FISKocr

Prenessa


UPUTSTVO ZA LEK


Prenessa, tableta, 2 mg


Pakovanje: ukupno 20 tableta, blister, 2 x 10 kom


Prenessa, tableta, 4 mg


Pakovanje: ukupno 20 tableta, blister, 2 x 10 kom


Prenessa, tableta, 8 mg


Pakovanje: ukupno 20 tableta, blister, 2 x 10 kom


Proizvođač: Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka, tovarna zdravil, d.d.


Adresa: Pharmanova d.o.o.: Industrijska 8, 11 500 Obrenovac, Srbija


Krka, tovarna zdravil, d.d.: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Pharmanova d.o.o.


Adresa: Industrijska 8, 11 500 Obrenovac, SrbijaPrenessa, 2 mg, tableta Prenessa, 4 mg, tableta Prenessa, 8 mg, tableta


perindopril


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Prenessa i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Prenessa

 3. Kako se upotrebljava lek Prenessa

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Prenessa

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PRENESSA I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Prenessa spada u grupu inhibitora enzima angiotenzinske konvertaze (ACE). Tokom lečenja lekom Prenessa krvni sudovi se šire, što dovodi (posebno kod pacijenata sa visokim krvnim pritiskom) do snižavanja krvnog pritiska i do povećanog dotoka krvi i kiseonika u srčani mišić i druge organe.


  Lek Prenessa se koristi za:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PRENESSA


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Prenessa ne smete koristiti:


  Lek Prenessa se ne sme uzimati u sledećim situacijama:


  Kada uzimate lek Prenessa, posebno vodite računa:


  Proverite sa lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate lek Prenessa:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PRENESSA


  Lek Prenessa uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Progutajte celu tabletu sa čašom vode, ujutru pre doručka, poželjno je u isto vreme svakog dana. Vaš lekar će odlučiti koja je doza najbolja za Vas.


  Lek Prenessa se upotrebljava na sledeći način:


  Povišen krvni pritisak: uobičajena početna doza je 4 mg jednom dnevno. Posle mesec dana, ukoliko postoji potreba, doza se može povećati na 8 mg jednom dnevno (8 mg dnevno je maksimalna preporučena doza za lečenje povišenog kvnog pritiska).

  Ukoliko imate 65 godina ili ste stariji, uobičajena početna doza je 2 mg jednom dnevno. Doza se može povećati posle mesec dana na 4 mg jednom dnevno, zatim, ukoliko je neophodno na 8 mg jednom dnevno.


  Srčana slabost: uobičajena početna doza je 2 mg jednom dnevno. Posle dve nedelje, doza se može povećati na 4 mg jednom dnevno, što je maksimalno preporučena dnevna doza kod srčane slabosti.


  Stabilna koronarna arterijska bolest: uobičajena početna doza je 4 mg jednom dnevno. Posle dve nedelje, doza se može povećati na 8 mg jednom dnevno, što je i maksimalno preporučena doza za ovu indikaciju. Ukoliko imate 65 godina ili ste stariji, uobičajena početna doza je 2 mg jednom dnevno. Doza se može povećati posle mesec dana na 4 mg jednom dnevno, zatim, ukoliko je neophodno na 8 mg jednom dnevno.


  Ako ste uzeli više leka Prenessa nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Prenessa nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


  Najčešći simptom predoziranja je pad krvnog pritiska (hipotenzija). Ako dođe do značajnog pada krvnog pritiska, trebalo bi da legnete i da podignete noge. U slučaju većih tegoba, javite se lekaru, koji Vam po potrebi može dati infuziju fiziološkog rastvora.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Prenessa


  Važno je da uzimate lek svaki dan kao što Vam je lekar propisao. Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek, sledeću dozu uzmite u uobičajeno vreme.

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Prenessa


  Lek Prenessa, kao i drugi lekovi za lečenje krvnog pritiska se obično uzima tokom celog života. Pre prekida terapije obavezno porazgovarajte sa Vašim lekarom.

  Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa ovim lekom, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Prenessa može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Ukoliko imate bilo koju od dole navedenih neželjenih reakcija, prekinite odmah sa upotrebom leka i odmah se obratite Vašem lekaru: otok lica, usana, jezika i grla, teškoće pri disanju, ozbiljnu vrtoglavicu ili nesvesticu, neuobičajeno brz ili nepravilan rad srca (radi se o stanju koje se zove angioedem).


  Mogu se javiti sledeća neželjena dejstva:

  Vaskulitis (inflamacija-zapaljenje krvnih sudova) je takođe prijavljeno.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.govrs


 5. KAKO ČUVATI LEK PRENESSA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Prenessa posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek PrenessaKako izgleda lek Prenessa i sadržaj pakovanja


Tablete od 2 mg: bele do skoro bele boje, okrugle, blago bikonveksne tablete, zakošenih ivica. Tablete od 4 mg: bele do skoro bele boje, duguljaste, blago bikonveksne tablete, zakošenih ivica i sa podeonom crtom na jednoj strani.

Tablete od 8 mg: bele do skoro bele boje, okrugle, blago bikonveksne tablete, sa podeonom crtom na jednoj

strani.


Na raspolaganju su kutije sa 20 tableta. U kutiji su 2 blistera (OPA/Al/PVC//Al) sa po 10 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Pharmanova d.o.o., Industrijska 8, 11 500 Obrenovac, Srbija


Proizvođač:

Pharmanova d.o.o., Srbija, 11 500 Obrenovac, Industrijska 8

u saradnji sa Krka, tovarna zdravil, d.d., Slovenija, Novo mesto, Šmarješka cesta 6


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Prenessa, 20 x 2 mg, tablete: 515-01-00351-13-002 od 11.08.2014.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Prenessa, 20 x 4 mg, tablete: 515-01-00349-13-002 od 11.08.2014.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Prenessa, 20 x 8 mg, tablete: 515-01-00350-13-002 od 11.08.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z