Moozeeck

Lybrol


UPUTSTVO ZA LEK


Lybrol® tableta; 1,25 mg;

Pakovanje: blister 2x 10 tableta Lybrol®

tableta; 2,5 mg; Pakovanje: blister 3x10 tableta

Lybrol® tableta; 3,75 mg;

Pakovanje: blister 3x10 tableta

Lybrol® tableta; 5 mg;

Pakovanje: blister 3x10 tableta

Lybrol® tableta; 5 mg;

Pakovanje: blister 6x10 tableta Lybrol®

tableta; 10 mg; Pakovanje: blister 3x10 tableta


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: “JADRAN”- Galenski laboratorij d.d.


Adresa: Pulac b.b., 51000 Rijeka, Hrvatska


Podnosilac zahteva: “JADRAN”- Galenski laboratorij d.d. Predstavništvo Beograd Adresa: Mirijevski bulevar 37a, 11000 Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Lybrol 1,25 mg; tableta Lybrol 2,5 mg; tableta Lybrol 3,75 mg; tableta Lybrol 5 mg; tableta Lybrol 10 mg; tableta


INN: bisoprolol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Lybrol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lybrol

 3. Kako se upotrebljava lek Lybrol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lybrol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Lybrol I ČEMU JE NAMENJEN

  Lybrol sadrži supstancu koja se zove bisoprolol. On spada u grupu lekova koji se zovu beta blokatori. Ovi lekovi deluju tako što menjaju odgovor organizma na neke nervne nadražaje, naročito na srcu. Bisoprolol usporava srčani rad i srce efikasnije pumpa krv kroz organizam. Srčana insuficijencija se javlja kada je srčani mišić slab i ne može da obezbedi dovoljnu snabdevenost svih organa krvlju. Lybrol je namenjen za lečenje:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Lybrol

  Lek Lybrol ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Lybrol


  Lek Lybrol uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni proverite sa

  svojim lekarom ili farmaceutom.


  Delovanje bisoprolola traje 24 sata, a uzima se jedanput dnevno. Doziranje treba individualno prilagoditi.

  Preporučuje se početna terapija manjim dozama leka Lybrol.


  Doziranje kod visokog krvnog pritiska (hipertenzije) i angine pektoris (simptoma/bolaugrudima zbog

  sužavanja koronarnih arterija)

  Uobičajena početna doza je 5 mg, jednom dnevno. Uobičajena doza održavanja je 10 mg jednom dnevno.

  Maksimalna preporučena dnevna doza je 20 mg.


  Doziranje u terapiji hronične srčane insuficijencije

  Terapija bisoprololom počinje niskom dozom koja se postepeno uvećava. Vaš lekar će vam objasniti kako da povećavate dozu bisoprolola. Uobičajen je sledeći dozni režim:

  U zavisnosti od toga, koliko dobro podnosite lek, Vaš lekar može odlučiti da produži vreme izmenu povećavanja doze. Ako se Vaše stanje pogoršava ili više ne podnosite lek, dozu treba ponovo smanjiti ili prekinuti upotrebu ovog leka.

  Vaš lekar će Vam reći kako da postupate.

  Ukoliko treba potpuno da prekinete terapiju ovim lekom, Vaš lekar će Vas posavetovati kako da postepeno smanjujete dozu, jer u suprotnom, Vaše stanje može da se pogorša.

  Uobičajeno, terapija bisoprololom je dugotrajna.

  Način primene:

  Lybrol uzmite ujutro, pre, za vreme ili nakon doručka. Tablete treba progutati cele sa dovoljno tečnosti i ne treba ih žvakati.


  Pacijenti sa oštećenom funkcijom jetre ili bubrega

  Ako imate ozbiljno oštećenje funkcije jetre ili bubrega, doza bisoprolola ne sme biti veća od 10 mg na dan.


  Doziranje kod starijih osoba

  Dozu korigovati u zavisnosti od stanja jetre ili bubrega.


  Deca

  Primena bisoprolola kod dece se ne preporučuje.


  Ako ste uzeli više leka Lybrol nego što je trebalo

  Odmah se javite svom lekaru ili najbližoj bolnici. Ponesite Lybrol tablete i pakovanje sa sobom kako bi lekari znali šta ste uzeli. Simptomi predoziranja uključuju usporen ritam srca, pad krvnog pritiska, otežano disanje, akutni poremećaj srčanog rada, vrtoglavicu ili drhtavicu (uzrokovanu padom nivoa

  šećera u krvi).

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Lybrol

  Ukoliko ste propustili da uzmete dozu, uzmite je čim se setite. Ukoliko je blizu vreme za narednu dozu, sačekajte i uzmite je prema uobičajenom rasporedu.

  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu tabletu!


