna supstanca je montelukast-natrijum.


Jedna Monlast 4 mg tableta za žvakanje sadrži 4 mg montelukasta u obliku montelukast-natrijuma.


Pomoćne supstance:

manitol (E421); kroskarmeloza-natrijum; aspartam (E951); aroma trešnje (arapska guma (E414), maltodekstrin, propilen glikol (E1520)); celuloza, mikrokristalna; hidroksipropilceluloza;

gvožđe(III)-oksid, crveni (E172); magnezijum stearat.


Kako izgleda lek Monlast i sadržaj pakovanja


Monlast 4 mg tableta za žvakanje je tableta svetlo ružičaste boje, okrugla, ravnih površina, fasetiranih ivica


Monlast 4 mg tablete za žvakanje: 28 (2x14) tableta u Al /Al blisteru, u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Monlast® tableta za žvakanje, 28 x (4mg): 515-01-1381-11-001 od 17.09.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z