  Ako ste prestali da uzimate lek Lybrol

  Nemojte naglo prestajati da uzimate lek Lybrol ili sami menjati preporučeno doziranje bez prethodne konsultacije sa lekarom. U suprotnom Vaše zdravstveno stanje bi se moglo pogoršati. Naročito kod bolesnika sa ishemičnom bolešću srca, terapija bisoprololom se ne sme naglo prekidati.

  Lekar Vam može preporučiti da dozu polako smanjujete i tako obustavljate terapiju kako bi sprečili neželjena dejstva.

  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i drugi lekovi, i Lybrol tablete mogu da izazovu neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Ukoliko primetite neko od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava, prestanite sa uzimanjem leka i odmah obavestite Vašeg lekara ili se javite u najbližu zdravstvenu ustanovu ili bolnicu.

  Najozbiljnija neželjena dejstva odnose se na srčanu funkciju:

 5. KAKO ČUVATI LEK Lybrol


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece


  Rok upotrebe

  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Lybrol posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek ne zahteva specijalne uslove čuvanja.


  Upozorenje na vidljive znake neispravnosti

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Lybrol

Aktivna supstanca: bisoprolol fumarat

Jedna tableta leka Lybrol 1,25 mg sadrži 1,25 mg bisoprolol fumarata Jedna tableta leka Lybrol 2,5 mg sadrži 2,5 mg bisoprolol fumarata Jedna tableta leka Lybrol 3,75 mg sadrži 3,75 mg bisoprolol fumarata. Jedna tableta leka Lybrol 5 mg sadrži 5 mg bisoprolol fumarata.

Jedna tableta leka Lybrol 10 mg sadrži 10 mg bisoprolol fumarata Ostali sastojci su:

-silifikovana mikrokristalna celuloza (celuloza, mikrokristalna i silicijum-dioksid, koloidni); kroskarameloza-natrijum; natrijum-skrobglikolat (tip A); magnezijum stearat.


Kako izgleda lek Lybrol i sadržaj pakovanja

Izgled leka:

Lybrol 1,25 mg: bele do skoro bele, okrugle, bikonveksne tablete.

Lybrol 2,5 mg: bele do skoro bele, okrugle, bikonveksne tablete sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani.

Lybrol 3,75 mg: su bele do skoro bele, okrugle, bikonveksne tablete.

Lybrol 5 mg: bele do skoro bele, okrugle, bikonveksne tablete sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani.

Lybrol 10 mg: bele do skoro bele, okrugle, bikonveksne tablete sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani.


Sadržaj pakovanja:

Lybrol 1,25 mg, tablete:

20 (2x10) tableta jačine 1,25 mg u PVC/PVDC-Aluminijumski blister u složivoj kartonskoj kutiji. Lybrol 2,5 mg, tablete:

30 (3x10) tableta jačine 2,5 mg u PVC/PVDC-Aluminijumski blister u složivoj kartonskoj kutiji. Lybrol 3,75 mg, tablete:

30 (3x10) tableta jačine 3,75 mg u PVC/PVDC-Aluminijumski blister u složivoj kartonskoj kutiji. Lybrol 5 mg, tablete:

30 (3x10) tableta jačine 5 mg u PVC/PVDC-Aluminijumski blister u složivoj kartonskoj kutiji. 60 (6x10) tableta jačine 5 mg u PVC/PVDC-Aluminijumski blister u složivoj kartonskoj kutiji. Lybrol 10 mg, tablete:

30 (3x10) tableta jačine 10 mg u PVC/PVDC-Aluminijumski blister u složivoj kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

“JADRAN”- Galenski laboratorij d.d. predstavništvo Beograd, Mirijevski bulevar 37a, 11000 Beograd, Srbija

Proizvođač:

“JADRAN”- Galenski laboratorij d.d. , Pulac b.b., 51000 Rijeka, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

April 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Lybrol 1,25 mg, tablete, Pakovanje: blister 2x 10 tableta: 515-01-9237-11-001 od 01.07.2013. Lybrol 2,5 mg, tablete, Pakovanje: blister 3x10 tableta: 515-01-9239-11-001 od 01.07.2013. Lybrol 3,75 mg, tablete, Pakovanje: blister 3x10 tableta:: 515-01-9240-11-001 od 01.07.2013. Lybrol 5 mg, tablete, Pakovanje: blister 6x 10 tableta:: 515-01-9243-11-001 od 01.07.2013.

Lybrol 5 mg, tablete, Pakovanje: blister 3x 10 tableta:: 515-01-9242-11-001 od 01.07.2013. Lybrol 10 mg, tablete, Pakovanje: blister 3x10 tableta:: 515-01-9244-11-001 od 01.07.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z